Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2020
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2020
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Voorwoord
   2. Blz. 6 Samenvatting
    1. Blz. 7 Samenvatting
   3. Blz. 8 Algemene toelichting en inleiding bij programma's
    1. Blz. 9 Algemene toelichting en inleiding bij programma's
     1. Blz. 10 Algemene toelichting en inleiding bij programma's
    2. Blz. 11 Corona
     1. Blz. 12 Corona
   4. Blz. 13 Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
    1. Blz. 14 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 15 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 16 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 17 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 18 Een toekomstbestendig Nuenen c.a.
      1. Blz. 19 1. Versterken van de eigen bestuurskracht
      2. Blz. 20 2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie
     2. Blz. 21 Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.
      1. Blz. 22 3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds
      2. Blz. 23 4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie
      3. Blz. 24 5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap
     3. Blz. 25 Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken.
      1. Blz. 26 6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap
      2. Blz. 27 7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven
     4. Blz. 28 Tevreden klanten.
      1. Blz. 29 8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening
      2. Blz. 30 9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie
    5. Blz. 31 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 32 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 33 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 34 Toelichting
   5. Blz. 35 Programma 2. Veiligheid & Handhaving
    1. Blz. 36 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 37 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 38 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 39 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 40 Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven.
      1. Blz. 41 1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid
      2. Blz. 42 2. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers
      3. Blz. 43 3. Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden
    5. Blz. 44 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 45 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 46 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 47 Toelichting
   6. Blz. 48 Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
    1. Blz. 49 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 50 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 51 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 52 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 53 Zorgen voor een toekomstbestendige ondersteuning voor onze inwoners die zorg echt nodig hebben.
      1. Blz. 54 1. Stimuleren dat inwoners eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die binnen hun sociaal netwerk
      2. Blz. 55 2. Stimuleren dat inwoners meer gebruik maken van algemene voorzieningen (zie ook programma 4)
     2. Blz. 56 Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat.
      1. Blz. 57 3. Zorg dragen dat het aanbod aan jeugdhulp aansluit bij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de vraag
      2. Blz. 58 4. Faciliteren van vroegsignalering voor alle leeftijden in samenwerking met onderwijs en voorschoolse voorzieningen
     3. Blz. 59 Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
      1. Blz. 60 5. Stimuleren van maatschappelijke participatie
     4. Blz. 61 Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap.
      1. Blz. 62 6. Stimuleren en faciliteren van deelname aan inburgeringstrajecten en participatietrajecten om zelfredzaamheid te vergroten
     5. Blz. 63 Iedereen aan het werk.
      1. Blz. 64 7. Bijstandsontvangers worden begeleid naar regulier werk en andere vormen van werkgelegenheid/dagbesteding
    5. Blz. 65 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 66 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 67 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 68 Toelichting
   7. Blz. 69 Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
    1. Blz. 70 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 71 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 72 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 73 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 74 Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezonde (fysieke en sociale) leefomgeving.
      1. Blz. 75 1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting
     2. Blz. 76 Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners en leefbaarheid verhogen.
      1. Blz. 77 2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten
      2. Blz. 78 3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente
      3. Blz. 79 4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties
     3. Blz. 80 Aanbieden van zorg voor inwoners die ondersteuning nodig hebben.
      1. Blz. 81 5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid
    5. Blz. 82 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 83 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 84 Toelichting
   8. Blz. 85 Programma 5. Wonen & Leefomgeving
    1. Blz. 86 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 87 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 88 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 89 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 90 Prettig wonen voor verschillende doelgroepen.
      1. Blz. 91 1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod
      2. Blz. 92 2. Vergroten van de sociale huurvoorraad
      3. Blz. 93 3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt
      4. Blz. 94 4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties
      5. Blz. 95 5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders
     2. Blz. 96 De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren.
      1. Blz. 97 6. Gezondheid als de verbindende factor
      2. Blz. 98 7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving
     3. Blz. 99 We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk.
      1. Blz. 100 8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen
    5. Blz. 101 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 102 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 103 Toelichting
   9. Blz. 104 Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
    1. Blz. 105 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 106 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 107 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 108 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 109 We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen.
      1. Blz. 110 1. Voorkomen van wateroverlast, besmettingsgevaar en droogte
     2. Blz. 111 Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat.
      1. Blz. 112 2. Verduurzamen van onze gebouwenvoorraad
      2. Blz. 113 3. Stimuleren van initiatieven tot verduurzaming
     3. Blz. 114 Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a.
      1. Blz. 115 4. Verbeteren van de (boven-)lokale mobiliteit
     4. Blz. 116 In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval.
      1. Blz. 117 5. Stimuleren van hergebruik van grondstoffen
     5. Blz. 118 Groenste gemeente van Nederland.
      1. Blz. 119 6. Bevorderen van de bewustwording van het belang van het openbare groen voor een duurzame leefomgeving
     6. Blz. 120 Levendige en aantrekkelijke gemeente.
      1. Blz. 121 7. Versterken van de leefbaarheid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte
    5. Blz. 122 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 123 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 124 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 125 Toelichting
   10. Blz. 126 Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
    1. Blz. 127 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 128 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 129 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 130 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 131 Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente.
