Uitgaven

38,47%

€ 21.558

x € 1.000
38,47% Complete

Inkomsten

10,36%

€ 5.818

x € 1.000
10,36% Complete

Saldo

15334,61%

€ -15.739

x € 1.000

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Uitgaven

38,47%

€ 21.558

x € 1.000
38,47% Complete

Inkomsten

10,36%

€ 5.818

x € 1.000
10,36% Complete

Saldo

15334,61%

€ -15.739

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

R. Stultiëns

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Zorgen voor een toekomstbestendige ondersteuning voor onze inwoners die zorg echt nodig hebben. 1. Stimuleren dat inwoners eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die binnen hun sociaal netwerk.
2. Stimuleren dat inwoners meer gebruik maken van algemene voorzieningen (zie ook programma 4).
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. 3. Zorg dragen dat het aanbod aan jeugdhulp aansluit bij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de vraag.
4. Faciliteren van vroegsignalering voor alle leeftijden in samenwerking met onderwijs en voorschoolse voorzieningen.
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. 5. Stimuleren van maatschappelijke participatie.
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. 6. Stimuleren en faciliteren van deelname aan inburgeringstrajecten en participatietrajecten om zelfredzaamheid te vergroten.
Iedereen aan het werk 7. Bijstandsontvangers worden begeleid naar regulier werk en andere vormen van werkgelegenheid/dagbesteding.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Verordeningen Participatiewet onbepaald december 2014 onbepaald
Nota beleid sociaal domein 2016 - 2019 juni 2016 onbepaald
Actualisering nota sociaal domein 2019 - 2021 september 2018 2022
Beleid mantelzorg 2017 e.v. mei 2017 september 2021
Dementievriendelijke gemeente 2017 - 2020 december 2018 september 2021
Nota vrijwlligersbeleid 2020-2026 2020 - 2026 september 2020 2026
Projectplan huisvesting, inburgering en participatie vergunninghouders 2017 - 2020 mei 2017 december 2021
Wmo-verordening 2020 onbepaald februari 2020 2022
Verordening Jeugdhulp gemeente Nuenen 2020 onbepaald mei 2020 onbepaald
Nota schuldhulpverlening 2021 - 2025 februari 2021 2025
Verordeningen Werk en Inkomen (actualisatie enkele verordeningen participatiewet) 2020 e.v. mei 2020 onbepaald
Nota jeugdbeleid 2021-2024 2021 - 2024 april 2021 2024

Wat gaan we daarvoor doen?

Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen.

Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat.

Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap.

Iedereen aan het werk

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Absoluut verzuim (5-18 jaar) * % van het aantal leerplichtigen 0,13 0,3 0,2
Relatief verzuim (5-18 jaar) * % van het aantal leerplichtigen 0,57 0,4 0,6
Jongeren met jeugdhulp* % van het aantal jongeren (0-18 jaar) 12,3 13 12,5
Jongeren met jeugdreclassering* % van het aantal jongeren (12-23 jaar) 0 0 0
Jongeren met jeugdbescherming* % van het aantal jongeren (0-18 jaar) 0,7 0,6 0,6
Vroegtijdige schoolverlaters zonder kwalificatie (VSV-ers)* % VO en Mbo'ers dat het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie 2 1,4 1.4
Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)* % van het aantal jongeren (12-21 jaar) 0 0,82 1,0
Kinderen in uitkeringsgezin* % van het aantal jongeren (0-18 jaar) 4 4,83 4,0
Jeugdwerkeloosheid* % van het aantal jongeren (16-22 jaar) 1,35 1,1 1,0
Bijstandsuitkeringen* aantal per 1.000 inwoners (vanaf 18 jaar) 25,6 25,7 25
Lopende re-integratievoorzieningen* aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 4,7 8 10
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement * aantal per 1.000 inwoners 46 43 43
Mantelzorgers ** aantal geregistreerde mantelzorgers bij de gemeente 632 650 690
Mantelzorg belasting ** % volwassenen dat mantelzorg verricht (minimaal 8 uur per week) 12 23 23
Vrijwilligerswerk % inwoners (vanaf 19 jaar) dat vrijwilligerswerk verricht in georganiseerd verband 33,5 33,5
Transformatie: verschuiving naar algemene voorzieningen ** percentage gebruik 0e, 1e en 2e lijns voorzieningen 46/51/3 63/35/2 63/35/2
Inburgeringstrajecten ** aantallen persoonlijke ontwikkelingsplannen 13 10 25
Taakstelling huisvesting vergunninghouders ** % realisatie versus taakstelling 110 100 100
Taakstelling huisvesting vergunninghouders absolute aantal gerealiseerd c.q. begroot 22 16 30

* verplichte indicator op grond van BBV

** uit Monitor sociaal domein Nuenen

 

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei

De Dienst Dommelvallei voert gemeentelijke taken uit met betrekking tot de Participatiewet en het minimabeleid, samen met de ketenpartners, zoals de WSD en het CMD. Daarnaast adviseert de dienst beleidsmatig op het taakveld sociale zaken en arbeidsmarktbeleid. Ook in 2022 is de dienst nog bezig met de afwikkeling van de coronapandemie. De dienst heeft diverse overheidsregelingen uitgevoerd (zoals Tozo, bedrijfskredieten en Tonk) die in het leven zijn geroepen om de (financiële) gevolgen van de coronapandemie te beperken. Deze regelingen moeten administratief worden afgerond en hierover moet verantwoording plaatsvinden. Daarnaast is het mogelijk dat in 2022 het aantal verzoeken om bijstand toeneemt. Hier wordt in formatieve zin op ingespeeld en ook wordt gekeken hoe inwoners kunnen worden geholpen om te voorkomen dat ze afhankelijk worden van een uitkering.

De verwachting is dat de Participatiewet de komende jaren sterk zal wijzigen. Wij willen hierop anticiperen. Daarom nemen wij deel aan de volgende (doelgroep)projecten:

  • aanpak vergunninghouders door brede intake;
  • ondersteuning via de Diagnose en Werkmethode AanZet;
  • ondersteuning van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met project Kansen;
  • de aanpak voor Sinti-jongeren naar scholing en werk met POP-aanpak;
  • werkwarenhuis 't Goed Nuenen.

Het inkoopproces binnen het sociaal domein in de Dommelvallei-organisaties wordt ondersteund door software. Deze software was aan vervanging toe. In het 1e kwartaal van 2022 wordt de nieuwe software ingericht en in gebruik genomen. Ook wordt gebruik gemaakt van een specifiek burgerportaal voor (digitale) producten en diensten binnen dit domein. Ook binnen het sociaal domein wordt zoveel mogelijk ingezet op zelfservice.

Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD)

De WSD voert de verplichtingen uit de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit voor werknemers uit de gemeente Nuenen. Daarnaast begeleidt de WSD inwoners die in het kader van de Participatiewet ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk. De basis voor 2022 vormt het door het bestuur vastgesteld koersdocument "Gezamenlijk doorontwikkelen". Op basis van dit koersdocument stellen de deelnemende gemeenten (regio Boxtel, inclusief Nuenen en Son en Breugel) lokale plannen op, in nauwe samenwerking met de WSD. Het koersplan vormt het financiële kader voor de komende jaren, dat met de uitwerking van de lokale plannen zal worden ingevuld. Bovendien ondersteunen de deelnemende gemeenten het ontwikkelen van een kennis- en expertisecentrum en het inzetten op plusdiensten bij de WSD.

De afgelopen jaren hebben de gemeenten, WSD, de Dienst Dommelvallei en lokale partners in de CMD's nauw samengewerkt in het Sociaal Domein. De samenwerking met de WSD wordt verder voortgezet en verstevigd.  

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

De GGD Brabant-Zuidoost streeft - onder regie van de deelnemende gemeenten - door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners. Ook in 2022 richt de GGD Brabant-Zuidoost zich op het bestrijden van de coronapandemie. De GGD houdt een voldoende personele buffer aan om testen, traceren (bron en contactonderzoek) en vaccineren te kunnen blijven uitvoeren. De GGD Brabant-Zuidoost verwacht extra kosten als gevolg van de corona-activiteiten. Het GGD bestuur heeft toegezegd de financiële gevolgen inzichtelijk te maken. Vooralsnog worden de kosten rechtstreeks door het Rijk vergoed. De GGD is tevens bezig met een Plan van aanpak Gezond Leven tijdens en na Corona. Dit plan is opgenomen in het meerjarenbeleidsplan 2022 - 2026 van de GGD.

Het product Vroeghulp wordt tot 2023 voortgezet als basistaak van de GGD, als onderdeel van de Jeugdgezondheidszorg. In 2023 wordt dit geëvalueerd. Het gevolg is dat de inwonerbijdrage verhoogd wordt met 8,4 eurocent per inwoner. 

