Algemene inleiding

Uitgangspunten begroting

Terug naar navigatie - Uitgangspunten begroting

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en daarmee komt een einde aan deze bestuursperiode. We willen met deze begroting (beleidsmatig) een pas op de plaats maken en de nieuwe coalitie alle ruimte geven om eigen keuzes te maken voor de aankomende bestuursperiode. We vinden het voor de toekomst van Nuenen belangrijk dat de raad in een aantal belangrijke en complexe dossiers knopen doorhakt waaraan het nieuwe college vervolgens uitvoering kan geven. Daarom is er bewust voor gekozen om in het laatste begrotingsjaar van deze bestuursperiode niet nog allerlei nieuwe ontwikkelingen, plannen en opgaven op te nemen. We willen niet over onze bestuursperiode heen regeren en daarom leggen wij een beleidsarme begroting voor aan de raad.

Hou het zoals het is
Bovendien blijkt het goed toeven te zijn in Nuenen. De oproep vanuit de gemeenschap is steeds weer: ‘Hou Nuenen zoals het is’. Dit betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Al het ‘goede’ van Nuenen behouden kan alleen als hier actief op wordt ingezet. Dit vergt het maken van keuzes, het doen van investeringen en het beschikbaar stellen van capaciteit. Wij hebben hiertoe al een slag gemaakt met onder meer de omgevingsvisie, accommodatiebeleid, de plannen voor de Hongerman en het onderzoek naar scenario’s in het kader van de Bundelroutes. Het verdere vervolg in deze en andere dossiers is aan het nieuwe gemeentebestuur.

Woningbouw
Het zou goed zijn om in de volgende bestuursperiode volop in te zetten op het realiseren van de woningbouwopgaven en daarbij vooral te sturen op aantallen en woonvormen. Het regionaal woningbehoefteonderzoek  en de factsheet Nuenen van medio 2021 bieden hiertoe aanknopingspunten.  Zet hierbij in op het zo efficiënt en effectief mogelijk doorlopen van besluitvormingsprocedures, waarbij  ruimte is voor participatie om op die manier tot een zorgvuldige afweging van verschillende belangen te komen. Maatschappelijke consensus over ruimtelijke plannen moet echter ook weer geen doel op zich worden. Het is belangrijker om voortgang te boeken gelet op de huidige situatie op de woningmarkt en dus keuzes te maken.

Basis op orde
Wel vinden we het belangrijk dat in het kader van toekomstbestendig Nuenen geïnvesteerd wordt in het op orde brengen en houden van een goede basis. Dit betekent dat we willen investeren in de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie, zoals in het coalitieakkoord is opgenomen. Deze doorontwikkeling is gericht op het vergroten van de meerwaarde van de ambtelijke ondersteuning voor het gemeentebestuur en de inwoners/ondernemers en tegelijkertijd beoogt het dat medewerkers makkelijker en met meer plezier werken. Hiermee is inmiddels een start gemaakt.

In dit kader willen we structureel meer middelen inzetten om nieuwe medewerkers aan te nemen. Door deze investering hopen we kwaliteit in huis te halen, de werkdruk te verlagen, de taken en de opgaven adequaat te kunnen oppakken en dat medewerkers met plezier hun werk kunnen doen. Daarbij is het de verwachting dat er in de toekomst minder hoeft te worden ingehuurd nu de eigen ambtelijke capaciteit wordt uitgebreid en daardoor ruimte ontstaat voor ontwikkeling van competenties.

De doorontwikkeling van de organisatie draagt bij aan het versterken van de eigen bestuurskracht en verlaagt de kwetsbaarheid. Deze bestuursperiode willen we dan ook afsluiten met een gemeentelijke organisatie die  qua formatie goed op orde is, zodat in de nieuwe bestuursperiode het vizier weer gericht kan worden op het ontwikkelen van nieuwe plannen en het realiseren van belangrijke opgaven ten behoeve van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, samen met de Nuenense gemeenschap en de regio.