      1. Blz. 132 1. Bevorderen van een toekomstbestending centrum
      2. Blz. 133 2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen
      3. Blz. 134 3. Actief bijdragen aan Brainportambities
     2. Blz. 135 Economische betekenis van de toeristische sector vergroten
      1. Blz. 136 4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht
      2. Blz. 137 5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen
    5. Blz. 138 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 139 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 140 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 141 Toelichting
   11. Blz. 142 Programma 8. Financiën & Belastingen
    1. Blz. 143 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 144 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 145 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 146 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 147 Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend.
      1. Blz. 148 1. Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting
     2. Blz. 149 Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1).
      1. Blz. 150 2. Verlagen OZB indien er financiële ruimte is
    5. Blz. 151 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 152 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 153 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 154 Toelichting
  3. Blz. 155 Paragrafen
   1. Blz. 156 Lokale heffingen
    1. Blz. 157 Inleiding
    2. Blz. 158 Beleid
    3. Blz. 159 Onroerende-zaakbelastingen
    4. Blz. 160 Afvalstoffenheffing
    5. Blz. 161 Rioolheffing
    6. Blz. 162 Kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing
    7. Blz. 163 Leges
    8. Blz. 164 Kostendekkendheid leges
    9. Blz. 165 Overige belastingen
    10. Blz. 166 Kwijtscheldingsbeleid
    11. Blz. 167 Overzicht tarieven
    12. Blz. 168 Vergelijking buurgemeenten
    13. Blz. 169 Ontwikkeling lokale lastendruk
   2. Blz. 170 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 171 Inleiding
    2. Blz. 172 Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's
    3. Blz. 173 Inventarisatie van de risico's
    4. Blz. 174 Inventarisatie van de risico's
    5. Blz. 175 Top 15 risico's
    6. Blz. 176 Wijzigingen
    7. Blz. 177 Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit
    8. Blz. 178 Weerstandsvermogen
    9. Blz. 179 Weerstandsvermogen
    10. Blz. 180 Financiële kengetallen
   3. Blz. 181 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 182 Inleiding
    2. Blz. 183 Wegen
    3. Blz. 184 Openbare verlichting
    4. Blz. 185 Civiele kunstwerken
    5. Blz. 186 Groen
    6. Blz. 187 Riolering
    7. Blz. 188 Gebouwen
    8. Blz. 189 Speeltoestellen
    9. Blz. 190 Verkeersregelingen
    10. Blz. 191 Beelden en plastieken
   4. Blz. 192 Financiering
    1. Blz. 193 Inleiding
    2. Blz. 194 Interne- en externe ontwikkelingen
    3. Blz. 195 Financieringsbehoefte
    4. Blz. 196 Liquiditeit
    5. Blz. 197 Renterisicobeheer
    6. Blz. 198 Leningenportefeuille
   5. Blz. 199 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 200 Inleiding
    2. Blz. 201 Personeel en organisatie
    3. Blz. 202 Informatievoorziening
    4. Blz. 203 Control
    5. Blz. 204 Huisvesting
    6. Blz. 205 Kengetallen
   6. Blz. 206 Verbonden partijen
    1. Blz. 207 Inleiding
     1. Blz. 208 Inleiding
    2. Blz. 209 Gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 210 GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven (voorheen SRE)
     2. Blz. 211 GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven
     3. Blz. 212 GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven
     4. Blz. 213 GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond
     5. Blz. 214 GR Dienst Dommelvallei te Mierlo
     6. Blz. 215 GR Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel
     7. Blz. 216 GR Reiniging Blink te Helmond
    3. Blz. 217 Vennootschappen en coöperaties
     1. Blz. 218 NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag
     2. Blz. 219 NV Brabant Water te Den Bosch
    4. Blz. 220 Stichtingen en verenigingen
     1. Blz. 221 Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond
     2. Blz. 222 Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot
    5. Blz. 223 Tabel verbonden partijen
   7. Blz. 224 Grondbeleid
    1. Blz. 225 Inleiding
    2. Blz. 226 Raadsbesluiten
    3. Blz. 227 Bestemmingsreserves
    4. Blz. 228 Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording
    5. Blz. 229 Materieel vast actief
    6. Blz. 230 Verwachte resultaat grondexploitatie/project
    7. Blz. 231 Tussentijdse winstnemingen
    8. Blz. 232 Parameters en uitgangspunten grondexploitaties
    9. Blz. 233 Prognoses
    10. Blz. 234 Toelichting projecten
