Toelichting overzicht van baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen: de analyse van het overzicht van baten en lasten, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

In de analyse van het overzicht van baten en lasten worden de verschillen toegelicht tussen het saldo van de baten en lasten in het jaar 2022 van deze begroting (2022 nieuw) en het jaar 2022 van de primaire meerjarenbegroting 2021-2024 (2022 oud). Die verschillen omvatten dus zowel begrotingswijzigingen met structurele gevolgen die al zijn vastgesteld bij raadsbesluiten in 2021, als de financiële aanpassingen die in deze begroting worden voorgesteld.

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschillen per programma

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Begroting 2022 nieuw -9.983
Begroting 2022 oud -9.099
Verklaring van het verschil -884
Begrotingswijzigingen 2021 en actualisatie investeringen e.d. -136
Aanpassingen bestaand beleid: zie programma 1 -748
Totaal -884

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Terug naar navigatie - Programma 2. Veiligheid & Handhaving
2. Veiligheid & Handhaving
Begroting 2022 nieuw -2.282
Begroting 2022 oud -2.143
Verklaring van het verschil -139
Begrotingswijzigingen 2021 en actualisatie investeringen e.d. -23
Aanpassingen bestaand beleid: zie programma 2 -116
Totaal -139

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Terug naar navigatie - Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Begroting 2022 nieuw -15.739
Begroting 2022 oud -15.125
Verklaring van het verschil -614
Begrotingswijzigingen 2021 en actualisatie investeringen e.d. -81
Aanpassingen bestaand beleid: zie programma 3 -294
Aanpassingen nieuw beleid: zie programma 3 -239
Totaal -614

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Terug naar navigatie - Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
4. Verenigingen & Accommodaties
Begroting 2022 nieuw -2.594
Begroting 2022 oud -2.588
Verklaring van het verschil -7
Begrotingswijzigingen 2021 en actualisatie investeringen e.d. 89
Aanpassingen bestaand beleid: zie programma 4 -75
Aanpassingen nieuw beleid: zie programma 4 -20
Totaal -7

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Terug naar navigatie - Programma 5. Wonen & Leefomgeving
5. Wonen & Leefomgeving
Begroting 2022 nieuw -1.623
Begroting 2022 oud -1.496
Verklaring van het verschil -127
Begrotingswijzigingen 2021 en actualisatie investeringen e.d. -13
Aanpassingen bestaand beleid: zie programma 5 -61
Aanpassingen nieuw beleid: zie programma 5 -53
Totaal -127

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer

Terug naar navigatie - Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Begroting 2022 nieuw -4.140
Begroting 2022 oud -3.817
Verklaring van het verschil -323
Begrotingswijzigingen 2021 en actualisatie investeringen e.d. -36
Aanpassingen bestaand beleid: zie programma 6 -183
Aanpassingen nieuw beleid: zie programma 6 -104
Totaal -323

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
7. Economie, Toerisme & Recreatie
Begroting 2022 nieuw -1.093
Begroting 2022 oud -1.145
Verklaring van het verschil 52
Begrotingswijzigingen 2021 en actualisatie investeringen e.d. 20
Aanpassingen bestaand beleid: zie programma 7 32
Totaal 52

Programma 8. Financiën en belastingen

Terug naar navigatie - Programma 8. Financiën en belastingen
8. Financiën en belastingen
Begroting 2022 nieuw 37.455
Begroting 2022 oud 35.412
Verklaring van het verschil 2.043
Begrotingswijzigingen 2021 en actualisatie investeringen e.d. 624
Aanpassingen bestaand beleid: zie programma 8 319
Aanpassingen nieuw beleid: zie programma 8 1.100
Totaal 2.043

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Als per jaarschijf van de meerjarenraming de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. 

Bij het opstellen van het overzicht van incidentele baten en lasten is uitgegaan van de ‘Notitie structurele en incidentele baten en lasten' die de Commissie BBV in 2018 gepubliceerd heeft. De provincie heeft als aanvulling op deze notitie in augustus 2021 een handreiking ‘Verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten’ gepubliceerd. De handreiking bevat geen nieuwe regelgeving, maar geeft een verduidelijking. Wij hebben zoveel mogelijk deze handreiking toegepast, maar gezien het late tijdstip van publicatie zullen wij in de toekomstige begrotingen de incidentele posten heroverwegen. De incidentele posten worden onder het overzicht toegelicht.

