Lokale heffingen

Beleid

Bij het heffen en invorderen van belastingen zijn we onder meer gebonden aan:

 • de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR);
 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb), (inclusief de algemene beginselen van behoorlijk bestuur);
 • de Invorderingswet 1990;
 • de Gemeentewet;
 • diverse uitvoeringsbesluiten.

De wet geeft duidelijke kaders aan voor de heffing, invordering en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. We mogen geen uitzonderingen maken op wettelijke regels. Dit om rechtsongelijkheid voor de inwoners te voorkomen.

Het tarievenbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Geen algemene lastenstijging. De gemiddelde lasten voor de inwoners mogen niet meer toenemen dan de inflatiecorrectie. Lastenverzwaring voor inwoners blijft achterwege en indien enigszins mogelijk zullen we gemeentelijke belastingen, tarieven, heffingen en/of leges verlagen.
 • We streven naar kostendekkendheid in de tariefstelling voor leges en retributies.
 • We hanteren het profijtbeginsel bij de overige heffingen.

In overeenstemming met deze beleidsuitgangspunten stellen wij voor de tarieven voor 2022 als volgt aan te passen:

 • Voor de OZB stellen wij voor om rekening te houden met de WOZ-waardeontwikkeling en de tarieven met de inflatiecorrectie van 1,65% te verhogen.
 • Leges en tarieven in de tarieventabel worden verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,65%.
 • Het vastrecht afvalstoffenheffing en de ledigingstarieven voor gft en restafval blijven gelijk. 
 • De grondslag voor de rioolheffing verandert. Met ingang van 2022 betalen huishoudens een vast bedrag op basis van het aantal bewoners, de gebruikers van niet-woningen gaan een gestaffeld tarief betalen op basis van het waterverbruik. 

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

We heffen op grond van artikel 220 van de Gemeentewet twee directe belastingen op de onroerende zaken die binnen de gemeente liggen, de zogenaamde onroerendezaakbelastingen:

 • Een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruikt.
 • Een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

De hoogte van de OZB is afgeleid van de WOZ-waarde (een percentage). Jaarlijks worden nieuwe WOZ-waarden vastgesteld. De aanslagen zijn gebaseerd op de WOZ-waarden met een waardepeildatum die 1 jaar voorafgaand aan het belastingjaar ligt. Er is geen wettelijk maximum gesteld aan de jaarlijkse stijging van de OZB-tarieven. 

De tarieven voor 2022 zijn bijgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de nieuwe WOZ-waarden zodat er sprake is van een gelijkblijvend niveau van de opbrengst onroerendezaakbelastingen, exclusief de areaaluitbreiding en de tariefaanpassing. Het voorstel voor vaststelling van de tarieven wordt tegelijk met de begroting aangeboden aan de raad.

De inschatting van de totale WOZ-waarde voor 2022 (voorlopige stand per 1 september 2021) ten opzichte van de werkelijke WOZ-waarde over 2021 is als volgt:

 

Omschrijving 2021 2022
Totale waarde woningen 3.815.500.000 4.078.000.000
Totale waarde niet-woningen 352.000.000 345.000.000

De belastingcapaciteit heeft een relatie met de inkomsten die een gemeente ontvangt via het gemeentefonds. Hoeveel geld een individuele gemeente uit het gemeentefonds krijgt, hangt namelijk af van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeente. De belastingcapaciteit geeft aan hoeveel belasting een gemeente jaarlijks kan innen. Het aandeel van een gemeente in het gemeentefonds is kleiner naarmate het vermogen om belastingen te heffen groter is. Het gaat hier om de WOZ-waarde van onroerende zaken in de gemeente, berekend tegen een voor alle gemeenten gelijk tarief. 

In onderstaande tabel geven we de korting op het gemeentefonds weer ten opzichte van werkelijke opbrengst. We doen dit op basis van de waarde 1-1-2021 omdat dit de laatst vastgestelde waarde is.