  4. Blz. 235 Jaarrekening
   1. Blz. 236 Balans
    1. Blz. 237 Balans activa
    2. Blz. 238 Balans passiva
    3. Blz. 239 Balans deel 2
   2. Blz. 240 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 241 Inleiding
    2. Blz. 242 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
    3. Blz. 243 Waarderingsgrondslagen
    4. Blz. 244 Vaste activa
    5. Blz. 245 Toelichting Vaste activa
    6. Blz. 246 Vlottende activa
    7. Blz. 247 Vaste passiva
    8. Blz. 248 Vlottende passiva
   3. Blz. 249 Toelichting op de balans
    1. Blz. 250 Vaste activa
    2. Blz. 251 Toelichting immateriële vaste activa
    3. Blz. 252 Toelichting immateriële vaste activa
    4. Blz. 253 Materiële vaste activa
    5. Blz. 254 Toelichting materiële vaste activa
    6. Blz. 255 Toelichting materiële vaste activa
    7. Blz. 256 Financiële vaste activa
    8. Blz. 257 Toelichting financiële vaste activa
    9. Blz. 258 Toelichting financiële vaste activa
    10. Blz. 259 Vlottende activa
    11. Blz. 260 Toelichting voorraad
    12. Blz. 261 Toelichting voorraad
    13. Blz. 262 Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar
    14. Blz. 263 Schatkistbankieren
    15. Blz. 264 Liquide middelen
    16. Blz. 265 Overlopende activa
    17. Blz. 266 Toelichting overlopende activa
    18. Blz. 267 Toelichting overlopende activa
    19. Blz. 268 Toelichting overlopende activa
    20. Blz. 269 Vaste passiva
    21. Blz. 270 Voorzieningen
    22. Blz. 271 Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar
    23. Blz. 272 Toelichting vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar
    24. Blz. 273 Vlottende passiva
    25. Blz. 274 Overlopende passiva
    26. Blz. 275 Toelichting overlopende passiva
    27. Blz. 276 Toelichting overlopende passiva
   4. Blz. 277 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
    1. Blz. 278 Overeenkomsten
    2. Blz. 279 Overeenkomsten (2)
    3. Blz. 280 Arbeidskostengerelateerde verplichtingen
   5. Blz. 281 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
    1. Blz. 282 Programma's
    2. Blz. 283 Algemene dekkingsmiddelen
    3. Blz. 284 Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting
    4. Blz. 285 Totaal saldo van baten en lasten
    5. Blz. 286 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
    6. Blz. 287 Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat
   6. Blz. 288 Het overzicht van baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 289 Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
    2. Blz. 290 Programma 2. Veiligheid & Handhaving
    3. Blz. 291 Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
    4. Blz. 292 Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
    5. Blz. 293 Programma 5. Wonen & Leefomgeving
    6. Blz. 294 Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
    7. Blz. 295 Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
    8. Blz. 296 Programma 8. Financiën & Belastingen
    9. Blz. 297 Totaal
   7. Blz. 298 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
    1. Blz. 299 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
    2. Blz. 300 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 301 Vennootschapsbelasting
    3. Blz. 302 Begrotingsrechtmatigheid
     1. Blz. 303 Begrotingsrechtmatigheid
     2. Blz. 304 Begrotingsrechtmatigheid
     3. Blz. 305 Begrotingsrechtmatigheid
    4. Blz. 306 Analyse overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 307 Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
     2. Blz. 308 Programma 2. Veiligheid & Handhaving
     3. Blz. 309 Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
     4. Blz. 310 Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
     5. Blz. 311 Programma 5. Wonen & Leefomgeving
     6. Blz. 312 Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer
     7. Blz. 313 Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
     8. Blz. 314 Programma 8. Financiën en belastingen
    5. Blz. 315 Overzicht onvoorzien
     1. Blz. 316 Overzicht onvoorzien
    6. Blz. 317 Overzicht van de incidentele baten en lasten
     1. Blz. 318 Overzicht van de incidentele baten en lasten
     2. Blz. 319 Toelichting incidentele baten en lasten
    7. Blz. 320 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
     1. Blz. 321 Overzicht van de structurele toevoegen en onttrekkingen aan de reserves
    8. Blz. 322 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
     1. Blz. 323 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   8. Blz. 324 Overzicht van projecten
    1. Blz. 325 Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
    2. Blz. 326 Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
    3. Blz. 327 Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
