Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Reserves

Bedragen x €1.000
Reserves Balans 1-1-2022 Balans 1-1-2023 Balans 1-1-2024 Balans 1-1-2025 Balans 1-1-2026
Algemene reserves
Algemene reserve 4.370 4.370 4.370 4.370 4.370
Bouwgrond: algemene reserve 12.353 12.353 12.353 12.353 12.353
Algemene reserve bouwgrond winstnemingen 9.659 9.659 9.659 9.659 9.659
Totaal Algemene reserves 26.382 26.382 26.382 26.382 26.382
Bestemmingsreserves
Bouwgrond; bovenwijkse voorz onbel 2.138 2.063 2.113 2.163 2.213
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting 465 590 715 840 965
Bouwgrond; parkmanagement 349 349 349 349 349
Bouwgrond; fonds groen voor rood 606 506 406 306 206
Begraafplaats Oude Landen 1.013 1.032 1.051 1.071 1.090
Bestemmingsreserve I&A 176 20 0 0 0
Rijkscompensatie coronacrisis 338 0 0 0 0
Totaal Bestemmingsreserves 5.085 4.560 4.634 4.729 4.823
Dekkingsreserves
Dekkingsres kap lst reconstr op en afritten Geldropsedijk 216 216 209 201 193
Dekkingsres kap lst HOV2 52 49 47 44 41
Dekkingsreserve onderzoek bereikbaarheidsakkoord 40 20 0 0 0
Dekkingsreserve ecologische verbindingszone Hooidonk 36 34 32 31 29
Dekkingsres hybrideveld RKGSV Gerwen 341 327 313 299 284
Dekkingsreserve onderzoek mobiliteitsprojecten 144 108 73 37 1
Dekkingsreserve renovatie Hongerman 1.000 1.000 1.000 975 950
Dekkingsreserve renovatie Klooster 1.593 1.593 1.593 1.529 1.466
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand 92 88 85 81 77
Dekkingsres sportvloer Hongerman 27 4 4 4 4
Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl 2.894 2.894 2.894 2.779 2.663
Dekkingsres snelheidsremmende maatregelen Boord 68 65 63 60 57
Dekkingsres regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde 125 250 250 240 230
Totaal Dekkingsreserves 6.630 6.651 6.562 6.278 5.995

Voorzieningen

Bedragen x €1.000
Voorzieningen Balans 1-1-2022 Balans 1-1-2023 Balans 1-1-2024 Balans 1-1-2025 Balans 1-1-2026
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
Voorziening betaalbaar wonen 40 40 40 40 40
Pensioen voormalige wethouders 2.932 2.906 2.881 2.856 2.831
Totaal Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's 2.972 2.947 2.921 2.896 2.871
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
Voorziening onderhoud gebouwen 1.179 1.233 1.287 1.341 1.395
Voorziening onderhoud wegen 300 905 1.634 2.035 1.634
Voorziening civiele kunstwerken 386 309 312 325 359
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie 1.865 2.447 3.233 3.701 3.387
Voorzieningen door derden beklemde middelen
Voorziening afval 28 28 48 47 53
Voorziening riolering 4.207 4.068 3.976 3.818 3.748
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties 124 124 124 124 124
Promotie-inkomsten 3 3 3 3 3
Parkeerfonds 9 9 9 9 9
Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen 4.371 4.233 4.160 4.002 3.937

Totaal reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000
Staat van reserves en voorzieningen Balans 1-1-2022 Balans 1-1-2023 Balans 1-1-2024 Balans 1-1-2025 Balans 1-1-2026
Reserves 38.097 37.592 37.578 37.389 37.201
Voorzieningen 9.208 9.626 10.315 10.599 10.195

Toelichting op de reserves

De reserves bestaan uit algemene reserves en bestemmingsreserves. Algemene reserves fungeren als buffer voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel of voor het opvangen van ongewenste schommelingen in tarieven die aan derden in rekening worden gebracht. 

 

Algemene reserves

Algemene reserve

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
4.370 0 0 4.370

De algemene reserve heeft vooral een bufferfunctie om ongewenste en onvoorziene toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. In de nota reserves en voorzieningen 2019 is besloten het minimum van deze reserve jaarlijks bij de jaarrekening te bepalen. Dit bedrag wordt dan berekend als 10% van de uitkering gemeentefonds plus inkomsten ozb (op basis van de Handleiding artikel 12 Financiële verhoudingswet), waarbij we afronden op € 100.000,-. Dat komt neer op € 3,4 miljoen. De huidige algemene reserve is dus ruimschoots toereikend.

Er zijn geen mutaties op de algemene reserve begroot in 2022.

