Uitgaven

2,07%
€ 1.161
x €1.000
2,07% Complete

Inkomsten

0,12%
€ 68
x €1.000
0,12% Complete

Saldo

1064,87%
€ -1.093
x €1.000

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Uitgaven

2,07%
€ 1.161
x €1.000
2,07% Complete

Inkomsten

0,12%
€ 68
x €1.000
0,12% Complete

Saldo

1064,87%
€ -1.093
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. 1. Bevorderen van een toekomstbestendig centrum.
2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen.
3. Actief bijdragen aan Brainportambities.
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten. 4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht.
5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa onbepaald
Detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven 2015 e.v. september 2015 onbepaald
Regionale programmering bedrijventerrein Stedelijk Gebied Eindhoven 2017 e.v. 2017 september 2021
Verordening reclamebelasting 2017 2017 e.v. december 2016 onbepaald
Structuurvisie ruimtelijke beeldkwaliteit kern Nuenen - De Wereld van Van Gogh 2019 e.v. februari 2020 onbepaald
Toekomststrategie “Groots, een hoogstaand en toegankelijk voorzieningen aanbod in het Stedelijk Gebied Eindhoven” 201 e.v. juli 2021 onbepaald
Omgevingsvisie 2021 e.v. september 2021

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Functiemenging * verhouding tussen banen en woningen, bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 43,3** 43 43
Vestigingen * per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 144,9** 140 140
Netto arbeidsparticipatie * % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. 68,5** 68 68
Banen * per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 563,1** 440 440
Aantal banen in de recreatie en toerisme sector aantal banen 22,1** 20 22
Cijfer voor ondernemersklimaat gegeven door ondernemers rapportcijfer niet bekend*** 6,8 6,9
Bezoekersaantallen Vincentre aantal 7.158 12.000 12.000
Opbrengst toeristenbelasting 63.236**** 24.150 24.150

* verplichte indicator op grond van BBV

** cijfer uit jaarrekening 2020 opgenomen,  het betreft het cijfer over 2019, omdat het cijfer over 2020 toen nog niet bekend was

*** in 2020 is er geen ondernemerspeiling uitgevoerd

**** in 2020 is zowel over 2e halfjaar 2018, geheel 2019 en 2020 toeristenbelasting geïnd

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven

Binnen deze samenwerking wordt er gewerkt aan een solide en duurzame economische structuur binnen de regio. Met gelden uit het Stimuleringsfonds wordt het innovatievermogen in het brede MKB gestimuleerd. Ook Nuenense ondernemers kunnen hiervoor in aanmerking komen. In 2021 is een onderzoekrapportage Brede Welvaart in de regio gepresenteerd. In 2022 wordt gekeken wat we met deze uitkomsten kunnen en hoe we deze kunnen worden verbinden aan de diverse (gemeentelijke) beleidsterreinen.

Metropoolregio en de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen trekken gezamenlijk op om Landgoed Gulbergen te ontwikkelen.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.10 Mutaties reserves 2.894 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 155 122 120 120 120 120
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 22 1 27 27 27 27
3.4 Economische promotie 95 55 98 98 98 98
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 846 961 807 833 1.249 1.268
5.4 Musea 0 68 68 68 68 68
5.5 Cultureel erfgoed 22 38 41 38 38 38
Totaal Lasten 4.035 1.245 1.161 1.184 1.599 1.619
Baten
0.10 Mutaties reserves 2.916 67 4 4 183 183
3.1 Economische ontwikkeling 29 12 9 9 9 9
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3 3 3 3 3 3
3.4 Economische promotie 63 35 35 35 35 35
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 25 7 18 18 18 18
Totaal Baten 3.035 124 68 68 248 248

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

7. Economie, Toerisme & Recreatie
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2022 2023 2024 2025 Toelichting
Indexering subsidie Kunstkwartier -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 In verband met cao-verhogingen.
Actualisatie meerjarenonderhoudsplan gebouwen: Klooster, muziekkiosken, toren 4.222 4.222 4.222 4.222 Budgettair neutraal, verschuivingen tussen programma's en dekking binnen stelpost beleidsvoornemens
Actualisatie kapitaallasten (aangepaste planning investeringen 2022-2025 en lopende investeringen 2021) 29.080 262.495 -7.744 -29.100 Lagere lasten in 2022 en 2023 houden verband met de investering in SCC Het Klooster, doordat m.n. de renovatie van het theater niet nu wordt opgepakt maar tegelijk met de overige vernieuwingsinvesteringen.
Kleine aanpassingen < € 10.000 4.320 4.320 4.320 4.320
Totaal programma 7 31.622 265.037 -5.202 -26.558