Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1.000

Activa 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026
Vaste activa
Immateriële vaste activa 759 678 573 459 348
Materiële vaste activa 49.960 56.223 74.653 79.993 84.497
Financiële vaste activa 2.564 2.114 1.647 1.160 1.102
Totaal Vaste activa 53.283 59.015 76.872 81.612 85.947
Vlottende activa
Voorraden 41.601 37.259 35.207 31.949 31.949
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 10.650 9.497 9.497 9.497 9.497
Liquide middelen 335 335 335 335 335
Overlopende activa 2.178 2.178 2.178 2.178 2.178
Totaal Vlottende activa 54.764 49.269 47.217 43.959 43.959
Totaal Activa 108.047 108.284 124.089 125.571 129.906
Passiva 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026
Vaste passiva
Eigen vermogen 38.199 37.897 37.789 38.120 38.240
Voorzieningen 9.208 9.626 10.315 10.599 10.195
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 51.052 51.173 66.397 67.264 71.883
Totaal Vaste passiva 98.459 98.696 114.501 115.983 120.318
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar 9.462 9.462 9.462 9.462 9.462
Overlopende passiva 126 126 126 126 126
Totaal Vlottende passiva 9.588 9.588 9.588 9.588 9.588
Totaal Passiva 108.047 108.284 124.089 125.571 129.906

 

De raming “Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer” is inclusief de financieringsbehoefte.

EMU-saldo

Terug naar navigatie - EMU-saldo

Voor de jaren 2019 tot en met 2022 is de EMU-tekortruimte voor Rijk en decentrale overheden voorgesteld op -0,4% BBP en voor de gemeenten -0,27% BBP. In de septembercirculaire 2021 is informatie opgenomen over de ontwikkeling en individuele referentiewaardes. De individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie. De individuele referentiewaarde (* € 1.000) voor Nuenen is voor 2022 € 2.142. 

De individuele overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verstrekken onderstaande gegevens jaarlijks aan het CBS. Indien hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, zullen de gemeenten, provincies en waterschappen hierover worden geïnformeerd.
Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen op kasbasis binnen de begroting.

 

Bedragen x € 1.000

Omschrijving 2021 2022 2023
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves -118 -402 291
2 Mutatie (im)materiële vaste activa -8.742 -8.135 -20.324
3 Mutatie voorzieningen -696 417 689
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 5.500 4.343 2.052
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0 0 0
EMU-saldo -4.057 -3.777 -17.293

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Terug naar navigatie - Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Conform het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. In de tabel hieronder zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden salarissen en (rechten op) uitkeringen meegenomen.

Hierbij zijn de volgende vormen te onderscheiden:

  • Beloningen tijdens het dienstverband: het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van het personeel in dienst. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen.
  • Uitkeringen bij ontslag: afkoopsommen.
  • Pensioentoezeggingen: (wethouders-)pensioenen, wachtgeld en (verzekerings-)premies.
  • Afvloeiingsregelingen: non-actieven en tijdelijke loondoorbetaling.

 

Bedragen x € 1.000

Omschrijving 2022 2023 2024 2025
Beloningen tijdens het dienstverband 8.085 8.080 8.099 8.093
Uitkeringen bij ontslag 0 0 0 0
Pensioentoezeggingen 62 62 62 62
Afvloeiingsregelingen 0 0 0 0
Totaal 8.147 8.142 8.161 8.155

Overzicht van investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht van investeringen

Het overzicht van investeringen bestaat uit 2 delen, om aan te sluiten bij de Financiële verordening 2017. In het 1e overzicht staan de investeringen waarvoor later nog nader uitgewerkte voorstellen worden voorgelegd aan de raad. In het 2e overzicht de investeringen die bestaand beleid zijn of van geringe omvang. De investeringskredieten voor 2022 worden meteen beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting (beslispunt in het raadsvoorstel). Over de uitvoering van alle investeringen leggen wij verantwoording af in de jaarrekening.
De kapitaallasten voor alle investeringen zijn wel opgenomen in de meerjarenbegroting, zodat er financieel rekening mee is gehouden.

Nog aan raad voor te leggen investeringen Afschrijf-termijn Beschikbaar Investering Kapitaallasten
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening t/m 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
Inrichting nieuwe raads-/commissiezaal annex themasessieruimte (Klooster) PM
4. Verenigingen & Accommodaties t/m 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal 2022 2023 2024 2025
Aanpassing MFA D’n Heuvel/corridor/gymzaal *) 25 130.000 90.000 980.000 1.200.000 650 1.100 54.000 53.760
EMK hybrideveld *) 25 50.000 440.000 490.000 250 22.050 21.952
5. Wonen & Leefomgeving t/m 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal 2022 2023 2024 2025
Renovatie woonwagenlocatie Kremersbos *) 25 760.000 1.000.000 1.760.000 0 3.800 79.200 78.848
Renovatie woonwagenlocatie/aanschaf woonwagens Bosweg 25 0 0 1.600.000 1.400.000 3.000.000 0 0 0 8.000
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer t/m 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal 2022 2023 2024 2025
Maatregelen bundelroutes waaronder Smits van Oyenlaan 25 250.000 4.750.000 5.500.000 10.500.000 0 0 625 10.625
Subsidie op maatregelen bundelroutes waaronder Smits van Oyenlaan 25 -125.000 -2.375.000 -2.750.000 -5.250.000 netto berekend
Maatregelen bundelroutes t.l.v. reserve bovenwijks #) 25 -375.000 -400.000 -775.000
Aanleg ontsluiting Gerwen ZO incl. verbetering parkeerterrein Kerkakkers 25 425.000 425.000 850.000 0 0 0 2.125
Ongelijkvloerse spoorkruising Collse Hoefdijk *) 60 50.000 1.000.000 1.050.000 0 0 250 250
Ongelijkvloerse spoorkruising Collse Hoefdijk - subsidies 60 -500.000 -500.000 netto berekend
Ongelijkvloerse spoorkruising Collse Hoefdijk ten laste van reserve bovenwijks #) 60 -500.000 -500.000 netto berekend
Reconstructie Arnold Pootlaan/Brabantring *) 25 40.000 45.000 765.000 850.000 0 200 425 38.250
Verbetering fietsverbinding Lyndakkers - Oude Kerkdijk, tlv riolering 25 30.000 410.000 440.000 ten laste van voorziening riolering
Verbetering fietsverbinding Lyndakkers - Oude Kerkdijk, fietsstraat 25 50.000 223.000 273.000 0 0 250 12.285
Reconstructie Soeterbeekseweg 25 30.000 30.000 0 0 0 0
Reconstructie Arendhof (tlv riolering) 25 370.000 370.000 ten laste van voorziening riolering
Herinrichting Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje tlv riolering 25 50.000 170.000 170.000 390.000 ten laste van voorziening riolering
Herinrichting Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje (relatie met WvvG) 25 30.000 177.000 100.000 307.000 150 535 9.315 9.274
Herinrichting Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje t.l.v. bovenwijks #) 25 -100.000 -100.000 netto berekend
Herinrichting vijver en park gemeentehuis (relatie met WvVG) 40 50.000 445.000 495.000 250 250 27.225 27.102
Herinrichting Park, Parkstraat en omg. (uit riolering) 60 100.000 100.000 ten laste van voorziening riolering
Herinrichting Park, Parkstraat en omg. (relatie met WvVG) *) 25 35.000 125.000 525.000 130.000 815.000 0 175 800 2.675
Herinrichting Park, Parkstraat en omg. (relatie met WvVG) t.l.v. bovenwijks #) 25 -150.000 -150.000 netto berekend
Herinrichting Park, binnengebied (relatie met WvVG) 25 300.000 160.000 460.000 0 0 0 1.500
Verbeteren regenwaterafvoer Eeneind 2 (uit vz riolering) 60 30.000 30.000 990.000 1.050.000 ten laste van voorziening riolering
Verbeteren regenwaterafvoer Eeneind 2 (uit alg. mid.) 25 250.000 250.000 0 0 0 0
Reconstructie Refeling, incl. verkeersveiligheidsmaatregelen (top 16) *) 25 30.000 35.000 595.000 660.000 0 150 325 29.700
Fietsverbinding Nuenen Oost-West (fietsstraat vanaf Opetersepad via Mezenlaan tot Lyndakkers) 25 25.000 25.000 50.000 0 0 0 125
Inprikkers fietsverbinding centrum Oost (Papenvoort – Berg) en Noord (Langlaar Papenvoort) (excl. riolering) 25 25.000 25.000 50.000 0 0 0 125
Meierijlaan; downgraden auto / upgraden fiets 25 15.000 15.000 30.000 0 0 0 75
Aanbrengen bermbeveiliging Collse Hoefdijk 25 200.000 200.000 0 0 0 0
Centrale speelvoorziening Lissevoort 15 60.000 60.000 0 4300 4280 4.260
7. Economie, Toerisme & Recreatie t/m 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal 2021 2022 2023 2024
Inrichting Klooster algemene ruimten/bibliotheek PM
Totalen 260.000 1.732.000 3.575.000 6.888.000 6.000.000 18.455.000 1.050 10.760 198.745 300.931

*) Deze investeringen worden nog aan de raad voorgelegd, maar wel wordt voorgesteld het voorbereidingskrediet in 2022 direct beschikbaar te stellen.
Bij de investering Renovatie woonwagenlocatie Kremersbos een voorbereidingskrediet van € 100.000,-.
De ongelijkvloerse spoorkruising Collse Hoefdijk zal pas op zijn vroegst in 2026 tot uitvoering komen, voorbereidend onderzoek is voorzien in 2022 en de 1e voorbereidende werkzaamheden in 2025.

#) Deze investeringen komen uit het Bestedingenplan van bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. De investeringen vloeien veelal voort uit verplichtingen verbonden aan de bouwprojecten en worden gedekt uit de fondsafdrachten. Momenteel is de reserve bovenwijkse voorzieningen niet toereikend om alle geplande investeringen te kunnen doen. Het moment van aanvragen van het investeringskrediet zal mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling van deze reserve.

Direct beschikbaar gestelde investeringen Afschrijf-termijn Beschikbaar Investering Kapitaallasten
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening t/m 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal 2022 2023 2024 2025
Auto's werf piket/toezicht (2x) 5 65.000 65.000 0 0 13.325 13.260
Hogedruk-aanhanger werf 5 15.000 15.000 0 0 0 3.075
Plateau-aanhanger werf 5 6.000 6.000 0 0 0 1.230
Vrachtwagen werf 5 215.000 215.000 0 0 22.575 22.467
Containers werf 2023 7 15.000 15.000 0 0 1.575 1.568
Containers werf 2024 7 6.000 6.000 0 0 0 630
Auto handhaving 5 34.000 34.000 0 0 0 6.970
4. Verenigingen & Accommodaties t/m 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal 2022 2023 2024 2025
Lissevoort hockey slagplanken hout 10 3.660 3.660 0 384 382 380
Lissevoort hockey elementverharding incl fundering verv 15 7.270 7.270 0 521 519 516
EMK elementverharding incl fundering 15 3.740 3.740 0 268 268 268
EMK hekwerk terreinafrastering 15 16.800 16.800 0 1.204 1.198 1.193
NKV elementverharding vervangen incl fundering 15 6.440 6.440 0 462 459 457
Sportpark Wettenseind, diverse vervangingen 15 14.500 14.500 0 0 1.039 1.034
Sportpark De Polder, renovatie natuurgras en vervanging leunhekwerk 15 29.000 29.000 0 0 2.078 2.069
Sportpark Koppeldreef, aanleg drainage en renovatie natuurgras 15 48.000 48.000 0 0 3.440 3.424
Verlichting sportvelden: masten 40 40.000 40.000 0 0 1.200 1.195
Verlichting sportvelden: armaturen 20 20.000 20.000 0 0 1.100 1.095
Verbouwing Crijnsschool 25 17.754 17.754 0 799 795 792
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer t/m 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal 2022 2023 2024 2025
Vervangingsinvestering openbare verlichting 2022 (masten) 40 115.000 115.000 0 3.450 3.436 3.421
Vervangingsinvestering openbare verlichting 2023 (masten) 40 115.000 115.000 0 0 3.450 3.436
Vervangingsinvestering openbare verlichting 2024 (masten) 40 115.000 115.000 0 0 0 3.450
Vervangingsinvestering openbare verlichting 2025 (masten) 40 115.000 115.000 0 0 0 0
Vervangingsinvestering openbare verlichting 2022 (armaturen) 20 127.000 127.000 0 6.985 6.953 6.921
Vervangingsinvestering openbare verlichting 2023 (armaturen) 20 127.000 127.000 0 0 6.985 6.953
Vervangingsinvestering openbare verlichting 2024 (armaturen) 20 127.000 127.000 0 0 0 6.985
Vervangingsinvestering openbare verlichting 2025 (armaturen) 20 127.000 127.000 0 0 0 0
Aanhangerstrooier 10 45.000 45.000 0 4.725 4.703 4.680
Sneeuwploeg fietspadstrooiers (2) 10 16.000 16.000 0 1.680 1.672 1.664
Opzet-natzout strooimachines (2 van 3m3 en 1 van 5m3) 10 143.000 143.000 0 15.015 14.943 14.872
Aanhanger natzout strooimachine 10 45.000 45.000 0 4.725 4.703 4.680
Sneeuwploeg jaarschijf 2022 2 x 10 30.000 30.000 0 0 0 3.150
Vervanging elektromechanische pompgemalen 2022 15 25.000 25.000 ten laste van voorziening riolering