Bouwgrond algemene reserve

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
12.353 0 0 12.353

De doelstelling van de algemene reserve bouwgrondexploitatie is een buffer voor het afdekken van financiële risico’s in de bouwgrondexploitaties. De voeding van deze reserve wordt gevormd door de voordelige resultaten van bouwgrondexploitaties.
Voor de afdekking van negatieve bouwgrondexploitaties is een specifieke voorziening ‘verliesgevende complexen bouwgrond’ ingesteld, die gevoed wordt vanuit de algemene reserve bouwgrond. De stand van de algemene reserve bouwgrond wordt beïnvloed door toekomstige winstnames die hoogst onzeker zijn. Bij aanspreking van deze reserve zal altijd gekeken moeten worden naar de stand op het moment zelf.

Bouwgrond algemene reserve (winstnemingen)

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
9.659 0 0 9.659

Deze reserve is gevormd na de jaarrekening 2017 met het doel de tussentijdse winstnemingen vanuit de bouwgrondprojecten af te zonderen van andere stortingen in reserves.

Bestemmingsreserves

Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
2.138 50 125 2.063

Deze reserve is bedoeld voor investeringen met een zogeheten “bovenwijks” karakter. Te denken valt aan investeringen in de infrastructuur (ontsluitingswegen, verkeersstructuur) die buiten de nieuwbouwwijk ligt, maar er wel voor aangelegd wordt en/of voor meerdere wijken dient. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit exploitatiebijdragen zoals overeengekomen in anterieure overeenkomsten, gemeentelijke gronduitgiften en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten. De toevoegingen volgen uit de Nota grondbeleid, ieder nieuw te realiseren bouwplan draagt bij.  

Projecten mogen niet in één keer ten laste van de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen worden gebracht (BBV-voorschriften). De projecten moeten worden geactiveerd en de kapitaallasten (rente en afschrijving) worden over de levensduur van de investering gespreid. Bij het beschikbaar stellen van het krediet wordt het volledige bedrag vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen overgebracht naar een nieuwe bestemmingsreserve kapitaallasten (zie onder dekkingsreserves). Vanuit die reserve worden de jaarlijkse kapitaallasten van de investeringen gedekt.

De toevoeging houdt verband met grondverkopen binnen de grondexploitatieprojecten (€ 50.000,-). De onttrekking betreft de vorming van de dekkingsreserve voor de investering Regenwaterafvoer Nuenen-West (€ 125.000,-).

Bouwgrond; sociale huisvesting

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
465 125 0 590

Deze bestemmingsreserve is gevormd om initiatieven op het gebied van de sociale volkshuisvesting te stimuleren. De reserve wordt gevoed vanuit exploitatiebijdragen zoals overeengekomen in anterieure overeenkomsten op basis van de Nota grondbeleid, gemeentelijke gronduitgiften en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

De voedingen aan en onttrekkingen uit de bestemmingsreserve sociale volkshuisvesting volgen uit de Nota grondbeleid. Iedere nieuw te realiseren woning draagt bij. In de Nota grondbeleid 2019-2023 is opgenomen dat een ontwikkelende partij moet kunnen aantonen dat deze bijdrage noodzakelijk is om de sociale woningbouwontwikkeling in het project haalbaar te houden. Het college beslist over een toewijzing uit de reserve. 

De toevoeging houdt verband met grondverkopen binnen de grondexploitatieprojecten (€ 125.000,-).

Bouwgrond; parkmanagement

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
349 0 0 349

Parkmanagement is opgezet en geïnitieerd door samenwerking tussen gemeente en bedrijven. De activiteiten staan in het teken van duurzaamheid, verbetering, kostenbeheersing, ruimtebeheersing en gemak voor ondernemers en arbeid. De samenwerking tussen werkgevers en gemeente moet zorgen voor een gezond economisch, werk- en leefklimaat.

Met de Nota grondbeleid heeft de raad besloten om voor de uitvoering van parkmanagement en toekomstige revitalisering van bedrijventerreinen een bijdrage te calculeren per verkochte m2 grond voor bedrijven. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit exploitatiebijdragen zoals overeengekomen in anterieure overeenkomsten, gemeentelijke gronduitgiften en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

Bouwgrond; fonds groen voor rood

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
606 0 100 506

Deze reserve is ingesteld om landschapsinvesteringen te kunnen financieren als gevolg van ontwikkelingen in het landelijk gebied. Het doel is versterking en verbetering van de landschappelijke kwaliteiten van de gemeente Nuenen.
Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit exploitatiebijdragen zoals overeengekomen in anterieure overeenkomsten, gemeentelijke gronduitgiften en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

De onttrekking van € 100.000,- betreft het project Dommeldal.

