Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Terug naar navigatie - Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Het programmaplan bestaat uit 8 te realiseren programma's, te weten:

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
2. Veiligheid & Handhaving
3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
4. Verenigingen & Accommodaties
5. Wonen & Leefomgeving
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
7. Economie, Toerisme & Recreatie
8. Financiën & Belastingen

De toelichting in het programmaplan wordt gedaan middels de drie ‘wat’-vragen:

  • Wat willen we bereiken? (vertaald naar beoogd maatschappelijk effect en doelstellingen)
  • Wat gaan we ervoor doen?
  • Wat gaat het kosten?

Het beoogd maatschappelijk effect en de doelstellingen zijn overgenomen uit de begroting 2021. 

In het onderdeel 'Wat gaat het kosten?' staan de realisatie 2020 en de begrote baten en lasten en het saldo van 2021 tot en met 2025. De programma's zijn opgedeeld in taakvelden. Deze taakvelden zijn wettelijk voorgeschreven.

Afsluitend is een overzicht opgenomen met de voorgestelde financiële aanpassingen van dat programma.