Sitemap

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Blz. 1
Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Algemene inleiding Blz. 6
Uitgangspunten begroting Blz. 7
Kadernota Blz. 8
Bestaand beleid en autonome ontwikkelingen Blz. 9
Nieuw beleid Blz. 10
Financiële gevolgen van de coronapandemie Blz. 11
Totaaloverzicht Blz. 12
Vervolg totaal overzicht Blz. 13
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 14
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 15
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 16
Portefeuillehouder(s) Blz. 17
Wat willen we bereiken? Blz. 18
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 19
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 20
Een toekomstbestendig Nuenen c.a. Blz. 21
1. Versterken van de eigen bestuurskracht Blz. 22
2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie Blz. 23
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. Blz. 24
3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds Blz. 25
4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie Blz. 26
5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap Blz. 27
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken Blz. 28
6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap Blz. 29
7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven Blz. 30
Tevreden klanten Blz. 31
8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening Blz. 32
9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie Blz. 33
Beleidsindicatoren Blz. 34
toelichting beleidsindicatoren Blz. 35
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 36
Wat gaat het kosten? Blz. 37
Voorgestelde aanpassingen Blz. 38
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 39
Portefeuillehouder(s) Blz. 40
Wat willen we bereiken? Blz. 41
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 42
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 43
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. Blz. 44
1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid Blz. 45
2. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers Blz. 46
3. Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden Blz. 47
Beleidsindicatoren Blz. 48
toelichting beleidsindicatoren Blz. 49
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 50
Wat gaat het kosten? Blz. 51
Voorgestelde aanpassingen Blz. 52
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 53
Portefeuillehouder(s) Blz. 54
Wat willen we bereiken? Blz. 55
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 56
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 57
Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen. Blz. 58
1. Stimuleren dat inwoners eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die binnen hun sociaal netwerk Blz. 59
2. Stimuleren dat inwoners meer gebruik maken van algemene voorzieningen (zie ook programma 4) Blz. 60
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 61
3. Zorg dragen dat het aanbod aan jeugdhulp aansluit bij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de vraag Blz. 62
4. Faciliteren van vroegsignalering voor alle leeftijden in samenwerking met onderwijs en voorschoolse voorzieningen Blz. 63
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 64
5. Stimuleren van maatschappelijke participatie Blz. 65
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. Blz. 66
6. Stimuleren en faciliteren van deelname aan inburgeringstrajecten en participatietrajecten om zelfredzaamheid te vergroten Blz. 67
Iedereen aan het werk Blz. 68
7. Bijstandsontvangers worden begeleid naar regulier werk en andere vormen van werkgelegenheid/dagbesteding Blz. 69
Beleidsindicatoren Blz. 70
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 71
Wat gaat het kosten? Blz. 72
Voorgestelde aanpassingen Blz. 73
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 74
Portefeuillehouder(s) Blz. 75
Wat willen we bereiken? Blz. 76
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 77
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 78
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 79
1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting Blz. 80
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners. Blz. 81
2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten Blz. 82
3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente Blz. 83
4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties Blz. 84
Aanbieden van zorg voor inwoners die ondersteuning nodig hebben Blz. 85
5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid Blz. 86
Beleidsindicatoren Blz. 87
Wat gaat het kosten? Blz. 88
Voorgestelde aanpassingen Blz. 89
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 90
Portefeuillehouder(s) Blz. 91
Wat willen we bereiken? Blz. 92
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 93
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 94
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. Blz. 95
1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod Blz. 96
2. Vergroten van de sociale huurvoorraad Blz. 97