Kadernota

Terug naar navigatie - Kadernota

Net als voorgaande jaren heeft de gemeenteraad haar eigen proces gevolgd om tot de Kadernota 2022 te komen. De raadsfracties hebben hun wensen voor de aankomende periode besproken. Het resultaat is een overzicht met aandachtspunten en onderwerpen voor de bestuurlijke agenda in de vorm van een initiatiefvoorstel. Het college heeft op dit initiatiefvoorstel formeel gereageerd middels een zienswijze. Vervolgens heeft de raad in haar vergadering van 10 juni 2021 de Kadernota 2022 vastgesteld. In deze begroting komen we in de programma's terug op de onderwerpen van de Kadernota 2022.

In de Kadernota 2022 zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

  • pilot wijkgericht werken;
  • onderzoek naar behoeften van verschillende doelgroepen;
  • inventarisatie van bestaande en toekomstige behoeften aan (gemeentelijke) accommodaties;
  • metingen op het gebied van verkeersintensiteiten, fijnstof en geluid;
  • totaalbeeld met betrekking tot het centrum van Nuenen;
  • kwaliteit openbaar groen.

De raad heeft het college gevraagd om in een apart overzicht inzichtelijk te maken hoe deze onderwerpen zijn verwerkt in deze begroting. Deze toelichting volgt hieronder.

Pilot wijkgericht werken

In de Kadernota is de wens van de raad opgenomen om te komen tot nieuw beleid waarin wordt voorzien in een wijkregisseur. Daarom wordt het college verzocht om een pilot wijkgericht werken te starten, waarvan de wijkregisseur een integraal onderdeel is.  Er wordt voorgesteld om voor de voorbereiding van deze pilot € 5.000,- beschikbaar te stellen in 2022. De pilot dient in 2022 zijn beslag te krijgen, zodat eind 2022 een evaluatie kan plaatsvinden. Naar aanleiding van de resultaten van deze evaluatie moet het nieuwe beleid nader vorm krijgen en waarna in 2023  besluitvorming zou kunnen plaatsvinden. Om een goede invulling aan de pilot te kunnen geven, willen we eerst met de raad in gesprek gaan. Naar aanleiding daarvan kan een voorstel voor pilot, inclusief het kostenplaatje, worden opgesteld en dit voorstel kan aan het nieuwe gemeentebestuur worden voorgelegd.

Onderzoek naar behoeften van verschillende doelgroepen

Het gemeentebestuur wenst inzicht te verkrijgen in de behoeften van verschillende doelgroepen, met name in de behoeften van ouderen en in de woonbehoeften van verschillende doelgroepen. Daarom wordt voorgesteld om een onderzoeksbudget van € 12.500,- beschikbaar te stellen in 2022. Op basis van het onderzoekresultaat kan een afweging gemaakt worden of er specifiek beleid nodig is om in te spelen op de vergrijzing van Nuenen. In het kader van de hernieuwde visie op het sociaal domein willen we inzicht krijgen of onze oudere inwoners specifieke behoeften hebben en zo ja, welke dit zijn. Deze inzichten kunnen we onder meer betrekken bij het opstellen van deze hernieuwde visie. Daarnaast wil het gemeentebestuur weten waar mogelijke kansen liggen voor de gemeente qua realisatie van bouwopgaven. Dit is een onderwerp waaraan aandacht wordt besteed in het Programma Wonen 2020 - 2030. In aanvulling op het Programma Wonen 2020 - 2030 starten we in 2022 een onderzoek naar de specifieke wensen en kansen qua woningbehoeften van de verschillende doelgroepen, zoals ouderen en alleenstaanden. Hiertoe is in de begroting een budget op van € 12.500,- opgenomen.

Inventarisatie van bestaande en toekomstige behoeften aan (gemeentelijke) accommodaties

Er is behoefte aan een toekomstbestendig accommodatiebeleid. In dat kader dient een extern bureau een inventarisatie uit te voeren naar bestaande en toekomstige behoeften op het gebied van accommodaties. Wij zijn, zoals ook in coalitieakkoord is opgenomen, al bezig met het opstellen van het accommodatiebeleid. Daarom is in 2021 aan het instituut Mullier opdracht gegeven de toekomstige behoeften in kaart te brengen en deze behoeften af te zetten tegen de huidige capaciteit. De beleidsnota Accommodaties wordt begin 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Vanaf 2022 gaan we aan dit nieuwe accommodatiebeleid uitvoering geven, door nieuwe afspraken te maken met beheerders van maatschappelijke accommodaties.