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 51 34 63 63 63 63
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 644 698 685 685 685 685
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.587 2.488 3.191 3.191 3.198 3.194
6.2 Wijkteams 328 369 543 543 543 543
6.3 Inkomensregelingen 7.900 6.179 6.189 6.189 6.189 6.189
6.4 Begeleide participatie 1.524 1.455 1.478 1.454 1.469 1.469
6.5 Arbeidsparticipatie 674 683 679 679 679 679
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 948 852 837 837 837 837
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.082 3.273 3.181 3.181 3.181 3.181
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.542 3.460 3.396 3.396 3.396 3.396
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 25 20 20 20 20 20
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 448 345 433 433 433 433
7.1 Volksgezondheid 844 816 862 877 896 914
Totaal Lasten 22.597 20.671 21.558 21.549 21.589 21.604
Baten
0.10 Mutaties reserves 250 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 88 98 76 76 76 76
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 147 165 365 365 365 365
6.2 Wijkteams 117 87 110 110 110 110
6.3 Inkomensregelingen 7.142 4.966 5.050 5.028 5.028 5.028
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 137 218 218 218 218 218
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 12 0 0 0 0 0
Totaal Baten 7.895 5.534 5.818 5.796 5.796 5.796

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

3. Werk (Participatie), Zorg & Jeugd
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2022 2023 2024 2025 Toelichting
Hogere kosten bewegingsonderwijs basisonderwijs door stijging aantal leerlingen -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 Zie voor toelichting programma 4.
Indexering subsidie LEVgroep -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 In verband met cao-verhogingen.
Uitvoeringsbudget lokaal jeugdbeleid -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Zie voor toelichting doelstelling 4.
Prijsindexering Taxbus voor collectief vervoer -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
Aanvullende invoerings- en uitvoeringskosten Wet Inburgering -14.000 -8.000 -5.000 -2.000 Mede als gevolg van uitstel invoering naar 1-1-2022. Hiervoor is hetzelfde bedrag door het Rijk in het gemeentefonds gestort bij de meicirculaire 2021, zie programma 8.
Kosten inburgeringsvoorzieningen onder nieuwe Wet Inburgering -200.236 -200.236 -200.236 -200.236 Hiervoor ontvangen we een specifieke uitkering, zie volgende regel, budgettair neutraal.
Specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen onder nieuwe Wet Inburgering 200.236 200.236 200.236 200.236 Specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen.
Verhoging teruggevorderde bijstandsuitkeringen door extra toezichthouder sociaal domein 22.000 22.000 22.000 Kosten zie programma 2
Uitvoeringskosten Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: RIS-systeem voor vroegsignalering schuldenproblematiek -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Zie voor toelichting doelstelling 2.
Tariefstijging jeugdbescherming/reclassering -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
Bijdrage GGD volgens programmabegroting 2022 GGD -18.611 -16.095 -16.417 -35.056 Ten laste van stelpost inflatie (zie programma 8)
Verhoging bijdrage GGD voor extra taken: Rijksvaccinatieprogramma (meningokokken) en prenataal huisbezoek JGZ. -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 Hiervoor is hetzelfde bedrag door het Rijk in het gemeentefonds gestort bij de meicirculaire 2021, zie programma 8.
Actualisatie meerjarenonderhoudsplan gebouwen: wijkaccommodaties, kinderdagverblijven -49.761 -49.761 -49.761 -49.761 Budgettair neutraal, verschuivingen tussen programma's en dekking binnen stelpost beleidsvoornemens
Actualisatie kapitaallasten (aangepaste planning investeringen 2022-2025 en lopende investeringen 2021) 25.000 24.436 -28.578 -28.452 Dit houdt o.m. verband met de investering in de MFA D'n Heuvel in Gerwen die vertraagd is, maar wel duurder uitvalt dan eerder begroot (raadsvoorstel wordt naar verwachting nog dit jaar voorgelegd aan de raad, zie ook programma 4). Zie overzicht investeringen in de financiële begroting.
Kleine aanpassingen < € 10.000 -12.875 -12.875 -12.875 -12.875
Nieuw beleid: 2022 2023 2024 2025 Toelichting
Pilot M@zl -8.200 -8.200 Gedurende 2 schooljaren, zie voor toelichting doelstelling 4.
Pilot jeugdhulp op basisscholen -30.000 -30.000 2 jaar met ingang van januari 2022. Zie voor toelichting doelstelling 3 en 4.
Vanuit extra middelen jeugd 2022: Subsidie LEVgroep voor uitbreiding formatie jongerenwerk ten behoeve van preventie en bereiken bredere doelgroep -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Zie voor toelichting doelstelling 4.
Vanuit extra middelen jeugd 2022: extra middelen voor verbetering/doorstroom jeugdzorg (wachtlijst verminderen) -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 Zie voor toelichting doelstelling 3.
Vanuit extra middelen jeugd 2022: extra formatie voor gedragswetenschapper die kwaliteit jeugdzorg moet waarborgen -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 Zie voor toelichting doelstelling 3.
Totaal programma 3 -532.947 -502.995 -515.131 -530.644