Voorwoord

 

Voor u ligt de laatste begroting van deze raadsperiode. We hebben gemeend er goed aan te doen om het gras niet weg te maaien of op te eten voor de volgende gemeenteraad en college, daarom hebben we een relatief beleidsarme begroting opgesteld. Op deze manier blijft er ruimte voor nieuwe keuzes, toekomstige investeringen en andere (extra) uitgaven.
We willen echter wél investeren in versterking van de capaciteit en kwaliteit van de ambtelijke organisatie. Daarmee brengen en houden we de basis op orde voor een volgende bestuursperiode. We zetten in op vermindering van de kwetsbaarheid, verlaging van benodigde uren externe inhuur en het opbouwen en behouden van kennis en ervaring in het ambtelijk apparaat.

 

Grote projecten
Terugkijkend op deze bestuursperiode kunnen we een behoorlijk aantal vinken zetten bij belangrijke punten uit het coalitieakkoord. Er zijn besluiten genomen over grote projecten zoals Klooster, Hongerman, Nuenen-West, de Bundelroutes en Eeneind West. De komende jaren kan worden gewerkt aan de realisatie van deze projecten. Ze hebben grote impact op de financiële ruimte van de gemeente, maar daar komen dan ook mooie dingen voor terug waar alle inwoners van Nuenen de vruchten van zullen plukken.

 

Financieel
Onze voorzieningen en reserves zijn op niveau en ook kunnen we de risico’s blijven afdekken. De ratio weerstandsvermogen is met 1,44 nog ruim boven het door onszelf gestelde minimum van 1.
We blijven op het vinkentouw zitten voor wat betreft de herijking van het gemeentefonds. De gevolgen hiervan zijn nog niet definitief en dus met permissie van onze toezichthouder de Provincie Noord-Brabant niet meegenomen.

 

Corona
Ik heb in mijn voorwoord voor de laatste paar stukken uit de begrotingscyclus helaas té vaak moeten verwijzen naar de coronapandemie en de maatregelen tegen verspreiding van het virus. Deze hebben grote impact op het welzijn van onze inwoners, onze ondernemers en ook op de gemeentefinanciën. Tot nu toe is het op financieel vlak gelukt om de gevolgen het hoofd te bieden. We verwachten dat de impact volgend jaar laag is; daar zijn we in deze begroting van uitgegaan. We lijken immers wat corona betreft gelukkig de goede kant op te gaan. Ik spreek dan ook de hoop uit dat dit de laatste begroting is waarin er in het voorwoord nog naar wordt verwezen.

Rest mij om alle medewerkers van de gemeente en de Dienst Dommelvallei te bedanken voor hun tomeloze inzet om ook deze begroting integraal, compleet en meerjarig structureel sluitend te maken.

 

Joep Pernot

Wethouder Financiën