 

Incidentele baten en lasten 2022 2023 2024 2025
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Procescoördinator zaakgericht werken 35.880
Medewerkersonderzoek 10.000
Incidentele I&A kosten 156.599 19.618
Huisvestingskosten tbv hybride werken 20.000
Inrichting applicatie sociaal domein (binnen Dienst Dommelvallei) 17.160
Kosten van uitzending van commissievergaderingen (corona) 40.000
NGN200, uitgestelde activiteiten in 2022 (corona) 50.000
Programma 2 Veiligheid & Handhaving
Budget gebiedsgerichte aanpak met probleemgerichte inzet in wijken en bedrijventerreinen 77.600 77.600
Project Preventie en weerbaarheid Cybercrime inwoners en ondernemers 10.000 10.000
Extra uren toezicht versterking informatiepositie en meldingen 20.000
Extra uren toezicht en handhaving woonwagenlocaties (PvA) 25.000
Extra uren toezicht en handhaving Enode 26.000 26.000
Extra uren toezicht en handhaving coronamaatregelen 25.000
Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Project huisvesting vergunninghouders en urgente gevallen (t/m 2027) 10.000 10.000 10.000 10.000
Nota vrijwilligersbeleid 12.200 12.200 12.200 12.200
Pilot jeugdhulp op basisscholen 30.000 30.000
Programma 4 Verenigingen & Accommodaties
Lokaal sportakkoord 20.000 43.680
Luchtkwaliteitsmetingen sporthal De Hongerman 10.000
Onderzoek locatie 2e sporthal 20.000
Electriciteitskosten sportparken eenmalig 15.000
Onderhoudskosten sportparken eenmalig 14.000
Programma 5 Wonen & Leefomgeving
Verkoop openbaar groen 170.000 170.000 170.000 170.000
Opstellen omgevingsvisie en -plan 20.000
Opstellen bestemmingsplannen (door uitstel Omgevingswet) 50.000
Opstellen groenstructuurplan en bosbeheerplan 20.000
Opstellen doelgroepenbeleid (wonen) 12.500
Structuurvisie Nederwetten voor woningbouw en accommodaties 40.000
Tijdelijk budget onderhoud woonwagenlocaties 25.000
Vereniging Woonwagenbelangen Nuenen C.A. 10.000 10.000
Project Dommeldal (uit reserve groen voor rood) 100.000 100.000 100.000 100.000
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Medewerker beleidsuitvoering duurzaamheid (4 jaar, t/m 2023) 68.435 68.435
Uitvoeringsbudget duurzaamheid (4 jaar, t/m 2023) 50.000 50.000
Wegenlegger 40.000
Extra onderhoud Enode 11.500 11.500
Luchtkwaliteit- en geluidsmetingen verkeer 20.000 10.000 10.000
Transitievisie warmte 2022 - 2026 84.000 81.000 54.000 42.000
Programma 7 Economie & Toerisme
Erfgoedbeleid 5.000
Programma 8 Financiën & Belastingen
Stelpost coronakosten 2022 222.775
Incidentele mutaties reserves
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Onttrekking bestemmingsreserve I&A 156.599 19.618
Programma 5 Wonen & Leefomgeving
Onttrekking reserve groen voor rood project Dommeldal 100.000 100.000 100.000 100.000
Programma 8 Financiën & Belastingen
Onttrekking bestemmingsreserve Rijksmiddelen corona 337.775
Totaal 784.374 1.407.329 289.618 516.353 270.000 226.200 270.000 164.200
Incidenteel saldo baten en lasten -622.955 -226.735 43.800 105.800
Totaal saldo meerjarenraming incl. beleidsaanpassingen 102.639 304.679 210.886 730.740
Begrotingssaldo structureel 725.594 531.414 167.086 624.940
+/+ is voordeel, -/- is nadeel
Correctie voor structurele kapitaallasten 274.000 405.000 155.000 217.000
Begrotingssaldo structureel definitief 451.594 126.414 12.086 407.940
+/+ is voordeel, -/- is nadeel

 

Toelichtingen 

 

Procescoördinator zaakgericht werken:
Voor het project zaakgericht werken is een coördinator nodig tot en met 2022.

Medewerkersonderzoek:
In het kader van Nuenen Ontwikkelt Door wordt in 2022 een medewerkersonderzoek opgesteld.

I&A kosten:
De incidentele I&A kosten die we via de bijdrage aan de GR Dienst Dommelvallei betalen, worden betaald uit de bestemmingsreserve I&A van onze gemeente. De onttrekking uit de reserve, die onderaan de tabel staat, moet als incidenteel worden aangemerkt. 

Huisvestingskosten ten behoeve van hybride werken:
In 2021 en 2022 wordt onderzoek gedaan naar hoe het gebouw ingericht kan worden, rekening houdend met meer thuiswerken (benodigde capaciteit) en benodigde ruimte tussen de werkplekken (werkplekanalyse).

Vernieuwing software sociaal domein:
Er moet in 2021 projectleiding (binnen Dienst Dommelvallei) worden ingehuurd omdat eind 2021 nieuwe software voor het sociaal domein moet zijn ingericht.

Kosten van uitzending van commissievergaderingen:
Als gevolg van de coronamaatregelen wordt de commissievergaderingen digitaal gehouden en uitgezonden door Lokale Omroep Nuenen. Dit gebeurt in 2020 en 2021 en naar verwachting ook nog in 2022. De kosten hiervan worden ten laste van de bestemmingsreserve Rijkscompensatie corona gebracht.

Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 jaar:
Als gevolg van de coronamaatregelen zijn bepaalde activiteiten uitgesteld naar 2022. De kosten hiervan worden ten laste van de bestemmingsreserve Rijkscompensatie corona gebracht.

Budget gebiedsgerichte aanpak met probleemgerichte inzet in wijken en bedrijventerreinen:
Dit projectbudget heeft de raad bij de programmabegroting 2019-2022 voor 4 jaar beschikbaar gesteld. Bij deze begroting 2022 wordt voorgesteld het project met 1 jaar te verlengen tot en met 2023. 

Project Preventie en weerbaarheid Cybercrime:
Project loopt 2 jaar, in 2022 en 2023.

Tijdelijk extra budget toezicht versterking informatiepositie en meldingen:
Budget voor 1 jaar voor projecten die samen met gemeente Son en Breugel worden opgepakt.

Tijdelijk extra budget toezicht en handhaving woonwagenlocaties:
Tot het moment van overdracht naar Helpt Elkander hebben we incidenteel extra middelen nodig voor uitvoering plan van aanpak woonwagenlocaties, o.a. toezicht en juridische inzet. 

Tijdelijk extra budget toezicht en handhaving strandbad Enode:
Tot het moment van overdracht naar een nieuwe exploitant voor Enode hebben we incidenteel extra middelen nodig voor toezicht en handhaving. 

Extra uren toezicht en handhaving coronamaatregelen:
Net als in 2020 en 2021 verwachten we ook in 2022 nog extra te moeten inhuren voor toezicht en handhaving in horeca e.d. De kosten hiervan worden ten laste van de bestemmingsreserve Rijkscompensatie corona gebracht.

Project huisvesting vergunninghouders en urgente gevallen:
In het raadsvoorstel Huisvesting, inburgering en participatie van vergunninghouders (juli 2017) is een investeringskrediet beschikbaar gesteld en daarnaast een exploitatiebudget voor 10 jaar. Het project loopt dus tot en met 2027.

Nota vrijwilligersbeleid:
Met de nota vrijwilligersbeleid 2020 wordt voor 2021 tot en met 2026 een impuls gegeven met 6 jaar lang € 12.200,-.

Pilot jeugdhulp op basisscholen:
Projectbudget voor 2 jaar.

Lokaal sportakkoord:
Via een participatietraject met verenigingen is een Lokaal Sportakkoord opgesteld. Om hier vervolgens uitvoering aan te kunnen geven is budget opgenomen voor een sportfunctionaris bij de LEVgroep voor 2021 en 2022. Dit project wordt mede gefinancierd uit Rijkbijdragen en eindigt daarom in 2022.

Luchtkwaliteitsmetingen sporthal De Hongerman:
In de oude sporthal moeten komend jaar nog extra luchtkwaliteitsmetingen worden uitgevoerd. De sporthal wordt binnenkort gerenoveerd.

Onderzoek locatie 2e sporthal:
Naar aanleiding van een motie bij het raadsbesluit over de renovatie van de bestaande sporthal wordt in 2022 een locatie-onderzoek uitgevoerd naar een 2e sporthal.

Electriciteitskosten en onderhoudskosten sportparken:
Er is een onduidelijke situatie over de kostenverdeling bij de sportparken. In 2022 worden hier nadere afspraken over gemaakt.

Verkoop openbaar groen:
Verkoopbaten openbaar groen worden altijd aangemerkt als incidentele baten, omdat een stuk grond maar eenmaal verkocht kan worden. Wel verwachten wij dat dit nog jaren doorloopt.

Opstellen omgevingsvisie en -plan:
De omgevingsvisie wordt uitgewerkt in omgevingsprogramma’s en een omgevingsplan. In 2022 is voor de invoering extra budget benodigd.

Opstellen bestemmingsplannen:
Vanwege uitstel van de Omgevingswet is voor 2022 nog incidenteel geld nodig voor bestemmingsplannen.

Opstellen groenstructuurplan en bosbeheerplan:
Opstellen van deze plannen is gepland voor 2022.

Opstellen doelgroepenbeleid wonen:
In 2022 wordt onderzoek uitgevoerd naar woningbehoefte binnen diverse doelgroepen, zoals ouderen en alleenstaanden.

Opstellen structuurvisie Nederwetten:
In 2022 wordt een structuurvisie Nederwetten opgesteld voor woningbouw en accommodaties.

