Toelichting op de financiële positie

Inleiding

In deze paragraaf wordt kort toegelicht welke uitgangspunten zijn gebruikt voor de berekeningen in deze meerjarenbegroting. Ook worden afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren toegelicht.

 

Indexcijfers

Regionaal zijn afspraken gemaakt over indexcijfers. Op die manier hanteren alle regiogemeenten en de grootste gemeenschappelijke regelingen dezelfde indexering. Voor de begroting 2022-2025 zijn de volgende indexcijfers gebruikt:

Indexcijfers MJB 2022-2025 2022 2023 2024 2025
Loonkostenindex 1,8% 1,8% 1,8% 1,8%
Materiële kostenindex 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

 

Voor de gewogen kostenontwikkeling komen we dan op:

Tariefopbrengsten / inkomsten 2022 2023 2024 2025
Gewogen kostenontwikkeling 1,65% 1,65% 1,65% 1,65%

 

Rente

De rente wordt overeenkomstig de BBV-richtlijnen jaarlijks opnieuw berekend. Basis is de jaarrekening 2020. De geldende rentepercentages voor deze meerjarenbegroting 2022-2025 zijn opgenomen in de paragraaf Financiering.

In de nota reserves en voorzieningen van februari 2019 heeft uw raad besloten niet langer bespaarde rente te berekenen en toe te rekenen aan de reserves. Dit is in lijn met de aanbevelingen van de commissie BBV. We rekenen alleen met werkelijke betaalde rente en geen fictieve rente.
Het totaal van de rentelasten en rentebaten en het gebruikte rentepercentage is opgenomen in de paragraaf Financiering.

 

Algemene uitkering

Voor de algemene uitkering volgen we de circulaires gemeentefonds. Volgens de landelijke richtlijnen moet de begroting 2022 gebaseerd zijn op de meicirculaire 2021 of de septembercirculaire 2021. Onze voorkeur is altijd om de septembercirculaire te verwerken, om te voorkomen dat kort na het vaststellen van de begroting al een begrotingswijziging moet worden gemaakt. Dit jaar wordt de septembercirculaire 2021 relatief laat gepubliceerd, omdat Prinsjesdag laat valt. Dat betekent dat we de gevolgen van deze circulaire niet in de begroting kunnen verwerken, omdat de begroting dan al gereed is en het besluitvormingsproces is gestart. Het streven is om tegelijk met het aanbieden van de begroting 2022 aan de raad de informatie van de septembercirculaire 2021 mee te sturen, met een voorstel tot verwerking ervan in de begroting.

Wat de algemene uitkering betreft moeten we toekomstige ontwikkelingen in het oog houden, zoals de herijking van het gemeentefonds. De herijking lijkt, in tegenstelling tot eerdere berichten,  een negatief effect op te gaan leveren voor onze begroting. Ingangsdatum is voorzien in 2023. Er is nog niets definitief bekend en nog geen politiek besluit over genomen. Conform de richtlijnen van Rijk en provincie kunnen we daarom nog niets over de herijking gemeentefonds opnemen in de begroting; wel hebben we het als risico benoemd in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.