Metingen op het gebied van verkeersintensiteiten, fijnstof en geluid

Er is behoefte aan inzicht in de leefbaarheid in Nuenen op basis van langdurige metingen naar luchtkwaliteit, geluid, verkeersintensiteiten. Om te kunnen starten met deze metingen wordt voorgesteld een extra budget (t.o.v. het budget dat al in de begroting zit voor metingen) van € 10.000,- beschikbaar te stellen in 2022.  Wij willen op 4 locaties luchtmetingen gaan uitvoeren met verbeterde apparatuur. Hiertoe hebben wij budgetten opgenomen in de begroting voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Er wordt aansluiting gezocht bij het verkeersprogramma Bundelroutes en een regionaal Aireas programma waarin de deelnemende gemeenten in de regio en RIVM, TNO, de Universiteit van Utrecht en de GGD samenwerken.

Totaalbeeld met betrekking tot het centrum van Nuenen

Er moet een integrale visie voor het centrum van Nuenen komen. Dit sluit aan op de omgevingsvisie die in september 2021 ter besluitvorming voorligt bij de raad. Vanuit de omgevingsvisie willen we dit oppakken door een vervolg te geven aan het programma Centrum om zodoende een toekomstig bestending centrum te bevorderen. Hiermee is al een start gemaakt. We hebben samen met een groep van stakeholders in het gebied rondom de Parkstraat en de Smidse opdracht gegeven aan een extern adviseur om mogelijke ontwikkelscenario's te onderzoeken. De resultaten hiervan nemen we mee in het vervolg. Het programma Centrum wordt in 2022 voortgezet, waarbij we blijven inzetten op integraliteit om te komen tot een samenhangend centrumgebied.

Kwaliteit openbaar groen

De raad wenst inzicht te verkrijgen in de verschillende kwaliteitsniveaus van het openbaar groen, met name hoe dit er concreet buiten uit ziet. Op basis daarvan zou nieuw beleid voor openbaar groen  moeten worden op- en vastgesteld. Om meer beeld te krijgen bij wat een bepaald kwaliteitsniveau buiten betekent, hebben wij in september 2021 een rondgang met raadsleden door de gemeente georganiseerd. In deze begroting hebben wij een pas op de plaats gemaakt en zijn wij uitgegaan van de huidige kwaliteiten en beleidsuitgangspunten. Het is wat ons betreft aan het nieuwe gemeentebestuur om eventueel andere keuzes te maken.

Bestaand beleid en autonome ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Bestaand beleid en autonome ontwikkelingen

Er kunnen zich allerlei omstandigheden voordoen waardoor het noodzakelijk of wenselijk is om in de begroting aanpassingen te doen met betrekking tot bestaand beleid. Het gaat hierbij om beleid waaraan al uitvoering wordt gegeven of waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden. Kortom: voor de uitvoering van dit beleid zijn financiële middelen beschikbaar gesteld. Een verandering/aanpassing in dit beleid kan tot gevolg hebben dat er meer of minder kosten dan wel meer of minder opbrengsten zijn. Daarnaast zijn er autonome ontwikkelingen waarop wij geen of nauwelijks invloed hebben, maar die wel financiële gevolgen hebben. Denk hierbij aan indexeringen, hoogte van uitkeringen uit het gemeentefonds en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. 

Volgens de landelijke richtlijnen moet de begroting 2022 gebaseerd zijn op de meicirculaire 2021 of de septembercirculaire 2021. Onze voorkeur is altijd om de septembercirculaire te verwerken, om te voorkomen dat kort na het vaststellen van de begroting al een begrotingswijziging moet worden gemaakt. Dit jaar wordt de septembercirculaire 2021 relatief laat gepubliceerd, omdat Prinsjesdag laat valt. Dat betekent dat we de gevolgen van deze circulaire niet in de begroting kunnen verwerken, omdat de begroting dan al gereed is en het besluitvormingsproces is gestart. Het streven is om tegelijk met het aanbieden van de begroting 2022 aan de raad de informatie van de septembercirculaire 2021 mee te sturen, met een voorstel tot verwerking ervan in de begroting.

In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van aanpassingen in bestaand beleid en autonome ontwikkelingen weergegeven. Een negatief getal geeft een nadeel en een positief getal geeft een voordeel ten opzichte van de huidige begroting aan.

