Uitgaven

2,15%
€ 1.202
x €1.000
2,15% Complete

Inkomsten

69,05%
€ 38.760
x €1.000
69,05% Complete

Saldo

36591,7%
€ 37.557
x €1.000

Programma 8. Financiën & Belastingen

Uitgaven

2,15%
€ 1.202
x €1.000
2,15% Complete

Inkomsten

69,05%
€ 38.760
x €1.000
69,05% Complete

Saldo

36591,7%
€ 37.557
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. 1. Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting.
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). 2. Verlagen OZB indien er financiële ruimte is.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Financiële verordening 2017 2017 e.v. mei 2017 onbepaald
Nota reserves en voorzieningen 2019 e.v. februari 2019 onbepaald
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2015 e.v. februari 2015 onbepaald
Nota activering, waardering en afschrijving 2006 e.v. januari 2006 onbepaald
Belasting/legesverordeningen jaarlijks november 2020 november 2021

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Gemiddelde WOZ-waarde woningen * duizend euro 331 351 375
Woonlasten meerpersoonshuishoudens * euro 924 956 932 #
Woonlasten éénpersoonshuishoudens * euro 717 764 745 #
Woningen in bezwaar aantal / % 370 / 3,51 605 / 5,61 605 / 5,61
Niet-woningen in bezwaar aantal / % 24 / 2,39 35 / 4,02 35 / 4,02
Gegronde WOZ-bezwaren woningen aantal / % 95 / 26,03 120 / 44,61 ** 120 / 44,61**
Gegronde WOZ-bezwaren niet-woningen aantal / % 12 / 50 3 / 27,27 ** 3 / 27,27 **

* verplichte indicator op grond van BBV

** voorlopige (eigen) cijfers voor belastingjaar 2021. Op 1-9-2021 was 44% van de bezwaren beoordeeld (44% van de woningen en 31% van de niet-woningen). Op 1-9-2021 zijn alleen de bezwaren van particulieren beoordeeld, de bezwaren van no cure no pay bureaus moeten nog beoordeeld worden. Omdat het percentage gegronde bezwaren bij particulieren doorgaans veel hoger ligt dan bij no cure no pay bureaus zal dit naar verwachting nog dalen naar een vergelijkbaar percentage als voorgaande jaren.

# cijfers zijn afkomstig van www.waarstaatjegemeente.nl, 2022 is hier nog niet bekend. De eigen inschatting van de woonlasten in 2022 is gebaseerd op de gemiddelde lastendruk, zie paragraaf lokale heffingen.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei

In Dienst Dommelvallei worden de bedrijfsvoeringstaken uitgevoerd op terrein van financiën, belastingen en planning & control. Daarmee levert zij een bijdrage aan het opstellen van de begroting en andere P&C documenten, interne controle en rechtmatigheid en dergelijke. 

Transitie naar gebruiksoppervlakte
In 2022 moeten we als gevolg van een wetswijziging waarderen op basis van gebruiksoppervlakte in plaats van inhoud. De totale OZB-opbrengst wijzigt hierdoor niet, maar voor een individuele aanslag kan het tot een groot verschil leiden. De verwachting is dat dit tot extra vragen en bezwaren leidt. We proberen dit effect zo klein mogelijk te maken door actieve communicatie naar belastingbetalers.

Rioolheffing
Met ingang van 1 januari 2022 verzorgt Dienst Dommelvallei, en niet meer Brabant Water, de aanslagen rioolheffing en zorgt voor de inning en invordering. De lagere kosten komen ten gunste van de rioolheffing.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.034 102 103 305 211 731
0.5 Treasury 70 195 157 117 76 76
0.61 OZB woningen 136 132 123 123 123 123
0.62 OZB niet-woningen 18 30 45 45 45 45
0.64 Belastingen overig 50 51 53 53 53 53
0.8 Overige baten en lasten 23 492 824 864 1.074 1.318
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 30 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 1.361 1.002 1.305 1.508 1.583 2.346
Baten
0.10 Mutaties reserves 118 0 338 0 0 0
0.5 Treasury 62 197 160 120 79 79
0.61 OZB woningen 4.779 4.839 5.021 5.167 5.317 5.470
0.62 OZB niet-woningen 1.301 1.327 1.376 1.398 1.421 1.445
0.64 Belastingen overig 70 75 75 75 75 75
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 29.346 30.134 31.790 31.844 32.341 33.053
0.8 Overige baten en lasten 19 0 0 0 0 0
Totaal Baten 35.696 36.572 38.760 38.605 39.233 40.122

