Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 157 0 157 20 0 20 0 0 0 0 0 0
0.1 Bestuur 1 1.670 -1.669 1 1.627 -1.626 1 1.627 -1.626 1 1.627 -1.626
0.2 Burgerzaken 340 817 -477 340 817 -477 340 817 -477 340 816 -476
0.4 Overhead 24 8.017 -7.993 21 7.893 -7.872 21 7.960 -7.939 21 8.027 -8.006

Programma 2 Veiligheid & Handhaving

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 36 1.198 -1.162 36 1.198 -1.162 36 1.198 -1.162 36 1.193 -1.157
1.2 Openbare orde en veiligheid 19 1.139 -1.120 19 1.093 -1.074 19 979 -960 19 993 -974

Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 63 -63 0 63 -63 0 63 -63 0 63 -63
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 76 685 -609 76 685 -609 76 685 -609 76 685 -609
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 365 3.191 -2.826 365 3.191 -2.826 365 3.198 -2.833 365 3.194 -2.829
6.2 Wijkteams 110 543 -433 110 543 -433 110 543 -433 110 543 -433
6.3 Inkomensregelingen 5.050 6.189 -1.139 5.028 6.189 -1.161 5.028 6.189 -1.161 5.028 6.189 -1.161
6.4 Begeleide participatie 0 1.478 -1.478 0 1.454 -1.454 0 1.469 -1.469 0 1.469 -1.469
6.5 Arbeidsparticipatie 0 679 -679 0 679 -679 0 679 -679 0 679 -679
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 837 -837 0 837 -837 0 837 -837 0 837 -837
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 218 3.181 -2.963 218 3.181 -2.963 218 3.181 -2.963 218 3.181 -2.963
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 3.396 -3.396 0 3.396 -3.396 0 3.396 -3.396 0 3.396 -3.396
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 20 -20 0 20 -20 0 20 -20 0 20 -20
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 433 -433 0 433 -433 0 433 -433 0 433 -433
7.1 Volksgezondheid 0 862 -862 0 877 -877 0 896 -896 0 914 -914

Programma 4 Verenigingen & Accommodaties

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 37 0 37 14 0 14 39 0 39 39 0 39
4.2 Onderwijshuisvesting 75 1.154 -1.080 75 1.153 -1.079 75 1.147 -1.073 75 1.144 -1.069
5.1 Sportbeleid en activering 20 159 -139 0 115 -115 0 115 -115 0 115 -115
5.2 Sportaccommodaties 195 1.148 -953 195 1.064 -869 195 1.379 -1.183 195 1.363 -1.168
5.6 Media 0 460 -460 0 460 -460 0 460 -460 0 460 -460

Programma 5 Wonen & Leefomgeving

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 91 185 -94 91 185 -94 91 185 -94 90 185 -95
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 257 210 47 257 210 47 257 210 47 257 210 47
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 93 87 6 93 87 6 93 87 6 93 87 6
8.1 Ruimtelijke ordening 0 1.033 -1.033 0 931 -931 0 931 -931 0 931 -931
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.766 4.214 -448 3.827 4.275 -448 3.828 4.276 -448 3.829 4.278 -448
8.3 Wonen en bouwen 950 1.050 -100 930 972 -42 909 1.016 -107 909 1.024 -114

Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 188 125 63 71 0 71 61 0 61 61 0 61
2.1 Verkeer en vervoer 110 3.380 -3.270 111 3.419 -3.308 111 3.543 -3.432 111 3.599 -3.488
2.2 Parkeren 0 7 -7 0 7 -7 0 7 -7 0 7 -7
2.5 Openbaar vervoer 0 9 -9 0 9 -9 0 9 -9 0 9 -9
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 2.133 -2.133 0 2.040 -2.040 0 2.057 -2.057 0 2.027 -2.027
7.2 Riolering 2.010 989 1.020 2.050 1.030 1.019 2.090 967 1.123 2.132 1.043 1.089
7.3 Afval 3.123 2.254 869 3.141 2.274 867 3.187 2.305 883 3.234 2.340 894
7.4 Milieubeheer 0 675 -675 0 662 -662 0 585 -585 0 563 -563

Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 4 0 4 4 0 4 183 0 183 183 0 183
3.1 Economische ontwikkeling 9 120 -111 9 120 -111 9 120 -111 9 120 -111
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3 27 -24 3 27 -24 3 27 -24 3 27 -24
3.4 Economische promotie 35 98 -63 35 98 -63 35 98 -63 35 98 -63
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 18 807 -789 18 833 -815 18 1.249 -1.231 18 1.268 -1.250
5.4 Musea 0 68 -68 0 68 -68 0 68 -68 0 68 -68
5.5 Cultureel erfgoed 0 41 -41 0 38 -38 0 38 -38 0 38 -38

Programma 8 Financiën & Belastingen

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 338 0 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 103 -103 0 305 -305 0 211 -211 0 731 -731
0.5 Treasury 160 157 3 120 117 3 79 76 3 79 76 3
0.61 OZB woningen 5.021 123 4.898 5.167 123 5.044 5.317 123 5.193 5.470 123 5.346
0.62 OZB niet-woningen 1.376 45 1.331 1.398 45 1.353 1.421 45 1.376 1.445 45 1.400
0.64 Belastingen overig 75 53 22 75 53 22 75 53 22 75 53 22
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 31.790 0 31.790 31.844 0 31.844 32.341 0 32.341 33.053 0 33.053
0.8 Overige baten en lasten 0 824 -824 0 864 -864 0 1.074 -1.074 0 1.318 -1.318

Totaal

Bedragen x €1.000
Totaal Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal 56.137 56.137 0 55.760 55.760 0 56.630 56.630 0 57.609 57.609 0