Uitgaven

18,74%

€ 10.504

x € 1.000
18,74% Complete

Inkomsten

0,93%

€ 521

x € 1.000
0,93% Complete

Saldo

9725,96%

€ -9.983

x € 1.000

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Uitgaven

18,74%

€ 10.504

x € 1.000
18,74% Complete

Inkomsten

0,93%

€ 521

x € 1.000
0,93% Complete

Saldo

9725,96%

€ -9.983

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

M. Houben en R. Stultiëns

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Een toekomstbestendig Nuenen c.a.. 1. Versterken van de eigen bestuurskracht.
2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie.
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. 3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds.
4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie.
5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap.
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken 6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap.
7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven.
Tevreden klanten 8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening.
9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2017 onbepaald maart 2014 onbepaald
Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei 2013 - 2016 november 2012 onbepaald
Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 Metropoolregio Eindhoven 2019 - 2023 februari 2019 2022
Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven 2018 - 2025 december 2018 2025
Participatienota Participatie in Nuenen 2020 e.v. november 2020 onbepaald
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Nuenen 2018 2018 e.v. november 2018 2022
Verordening op de raadscommissies gemeente Nuenen 2019 2019 e.v. april 2019 2022
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017 2017 e.v. maart 2017 onbepaald
Verordening Auditcommissie 2020 2020 e.v. november 2020 onbepaald
Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a. 2018 - 2022 juni 2018 2022
Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a. 2018 - 2022 juni 2018 2022
Gedragscode voor de wethouders van de gemeente Nuenen c.a. 2018 - 2022 juni 2018 2022
Informatiebeleid Dommelvallei 2021 - 2025 2021 - 2025 juni 2021 2025

Wat gaan we ervoor doen?

Een toekomstbestendig Nuenen c.a.

Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.

Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken

Tevreden klanten

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Formatie* fte per 1.000 inwoners 5,0 5,1 5,0
Bezetting* fte per 1.000 inwoners 4,8 4,8 4,9
Apparaatskosten* kosten per inwoner in euro 650 738 752
Externe inhuur* kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen 18,6 18 14
Overhead* % van totale lasten 13,2 13 14,5
Volledig digitaal afgehandelde producten aantal per jaar 2.311 5.000 5.500
Telefonische contacten aantal per jaar 17.486 13.500 13.000
Totaal aantal baliecontacten aantal per jaar 8.398 10.000 8.500
Afhandeling terugbelverzoeken % van tijdig reactie op terugbelverzoeken ** 80 80

* verplichte indicator op grond van BBV

** vanwege implementatie nieuw klantencontactsysteem geen cijfers opgenomen

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei

De dienst voert voor de gemeente bedrijfsvoeringtaken uit op het gebied van financiën, belastingen, P&O, informatievoorziening en planning en control. In het kader van de doorontwikkeling van de dienst worden enkele ideeën over professionalisering functioneel beheer en het verbreden van platformen uitgewerkt. Onderzocht wordt of deze ideeën leiden tot schaal- en efficiencyvoordelen. Daarnaast heeft de gemeente Geldrop-Mierlo aangegeven dat het niet langer meer wenselijk is om de dienst te huisvesten in het voormalige gemeentehuis in Mierlo. Deze locatie is in beeld voor herontwikkeling van het centrum van Mierlo. In 2022 wordt onderzocht waar de medewerkers van dienst in de toekomst gehuisvest kunnen worden. Wellicht dat de gemeentehuizen van Geldrop-Mierlo, Son en Breugel en Nuenen hiervoor een oplossing bieden.

De dienst voert ook gemeentelijke taken uit met betrekking tot dienstverlening. In 2022 wordt een nieuwe burgerzakenapplicatie in gebruik genomen. Hiermee wordt een burgerportaal ingericht met de focus op digitale producten en diensten: digitale selfservice wordt de norm. Hiermee voldoen we aan de verwachtingen die burgers van de overheid hebben als het gaat om het digitaal aanvragen van producten.

Metropoolregio Eindhoven

Deze strategische en voornamelijk bestuurlijke samenwerking richt zich op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de Nationale Brainport Agenda. Via de Metropoolregio Eindhoven is Nuenen vertegenwoordigd in de stichting Brainport. Binnen deze samenwerkingen staat het behouden en versterken van Brainport als toptechnologieregio centraal. Begin 2022 wordt de gemeenschappelijke regeling gewijzigd, zoals is afgesproken bij het vaststellen van het Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022. In 2022 starten de voorbereidingen om tot nieuwe samenwerkingsafspraken te komen voor de aankomende bestuursperiode. Bovendien wordt in 2022 onderzoek gedaan naar de bestuurlijke en organisatorisch positionering van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). Ook in de nieuwe situatie moet  de dienstverlening aan de gemeenten op het gebied van archivering worden gecontinueerd.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.1 Bestuur 1.742 1.625 1.670 1.627 1.627 1.627
0.2 Burgerzaken 670 827 817 817 817 816
0.4 Overhead 7.737 7.354 8.017 7.893 7.960 8.027
Totaal Lasten 10.149 9.805 10.504 10.337 10.404 10.470
Baten
0.10 Mutaties reserves 244 149 157 20 0 0
0.1 Bestuur 0 1 1 1 1 1
0.2 Burgerzaken 269 341 340 340 340 340
0.4 Overhead 166 26 24 21 21 21
Totaal Baten 678 517 521 381 362 362

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2022 2023 2024 2025 Toelichting
Bijdrage MRE en RhcE volgens programmabegroting 2022 MRE -4.747 -4.747 -4.747 -4.747 Ten laste van stelpost inflatie (stelpost beleidsvoornemens, zie programma 8)
Actualisatie personele lasten; structureel (regulier, bestaand beleid) 50.202 50.369 52.091 51.957 Het bedrag heeft betrekking op loonstijgingen van de bestaande formatie. Deze loonstijgingen kunnen worden opgevangen binnen de stelpost (loon)inflatie, zie programma 8. Per saldo is er sprake van een voordeel, omdat de loonstijging lager is dan het uitgangspunt bij de vorige begroting 2021. Momenteel lopen nog cao-onderhandelingen, waarvoor we met een kleine marge rekening houden.
Actualisatie personele lasten; verhoging budget ziekteverzuim -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 Extra kosten voor inhuur van externen vanwege onvoorziene omstandigheden en vanwege onverwachte personele ontwikkelingen, ziekte of zwangerschapsverlof. Voor deze ontstane situatie is het beschikbare budget voor vervanging bij ziekte ver ontoereikend. Vorig jaar werden deze kosten ten onrechte ten laste gebracht van de vacatureruimte.
Medewerkersonderzoek -10.000 In het kader van de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie wordt een herhalingsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek uit 2019 dient daarbij als referentiemeting.
Uitbreiding formatie Samenleving: 1 fte beleidsuitvoering -73.679 -73.679 -73.679 -73.679 Er is sprake van structurele onderbezetting bij het cluster Welzijn waardoor sprake is van hoge werkdruk en hieraan gerelateerde klachten. Er is een hoge ambitie op de diverse beleidsterreinen bij Welzijn en Sport en er lopen complexe projecten. Daarom is formatie-uitbreiding noodzakelijk.
Uitbreiding formatie Samenleving: 1 fte communicatieadviseur -81.749 -81.749 -81.749 -81.749 Er is sprake van structurele ondercapaciteit binnen het cluster Communicatie. Er is een hoge ambitie neergezet voor zowel de interne en externe communicatie, maar ook voor de bestuursondersteuning. Daarom is formatie-uitbreiding noodzakelijk.
Uitbreiding formatie Ontwikkeling&Handhaving: 1 fte beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid -81.749 -81.749 -81.749 -81.749 Het veiligheidsdomein is enorm in beweging waardoor veel werkzaamheden (aanpak ondermijning, zorg&veiligheid, cybercrime etc.) moeten worden opgepakt. Daarom is formatie-uitbreiding noodzakelijk.
Uitbreiding formatie Openbare Werken: 0,89 fte voor afval -65.574 -65.574 -65.574 -65.574 Er is sprake van structurele ondercapaciteit binnen het taakveld afval. Afval is een actueel en beladen thema wat veel aandacht en inzet vraagt. Daarnaast zijn er volop ontwikkelingen op dit beleidsterrein. Om op dit alles goed in te kunnen spelen is formatie-uitbreiding noodzakelijk. De uitbreiding betreft een medewerker contractregie afval. Deze uitbreiding wordt toegerekend aan de gesloten huishouding afval.
Toerekening extra kosten formatie afval aan gesloten huishouding afval 65.574 65.574 65.574 65.574 Zie bovenstaande regel.
Uitbreiding formatie Openbare Werken: 1 fte voor groen -57.327 -57.327 -57.327 -57.327 Er is sprake van structurele ondercapaciteit binnen het taakveld groen. Ook groen is een actueel en beladen thema wat veel aandacht en inzet vraagt. Dat blijkt o.a. uit de vele meldingen die we over groen ontvangen. Bovendien lopen er op dit moment vele (woningbouw/ontwikkel)projecten waarbij de input van groen nodig is (voor behoud van het bestaande groen/bomen en toekomstige invulling/areaaluitbreiding). Daarom is formatie-uitbreiding noodzakelijk.
Uitbreiding formatie Openbare Werken: 1 fte werkvoorbereider -65.236 -65.236 -65.236 -65.236 Er is sprake van structurele ondercapaciteit bij werkvoorbereiding. Er lopen op dit moment vele (woningbouw/ontwikkel) projecten waarbij de input van civieltechnische werkvoorbereiding nodig is, naast het reguliere werk en projecten. Momenteel huren we structureel (langer dan 2 jaar) een werkvoorbereider in vanwege de grote hoeveelheid werk. Deze inhuur zetten we graag om in een eigen kracht. Deze uitbreiding kan voor 70% worden toegerekend aan projecten, zie hieronder.
Uitbreiding formatie Openbare Werken: 1 fte projectassistent -65.236 -65.236 -65.236 -65.236 Er is sprake van structurele ondercapaciteit bij de projectleiders Openbare Werken. Binnen civieltechnische projectleiding is momenteel sprake van ondercapaciteit. Er lopen op dit moment vele (woningbouw/ontwikkel) projecten waarbij de input van civieltechnische projectleiding nodig is. Daarnaast zijn er ook nog vele projecten binnen Openbare Werken die de nodige inzet vragen van de projectleiders. Daarom is deze formatie-uitbreiding noodzakelijk. Deze uitbreiding kan voor 90% worden toegerekend aan projecten, zie hieronder.