3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt Blz. 98
4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties Blz. 99
5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders Blz. 100
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. Blz. 101
6. Gezondheid als de verbindende factor Blz. 102
7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving Blz. 103
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. Blz. 104
8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 105
Beleidsindicatoren Blz. 106
Wat gaat het kosten? Blz. 107
Voorgestelde aanpassingen Blz. 108
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 109
Portefeuillehouder(s) Blz. 110
Wat willen we bereiken? Blz. 111
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 112
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 113
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. Blz. 114
1. Voorkomen van wateroverlast, besmettingsgevaar en droogte Blz. 115
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. Blz. 116
2. Verduurzamen van onze gebouwenvoorraad Blz. 117
3. Stimuleren van initiatieven tot verduurzaming Blz. 118
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. Blz. 119
4. Verbeteren van de (boven-)lokale mobiliteit Blz. 120
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. Blz. 121
5. Stimuleren van hergebruik van grondstoffen Blz. 122
Groenste gemeente van Nederland. Blz. 123
6. Bevorderen van de bewustwording van het belang van het openbare groen voor een duurzame leefomgeving Blz. 124
Levendige en aantrekkelijke gemeente. Blz. 125
7. Versterken van de leefbaarheid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte Blz. 126
Beleidsindicatoren Blz. 127
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 128
Wat gaat het kosten? Blz. 129
Voorgestelde aanpassingen Blz. 130
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 131
Portefeuillehouder(s) Blz. 132
Wat willen we bereiken? Blz. 133
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 134
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 135
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. Blz. 136
1. Bevorderen van een toekomstbestending centrum Blz. 137
2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen Blz. 138
3. Actief bijdragen aan Brainportambities Blz. 139
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten Blz. 140
4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht Blz. 141
5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen Blz. 142
Beleidsindicatoren Blz. 143
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 144
Wat gaat het kosten? Blz. 145
Voorgestelde aanpassingen Blz. 146
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 147
Portefeuillehouder(s) Blz. 148
Wat willen we bereiken? Blz. 149
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 150
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 151
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. Blz. 152
1. Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting Blz. 153
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). Blz. 154
2. Verlagen OZB indien er financiële ruimte is Blz. 155
Beleidsindicatoren Blz. 156
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 157
Wat gaat het kosten? Blz. 158
Voorgestelde aanpassingen Blz. 159
Paragrafen Blz. 160
Lokale heffingen Blz. 161
Inleiding Blz. 162
Beleid Blz. 163
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 164
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Blz. 165
Rioolheffing Blz. 166
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 167
Leges Blz. 168
Overige belastingen Blz. 169
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 170
Overzicht tarieven Blz. 171
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 172
Inleiding Blz. 173
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 174
Inventarisatie van de risico’s Blz. 175
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 176
Financiële kengetallen Blz. 177
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 178
Inleiding Blz. 179
Wegen Blz. 180
Openbare verlichting Blz. 181
Civiele kunstwerken Blz. 182
Groen Blz. 183
Riolering Blz. 184
Gebouwen Blz. 185
Speeltoestellen Blz. 186
Verkeersregelingen Blz. 187
Beelden en Plastieken Blz. 188
Financiering Blz. 189
Inleiding Blz. 190
Interne en externe ontwikkelingen Blz. 191
Financieringsbehoefte Blz. 192
Renterisicobeheer Blz. 193
Leningenportefeuille Blz. 194
Bedrijfsvoering Blz. 195
Inleiding Blz. 196
Personeel en organisatie Blz. 197
e-HRM Blz. 198
Informatievoorziening Blz. 199
Informatiebeveiliging en Privacy Blz. 200
Control Blz. 201
Huisvesting Blz. 202
Kengetallen Blz. 203
Verbonden partijen Blz. 204
Inleiding Blz. 205
Inleiding Blz. 206
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 207
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven Blz. 208
GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven Blz. 209
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven Blz. 210
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 211
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Blz. 212
