Uitgaven

4,17%
€ 2.337
x €1.000
4,17% Complete

Inkomsten

0,1%
€ 55
x €1.000
0,1% Complete

Saldo

2223,27%
€ -2.282
x €1.000

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Uitgaven

4,17%
€ 2.337
x €1.000
4,17% Complete

Inkomsten

0,1%
€ 55
x €1.000
0,1% Complete

Saldo

2223,27%
€ -2.282
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. 1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid.
2. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers.
3. Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Kadernota Veiligheid 2019-2022 2019 - 2022 juli 2019 2022
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nuenen c.a. 2021 2021 maart 2021 2022
Regionaal Risicoprofiel VRBZO 2019 2022
Regionaal Beleidsplan VRBZO inclusief Visie 2025 2020 - 2025 2026
Regionaal Crisisplan VRBZO 2016 - 2021 2022

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Verwijzingen HALT* aantal per 10.000 jongeren 13,7 14 15
Winkeldiefstallen* aantal per 1.000 inwoners 0,4 0,8 0,7
Geweldsmisdrijven* aantal per 1.000 inwoners 0,98 1,2 1,1
Diefstallen uit woningen* aantal per 1.000 inwoners 2,0 2,1 2,0
Vernielen en beschadigingen (in de openbare ruimte)* aantal per 1.000 inwoners 2,8 2,4 2,3
Aantal RIEC-casussen aantal 2 6 5
Aantal Bibob-onderzoeken aantal eigen toetsen plus aantal adviesaanvragen Landelijk Bureau 10 20 50
Aantal gesloten panden op basis van Wet Damocles aantal 1 7 7

* verplichte indicator op grond van BBV

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Bij veroorzakers van ernstige overlast of criminaliteit met complexe problemen op diverse gebieden zijn vaak meerdere partijen (zorgorganisaties, justitiële organisaties en/of gemeente) betrokken. Bij de aanpak is het effectiever om de inspanningen van deze verschillende partijen op elkaar af te stemmen. Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost verzorgt onder andere de procesregie op complexe casuïstiek met het doel (nieuwe) strafbare feiten te verminderen en te voorkomen. Met deze aanpak levert het Veiligheidshuis een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in alle 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. In de Visie 2020-2022 en het jaarplan 2022 staan de volgende aandachtspunten voor 2022 opgenomen:

  • Uitvoeren van de pilot Persoonsgebonden Aanpak (PGA) personen met verward gedrag en een veiligheidsrisico;
  • Bevorderen van kennis en het informeren van het netwerk op de thema's zorg en veiligheid;
  • Informeren van (nieuwe) wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en samenstellen van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van het zorg- en veiligheidshuis. 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

De coronapandemie zette in 2020 en 2021 de hele wereld op z’n kop. Het betekende voor VRBZO een onverwachte uitdaging. Vanaf maart 2020 ging de crisisorganisatie 7 dagen per week aan de slag, samen met heel veel partners: gemeenten, GGD, Defensie, OM, Politie, Marchaussee. Na een korte adempauze in de zomerperiode 2020 kwam de tweede golf met eind 2020 en 1e halfjaar 2021 nog strengere maatregelen. Vanaf 1 december 2020 werd gewerkt met als grondslag de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm). Hoewel de veiligheidsregio en de voorzitter een andere rol kregen, is een groot deel van de processen in stand gehouden voor coördinatie en uniformiteit in de regio. Tot 1 juli 2021 zijn alle veiligheidsregio's opgeschaald gebleven. Afhankelijk van de ontwikkelingen heeft de coronapandemie ook nog invloed op de werkzaamheden van VRBZO in 2022. Leerpunten uit de evaluaties van de coronacrisis én de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's worden meegenomen in de herijking van het Regionaal Crisisplan 2022.

In maart 2021 heeft het Algemeen Bestuur de Visie 2025 VRBZO vastgesteld. VRBZO gaat de komende jaren op basis van uitvoeringsplannen aan de slag met de in de visie vastgestelde speerpunten en thema's: samen voor veilig, weerbare samenleving en toekomstbestendige organisatie.

De invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zorgt waarschijnlijk voor verhoging van de loonkosten voor vrijwilligers. Gelijke werkzaamheden moeten gelijk beloond worden. Om vrijwilligheid voor de brandweer te behouden is het nodig dat onderscheid gemaakt kan worden tussen beroeps- en vrijwillige brandweer. De landelijke Denktank Taakdifferentiatie stelt een oplossingsrichting voor die bestaat uit vier bouwstenen. De nadere uitwerking hiervan vindt vanaf het 2e halfjaar 2021 en in 2022 plaats.

Medewerkers van de parate dienst van de brandweer die voor 2006 in dienst waren hebben recht op de overgangsregeling FLO. Deze overgangsregeling is de afgelopen jaren enkele malen herzien. Individuele veiligheidsregio’s hebben geen eigen beleidsvrijheid met betrekking tot deze regeling. Onderhandelingen vinden plaats op landelijk niveau vanuit de brandweerkamer van de VNG. VRBZO heeft een voorziening FLO ingesteld en geeft in de begroting aan welk deel van de gemeentelijke bijdragen bestemd is voor FLO. Voor de begroting 2022 is dat € 1.330.000 (prijspeil 2020).

