Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1  
Jaarstukken 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Voorwoord Blz. 8  
Samenvatting Blz. 9  
Samenvatting Blz. 10  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 11  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 12  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 13  
Corona Blz. 14  
Corona Blz. 15  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 16  
Portefeuillehouder(s) Blz. 17  
Wat wilden we bereiken? Blz. 18  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 19  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 20  
Een toekomstbestendig Nuenen c.a. Blz. 21  
1. Versterken van de eigen bestuurskracht Blz. 22  
2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie Blz. 23  
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. Blz. 24  
3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds Blz. 25  
4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie Blz. 26  
5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap Blz. 27  
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken. Blz. 28  
6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap Blz. 29  
7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven Blz. 30  
Tevreden klanten. Blz. 31  
8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening Blz. 32  
9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie Blz. 33  
Beleidsindicatoren Blz. 34  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 35  
Wat heeft het gekost? Blz. 36  
Toelichting Blz. 37  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 38  
Portefeuillehouder(s) Blz. 39  
Wat wilden we bereiken? Blz. 40  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 41  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 42  
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. Blz. 43  
1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid Blz. 44  
2. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers Blz. 45  
3. Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden Blz. 46  
Beleidsindicatoren Blz. 47  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 48  
Wat heeft het gekost? Blz. 49  
Toelichting Blz. 50  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 51  
Portefeuillehouder(s) Blz. 52  
Wat wilden we bereiken? Blz. 53  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 54  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 55  
Zorgen voor een toekomstbestendige ondersteuning voor onze inwoners die zorg echt nodig hebben. Blz. 56  
1. Stimuleren dat inwoners eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die binnen hun sociaal netwerk Blz. 57  
2. Stimuleren dat inwoners meer gebruik maken van algemene voorzieningen (zie ook programma 4) Blz. 58  
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 59  
3. Zorg dragen dat het aanbod aan jeugdhulp aansluit bij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de vraag Blz. 60  
4. Faciliteren van vroegsignalering voor alle leeftijden in samenwerking met onderwijs en voorschoolse voorzieningen Blz. 61  
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 62  
5. Stimuleren van maatschappelijke participatie Blz. 63  
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. Blz. 64  
6. Stimuleren en faciliteren van deelname aan inburgeringstrajecten en participatietrajecten om zelfredzaamheid te vergroten Blz. 65  
Iedereen aan het werk. Blz. 66  
7. Bijstandsontvangers worden begeleid naar regulier werk en andere vormen van werkgelegenheid/dagbesteding Blz. 67  
Beleidsindicatoren Blz. 68  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 69  
Wat heeft het gekost? Blz. 70  
Toelichting Blz. 71  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 72  
Portefeuillehouder(s) Blz. 73  
Wat wilden we bereiken? Blz. 74  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 75  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 76  
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezonde (fysieke en sociale) leefomgeving. Blz. 77  
1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting Blz. 78  
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners en leefbaarheid verhogen. Blz. 79  
2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten Blz. 80  
3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente Blz. 81  
4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties Blz. 82  
Aanbieden van zorg voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. Blz. 83  
5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid Blz. 84  
Beleidsindicatoren Blz. 85  
Wat heeft het gekost? Blz. 86  
Toelichting Blz. 87  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 88  
Portefeuillehouder(s) Blz. 89  
Wat wilden we bereiken? Blz. 90  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 91  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 92  
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. Blz. 93  
1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod Blz. 94  
2. Vergroten van de sociale huurvoorraad Blz. 95  
3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt Blz. 96  
4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties Blz. 97  
5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders Blz. 98  
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. Blz. 99  
6. Gezondheid als de verbindende factor Blz. 100  
7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving Blz. 101  
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. Blz. 102  
8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 103  
Beleidsindicatoren Blz. 104  