 

Belastingsoort Waarde Ons tarief Opbrengst Kortingstarief Korting Saldo
OZB eigenaren woningen 3.815.500.000 0,1284% 4.899.102 0,07152% 2.728.846 2.170.256
OZB gebruikers niet-woningen 329.000.000 0,1866% 613.914 0,08967% 295.014 318.900
OZB eigenaren niet-woningen 352.000.000 0,2324% 818.048 0,11130% 391.776 426.272
6.331.064 3.415.636 2.915.428

 

De ramingen voor de baten OZB 2022 zijn als volgt:

Omschrijving 2022
Eigenaren woning 5.013.500
Eigenaren niet-woning 829.800
Gebruikers niet-woning 545.800

Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten

De gemeente is verplicht huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Op grond van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer en de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten wordt afvalstoffenheffing geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel waarvoor de gemeente verplicht is huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn verdeeld in twee componenten:

 1. Een vast deel: hiertoe behoren kosten die niet in de invloedssfeer liggen van de individuele inwoners zoals de kosten van de milieustraat, glas-, papier- en plasticinzameling;
 2. Een variabel deel: het gaat hier om het zogenaamd “de vervuiler betaalt” principe; hoe vaker iemand zijn rest- en gft-afval aanbiedt, hoe hoger de kosten voor deze aanbieder zijn.

Reinigingsrechten worden geheven van niet-woningen (bedrijven) die hebben aangegeven gebruik te maken van de inzameldienst voor huishoudelijke afvalstoffen. Het betreft hier geen bedrijfsafval.

De tarieven van de afvalstoffenheffing worden bepaald waarbij de geraamde kosten niet boven de geraamde baten uitkomen. Bij het bepalen van de geraamde kosten wordt de volledige BTW over deze kosten meegenomen (artikel 229b van de Gemeentewet). We streven er kort gezegd naar dat de kosten voor 100% worden gedekt door de opbrengsten uit de heffingen.

Voor 2022 blijven de afvalstoffenheffing en de ledigingstarieven gelijk aan 2021.

Rioolheffing

Op grond van artikel 229 van de Gemeentewet wordt rioolheffing geheven. De rioolheffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een perceel.
De tarieven van de rioolheffing worden zodanig vastgesteld dat de geraamde kosten niet boven de geraamde baten uitkomen. Bij het bepalen van de geraamde kosten mag ook de BTW over deze kosten meegenomen worden (artikel 229b van de Gemeentewet). We streven er kort gezegd naar dat de kosten voor 100% worden gedekt door de opbrengsten uit de heffingen.

Vanaf 1 januari 2022 gaat de heffingsgrondslag deels veranderen. Voor woningen is vanaf 1 januari 2020 het aantal personen van het huishouden bepalend voor de hoogte van de rioolheffing. Bij niet-woningen blijft de grondslag het waterverbruik. De raad heeft hiermee ingestemd in de vergadering van 8 juli 2021. 

Verder gaat Dienst Dommelvallei vanaf 1 januari 2022 de rioolheffing uitvoeren. Naast de beoogde kostenbesparing heeft dit als voordeel dat onze inwoners alle gemeentelijke belastingen op de aanslag gemeentelijke belastingen krijgen. 

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing

Op grond van het BBV zijn gemeenten verplicht de berekening van tarieven van heffingen inzichtelijk te maken. De tarieven en heffingen mogen hoogstens kostendekkend zijn. De geraamde baten mogen niet hoger zijn dan de geraamde lasten (artikel 229b Gemeentewet).
Onderstaande overzichten geven aan dat afval en riolering 100% kostendekkend zijn:

Dekkendheid afvalstoffenheffing 2022
Afval taakveld 7.3
Lasten milieustraat 700.598
Lasten overige afvalstromen 1.512.219
Kapitaallasten 40.288
Mutatie voorziening 442
Totaal kosten afval taakveld 7.3 2.253.547
Toerekenbare kosten vanuit andere taakvelden
Overhead taakveld 0.4 247.995
Kwijtschelding taakveld 6.3 71.308
Straatreiniging taakveld 2.1 178.881
BTW taakveld 0.11* 371.272
Totaal toerekenbaar 869.456
Totaal lasten 3.123.003
Opbrengst afvalstoffenheffing 2.583.983
Baten milieustraat 111.100
Baten overige afvalstromen 427.920
Baten totaal (taakveld 7.3) 3.123.003
Dekkendheidpercentage afval 100%

* De BTW rekenen we conform artikel 229B van de Gemeentewet toe. Deze toerekening is het gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds in 2003. Vanaf dat moment werd de BTW compensabel en werd tegelijkertijd een uitname uit het gemeentefonds gedaan.