GR Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD) te Boxtel Blz. 213
GR Reiniging Blink te Helmond Blz. 214
Vennootschappen en coöperaties Blz. 215
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag Blz. 216
NV Brabant Water te Den Bosch Blz. 217
Stichtingen en verenigingen Blz. 218
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 219
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Blz. 220
Tabel verbonden partijen Blz. 221
Grondbeleid Blz. 222
Inleiding Blz. 223
Raadsbesluiten Blz. 224
Bestemmingsreserves Blz. 225
Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 226
Materieel vast actief Blz. 227
Verwachte resultaat grondexploitatie / project Blz. 228
Tussentijdse winstnemingen Blz. 229
Parameters en uitgangspunten grondexploitaties Blz. 230
Prognoses Blz. 231
Financiële begroting Blz. 232
Overzicht van baten en lasten Blz. 233
Programma's Blz. 234
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 235
Onvoorzien, overhead en Vpb Blz. 236
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Blz. 237
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 238
Geraamd resultaat Blz. 239
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 240
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 241
Toelichting verschillen per programma Blz. 242
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 243
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 244
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 245
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 246
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 247
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer Blz. 248
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 249
Programma 8. Financiën en belastingen Blz. 250
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 251
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 252
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 253
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 254
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 255
Geprognosticeerde balans Blz. 256
Geprognosticeerde balans Blz. 257
EMU-saldo Blz. 258
EMU-saldo Blz. 259
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 260
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 261
Overzicht van investeringen Blz. 262
Overzicht van investeringen Blz. 263
Reserves en voorzieningen Blz. 264
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 265
Reserves Blz. 266
Voorzieningen Blz. 267
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 268
Toelichting op de reserves Blz. 269
Toelichting op de reserves Blz. 270
Algemene reserve Blz. 271
Bouwgrond algemene reserve Blz. 272
Bouwgrond algemene reserve (winstnemingen) Blz. 273
Bestemmingsreserves Blz. 274
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 275
Bouwgrond; sociale huisvesting Blz. 276
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 277
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 278
Begraafplaats Oude Landen Blz. 279
Bestemmingsreserve I&A Blz. 280
Rijkscompensatie coronacrisis Blz. 281
Dekkingsreserves Blz. 282
Reconstructie aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 283
HOV2 Blz. 284
Onderzoek bereikbaarheidsakkoord Blz. 285
Ecologische verbindingszone Hooidonk Blz. 286
Hybrideveld RKGSV Gerwen Blz. 287
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 288
Renovatie Hongerman Blz. 289
Renovatie Klooster Blz. 290
Calamiteitenpad Esrand Blz. 291
Sportvloer Hongerman Blz. 292
Klooster nieuwe stijl Blz. 293
Snelheidsremmende maatregelen Boord Blz. 294
Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta Blz. 295
Toelichting op de voorzieningen Blz. 296
Toelichting op de voorzieningen Blz. 297
Voorzieningen verplichtingen, verlies en risico's Blz. 298
Voorziening betaalbaar wonen Blz. 299
Pensioen voormalige wethouders Blz. 300
Voorzieningen onderhoud en egalisatie Blz. 301
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 302
Voorziening wegen Blz. 303
Civiele kunstwerken Blz. 304
Voorzieningen door derden beklemde middelen Blz. 305
Voorziening afval Blz. 306
Voorziening riolering Blz. 307
Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties Blz. 308
Promotie-inkomsten Blz. 309
Parkeerfonds Blz. 310
Toelichting op de financiële positie Blz. 311
Toelichting op de financiële positie Blz. 312
Bijlagen Blz. 313
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 314
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 315
Programma 2 Veiligheid & Handhaving Blz. 316
Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 317
Programma 4 Verenigingen & Accommodaties Blz. 318
Programma 5 Wonen & Leefomgeving Blz. 319
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 320
Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 321
Programma 8 Financiën & Belastingen Blz. 322
Totaal Blz. 323
Vaststellingsbesluit Blz. 324
Doelstellingen Blz. 325
Vaststellingsbesluit Blz. 326
Aangenomen amendementen Blz. 327
Doelstellingen Blz. 328
Aangenomen amendement Blz. 329
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap