Uitgaven

17,08%

€ 9.571

x € 1.000
17,08% Complete

Inkomsten

9,67%

€ 5.431

x € 1.000
9,67% Complete

Saldo

4033,91%

€ -4.140

x € 1.000

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Uitgaven

17,08%

€ 9.571

x € 1.000
17,08% Complete

Inkomsten

9,67%

€ 5.431

x € 1.000
9,67% Complete

Saldo

4033,91%

€ -4.140

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

C. van Brakel en J. Pernot

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. 1. Voorkomen van wateroverlast, besmettingsgevaar en droogte.
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. 2. Verduurzamen van onze gebouwenvoorraad
In 2020 bestaat slechts 5 % van het huishoudelijk afval uit restafval. 3. Stimuleren van initiatieven tot verduurzaming.
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. 4. Verbeteren van de (boven-)lokale mobiliteit.
In 2025 maximale scheiding en maximaal 30 kg restafval per persoon per jaar. 5. Stimuleren van hergebruik van grondstoffen.
Groenste gemeente van Nederland. 6. Bevorderen van de bewustwording van het belang van het openbare groen voor een duurzame leefomgeving
Levendige en aantrekkelijke gemeente. 7. Versterken van de leefbaarheid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2027 2018 - 2027 juli 2017 eind 2027
Beheerplan Wegen 2022-2026 2022 - 2026 maart 2021 begin 2026
verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 2019 - 2023 december 2018 eind 2023
Subsidieverordening afkoppelen hemelwater 2021 e.v. december 2020 onbepaald
Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015 e.v. februari 2015 onbepaald
Beleidsplan Spelen en bewegen 2017 - 2020 juli 2017 onbepaald
Groenbeheerplan 2020 - 2026 december 2019 eind 2026
Bomenbeleidsplan 2017 - 2031 februari 2017 eind 2031
Groenstructuurplan 2011 - 2020 november 2010 eind 2022
Beheerplan gemeentebossen 2017 - 2022 mei 2017 (vastgesteld door het college) eind 2022
Mobiliteitsvisie Nuenen, uit te werken in beleidsmodules 2018 e.v. december 2017 onbepaald
Beleidsmodules per vervoerswijze (als uitwerking Mobiliteitsvisie) 2019 e.v. december 2019 onbepaald
Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022 2018 - 2022 juni 2018 2022
Afvalstoffenverordening Nuenen 2016 onbepaald maart 2016 2022
Nota Duurzaamheid 2019 - 2023 december 2019 eind 2023
Beheerplan Civiele kunstwerken 2020 - 2024 februari 2020 2024
Nota bodembeheer en Nota bodembeheer PFAS 2021 e.v. juli 2021 onbepaald
Transitievisie Warmte voor de gemeente Nuenen 2021 e.v. september 2021

Wat gaan we daarvoor doen?

We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen.

Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat.

Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a.

In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval.

Groenste gemeente van Nederland.

Levendige en aantrekkelijke gemeente.

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Fijn huishoudelijk restafval* kg per inwoner 78 75 65
Hernieuwbare energie* % hernieuwbare energie t.o.v. de totale hoeveelheden gebruikte energie ** 6,4 6,7

* verplichte indicator op grond van BBV

** over 2020 zijn nog geen cijfers bekend

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

GR BLINK

Blink is een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie in de vorm van een publiek-privaat-samenwerkingsmodel (PPS) waarin acht deelnemende gemeenten en private partner Prezero samenwerken voor de uitvoering van de wettelijke zorgplicht van de gemeente en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de rol van afvalregisseur richting de circulaire economie. Primair gaat het om het doelmatig uitvoeren van de afvalinzameling en de reinigingstaken die bij wet, in het bijzonder de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer, aan de gemeente zijn opgedragen en/of voortvloeien uit de aan de gemeente op grond van de Gemeentewet toevertrouwde zorg voor de eigen huishouding, binnen de kaders van het publiekrecht en in samenwerking met een privaatrechtelijke rechtspersoon.

De gemeenten bepalen de beleidsmatige kaders voor de werkzaamheden, geven deze in opdracht bij Blink en stellen voor de uitvoering hiervan de financiële middelen aan Blink ter beschikking. Prezero draagt zorg voor het ter beschikking stellen van de operationele bedrijfsmiddelen, be- en verwerkingsmogelijkheden van de afval- en grond- stofstromen, ondersteunende bedrijfsprocessen, fungeert als expertisecentrum, etc. De samenwerking wordt periodiek geëvalueerd. Elk vier jaar wordt het Strategisch Meerjarenplan (SMP) opgesteld voor de koers van Blink en de door Blink uit te voeren projecten ten behoeve van de gemeenten in het kader van de  transitie naar een circulaire economie.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

De ODZOB voert onder regie van de gemeente alle milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Hiervoor wordt jaarlijks een werkprogramma afgesproken. De basis van het werkprogramma komt voort uit een regionale overeenkomst waarbinnen voor de deelnemende gemeenten dezelfde kaders gelden.