Bij de betreffende programma's is hierop een toelichting gegeven.

Bestaand beleid en autonome ontwikkelingen: Progr. 2022 2023 2024 2025
Actualisatie personeelslasten 1/8 182.435 301.674 405.205 454.249
Verhoging budget ziekteverzuim 1 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000
Medewerkersonderzoek 1 -10.000
Uitbreiding formatie Samenleving: 2 fte 1 -155.428 -155.428 -155.428 -155.428
Uitbreiding formatie Ontwikkeling&Handhaving: 1 fte 1 -81.749 -81.749 -81.749 -81.749
Uitbreiding formatie Openbare Werken: 4,78 fte (netto, deels toegerekend aan afval en aan projecten) 1 -89.227 -89.227 -89.227 -89.227
Verlenging budget voor procescoördinator 1 -35.880
Uitbreiding formatie voor extra taken 1 -28.664 -28.664 -28.664 -28.664
Stelpost verkoop/verhuur Weefhuis e.d. 1 -15.436 -15.436
Huisvestingskosten tbv hybride werken 1 -20.000
Bijdrage Dienst Dommelvallei volgens programmabegroting 2022 DDV (incl. 1e begrotingswijziging 2021) bestaand beleid 1 43.160 87.739 130.646 48.515
I&A beleid (Dienst Dommelvallei) 1 -88.404 -88.404 -88.404 -88.404
Inrichting nieuwe software applicatie sociaal domein (binnen Dienst Dommelvallei) 1 -17.160
Devices nieuwe raad 2022 (laptop, telefoon) via begroting Dienst Dommelvallei 1 -3.000 -13.000 -13.000 -13.000
Kosten van uitzending en digitale archivering commissievergaderingen (corona) 1 -40.000
NGN200, uitgestelde activiteiten in 2022 (corona) 1 -50.000
Structureel maken van budget voor Regiofunctionaris (BTPL) 2 -20.240 -20.240 -20.240
Verlengen budget gebiedsgerichte aanpak incl. bedrijventerreinen 2 -77.600
Veiligheidsmonitor wordt eenmaal per 4 jaar gehouden 2 -14.000
Structurele inzet financieel adviseur DDV bij Bibob-toetsing 2 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
Project Preventie en weerbaarheid Cybercrime inwoners en ondernemers 2 -10.000 -10.000
Extra uren toezicht in het kader van versterking informatiepositie en gericht toezicht nav meldingen 2 -20.000
Extra uren toezicht en handhaving woonwagenlocaties voor uitvoering plan van aanpak woonwagenlocaties, o.a. toezicht en juridische inzet. 2 -25.000
Toezicht en handhaving dagstrand Enode 2 -26.000 -26.000
Meerkosten toezicht en handhaving coronamaatregelen 2 -25.000
Hogere kosten bewegingsonderwijs PO door stijging aantal leerlingen 3 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500
Indexering subsidies (cao-ontwikkeling) 3/4/7 -121.000 -121.000 -121.000 -121.000
Uitvoeringsbudget lokaal jeugdbeleid (raadsbesluit april 2021) 3 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Prijsindexering Taxbus voor collectief vervoer 3 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
Aanvullende invoerings- en uitvoeringskosten Wet Inburgering, mede door uitstel invoering naar 1-1-2022 3 -14.000 -8.000 -5.000 -2.000
Uitvoeringskosten Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: RIS-systeem voor vroegsignalering schuldenproblematiek 3 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Tariefstijging jeugdbescherming/reclassering 3 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
Verhoging bijdrage GGD voor extra taken: Rijksvaccinatieprogramma en prenataal huisbezoek JGZ. 3 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
Hogere inkomsten uit onderhoudsbijdragen van scholen (Dassenburcht en De Koppel) door gestegen leerlingenaantallen 4 10.803 10.803 10.803 10.803
Extra onderhoudskosten Hongerman 4 -10.000
Electriciteitskosten en onderhoud sportparken 4 -29.000
Bestemmingsplannen / omgevingsplannen 2022 5 -67.000
Functioneel beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 5 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500
Rente- en beheerskosten startersleningen te hoog begroot 5 24.500 24.500 24.500 24.500
Bijdrage Vereniging Woonwagenbelangen Nuenen 5 -10.000 -10.000
Verkeersregelingen 6 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Inspectie civiele kunstwerken 2024 6 -20.000
Tariefstijging electra openbare verlichting 6 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
Inhuur medewerker openbaar groen 6 -10.000
Extra onderhoud bomen Park 6 -50.000
Groenonderhoud en incidenteel onderhoud strandbad Enode 6 -11.500 -11.500
Spelen en bewegen: beëindigen ondersteuning vanaf 2025 (cf. beheerplan) 6 30.000
Resultaat riolering (achterblijvende btw) 6 7.957 6.639 86.300 84.941
Resultaat reiniging wegen 6 -16.998 -14.363 -11.682 -8.964
Resultaat afval 6 -5.888 -10.415 -10.077 -10.657
Herberekening OZB 8 36.800 5.700 -27.400 -62.400
Algemene uitkering gemeentefonds (december- en meicirculaire) 8 4.874 -127.609 -228.240 -250.909
Stelpost voor nieuwe wet over transparantie, Wet Open Overheid: projectleiding, training, aanpassen systemen/koppelingen 8 -102.000 -115.000 -129.000 -143.000
Stelpost prijsstijging jeugdzorg (inkoopcontract) 8 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Aanpassing stelpost inflatie op basis van meicirculaire 2021 8 99.054 494.058 54.421 -44.386
Stelpost coronakosten 2022: besteding restant reserve Rijkscompensatie coronacrisis in 2022 8 -222.775
Onttrekking uit reserve Rijkscompensatie coronacrisis 8 337.775
Actualisatie kapitaallasten (planning investeringen 2022-2025). Inclusief actualisatie planning lopende investeringen (niet gereed in 2021 maar pas in 2022 of later). div. 35.413 526.657 559.302 597.284
Toerekeningen salariskosten en overhead aan projecten en gesloten huishoudingen div. 22.350 -1.563 -4.044 -30.021
Kleine aanpassingen < € 10.000 div. -35.735 -27.971 -27.971 -27.971
Totaal aanpassingen bestaand beleid -1.103.723 -57.399 -251.949 -403.728