Begraafplaats Oude Landen

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
1.013 19 0 1.032

Bij de oprichting van de begraafplaats op Oude Landen (2011) is besloten om een bestemmingsreserve in het leven te roepen. De raad heeft besloten om een marktconform tarief te heffen voor de begraafplaats waardoor vooral in de eerste jaren niet alle kosten gedekt worden door het grafrechttarief. Voor het egaliseren van de lasten en baten is de reserve begraafplaats Oude Landen gevormd. De rente over deze reserve is meegenomen in de berekening van het saldo baten en lasten van de begraafplaats. In middels is de begraafplaats wel kostendekkend. Op termijn wordt de reserve weer teruggestort in de algemene reserve.


De toevoeging betreft de structurele storting voor vervangingen van € 10.000,- en het positief geraamde exploitatiesaldo van € 9.259,-.

Bestemmingsreserve I&A

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
176 0 157 20

De reserve wordt aangewend wanneer de bijdrage van de gemeente Nuenen aan Dienst Dommelvallei stijgt door meer uitgaven van de dienst aan I&A (het informatiebeleidsplan).

Rijkscompensatie coronacrisis

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
338 0 338 0

Deze reserve is gevormd bij de jaarrekening 2020 om onze kosten en inkomstendervingen ten gevolge van de coronapandemie in 2021 op te kunnen vangen. Het Rijk heeft in 2020 en 2021 compensatieregelingen ingesteld, maar veel kosten zijn pas opgetreden in 2021. Ook in 2022 verwachten wij nog kosten die samenhangen met de coronapandemie. Op basis van ons uitgangspunt van budgettaire neutraliteit gaan wij ervan uit dat eind 2022 de reserve besteed zal zijn.

Dekkingsreserves

Reconstructie aansluiten Nuenen Z-W op A270

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
216 0 0 216

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering reconstructie op- en afritten Geldropsedijk te dekken. 

HOV2

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
52 0 3 49

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor HOV2 te dekken. De onttrekking van € 2.884,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Onderzoek bereikbaarheidsakkoord

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
40 0 20 20

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor het onderzoek bereikbaarheidsakkoord te dekken. De onttrekking van € 19.986,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Ecologische verbindingszone Hooidonk

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
36 0 2 34

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor de ecologische verbindingszone Hooidonk te dekken. De onttrekking van € 1.800,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Hybrideveld RKGSV Gerwen

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
341 0 14 327

Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten van de investering voor het hybrideveld RKGSV Gerwen te dekken. De onttrekking van € 14.230,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Onderzoek mobiliteitsprojecten

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
144 0 36 108

Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten van de investering voor het onderzoek mobiliteitsprojecten. De onttrekking van € 36.000,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Renovatie Hongerman

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
1.000 0 0 1.000

Deze dekkingsreserve is in 2019 gevormd ten laste van de algemene reserve om de kapitaallasten van een gedeelte van de investering voor de renovatie Hongerman te dekken.

 

Renovatie Klooster

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
1.593 0 0 1.593

Deze dekkingsreserve is in 2019 gevormd ten laste van de algemene reserve om de kapitaallasten van de investering voor de renovatie van het Klooster te dekken. 

Calamiteitenpad Esrand

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
92 0 4 88

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de algemene reserve grondexploitatie om de kapitaallasten van de investering voor het calamiteitenpad Esrand te dekken. De onttrekking van € 3.680,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Sportvloer Hongerman

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
27 0 23 4

Deze dekkingsreserve is in 2019 gevormd ten laste van de algemene reserve om de kapitaallasten van de investering voor de sportvloer van sporthal Hongerman te dekken. De onttrekking van € 22.949,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Klooster nieuwe stijl

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
2.894 0 0 2.894

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de algemene reserve. Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten van de investeringen voor installaties en vloerverwarming bij de renovatie van het Klooster te kunnen dekken.

Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
125 125 0 250

Deze dekkingsreserve is gevormd vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van het krediet regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta te kunnen dekken.

Toelichting op de voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passiefposten op de balans die een inzicht geven in de voorzienbare lasten van risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden op de balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.
De voorzieningen zijn onder te verdelen in voorzieningen onderhoud en egalisatie, voorzieningen door derden beklemde middelen en voorzieningen verplichtingen, verlies en risico's.

Voorzieningen verplichtingen, verlies en risico's

Voorziening betaalbaar wonen

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
40 0 0 40

Het doel van deze voorziening  is de terugkerende middelen van Koopgarantwoningen vanuit Helpt Elkander (compensatie van eerdere grondkorting) aan te wenden voor de kosten van startersleningen en daarnaast om de betaalbaarheid van het wonen in Nuenen te vergroten.