    4. Blz. 328 Programma 5. Wonen & Leefomgeving
    5. Blz. 329 Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
    6. Blz. 330 Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
   9. Blz. 331 Overzicht van investeringen
    1. Blz. 332 Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
    2. Blz. 333 Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
    3. Blz. 334 Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
    4. Blz. 335 Programma 5. Wonen & Leefomgeving
    5. Blz. 336 Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
    6. Blz. 337 Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
    7. Blz. 338 Rechtmatigheid investeringen
   10. Blz. 339 Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 340 Overzicht van de reserves en voorzieningen
     1. Blz. 341 Reserves
     2. Blz. 342 Voorzieningen
     3. Blz. 343 Totaal reserves en voorzieningen
    2. Blz. 344 Toelichting op de reserves
     1. Blz. 345 Inleiding
     2. Blz. 346 Algemene reserve
     3. Blz. 347 Algemene reserve
     4. Blz. 348 Bouwgrond; algemene reserve
     5. Blz. 349 Bouwgrond; algemene reserve
     6. Blz. 350 Bouwgrond; algemene reserve (winstnemingen)
     7. Blz. 351 Bouwgrond: algemene reserve (winstnemingen)
     8. Blz. 352 Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen
     9. Blz. 353 Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen
     10. Blz. 354 Bouwgrond; sociale volkshuisvesting
     11. Blz. 355 Bouwgrond; sociale volkshuisvesting
     12. Blz. 356 Bouwgrond; parkmanagement
     13. Blz. 357 Bouwgrond; parkmanagement
     14. Blz. 358 Bouwgrond; fonds groen voor rood
     15. Blz. 359 Bouwgrond; fonds groen voor rood
     16. Blz. 360 Begraafplaats Oude Landen
     17. Blz. 361 Begraafplaats Oude Landen
     18. Blz. 362 Bestemmingsreserve I&A
     19. Blz. 363 Bestemmingsreserve I&A
     20. Blz. 364 Aansluiten Nuenen Z-W op A270
     21. Blz. 365 Aansluiten Nuenen Z-W op A270
     22. Blz. 366 HOV2
     23. Blz. 367 Dekkingsreserve kapitaallasten HOV2
     24. Blz. 368 Bereikbaarheidsakkoord
     25. Blz. 369 Bereikbaarheidsakkoord
     26. Blz. 370 Ecologische verbinding Hooidonk
     27. Blz. 371 Ecologische verbinding Hooidonk
     28. Blz. 372 Hybrideveld RKGSV Gerwen
     29. Blz. 373 Dekkingsreserve hybrideveld RKGSV Gerwen
     30. Blz. 374 Onderzoek mobiliteitsprojecten
     31. Blz. 375 Onderzoek mobiliteitsprojecten
     32. Blz. 376 Dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman
     33. Blz. 377 Toelichting dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman
     34. Blz. 378 Dekkingsreserve renovatie Klooster
     35. Blz. 379 Dekkingsreserve renovatie Klooster
     36. Blz. 380 Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand
     37. Blz. 381 Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand
     38. Blz. 382 Dekkingsreserve sportvloer Hongerman
     39. Blz. 383 Dekkingsreserve sportvloer Hongerman
     40. Blz. 384 Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl
     41. Blz. 385 Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl
     42. Blz. 386 Dekkingsreserve snelheidsremmende maatregelen Boord
     43. Blz. 387 Dekkingsreserve snelheidsremmende maatregelen Boord
     44. Blz. 388 Dekkingsreserve regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde
     45. Blz. 389 Dekkingsreserve regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde
    3. Blz. 390 Toelichting op de voorzieningen
     1. Blz. 391 Milieuschade Schenkels
     2. Blz. 392 Milieuschade Schenkels
     3. Blz. 393 Voorziening betaalbaar wonen
     4. Blz. 394 Voorziening betaalbaar wonen
     5. Blz. 395 Pensioen voormalige wethouders
     6. Blz. 396 Pensioen voormalige wethouders
     7. Blz. 397 Voorziening onderhoud gebouwen
     8. Blz. 398 Voorziening onderhoud gebouwen
     9. Blz. 399 Voorziening onderhoud wegen
     10. Blz. 400 Voorziening onderhoud wegen
     11. Blz. 401 Voorziening civiele kunstwerken
     12. Blz. 402 Toelichting voorziening civiele kunstwerken
     13. Blz. 403 Voorziening beelden en plastieken
     14. Blz. 404 Toelichting voorziening beelden en plastieken
     15. Blz. 405 Voorziening afval
     16. Blz. 406 Voorziening afval
     17. Blz. 407 Voorziening riolering
     18. Blz. 408 Voorziening riolering
     19. Blz. 409 Promotie-inkomsten
     20. Blz. 410 Promotie-inkomsten
     21. Blz. 411 Parkeerfonds
     22. Blz. 412 Parkeerfonds
     23. Blz. 413 Regionaal ontwikkelfonds werklocaties
     24. Blz. 414 Regionaal ontwikkelfonds werklocaties
   11. Blz. 415 Bijlage Single information single audit (SISA)
    1. Blz. 416 Bijlage Single information single audit (SISA)
   12. Blz. 417 Controleverklaring
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap