Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Blz. 1  
Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Voorwoord Blz. 8  
Algemene inleiding Blz. 9  
Uitgangspunten begroting Blz. 10  
Kadernota Blz. 11  
Bestaand beleid en autonome ontwikkelingen Blz. 12  
Nieuw beleid Blz. 13  
Financiële gevolgen van de coronapandemie Blz. 14  
Totaaloverzicht Blz. 15  
Vervolg totaal overzicht Blz. 16  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 17  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 18  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 19  
Portefeuillehouder(s) Blz. 20  
Wat willen we bereiken? Blz. 21  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 22  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 23  
Een toekomstbestendig Nuenen c.a. Blz. 24  
1. Versterken van de eigen bestuurskracht Blz. 25  
2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie Blz. 26  
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. Blz. 27  
3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds Blz. 28  
4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie Blz. 29  
5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap Blz. 30  
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken Blz. 31  
6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap Blz. 32  
7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven Blz. 33  
Tevreden klanten Blz. 34  
8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening Blz. 35  
9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie Blz. 36  
Beleidsindicatoren Blz. 37  
toelichting beleidsindicatoren Blz. 38  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 39  
Wat gaat het kosten? Blz. 40  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 41  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 42  
Portefeuillehouder(s) Blz. 43  
Wat willen we bereiken? Blz. 44  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 45  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 46  
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. Blz. 47  
1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid Blz. 48  
2. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers Blz. 49  
3. Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden Blz. 50  
Beleidsindicatoren Blz. 51  
toelichting beleidsindicatoren Blz. 52  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 53  
Wat gaat het kosten? Blz. 54  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 55  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 56  
Portefeuillehouder(s) Blz. 57  
Wat willen we bereiken? Blz. 58  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 59  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 60  
Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen. Blz. 61  
1. Stimuleren dat inwoners eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die binnen hun sociaal netwerk Blz. 62  
2. Stimuleren dat inwoners meer gebruik maken van algemene voorzieningen (zie ook programma 4) Blz. 63  
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 64  
3. Zorg dragen dat het aanbod aan jeugdhulp aansluit bij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de vraag Blz. 65  
4. Faciliteren van vroegsignalering voor alle leeftijden in samenwerking met onderwijs en voorschoolse voorzieningen Blz. 66  
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 67  
5. Stimuleren van maatschappelijke participatie Blz. 68  
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. Blz. 69  
6. Stimuleren en faciliteren van deelname aan inburgeringstrajecten en participatietrajecten om zelfredzaamheid te vergroten Blz. 70  
Iedereen aan het werk Blz. 71  
7. Bijstandsontvangers worden begeleid naar regulier werk en andere vormen van werkgelegenheid/dagbesteding Blz. 72  
Beleidsindicatoren Blz. 73  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 74  
Wat gaat het kosten? Blz. 75  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 76  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 77  
Portefeuillehouder(s) Blz. 78  
Wat willen we bereiken? Blz. 79  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 80  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 81  
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 82  
1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting Blz. 83  
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners. Blz. 84  
2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten Blz. 85  
3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente Blz. 86  
4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties Blz. 87  
Aanbieden van zorg voor inwoners die ondersteuning nodig hebben Blz. 88  
5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid Blz. 89  
Beleidsindicatoren Blz. 90  
Wat gaat het kosten? Blz. 91  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 92  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 93  
Portefeuillehouder(s) Blz. 94  
Wat willen we bereiken? Blz. 95  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 96  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 97  
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. Blz. 98  
1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod Blz. 99  
2. Vergroten van de sociale huurvoorraad Blz. 100  
3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt Blz. 101  
4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties Blz. 102  
5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders Blz. 103  
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. Blz. 104  
6. Gezondheid als de verbindende factor Blz. 105  
7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving Blz. 106  
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. Blz. 107  
8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 108  
Beleidsindicatoren Blz. 109  
Wat gaat het kosten? Blz. 110  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 111  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 112  
Portefeuillehouder(s) Blz. 113  
Wat willen we bereiken? Blz. 114  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 115  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 116  
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. Blz. 117  
1. Voorkomen van wateroverlast, besmettingsgevaar en droogte Blz. 118  
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. Blz. 119  
2. Verduurzamen van onze gebouwenvoorraad Blz. 120  
3. Stimuleren van initiatieven tot verduurzaming Blz. 121  
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. Blz. 122  
4. Verbeteren van de (boven-)lokale mobiliteit Blz. 123  
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. Blz. 124  
5. Stimuleren van hergebruik van grondstoffen Blz. 125  
Groenste gemeente van Nederland. Blz. 126  
6. Bevorderen van de bewustwording van het belang van het openbare groen voor een duurzame leefomgeving Blz. 127  
Levendige en aantrekkelijke gemeente. Blz. 128  
7. Versterken van de leefbaarheid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte Blz. 129  
Beleidsindicatoren Blz. 130  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 131  
Wat gaat het kosten? Blz. 132  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 133  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 134  
Portefeuillehouder(s) Blz. 135  
Wat willen we bereiken? Blz. 136  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 137  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 138  
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. Blz. 139  
1. Bevorderen van een toekomstbestending centrum Blz. 140  
2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen Blz. 141  
3. Actief bijdragen aan Brainportambities Blz. 142  
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten Blz. 143  
4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht Blz. 144  
5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen Blz. 145  
Beleidsindicatoren Blz. 146  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 147  
Wat gaat het kosten? Blz. 148  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 149  
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 150  
Portefeuillehouder(s) Blz. 151  
Wat willen we bereiken? Blz. 152  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 153  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 154  
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. Blz. 155  
1. Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting Blz. 156  
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). Blz. 157  
2. Verlagen OZB indien er financiële ruimte is Blz. 158  
Beleidsindicatoren Blz. 159  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 160  
Wat gaat het kosten? Blz. 161  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 162  
Paragrafen Blz. 163  
Lokale heffingen Blz. 164  
Inleiding Blz. 165  
Beleid Blz. 166  
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 167  
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Blz. 168  
Rioolheffing Blz. 169  
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 170  
Leges Blz. 171  
Overige belastingen Blz. 172  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 173  
Overzicht tarieven Blz. 174  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 175  
Inleiding Blz. 176  
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 177  
Inventarisatie van de risico’s Blz. 178  
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 179  
Financiële kengetallen Blz. 180  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 181  
Inleiding Blz. 182  
Wegen Blz. 183  
Openbare verlichting Blz. 184  
Civiele kunstwerken Blz. 185  
Groen Blz. 186  
Riolering Blz. 187  
Gebouwen Blz. 188  
Speeltoestellen Blz. 189  
Verkeersregelingen Blz. 190  
Beelden en Plastieken Blz. 191  
Financiering Blz. 192  
Inleiding Blz. 193  
Interne en externe ontwikkelingen Blz. 194  
Financieringsbehoefte Blz. 195  
Renterisicobeheer Blz. 196  
Leningenportefeuille Blz. 197  
Bedrijfsvoering Blz. 198  
Inleiding Blz. 199  
Personeel en organisatie Blz. 200  
e-HRM Blz. 201  
Informatievoorziening Blz. 202  
Informatiebeveiliging en Privacy Blz. 203  
Control Blz. 204  
Huisvesting Blz. 205  
Kengetallen Blz. 206  
Verbonden partijen Blz. 207  
Inleiding Blz. 208  
Inleiding Blz. 209  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 210  
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven Blz. 211  
GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven Blz. 212  
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven Blz. 213  
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 214  
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Blz. 215  
GR Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD) te Boxtel Blz. 216  
GR Reiniging Blink te Helmond Blz. 217  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 218  
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag Blz. 219  
NV Brabant Water te Den Bosch Blz. 220  
Stichtingen en verenigingen Blz. 221  
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 222  
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Blz. 223  
Tabel verbonden partijen Blz. 224  
Grondbeleid Blz. 225  
Inleiding Blz. 226  
Raadsbesluiten Blz. 227  
Bestemmingsreserves Blz. 228  
Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 229  
Materieel vast actief Blz. 230  
Verwachte resultaat grondexploitatie / project Blz. 231  
Tussentijdse winstnemingen Blz. 232  
Parameters en uitgangspunten grondexploitaties Blz. 233  
Prognoses Blz. 234  
Financiële begroting Blz. 235  
Overzicht van baten en lasten Blz. 236  
Programma's Blz. 237  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 238  
Onvoorzien, overhead en Vpb Blz. 239  
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Blz. 240  
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 241  
Geraamd resultaat Blz. 242  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 243  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 244  
Toelichting verschillen per programma Blz. 245  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 246  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 247  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 248  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 249  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 250  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer Blz. 251  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 252  
Programma 8. Financiën en belastingen Blz. 253  
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 254  
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 255  
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 256  
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 257  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 258  
Geprognosticeerde balans Blz. 259  
Geprognosticeerde balans Blz. 260  
EMU-saldo Blz. 261  
EMU-saldo Blz. 262  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 263  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 264  
Overzicht van investeringen Blz. 265  
Overzicht van investeringen Blz. 266  
Reserves en voorzieningen Blz. 267  
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 268  
Reserves Blz. 269  
Voorzieningen Blz. 270  
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 271  
Toelichting op de reserves Blz. 272  
Toelichting op de reserves Blz. 273  
Algemene reserve Blz. 274  
Bouwgrond algemene reserve Blz. 275  
Bouwgrond algemene reserve (winstnemingen) Blz. 276  
Bestemmingsreserves Blz. 277  
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 278  
Bouwgrond; sociale huisvesting Blz. 279  
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 280  
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 281  
Begraafplaats Oude Landen Blz. 282  
Bestemmingsreserve I&A Blz. 283  
Rijkscompensatie coronacrisis Blz. 284  
Dekkingsreserves Blz. 285  
Reconstructie aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 286  
HOV2 Blz. 287  
Onderzoek bereikbaarheidsakkoord Blz. 288  
Ecologische verbindingszone Hooidonk Blz. 289  
Hybrideveld RKGSV Gerwen Blz. 290  
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 291  
Renovatie Hongerman Blz. 292  
Renovatie Klooster Blz. 293  
Calamiteitenpad Esrand Blz. 294  
Sportvloer Hongerman Blz. 295  
Klooster nieuwe stijl Blz. 296  
Snelheidsremmende maatregelen Boord Blz. 297  
Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta Blz. 298  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 299  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 300  
Voorzieningen verplichtingen, verlies en risico's Blz. 301  
Voorziening betaalbaar wonen Blz. 302  
Pensioen voormalige wethouders Blz. 303  
Voorzieningen onderhoud en egalisatie Blz. 304  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 305  
Voorziening wegen Blz. 306  
Civiele kunstwerken Blz. 307  
Voorzieningen door derden beklemde middelen Blz. 308  
Voorziening afval Blz. 309  
Voorziening riolering Blz. 310  
Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties Blz. 311  
Promotie-inkomsten Blz. 312  
Parkeerfonds Blz. 313  
Toelichting op de financiële positie Blz. 314  
Toelichting op de financiële positie Blz. 315  
Bijlagen Blz. 316  
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 317  
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 318  
Programma 2 Veiligheid & Handhaving Blz. 319  
Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 320  
Programma 4 Verenigingen & Accommodaties Blz. 321  
Programma 5 Wonen & Leefomgeving Blz. 322  
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 323  
Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 324  
Programma 8 Financiën & Belastingen Blz. 325  
Totaal Blz. 326  
Vaststellingsbesluit Blz. 327  
Doelstellingen Blz. 328  
Vaststellingsbesluit Blz. 329  
Aangenomen amendementen Blz. 330  
Doelstellingen Blz. 331  
Aangenomen amendement Blz. 332