Nieuw beleid

Terug naar navigatie - Nieuw beleid

In de Kadernota 2022 zijn de wensen van de raad met betrekking tot nieuw beleid opgenomen.  Daarin wordt voorgesteld om diverse onderzoeksbudgetten en middelen voor pilots beschikbaar te stellen. Deze budgetten, met uitzondering van € 5.000 voor wijkgericht werken, zijn opgenomen in onderstaande tabel. Voor een nadere toelichting op de onderwerpen in de Kadernota 2022, zie paragraaf Kadernota.

We willen met deze begroting (beleidsmatig) een pas op de plaats maken en de nieuwe coalitie alle ruimte geven om eigen keuzes te maken voor de aankomende bestuursperiode. Daarom zijn we heel terughoudend geweest om nieuw beleid op te nemen in deze begroting. Er zijn echter enkele ontwikkelingen die het noodzakelijk maken, om financiële middelen te vragen voor nieuw beleid. In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van nieuw beleid weergegeven.

Bij de betreffende programma's is hierop een toelichting gegeven.

Nieuw beleid / ombuigingen: Progr. 2022 2023 2024 2025
Pilot M@zl 3 -8.200 -8.200
Pilot jeugdhulp op basisscholen 3 -30.000 -30.000
Vanuit extra middelen jeugd 2022: Subsidie LEVgroep voor uitbreiding formatie jongerenwerk ten behoeve van preventie en bereiken bredere doelgroep 3 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Vanuit extra middelen jeugd 2022: extra middelen voor verbetering/doorstroom jeugdzorg (wachtlijst verminderen) 3 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000
Vanuit extra middelen jeugd 2022: extra formatie voor gedragswetenschapper die kwaliteit jeugdzorg moet waarborgen 3 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
Locatieonderzoek 2e sporthal 4 -20.000
Doelgroepenbeleid: onderzoek naar wensen en kansen qua woningbehoefte binnen diverse doelgroepen, zoals ouderen en alleenstaanden. 5 -12.500
Onderzoek bouwmogelijkheden Nederwetten 5 -40.000
Luchtkwaliteit- en geluidsmetingen verkeer 6 -20.000 -10.000 -10.000
Transitievisie warmte: Opstellen wijkuitvoeringsplan en voorbereiding uitvoering voor de pilot wijk aardgasvrij maken 6 -84.000 -81.000 -54.000 -42.000
Stelpost algemene uitkering compensatie tekorten jeugdhulp 8 1.100.000 661.000 605.000 538.000
Totaal aanpassingen nieuw beleid/ombuigingen 684.300 330.800 340.000 295.000