Dekkendheid rioolheffing 2022
Riolering taakveld 7.2
Beheer en onderhoud riolering 758.320
Kapitaallasten 369.782
Mutatie voorziening -139.081
Totaal kosten riolering taakveld 7.2 989.021
Toerekenbare kosten vanuit andere taakvelden
Overhead taakveld 0.4 231.731
Kwijtschelding taakveld 6.3 60.000
Straatreiniging taakveld 2.1 290.964
Watertaken taakveld 5.7 123.794
BTW taakveld 0.11* 314.000
Totaal toerekenbaar 1.020.489
Totaal lasten 2.009.510
Opbrengst rioolheffing taakveld 7.2 2.009.510
Baten totaal 2.009.510
Dekkendheidpercentage riool 100%

* De BTW rekenen we conform artikel 229B van de Gemeentewet toe. Deze toerekening is het gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds in 2003. Vanaf dat moment werd de BTW compensabel en werd tegelijkertijd een uitname uit het gemeentefonds gedaan.

Leges

Wanneer de gemeente een bepaalde dienst levert, kunnen daarvoor leges worden geheven. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening. Net als riool- en afvalstoffenheffing moeten de tarieven dusdanig worden vastgesteld dat de geraamde baten niet boven de geraamde lasten uitkomen. Bij de vaststelling van een aantal tarieven, zoals voor reisdocumenten, moet rekening gehouden worden met van rijkswege gestelde maximumtarieven.

De verschillende leges die worden geheven, worden in principe jaarlijks verhoogd met de daarvoor geldende inflatiecorrectie, met uitzondering van de leges/tarieven die zijn vastgesteld door het Rijk en in MRE-verband.

 

Kostendekkendheid leges

Op grond van het BBV moeten gemeenten inzichtelijk maken dat de tarieven en heffingen hoogstens kostendekkend zijn.
Per hoofdstuk van de legesverordening is hieronder de kostendekkendheid weergegeven op basis van de geraamde baten en lasten. Alleen hoofdstukken vanuit de modelverordening die zijn opgenomen in de legesverordening van Nuenen zijn opgenomen. Per titel in de legesverordening wordt gestreefd naar maximale kostendekkendheid, ondanks dat jurisprudentie de legesverordening als één geheel ziet en dus de legesverordening als geheel maximaal kostendekkend mag zijn. Tussen afzonderlijke hoofdstukken binnen een titel mag kruissubsidiëring worden toegepast. Opbrengsten uit leges van een bepaald hoofdstuk mogen kosten binnen een ander hoofdstuk compenseren.

Onderstaande overzichten geven aan dat de leges hoogstens kostendekkend zijn.
De lasten zijn uitgesplitst in salaris, overhead en directe lasten. Hierbij is rekening gehouden met jurisprudentie over hetgeen wel en niet aan de leges mag worden toegerekend.
De salaris- en overheadlasten in titel 1 zijn toegerekend vanuit het taakveld 0.2 Burgerzaken. Op basis van de toegerekende salarislasten is het opslagpercentage voor de overhead bepaald.

 

Baten Salaris Overhead Lasten Percentage
Titel 1 Algemene Dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand -36.000 29.487 29.927 1.124 59%
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten -174.087 78.632 79.804 35.353 90%
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen -107.000 62.251 63.178 45.000 63%
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen -9.750 29.487 29.927 1.800 16%
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken - - - - -
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie - 6.553 6.650 - 0%
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken -12.750 32.764 33.252 900 19%
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief - 6.553 6.650 - 0%
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet - - - - -
Hoofdstuk 12 Leegstandswet - 6.553 6.650 - 0%
Hoofdstuk 16 Kansspelen - 9.829 9.976 - 0%
Hoofdstuk 17 Telecommunicatie -12.500 6.553 6.650 - 95%
Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer -688 9.829 9.976 - 3%
Hoofdstuk 19 Kinderopvang - 6.553 6.650 - 0%
Hoofdstuk 20 Diversen -2.750 19.658 19.951 - 7%
Totaal titel 1 -355.525 304.701 309.241 84.177 51%