Tijdelijk extra budget onderhoud woonwagenlocaties:
Tot het moment van overdracht naar Helpt Elkander moeten wij als goed verhuurder onderhoud uitvoeren.   

Bijdrage Vereniging Woonwagenbelangen Nuenen:
Tot het moment van overdracht naar Helpt Elkander is de gemeente als verhuurder verplicht (een gedeelte van) de kosten te vergoeden voor een externe adviseur van de Sinti.

Project Dommeldal:
Gedurende een aantal jaren worden projecten in het Dommeldal uitgevoerd ten laste van de bestemmingsreserve groen voor rood. Een onttrekking uit een reserve moet altijd als incidenteel worden aangemerkt. De dekking uit de reserve staat onderaan de tabel.

Medewerker beleidsuitvoering duurzaamheid:
Voor de duurzaamheidstransitie is extra formatie beschikbaar gesteld voor de duur van 4 jaar (tot en met 2023).

Uitvoeringsbudget duurzaamheid:
Voor duurzaamheid worden projecten opgezet met een duur van 4 jaar (tot en met 2023).

Wegenlegger:
De laatste actualisatie van de Nuenense wegenlegger stamt uit 1989. In 2024 staat deze op de planning om te actualiseren.

Tijdelijk extra budget groenonderhoud strandbad Enode:
Tot het moment van overdracht naar een nieuwe exploitant voor Enode hebben we incidenteel extra middelen nodig.

Luchtkwaliteit- en geluidsmetingen verkeer:
Extra incidentele metingen worden in 2022, 2023 en 2024 uitgevoerd in het kader van het project bundelroutes.

Transitievisie warmte:
Opstellen wijkuitvoeringsplan en voorbereiding uitvoering voor de pilot wijk aardgasvrij maken. Omvat kosten voor projectleiding, communicatie/ participatie, technisch onderzoek e.d. Project duurt 5 jaar en loopt tot en met 2026.

Erfgoedbeleid:
In 2022 wordt erfgoedbeleid opgesteld.

Correctie voor structurele kapitaallasten (onderuitputting kapitaallasten):
Een gemeente moet de volledige jaarlijkse lasten die voortvloeien uit investeringen op kunnen vangen binnen de (meerjaren)begroting. Conform ons afschrijvingsbeleid starten de afschrijvingslasten in het jaar na ingebruikname van de investering. De geraamde kapitaallasten in het jaar van investering merken wij voor 50% aan als een incidenteel voordeel, overeenkomstig het toezichtskader van de provincie. Deze 'correctie' begroten wij niet feitelijk, maar brengen wij extracomptabel in mindering bij de presentatie van de structurele begrotingssaldi. Hiermee laten wij zien dat wij de volledige jaarlijkse lasten van de geraamde investeringen op kunnen vangen binnen een structureel sluitende (meerjaren)begroting.

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Terug naar navigatie - Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
2022 2023 2024 2025
Omschrijving Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek.
Bestemmingsreserves
Bouwgrond: bovenwijkse voorzieningen 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0
Bouwgrond: fonds sociale volkshuisvesting 125.000 0 125.000 0 125.000 0 125.000 0
Begraafplaats Oude Landen 19.269 0 19.355 0 19.440 0 19.440 0
Totaal bestemmingsreserves 194.269 0 194.355 0 194.440 0 194.440 0
Dekkingsreserves
Dekkingsreserve reconstr. aansl. Nuenen Z-W op A270 0 0 0 7.667 0 7.667 0 7.667
Dekkingsreserve HOV2 0 2.884 0 2.884 0 2.884 0 2.884
Dekkingsreserve onderzoek bereikbaarheidsakkoord 0 19.986 0 19.986 0 0 0 0
Dekkingsreserve ecologische verbindingszone Hooidonk 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800
Dekkingsreserve hybrideveld RKGSV Gerwen 0 14.288 0 14.288 0 14.288 0 14.288
Dekkingsreserve onderzoek mobiliteitsprojecten 0 35.784 0 35.784 0 35.784 0 35.784
Dekkingsreserve renovatie Hongerman 0 0 0 0 0 372.000 0 372.000
Dekkingsreserve renovatie Klooster 0 0 0 0 0 63.728 0 63.728
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand 0 3.680 0 3.680 0 3.680 0 3.680
Dekkingsreserve sportvloer Hongerman 0 22.949 0 0 0 0 0 0
Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl 0 0 0 0 0 115.773 0 115.773
Dekkingsreserve snelheidsremmende maatregelen Boord 0 2.720 0 2.720 0 2.720 0 2.720
Dekkingsreserve regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000
Totaal dekkingsreserves 0 104.091 0 88.809 0 630.324 0 630.324
 Totaal 194.269 104.091 194.355 88.809 194.440 630.324 194.440 630.324