Financiële gevolgen van de coronapandemie

Terug naar navigatie - Financiële gevolgen van de coronapandemie

De onzekerheid over de gevolgen van de coronapandemie blijft aanwezig, ook voor 2022. Wij zijn er in deze begroting vanuit gegaan dat het Rijk de gemeenten financieel blijft compenseren. Dit verloopt grotendeels via de algemene uitkering gemeentefonds. Wij hebben de ontvangen Rijksmiddelen, voor zover niet besteed, in de bestemmingsreserve Rijksmiddelen corona gestort. We adviseren deze reserve tot tenminste eind 2022 aan te houden. Gezien het budgettair neutrale uitgangspunt gaan we ervan uit dat de reserve besteed is per 31-12-2022 en nemen we een stelpost op ter hoogte van de nu begrote reserve per 31-12-2021. Schematisch:

Coronakosten 2022
Saldo 31-12-2021 reserve Rijkscompensatie coronacrisis *) 337.775
Verwachte coronakosten 2022:
Extra uren toezicht en handhaving coronamaatregelen -25.000
Kosten van uitzending van commissievergaderingen -40.000
NGN200, uitgestelde activiteiten in 2022 -50.000
Stelpost coronakosten 2022 -222.775
Saldo 31-12-2022 reserve Rijkscompensatie coronacrisis 0
*) Uitgangspunt is de stand van zaken zoals door uw raad vastgesteld per 1 september 2021, dus bij de tussentijdse rapportage voorjaar 2021 of apart raadsbesluit. De werkelijke kosten en Rijksbijdrage 2021 worden bij de jaarrekening 2021 vastgesteld en worden dan in de begroting 2022 gecorrigeerd, vanuit het budgettair neutrale uitgangspunt. Indien de kosten in het 2e halfjaar 2021 nog oplopen zal het bedrag per 31-12-2021 lager zijn dan de begroting nu laat zien. De stelpost coronakosten 2022 wordt daarmee ook verlaagd.

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht

We hebben de financiële consequenties van de autonome ontwikkelingen, de aanpassingen in bestaand beleid en nieuw beleid doorgerekend. Dit alles leidt tot onderstaand financieel overzicht:

 

Totaaloverzicht 2022 2023 2024 2025
Saldo baten en lasten vanuit begroting 2021-2024 684.832 209.097 536.670 536.670
Begrotingswijzigingen raadsbesluiten 2021 na vaststelling begroting 2021 -162.770 -177.819 -413.835 -399.823
Aanvulling met nieuw begrotingsjaar 2025 (verschillen met begrotingsjaar 2024 *) 702.621
Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 2022-2025 522.062 31.278 122.835 839.468
Aanpassingen bestaand beleid -1.103.723 -57.399 -251.949 -403.728
Aanpassingen nieuw beleid/ombuigingen 684.300 330.800 340.000 295.000
Nieuw saldo baten en lasten 2022-2025 102.639 304.679 210.886 730.740
Presentatie van het structureel begrotingssaldo 2022 2023 2024 2025
Saldo baten en lasten -401.557 290.607 22.001 541.941
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (+ is onttrekking per saldo) 504.196 14.072 188.885 188.799
Begrotingssaldo na bestemming 102.639 304.679 210.886 730.740
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -622.955 -226.735 43.800 105.800
Structureel begrotingssaldo 725.594 531.414 167.086 624.940
Structurele kapitaallasten investeringen 274.000 405.000 155.000 217.000
Structureel begrotingssaldo definitief 451.594 126.414 12.086 407.940

*) Verschil tussen raming 2024 en 2025 ligt vooral bij de algemene uitkering gemeentefonds en de onroerendezaakbelasting. Dit betreft o.a. indexering/inflatiecorrectie. Bij de beleidsaanpassingen worden die indexeringen ook aan de lastenkant opgenomen.