Pensioen voormalige wethouders

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
2.932 39 64 2.906

Voor zittende wethouders moet op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen worden opgebouwd. Dit pensioen is afhankelijk van de diensttijd als wethouder en komt tot uitkering na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De noodzakelijke omvang van de voorziening aan het eind van het boekjaar wordt elk jaar bepaald op basis van actuariële berekeningen door een extern bureau. De werkelijke pensioenbetalingen aan (voormalige) wethouders in het boekjaar komen ten laste van deze voorziening.

Voorzieningen onderhoud en egalisatie

Voorziening onderhoud gebouwen

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
1.179 367 313 1.233

Uitgaven voor groot onderhoud dat opgenomen is in het beheerplan wordt uit de voorziening bekostigd. Jaarlijks wordt bekeken of de vervanging ook daadwerkelijk noodzakelijk is of nog een jaar kan worden uitgesteld.

Met de schoolbesturen lopen nog gesprekken over het organiseren van het gezamenlijk groot onderhoud voor de gebouwen MFA Heuvelrijk en Ouwlandse Dijk. Overdracht van het schooldeel van de gebouwen naar het schoolbestuur moet nog plaatsvinden. 

Voor Dorpshuis D'n Heuvel is een participatieproject gestart waarbij Stichting D'n Heuvel samen met betrokken partijen en inwoners een plan maakt voor aanpassing van de MFA inclusief ontsluiting gymzaal voor een toekomstbestendig Gerwen. Voor de aanpassing is een bedrag opgenomen in de investeringsbegroting.

Sporthal De Hongerman inclusief Scarabee wordt in stand gehouden, maar is gezien de renovatieplannen niet opgenomen in de voorziening. Voor de renovatie/vernieuwbouw is in 2021 een apart investeringskrediet beschikbaar gesteld.

Voorziening wegen

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
300 977 373 905

De voorziening is gebaseerd op het beheerplan wegen en wordt gebruikt voor het egaliseren van de kosten. Jaarlijks wordt het benodigd (gemiddeld) bedrag (€ 977.000,-) gestort in deze voorziening. De verwachte uitgaven aan cyclisch onderhoud zijn in 2022 € 373.000,-. 

Voor reconstructie en rehabilitatie van de wegen zijn geen middelen beschikbaar in het onderhoudsfonds. Indien hier middelen voor nodig zijn, wordt apart aan de raad om budget gevraagd.

Voorzieningen door derden beklemde middelen

Voorziening afval

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
28 0 0 28

Het tarief dat geheven wordt voor afvalstoffenheffing mag op begrotingsbasis maximaal 100% kostendekkend zijn. Als er grote schommelingen zijn in de kosten en opbrengsten kan gebruik gemaakt worden van een voorziening om de kosten te egaliseren en zo grote schommelingen in de tarieven te voorkomen.

Voorziening riolering

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
4.207 0 139 4.068

De voorziening wordt gebruikt voor het egaliseren van de kosten. Daarmee worden tariefschommelingen in de toekomst zoveel mogelijk beperkt. De basis wordt gevormd door het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd

Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
124 0 0 124

Nuenen neemt deel aan het Regionale Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW). Hiervoor is een voorziening gevormd. Betaling aan het regionale fonds vindt gefaseerd plaats afhankelijk van (regionale) besluitvorming.

Promotie-inkomsten

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
3 0 0 3

De marktkooplieden betalen maandelijks een bijdrage in de promotieactiviteiten voor de markt. De acties die plaatsvinden worden door de markt bedacht. Daarbij is het budget leidend.

Parkeerfonds

Stand 1-1-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2022
9 0 0 9

Uitgangspunt in de gemeente Nuenen is dat bedrijven de parkeerbehoefte op eigen terrein oplossen. Bij nieuwbouw moeten zij dus op hun eigen terrein voldoende parkeerplaatsen realiseren (volgens CROW publicatie Toekomstbestendig parkeren (2018)). Indien onvoldoende ruimte op eigen terrein aanwezig is om de parkeerbehoefte op te lossen, is het (mits dit niet leidt tot onevenredige parkeerhinder in de omgeving) mogelijk om deze verplichting af te kopen. De bijdragen van de bedrijven zijn dan bedoeld om parkeerplaatsen elders binnen acceptabele afstand te realiseren. Afkoop kan slechts plaatsvinden na toestemming van het college. In het kader van de planvorming voor het centrum wordt gekeken naar locaties voor parkeren en de bijdrage die het parkeerfonds kan hebben bij de realisatie. Daarbij zullen parkeerfonds en ambitie in balans moeten blijven. Dit kan gevolgen hebben voor de stortingen.