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De ODZOB voert voor de gemeente alle milieutaken uit op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving (VTH).  Voor dit programma zijn met name de werkzaamheden in het kader van toezicht en handhaving van belang. Hiervoor wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst afgesloten en een werkprogramma afgesproken. De omgevingsdienst wordt ook ingeschakeld voor allerlei sectorale adviestaken, zoals op het gebied van bodem, geluid, asbest, geur, etc. De volgende ontwikkelingen krijgen ook in 2022 aandacht:

  • Omgevingswet: De invloed van deze wet op de ODZOB en de gemeenten is groot. Keuzes in de omgevingsvisie en - plannen van de deelnemende gemeenten hebben grote impact op de taakuitvoering en organisatie. De interne samenwerking en met de deelnemende gemeenten en met externe partijen wordt hierdoor steeds belangrijker.
  • Advisering en kennisuitwisseling over grote inhoudelijke thema's die vanuit het VTH-domein veel impact hebben op de leefomgeving. Het gaat daarbij om de volgende thema's: klimaat & energie/duurzaamheid, toekomstbestendige veehouderij, bodem, asbest, gezondheid, ondermijning.
  • Verdere ontwikkeling van de kwaliteit en efficiency. Dit vergt voortdurend aandacht met daarin een belangrijke positie voor standaardisering van werkprocessen en ontsluiting van informatie. Onderdeel van de informatievoorziening is een goede basisregistratie met een actueel regionaal inrichtingenbestand.
  • De ODZOB sluit aan bij het Dommelstroom Interventieteam. 

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.152 1.184 1.198 1.198 1.198 1.193
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.194 1.074 1.139 1.093 979 993
Totaal Lasten 2.347 2.258 2.337 2.291 2.177 2.186
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 36 36 36 36 36 36
1.2 Openbare orde en veiligheid 368 119 19 19 19 19
Totaal Baten 403 155 55 55 55 55

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

2. Veiligheid & Handhaving
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2022 2023 2024 2025 Toelichting
Bijdrage Veiligheidsregio VRBZO volgens programmabegroting 2022 VRBZO -19.894 -19.894 -19.894 -18.682 Ten laste van stelpost inflatie (stelpost beleidsvoornemens, zie programma 8).
Inzet toezichthouder sociaal domein bij Dienst Dommelvallei, zie programma 1 17.211 Zie toelichting onder doelstelling 3. Kosten zijn opgenomen in bijdrage Dienst Dommelvallei volgens programmabegroting 2022 DDV, inclusief 1e begrotingswijziging 2021, zie programma 1.
Toezichthouder sociaal domein: voortzetting samenwerking, extra budget is nodig -22.000 -22.000 -22.000 Voor voortzetting is extra budget nodig. Dekking zie programma 3.
Regiofunctionaris (BTPL) -20.240 -20.240 -20.240 Het hebben van een Regiofunctionaris (BTPL) is van toegevoegde waarde. Verbinder tussen beleid-uitvoering/casussen en tussen partners (bestuurlijk en ambtelijk niveau). Nu begroot t/m 2022.
Budget gebiedsgerichte aanpak inclusief aanpak bedrijventerreinen: voortzetten met 1 extra jaar -77.600 Inzet relatiemanager en externe adviseurs blijft nodig. Zie toelichting onder doelstelling 3. Daarom verlenging met één extra jaar in afwachting van uitkomsten van de evaluatie. Bij een positieve evaluatie willen we hiervoor t.z.t. structurele middelen vragen.
Veiligheidsmonitor wordt eenmaal per 4 jaar gehouden. Deze moet weer worden begroot in 2025. -14.000 Deze monitor wordt eenmaal per 4 jaar gehouden en deze is voor 2025 ingepland.
Structurele inzet financieel adviseur DDV bij Bibob-toetsing -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 Op dit moment is er financiële toetsing bij exploitatievergunning door inhuur. Dit moet structureel geborgd worden (4,5 uur per week). Zie toelichting onder doelstelling 3.
Project Preventie en weerbaarheid Cybercrime inwoners en ondernemers -10.000 -10.000 In het veiligheidsbeleid is cybercrime als prioriteit opgenomen. Nu er extra capaciteit is kan uitvoering worden geven aan het project.
Extra uren toezicht in het kader van versterking informatiepositie en gericht toezicht nav meldingen -20.000 Afgelopen jaar ervaring opgedaan bij inzet van inhuurexterne toezichthouders. Samen met Son en Breugel willen we komend jaar wat projecten laten uitvoeren door deze partij als flexibele schil naast boa's en DIT.
Extra uren toezicht en handhaving woonwagenlocaties voor uitvoering plan van aanpak woonwagenlocaties -25.000 Uitvoering geven aan plan van aanpak handhaving woonwagenlocaties, o.a. inzet externe toezichthouders en juristen.
Toezicht en handhaving strandbad Enode -26.000 -26.000 Tijdelijke situatie waarin het Dagstrand Enode is opgesteld als niet-ingerichte zwemplas. Voor nadere toelichting programma 7.
Meerkosten toezicht en handhaving door de inzet van externe toezichthouders vanwege coronamaatregelen -25.000 Vanuit het voorlopige uitgangspunt dat de coronamaatregelen nog voortduren, gaan wij uit van meerkosten in 2022 door de inzet van externe toezichthouders. We brengen deze ten laste van de bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis, zie programma 8.
Actualisatie meerjarenonderhoudsplan gebouwen: brandweerkazerne 9.785 9.785 9.785 9.785 Budgettair neutraal, verschuivingen tussen programma's en dekking binnen stelpost beleidsvoornemens
Kleine aanpassingen < € 10.000 -6.264 1.500 1.500 1.500
Totaal programma 2 -116.162 -175.449 -61.849 -74.637