Uitgaven

12,1%

€ 6.779

x € 1.000
12,1% Complete

Inkomsten

9,19%

€ 5.156

x € 1.000
9,19% Complete

Saldo

1581,57%

€ -1.623

x € 1.000

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Uitgaven

12,1%

€ 6.779

x € 1.000
12,1% Complete

Inkomsten

9,19%

€ 5.156

x € 1.000
9,19% Complete

Saldo

1581,57%

€ -1.623

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

C. van Brakel

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. 1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod
2. Vergroten van de sociale huurvoorraad.
3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt
4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties.
5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders.
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. 6. Gezondheid als de verbindende factor.
7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving.
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. 8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld door de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Programma Wonen 2020-2030 2020-2030 juli 2020 onbepaald
Visie op Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven 2019 e.v. juli 2019 onbepaald
Programma woonwagenlocaties 2018-2022 november 2017 onbepaald
Nota grondbeleid 2019 e.v. juli 2019 onbepaald
Landschapsstudie en toolbox buitengebied 2020 e.v. 26 mei 2020 (door college)
Omgevingsvisie 2021 e.v. september 2021

Wat gaan we daarvoor doen?

Prettig wonen voor verschillende doelgroepen.

De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren.

We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk.

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Nieuwbouw woningen * aantal per 1.000 woningen 15,8 19 21
Demografische druk * % van het aantal inwoners van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot aantal inwoners van 20 tot 65 jaar. 88 87,8 90
Sociale huurwoningen totaal aantal 1.655 1.670 1.650

* Verplichte indicator op grond van BBV

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.10 Mutaties reserves 461 185 185 185 185 185
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 397 78 210 210 210 210
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 25 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 180 84 87 87 87 87
8.1 Ruimtelijke ordening 1.389 858 1.033 931 931 931
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 7.858 7.431 4.214 4.275 4.276 4.278
8.3 Wonen en bouwen 1.481 1.282 1.050 972 1.016 1.024
Totaal Lasten 11.790 9.917 6.779 6.660 6.705 6.714
Baten
0.10 Mutaties reserves 64 91 91 91 91 90
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 460 199 257 257 257 257
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 521 93 93 93 93 93
8.1 Ruimtelijke ordening 673 0 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.427 6.983 3.766 3.827 3.828 3.829
8.3 Wonen en bouwen 844 918 950 930 909 909
Totaal Baten 10.989 8.284 5.156 5.197 5.178 5.179

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

5. Wonen & Leefomgeving
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2022 2023 2024 2025 Toelichting
Uitbreiding contract cyclomedia dat is ondergebracht bij Dienst Dommelvallei 5.400 5.400 5.400 5.400 Dekking voor extra middelen I&A (zie I&A beleid (Dienst Dommelvallei) in programma 1) binnen bestaand budget.
Budget omgevingsplannen -20.000 Het bedrag voor het jaar 2021 wordt wegens uitstel van invoering van de Omgevingswet doorgeschoven naar 2022. Als gevolg daarvan valt dit bedrag vrij in 2021. Dit verwerken we in de tussentijdse rapportage najaar 2021.
Budget bestemmingsplannen -47.000 Vanwege uitstel van invoering van de Omgevingswet is in 2022 nog budget nodig voor bestemmingsplannen.
Kosten van afhandeling asbestsloopmeldingen overbrengen naar taakveld 7.4 Milieubeheer (budgettair neutraal) 20.000 20.000 20.000 20.000 Zie ook programma 6
Functioneel beheer i.v.m. invoering Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) -30.500 -30.500 -30.500 -30.500 I.v.m. invoering van de Omgevingswet zijn nieuwe computersystemen nodig. Voor het functioneel beheer van deze systemen (waaronder PowerBrowser) is (extra) formatie nodig.
Bijstelling rente- en beheerskosten startersleningen 24.500 24.500 24.500 24.500 Deze kosten zijn te hoog begroot en worden naar beneden bijgesteld.
Bijdrage Vereniging Woonwagenbelangen Nuenen -10.000 -10.000 O.b.v. de Overlegwet is de gemeente als verhuurder verplicht (een gedeelte van) de kosten te vergoeden voor externe adviseur van de Sinti.
Actualisatie meerjarenonderhoudsplan gebouwen: begraafplaats Oude Landen -3.314 -3.314 -3.314 -3.314 Budgettair neutraal, verschuivingen tussen programma's en dekking binnen stelpost beleidsvoornemens
Actualisatie kapitaallasten (aangepaste planning investeringen 2022-2025 en lopende investeringen 2021) 2.943 77.193 124.461 115.901 Dit houdt verband met de investering in de renovatie woonwagenlocaties, die vertraagd zijn. Zie overzicht investeringen in de financiële begroting.
Kleine aanpassingen < € 10.000 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
Nieuw beleid: 2022 2023 2024 2025 Toelichting
Kadernota: Doelgroepenbeleid: onderzoek naar wensen en kansen qua woningbehoefte binnen diverse doelgroepen, zoals ouderen en alleenstaanden. -12.500 Zie voor toelichting doelstelling 1.
Onderzoek bouwmogelijkheden Nederwetten -40.000 Zie voor toelichting doelstelling 8.
Totaal programma 5 -113.771 79.979 137.247 128.687