Uitgaven

5,21%
€ 2.921
x €1.000
5,21% Complete

Inkomsten

0,58%
€ 327
x €1.000
0,58% Complete

Saldo

2527,52%
€ -2.594
x €1.000

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Uitgaven

5,21%
€ 2.921
x €1.000
5,21% Complete

Inkomsten

0,58%
€ 327
x €1.000
0,58% Complete

Saldo

2527,52%
€ -2.594
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezonde (fysieke en sociale) leefomgeving. 1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting.
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners en leefbaarheid verhogen. 2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten.
3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente.
4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties.
Aanbieden van zorg voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. 5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015 2015 - 2035 juli 2015 onbepaald
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2017 onbepaald juli 2017 september 2021
Algemene Subsidieverordening vanaf 2017 mei 2016 onbepaald
Nota Accommodatiebeleid vanaf 2017 september 2017 Kadernotitie Accommodatiebeleid 2021-2024 is in juni 2021 vastgesteld in raad. Planning is in december 2021/februari 2022
Nota vrijwilligersbeleid 2020-2026 2020 - 2026 november 2020 2026
Nota jeugdbeleid 2021 - 2024 2021 - 2024 april 2021 2025

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Goede onderwijshuisvesting Aantallen klachten over huisvestingsklimaat 0 0 0
Voorkomen van eenzaamheid/sociaal isolement aantal groepen / aantal deelnemers dagopvang * 4 groepen/ 8 deelnemers gemiddeld 4 groepen/8 deelnemers gemiddeld
aantal groepen / aantal deelnemers huiskamerprojecten * 3 groepen/8 deelnemers gemiddeld 3 groepen/8 deelnemers gemiddeld

deze activiteiten hebben door de coronapandemie geen doorgang gevonden in 2020

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 700 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 1.104 1.176 1.154 1.153 1.147 1.144
5.1 Sportbeleid en activering 161 143 159 115 115 115
5.2 Sportaccommodaties 1.055 1.153 1.148 1.064 1.379 1.363
5.6 Media 441 439 460 460 460 460
Totaal Lasten 2.761 3.611 2.921 2.792 3.101 3.082
Baten
0.10 Mutaties reserves 23 737 37 14 39 39
4.2 Onderwijshuisvesting 85 70 75 75 75 75
5.1 Sportbeleid en activering 35 20 20 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties 266 195 195 195 195 195
Totaal Baten 409 1.022 327 284 309 309

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

4. Verenigingen & accommodaties
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2022 2023 2024 2025 Toelichting
Hogere inkomsten uit onderhoudsbijdragen van scholen (Dassenburcht en De Koppel) door gestegen leerlingenaantallen 10.803 10.803 10.803 10.803
Actualisatie huur (indexering) Dassenburcht en De Koppel -17.445 -17.445 -17.445 -17.445 Ten laste van stelpost inflatie (stelpost beleidsvoornemens, zie programma 8)
Hogere doordecentralisatiebijdrage Nuenens College vanwege stijging aantal leerlingen -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 Hier staat hogere algemene uitkering tegenover, nemen we stelpost voor op in programma 8
Indexering subsidie bibliotheek -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 In verband met cao-verhogingen.
Extra onderhoudskosten Hongerman -10.000 Budget voor eventuele luchtmetingen om de luchtkwaliteit te monitoren.
Electriciteitskosten sportparken -15.000 Bij sportpark Oude Landen is een onduidelijke situatie over de energiekosten. Budget is al jaren te laag. Het is de bedoeling sluitende afspraken te maken in 2022.
Onderhoudskosten sportparken -14.000 Door het ontbreken van accommodatiebeleid zijn er nog geen duidelijke afspraken over het onderhoud van de sportparken. Het huidige budget is structureel niet toereikend. Voor nu eenmalig verhoging van het budget opgenomen in afwachting van accommodatiebeleid.
Actualisatie meerjarenonderhoudsplan gebouwen: gymzalen en kleedaccommodaties sportparken 16.246 16.246 16.246 16.246 Budgettair neutraal, verschuivingen tussen programma's en dekking binnen stelpost beleidsvoornemens
Actualisatie kapitaallasten (aangepaste planning investeringen 2022-2025 en lopende investeringen 2021) 9.333 23.549 -558 -237
Kleine aanpassingen < € 10.000 -4.829 -4.829 -4.829 -4.829
Nieuw beleid: 2022 2023 2024 2025 Toelichting
Locatieonderzoek 2e sporthal -20.000 Zie voor toelichting doelstelling 1.
Totaal programma 4 -94.892 -21.676 -45.783 -45.462