Vervanging electromechanische pompgemalen 2023 15 35.000 35.000 ten laste van voorziening riolering
Vervanging electromechanische pompgemalen 2024 15 35.000 35.000 ten laste van voorziening riolering
Vervanging electromechanische pompgemalen 2025 15 35.000 35.000 ten laste van voorziening riolering
Levensduur verlengend reliningen (riolering) 2023 60 175.000 175.000 ten laste van voorziening riolering
Levensduur verlengend reliningen (riolering) 2025 60 175.000 175.000 ten laste van voorziening riolering
Kerkakkers riolering 60 15.000 15.000 ten laste van voorziening riolering
Gemalen electromechanisch 2024 15 27.500 27.500 ten laste van voorziening riolering
Gemalen electromechanisch 2025 15 27.500 27.500 ten laste van voorziening riolering
Vrijverval riolering 2024 60 312.000 312.000 ten laste van voorziening riolering
Vrijverval riolering 2025 60 312.000 312.000 ten laste van voorziening riolering
Aanpassen riolering Opwettenseweg / Vorsterdijk / Nuenen West 60 50.000 50.000 ten laste van voorziening riolering
Regenwaterafvoer Nuenen-West noordzijde richting Hooidonkse beek - Riolering 60 15.000 210.000 225.000 ten laste van voorziening riolering
Regenwaterafvoer Nuenen-West noordzijde richting Hooidonkse beek 60 15.000 210.000 225.000 0 0 0 0
Regenwaterafvoer Nuenen-West noordzijde richting Hooidonkse beek (tlv bovenwijks) #) 60 -15.000 -210.000 -225.000 netto berekend
Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta - Riolering 60 125.000 75.000 200.000 ten laste van voorziening riolering
Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta 60 125.000 125.000 250.000 0 0 0 0
Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta (tlv bovenwijks) #) 60 -125.000 -125.000 -250.000 netto berekend
Verv. van mini-containers (kliko's) uit 1999 10 40.000 40.000 ten laste van voorziening afval
Verv. van mini-containers (kliko's) uit 1999 10 300.000 300.000 ten laste van voorziening afval
Speelvoorzieningen 2022 15 85.000 85.000 0 6.092 6.063 6.035
Speelvoorzieningen 2023 15 85.000 85.000 0 0 6.092 6.063
Speelvoorzieningen 2024 15 85.000 85.000 0 0 0 6.092
Speelvoorzieningen 2025 15 85.000 85.000 0 0 0 0
Groenreconstructie jaarschijf 2022 20 35.000 35.000 0 1.925 1.916 1.908
Groenreconstructie jaarschijf 2023 20 35.000 35.000 0 0 1.925 1.916
Groenreconstructie jaarschijf 2024 20 35.000 35.000 0 0 0 1.925
Groenreconstructie jaarschijf 2025 20 35.000 35.000 0 0 0 0
Inrichting omrasterde hondenlosloopgebieden in de woonkernen 15 25.000 10.000 10.000 45.000 125 175 3.225 3.210
Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022 (top 16) 25 75.000 75.000 0 3.375 3.360 3.345
Verkeersveiligheidsmaatregelen 2023 (top 16) 25 75.000 75.000 0 0 3.375 3.360
Verkeersveiligheidsmaatregelen 2024 (top 16) 25 75.000 75.000 0 0 0 3.375
Verkeersveiligheidsmaatregelen 2025 (top 16) 25 75.000 75.000 0 0 0 0
Uitwerking deel Nuenense snelfietsroutes (Gemert - Eindhoven en F58 Wilhelminakanaal) 5 25.000 25.000 50.000 0 125 10.250 10.200
Aanpassingen Opwettenseweg (buiten bestemmingsplan) 25 25.000 75.000 100.000 0 125 4.500 4.480
7. Economie, Toerisme & Recreatie t/m 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal 2022 2023 2024 2025
Herdenkingsmonument voor Nuenenaren 15 20.000 20.000 0 1.433 1.427 1.420
Totalen 150.000 911.664 1.618.500 917.500 1.196.500 4.794.164 125 53.468 138.931 175.164

#) Deze investeringen komen uit het Bestedingenplan van bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. De investeringen vloeien veelal voort uit verplichtingen verbonden aan de bouwprojecten en worden gedekt uit de fondsafdrachten. Het moment van aanvragen van het investeringskrediet zal mede afhankelijk zijn van de omvang van deze reserve.