De ODZOB wordt ook ingezet voor sectorale adviestaken, zoals bodem, geluid, lucht, asbest etc. Deze zijn in veel gevallen gelieerd aan ruimtelijke ontwikkelingen en de verschillende bouwprojecten in Nuenen.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.10 Mutaties reserves 193 0 125 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer 2.840 2.984 3.380 3.419 3.543 3.599
2.2 Parkeren 31 8 7 7 7 7
2.5 Openbaar vervoer 17 15 9 9 9 9
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.326 2.067 2.133 2.040 2.057 2.027
7.2 Riolering 1.374 991 989 1.030 967 1.043
7.3 Afval 2.177 2.224 2.254 2.274 2.305 2.340
7.4 Milieubeheer 700 522 675 662 585 563
Totaal Lasten 9.658 8.811 9.571 9.440 9.472 9.588
Baten
0.10 Mutaties reserves 319 61 188 71 61 61
2.1 Verkeer en vervoer 118 80 110 111 111 111
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 2.233 1.937 2.010 2.050 2.090 2.132
7.3 Afval 2.717 3.036 3.123 3.141 3.187 3.234
7.4 Milieubeheer 198 0 0 0 0 0
Totaal Baten 5.591 5.114 5.431 5.372 5.449 5.538

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2022 2023 2024 2025 Toelichting
Verkeersmaatregelen - Veilig Verkeer Nederland -13.430 -13.430 -13.430 -13.430 Veilig Verkeer Nederland heeft een realistischer werkprogramma ingediend waarvoor subsidie wordt verstrekt. De kosten vallen dus (structureel) hoger uit.
Bijdrage provincie voor verkeersveiligheid 13.430 13.430 13.430 13.430 Bijdrage provincie voor verkeersveiligheid is (structureel) hoger vanwege hogere kosten gemeente.
Verkeersregelingen -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Reinigen en onderhouden ANWB borden.
Inspectie civiele kunstwerken 2024 -20.000 Incidentele ophoging van het budget voor het uitvoeren van de inspectie, noodzakelijk om een nieuw beheerplan te kunnen opstellen.
Tariefstijging electra openbare verlichting -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
Aanleg inritten openbaar gebied (kosten) -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 Het betreft kosten die in rekening wordt gebracht bij derden, zoals onder andere bij initiatiefnemers van bouwplannen (budgettair neutraal, regel hieronder).
Aanleg inritten openbaar gebied (opbrengsten) 25.000 25.000 25.000 25.000 Budgettair neutraal, zie regel hierboven.
Inhuur medewerker openbaar groen -10.000 Inhuur is tijdelijk noodzakelijk om achterstanden in de data van het groenbeheer weg te werken.
Extra onderhoud bomen Park -50.000 Vitaliteit bomen is sterk achteruit gegaan door evenementen in het Park. Daarom is extra onderhoud noodzakelijk voor het behoud van de bomen.
Groenonderhoud en incidenteel onderhoud Dagstrand Enode -11.500 -11.500 Tijdelijke situatie waarin het Dagstrand Enode is opengesteld als niet-ingerichte zwemplas. Zie voor nadere toelichting programma 7.
Spelen en bewegen: beëindigen ondersteuning vanaf 2025 30.000 Conform beheerplan.
Kosten van afhandeling asbestsloopmeldingen overbrengen van taakveld 8.3 Wonen en bouwen naar 7.4 Milieubeheer (budgettair neutraal) -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Zie ook programma 5
Resultaat riolering 7.957 6.639 86.300 84.941 Met name vanwege achterblijvende btw.
Resultaat reiniging wegen -16.998 -14.363 -11.682 -8.964
Resultaat afval -5.888 -10.415 -10.077 -10.657
Actualisatie kapitaallasten (aangepaste planning investeringen 2022-2025 en lopende investeringen 2021) -22.742 144.069 476.781 547.282 Door diverse verschuivingen en realistischere planning van investeringen in m.n. infrastructuur zijn de kapitaallasten tijdelijk lager. Zie het overzicht investeringen in de financiële begroting.
Kleine aanpassingen < € 10.000 -24.518 -24.518 -24.518 -24.518
Nieuw beleid: 2022 2023 2024 2025 Toelichting
Kadernota: Luchtkwaliteit- en geluidsmetingen verkeer -20.000 -10.000 -10.000 Zie voor toelichting doelstelling 7,
Transitievisie warmte: Opstellen wijkuitvoeringsplan en voorbereiding uitvoering voor de pilot wijk aardgasvrij maken -84.000 -81.000 -54.000 -42.000 Omvat kosten voor projectleiding, communicatie/ participatie, technisch onderzoek e.d. Voorlopig voor 5 jaar (2022-2026). Zie ook toelichting onder doelstelling 2 en 3. In september 2021 wordt hiertoe een raadsvoorstel aan de raad voorgelegd.
Totaal programma 6 -286.689 -50.088 383.804 527.084