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

8. Financiën & Belastingen
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2022 2023 2024 2025 Toelichting
Herberekening OZB 36.800 5.700 -27.400 -62.400 Bij de ozb gaan we uit van alleen inflatiecorrectie op de totale baten. Verschillen ontstaan door een lagere inflatie dan vorig jaar meerjarig doorgerekend was en een hogere (totale) WOZ-waardestijging dan vorig jaar meerjarig was doorgerekend.
Aanpassing gemeentefonds aan decembercirculaire 2020 -57.346 -10.768 -10.754 -10.735 De maartbrief 2021 had geen gevolgen voor de jaren 2022 - 2025 en leidt dus niet tot aanpassingen.
Aanpassing gemeentefonds aan meicirculaire 2021 157.220 -21.841 -122.486 -145.174 Een deel van de mutatie gemeentefonds bevat nieuwe taken of uitbreiding ervan, zodat er kosten tegenover staan. Zie hiervoor programma 3 en stelpost in dit programma, totaal € 127.000 in 2022 oplopend tot € 156.000 in 2025. Daarnaast nemen we enkele stelposten op waarvan we correcties verwachten in de septembercirculaire 2021, zie regels hieronder. Per saldo is het resultaat van de meicirculaire 2021 negatief: in 2022 € 65.000, in 2023 € 251.000, in 2024 € 362.000 en in 2025 € 397.000.
Stelpost correctie WOZ-waarden meicirculaire 2021 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000
Aanpassing stelpost btw-compensatiefonds aan meicirculaire 2021 85.000 85.000 85.000 85.000
Stelpost hogere algemene uitkering vanwege stijging aantal leerlingen voortgezet onderwijs 37.000 37.000 37.000 37.000 Gevolg van stijging aantal leerlingen Nuenense college. Kosten meegenomen in programma 4.
Stelpost voor nieuwe wet over transparantie, Wet Open Overheid: projectleiding, training, aanpassen systemen/koppelingen -102.000 -115.000 -129.000 -143.000 Voorlopig is hetzelfde bedrag opgenomen als wat door het Rijk in het gemeentefonds is gestort bij de meicirculaire 2021, zie hierboven.
Stelpost prijsstijging jeugdzorg (inkoopcontract) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Met de zorgaanbieders zijn regionaal prijsafspraken gemaakt, waarbij een jaarlijkse tariefsverhoging is afgesproken. Voorlopig wordt hiermee middels een stelpost rekening gehouden.
Aanpassing stelpost inflatie op basis van meicirculaire 2021 99.054 494.058 54.421 -44.386 Lagere inflatie dan eerder berekend. Dit is ook een effect van de lagere algemene uitkering gemeentefonds. In 2023 wordt een stelpost uit een eerdere circulaire tegengeboekt.
Cao-stijging lonen bestaande formatie ten laste van stelpost inflatie 132.233 251.305 353.114 402.292 Dekking binnen stelpost (loon)inflatie voor loonstijgingen, zie ook programma 1. Per saldo is er sprake van een voordeel omdat de loonstijging lager is dan het uitgangspunt bij de vorige begroting 2021. Momenteel lopen nog cao-onderhandelingen, waarvoor we met een kleine marge rekening houden.
Indexering bijdrage MRE en RhcE tlv stelpost inflatie 4.747 4.747 4.747 4.747 Zie ook programma 1.
Indexering bijdrage VRBZO tlv stelpost inflatie / stelpost beleidsvoornemens 19.894 19.894 19.894 18.682 Zie ook programma 2.
Indexering bijdrage GGD tlv stelpost inflatie 18.611 16.095 16.417 35.056 Zie ook programma 3.
Indexering huur scholen tlv stelpost inflatie 17.445 17.445 17.445 17.445 Zie ook programma 4.
Actualisatie meerjarenonderhoudsplan gebouwen: dekking binnen stelpost beleidsvoornemens 23.506 23.506 23.506 23.506 Budgettair neutraal, verschuivingen tussen programma's en dekking binnen stelpost beleidsvoornemens
Stelpost coronakosten 2022: besteding restant reserve Rijkscompensatie coronacrisis in 2022 -222.775 Uitgangspunt is dat het Rijk de gemeenten compenseert voor de gevolgen van de coronapandemie. De ontvangen Rijksmiddelen in 2020 en 2021 zijn, voor zover niet besteed, in de bestemmingsreserve Rijksmiddelen corona gestort. We gaan ervan uit dat we het restant van deze reserve besteden in 2022. De coronagevolgen begroten we daarmee steeds budgettair neutraal.
Dekking uit reserve Rijkscompensatie coronacrisis voor kosten van uitzending en digitale archivering van commissievergaderingen 2022 40.000 Zie ook programma 1.
Dekking uit reserve Rijkscompensatie coronacrisis voor uitgestelde activiteiten NGN200 in 2022 50.000 Zie ook programma 1.
Dekking uit reserve Rijkscompensatie coronacrisis voor meerkosten toezicht en handhaving coronamaatregelen 2022 25.000 Zie ook programma 2.
Besteding restant reserve Rijkscompensatie coronacrisis in 2022 222.775 Zie stelpost coronakosten hierboven.
Kleine aanpassingen < € 10.000 12.031 12.031 12.031 12.031
Nog te verdelen over programma's: 2022 2023 2024 2025 Toelichting
Toerekening salariskosten aan projecten en gesloten huishoudingen (afval, riolering, grexen) -57.924 -57.924 -57.924 -57.924
Toerekening overhead aan gesloten huishoudingen (afval, riolering, grexen) 80.274 56.361 53.880 27.903
Onbuigingen/nieuw beleid: 2022 2023 2024 2025 Toelichting
Stelpost algemene uitkering compensatie tekorten jeugdhulp 1.100.000 661.000 605.000 538.000 Zie ook nieuw beleid programma 3. Vanaf 2023 mogen we volgens Rijks- en provinciale richtlijn 75% structureel ramen.
Totaal programma 8 1.441.545 1.198.609 654.891 458.043