De salaris- en overheadlasten in titel 2 zijn (voornamelijk) toegerekend vanuit het taakveld 8.3 Wonen en Bouwen, waaronder de bouwvergunningen vallen. Ook hier is op basis van de toegerekende salarislasten de overhead bepaald. De baten en lasten binnen titel 2 van de legesverordening hebben voornamelijk betrekking op hoofdstuk 2 en 3, vandaar is vanwege de samenhang besloten alle lasten toe te rekenen aan hoofdstuk 3 binnen titel 2 en is dit niet verder uitgesplitst.

 

Baten Salaris Overhead Lasten Percentage
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunningen
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen                -               -               -            -               -
Hoofdstuk 2 Principe verzoek / vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag               -               -               -            -               -
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning -784.875 335.444 340.442 163.975 93%
Hoofdstuk 4 Vermindering               -               -               -            -               -
Hoofdstuk 5 Teruggaaf               -               -               -            -               -
Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning               -               -               -            -               -
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project               -               -               -            -               -
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten               -               -               -            -               -
Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking               -               -               -            -               -
Totaal titel 2 -784.875 335.444 340.442 163.975 93%

De salaris- en overheadlasten in titel 3 zijn voornamelijk toegerekend vanuit het taakveld 0.2 Burgerzaken. 

Baten Salaris Overhead Lasten Percentage
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Horeca -8.250 6.553 6.650                - 62%
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten -688 9.829 9.976                - 3%
Hoofdstuk 3 Seksbedrijven                -                -                -                -                -
Hoofdstuk 4 Verbod exploiteren bedrijf zonder benodigde vergunning                -                -                -                -                -
Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen                - 3.276 3.325                - 0%
Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet                -                -                -                -                -
Hoofdstuk 7 ln deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking -5.500 4.103 3.614                - 0%
Totaal titel 3 -14.438 23.761 23.565 - 31%

Overige belastingen

Baatbelasting

Als de gemeente voorzieningen gaat aanleggen waar maar een deel van de inwoners (bijzonder) bij gebaat is kan de gemeente hen een baatbelasting opleggen. De belasting wordt ineens dan wel jaarlijks geheven gedurende maximaal 30 achtereenvolgende jaren. Momenteel is nog maar één baatbelasting van kracht. De betreffende voorziening is de aanleg van de rotonde op de Europalaan (“industrieterrein Berkenbos”).

Toeristenbelasting

Op grond van artikel 225 van de Gemeentewet wordt toeristenbelasting geheven van diegene die mensen tegen vergoeding laat overnachten onder andere in hotels, pensions, vakantieonderkomens en op vaste standplaatsen. Het geldt alleen als de persoon die hier verblijft geen inwoner van de gemeente is.

Vermakelijkhedenretributie

Op grond van artikel 229 van de Gemeentewet wordt vermakelijkhedenretributie geheven bij de organisatoren van evenementen waarbij entree wordt geheven. Deze retributie wordt pas geheven als meer dan 2.000 betalende bezoekers het evenement hebben bezocht. Er wordt alleen geheven als er gebruik wordt gemaakt van voorzieningen die door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand zijn gebracht. De tarieven voor 2022 blijven gelijk aan die van 2021.

Marktgelden

Marktgelden worden geheven van degene die een standplaats inneemt (of van degene aan wie een standplaats is toegewezen) op de wekelijkse warenmarkt. Marktgelden zijn afhankelijk van het aantal strekkende meters frontlengte van de standplaats.

Reclamebelasting

Reclamebelasting wordt geheven in het vastgestelde centrumgebied ten behoeve van het ondernemersfonds.

Kwijtscheldingsbeleid

De kwijtscheldingsregels zijn vastgelegd in de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De gemeente heeft, als gevolg van artikel 255 van de Gemeentewet, slechts op 2 onderdelen beleidsvrijheid:

 • De raad kan bepalen dat er helemaal geen dan wel gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend.
 • De raad kan regels stellen met betrekking tot de wijze waarop de kosten van bestaan in aanmerking worden genomen die er toe leiden dat in ruimere mate kwijtschelding wordt verleend.