Uitbreiding formatie Openbare Werken: 0,89 fte toezichthouder projecten -58.060 -58.060 -58.060 -58.060 Er is momenteel geen formatie voor het houden van toezicht op de projecten. Een aantal jaargeleden is deze functie wegbezuinigd. Voor het toezicht op de projecten huren we nu structureel een inhuurkracht in (gedurende 2 jaar). Daarnaast is een tijd geleden aangegeven dat er geen capaciteit is voor de toezichthouding op kabels en leidingen. Binnen de reguliere toezichthouders is geen capaciteit beschikbaar om hierop toezicht te houden. Om deze taken (opnieuw) op te kunnen pakken, is deze formatie-uitbreiding noodzakelijk. Deze uitbreiding kan voor 90% worden toegerekend aan projecten, zie hieronder.
Toerekening extra kosten formatie ten laste van projecten (projectassistent, toezichthouder projecten, werkvoorbereider) 156.632 156.632 156.632 156.632 Zie hierboven. Deze kosten zijn al meegenomen in de investeringsprojecten.
Verlenging budget voor procescoördinator -35.880 Voor het optimaliseren van de implementatie van zaakgericht werken. Hiervoor was budget beschikbaar gesteld voor 2020-2021, maar dit behoeft verlenging naar 2022.
Uitbreiding formatie voor extra taken -28.664 -28.664 -28.664 -28.664 Extra formatie voor taken die deels door o.a. nieuwe wetgeving moeten worden uitgevoerd. Het gaat om taken die onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn, zoals beleid m.b.t. dierennoodopvang, beheer en onderhoud bluswatervoorzieningen en beheren van de basisadministratie ondergrond. Binnen de huidige bezetting is geen ruimte hiervoor, in totaal wordt 0,5 fte gevraagd.
Stelpost verkoop/verhuur Weefhuis e.d. -15.436 -15.436 In 2022 en 2023 zal naar verwachting het Weefhuis niet verkocht of verhuurd kunnen worden vanwege aanpassingen/verbouwingen voor hybride werken. Er kunnen dus in die jaren geen inkomsten worden gegenereerd.
Huisvestingskosten tbv hybride werken -20.000 Budget om te onderzoeken hoe het gemeentehuis eigentijds ingericht kan worden, rekening houdend met de blijvende gevolgen van corona, bijvoorbeeld de wens om meer hybride (op kantoor en thuis) te werken en de benodigde ruimte tussen de werkplekken (werkplekanalyse).
Actualisatie meerjarenonderhoudsplan gebouwen: gemeentehuis, werf, Weefhuis en Koetshuis -684 -684 -684 -684 Budgettair neutraal, verschuivingen tussen programma's en dekking binnen stelpost beleidsvoornemens
Bijdrage Dienst Dommelvallei volgens programmabegroting 2022 DDV inclusief 1e begrotingswijziging 2021 (bestaand beleid) 25.949 87.739 130.646 48.515 Dit betreft alleen bestaand beleid. Voor I&A wordt aanvullend budget gevraagd, zie regel hieronder. Het voordeel t.o.v. van de vorige begroting wordt vooral veroorzaakt door aanpassing in salarisindexering. Daarnaast is de verwachting dat enkele kosten hoger uitvallen dan geraamd. De kosten bij DDV voor toezichting en handhaving Participatiewet/Sociaal domein worden gedekt uit bestaand budget, zie programma 2.
I&A beleid (Dienst Dommelvallei) -93.804 -93.804 -93.804 -93.804 Dienst Dommelvallei vraagt in de begroting 2022 aan: - data-analist (aandeel Nuenen € 24.525) - informatieconsulent (€ 24.525) - functioneel beheerder zaaksysteem + Office (2 x € 11.052) - uitbreiding contract cyclomedia (€ 5.400) en - beveiliging toegang digitale werkplek (€ 17.250) Voor cyclomedia is dekking binnen programma 5.
Inrichting nieuwe software applicatie sociaal domein (binnen Dienst Dommelvallei) -17.160 Incidenteel voor 2021 middelen beschikbaar gesteld, maar het project loopt nog door in 2022.
Devices nieuwe raad 2022 (laptop, telefoon) via begroting Dienst Dommelvallei -3.000 -13.000 -13.000 -13.000 Extra kosten na aftrek van de bestaande PC-vergoeding die vervalt m.i.v. 1 april 2022.
Kosten van uitzending en digitale archivering van commissievergaderingen -40.000 We brengen deze kosten ten laste van de bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis, zie programma 8.
NGN200, uitgestelde activiteiten in 2022 -50.000 We brengen deze kosten ten laste van de bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis, zie programma 8.
Actualisatie kapitaallasten (aangepaste planning investeringen 2022-2025 en lopende investeringen 2021) -8.201 -5.085 -5.060 -8.110
Kleine aanpassingen < € 10.000 -300 -300 -300 -300
Totaal programma 1 -748.129 -520.016 -459.926 -545.241