Op grond van het laatste onderdeel heeft de gemeente gekozen voor het voor 100% meenemen van de kosten van bestaan. Het bestaande beleid wordt hiermee voortgezet. Kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de volgende heffingen:

 • onroerendezaakbelastingen;
 • afvalstoffenheffing;
 • rioolheffing.

Overzicht tarieven

2020 2021 2022
OZB Eigenaar Woning 0,1332% 0,1284% 0,1231%
OZB Eigenaar Niet-woning 0,2274% 0,2324% 0,2411%
OZB Gebruiker Niet-woning 0,1862% 0,1866% 0,1935%
Afvalstoffenheffing vastrecht (per jaar) 109,92 153,60 153,60
Afvalstoffenheffing 25 liter gft-afval 0,00 0,00 0,00
Afvalstoffenheffing 80,140 of 240 liter gft-afval 1,50 2,00 2,00
Afvalstoffenheffing 25 liter restafval 2,25 2,25 2,25
Afvalstoffenheffing 80 liter restafval 7,25 7,25 7,25
Afvalstoffenheffing 140 liter restafval 13,00 13,00 13,00
Afvalstoffenheffing 240 liter restafval 21,75 21,75 21,75
Afvalstoffenheffing 30 liter ondergronds 1,35 1,60 1,60
Afvalstoffenheffing 60 liter ondergronds 2,75 3,25 3,25
Rioolheffing (per m³ water) 1,49 1,39
Rioolheffing 1-persoonshuishouden 75,00
Rioolheffing 2-persoonshuishouden 140,00
Rioolheffing 3-persoonshuishouden 205,00
Rioolheffing 4-persoonshuishouden 270,00
Rioolheffing 5- of meerpersoonshuishouden 330,00
Rioolheffing niet-woning 0 - 200m3 140,00
Rioolheffing niet-woning 201 - 500m3 487,00
Rioolheffing niet-woning > 500 m3 695,00

 

Vergelijking buurgemeenten

In onderstaande tabel worden de eenheden gebruikt die het COELO toepast voor het bepalen van de woonlasten. Onderstaande tabel geeft inzicht in de gegevens over 2021 (afgerond op hele euro's).

Son en Breugel Nuenen Eindhoven Best Geldrop-Mierlo
OZB Eig. woning 0,0877% 0,1284% 0,10930% 0,0895% 0,0788%
OZB Eig. niet-woning 0,1903% 0,2324% 0,30044% 0,1965% 0,1728%
OZB Gebr. niet-won. 0,1567% 0,1866% 0,22103% 0,1576% 0,1404%
Afvalstoffenheffing *) (meerpers.huishouden) 290 402 334 299 333
Rioolheffing 137 190 156 174 194

*): Diftar gemeenten worden door het COELO berekend op basis van vastrecht plus een gemiddeld aantal ledigingen (18 maal een grijze container van 140 liter en 7 maal een groene container van 140 liter). De aantallen van het COELO zijn gebaseerd op een landelijk gemiddelde. In de meeste diftar gemeenten is het gemiddelde aantal ledigingen lager. Bij de tabel hieronder, Ontwikkeling lokale lastendruk, gaan we uit van het gemiddelde aantal ledigingen in Nuenen.

 

Ontwikkeling lokale lastendruk

Jaar 2020 2021 2022
WOZ-waarde 331.000 354.000 375.000
Wijziging WOZ-waarde 5,41% 6,95% 5,93%
OZB 441,- 455,- 462,-
Afvalstoffenheffing #) 224,- 272,- 272,-
Rioolheffing ##) 204,- 190,- 160,-
Totaal 869,- 917,- 894,-
Lastenontwikkeling 0,7% 5,5% -2,5%

#)  Uitgangspunt hierbij is het gemiddeld aantal ledigingen restafvalcontainers (8) en gft-afvalcontainers (7) in Nuenen, herrekend naar alsof er alléén 140-liter containers zijn.
##) Uitgangspunt voor 2020 en 2021 is het gemiddelde waterverbruik per huishouden van 137m³. Voor 2022 is uitgegaan van het gemiddelde aantal personen per huishouden in de gemeente Nuenen: 2,3.