Wat heeft het gekost? Blz. 105  
Toelichting Blz. 106  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 107  
Portefeuillehouder(s) Blz. 108  
Wat wilden we bereiken? Blz. 109  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 110  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 111  
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. Blz. 112  
1. Voorkomen van wateroverlast, besmettingsgevaar en droogte Blz. 113  
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. Blz. 114  
2. Verduurzamen van onze gebouwenvoorraad Blz. 115  
3. Stimuleren van initiatieven tot verduurzaming Blz. 116  
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. Blz. 117  
4. Verbeteren van de (boven-)lokale mobiliteit Blz. 118  
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. Blz. 119  
5. Stimuleren van hergebruik van grondstoffen Blz. 120  
Groenste gemeente van Nederland. Blz. 121  
6. Bevorderen van de bewustwording van het belang van het openbare groen voor een duurzame leefomgeving Blz. 122  
Levendige en aantrekkelijke gemeente. Blz. 123  
7. Versterken van de leefbaarheid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte Blz. 124  
Beleidsindicatoren Blz. 125  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 126  
Wat heeft het gekost? Blz. 127  
Toelichting Blz. 128  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 129  
Portefeuillehouder(s) Blz. 130  
Wat wilden we bereiken? Blz. 131  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 132  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 133  
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. Blz. 134  
1. Bevorderen van een toekomstbestending centrum Blz. 135  
2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen Blz. 136  
3. Actief bijdragen aan Brainportambities Blz. 137  
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten Blz. 138  
4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht Blz. 139  
5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen Blz. 140  
Beleidsindicatoren Blz. 141  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 142  
Wat heeft het gekost? Blz. 143  
Toelichting Blz. 144  
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 145  
Portefeuillehouder(s) Blz. 146  
Wat wilden we bereiken? Blz. 147  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 148  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 149  
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. Blz. 150  
1. Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting Blz. 151  
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). Blz. 152  
2. Verlagen OZB indien er financiële ruimte is Blz. 153  
Beleidsindicatoren Blz. 154  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 155  
Wat heeft het gekost? Blz. 156  
Toelichting Blz. 157  
Paragrafen Blz. 158  
Lokale heffingen Blz. 159  
Inleiding Blz. 160  
Beleid Blz. 161  
Onroerende-zaakbelastingen Blz. 162  
Afvalstoffenheffing Blz. 163  
Rioolheffing Blz. 164  
Kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing Blz. 165  
Leges Blz. 166  
Kostendekkendheid leges Blz. 167  
Overige belastingen Blz. 168  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 169  
Overzicht tarieven Blz. 170  
Vergelijking buurgemeenten Blz. 171  
Ontwikkeling lokale lastendruk Blz. 172  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 173  
Inleiding Blz. 174  
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 175  
Inventarisatie van de risico's Blz. 176  
Inventarisatie van de risico's Blz. 177  
Top 15 risico's Blz. 178  
Wijzigingen Blz. 179  
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 180  
Weerstandsvermogen Blz. 181  
Weerstandsvermogen Blz. 182  
Financiële kengetallen Blz. 183  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 184  
Inleiding Blz. 185  
Wegen Blz. 186  
Openbare verlichting Blz. 187  
Civiele kunstwerken Blz. 188  
Groen Blz. 189  
Riolering Blz. 190  
Gebouwen Blz. 191  
Speeltoestellen Blz. 192  
Verkeersregelingen Blz. 193  
Beelden en plastieken Blz. 194  
Financiering Blz. 195  
Inleiding Blz. 196  
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 197  
Financieringsbehoefte Blz. 198  
Liquiditeit Blz. 199  
Renterisicobeheer Blz. 200  
Leningenportefeuille Blz. 201  
Bedrijfsvoering Blz. 202  
Inleiding Blz. 203  
Personeel en organisatie Blz. 204  
Informatievoorziening Blz. 205  
Control Blz. 206  
Huisvesting Blz. 207  
Kengetallen Blz. 208  
Verbonden partijen Blz. 209  
Inleiding Blz. 210  
Inleiding Blz. 211  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 212  
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven (voorheen SRE) Blz. 213  
GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven Blz. 214  
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven Blz. 215  
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 216  
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Blz. 217  
GR Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel Blz. 218  
GR Reiniging Blink te Helmond Blz. 219  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 220  
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag Blz. 221  
NV Brabant Water te Den Bosch Blz. 222  
Stichtingen en verenigingen Blz. 223  
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 224  
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Blz. 225  
Tabel verbonden partijen Blz. 226  
Grondbeleid Blz. 227  
Inleiding Blz. 228  
Raadsbesluiten Blz. 229  
Bestemmingsreserves Blz. 230  
Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 231  
Materieel vast actief Blz. 232  
Verwachte resultaat grondexploitatie/project Blz. 233  
Tussentijdse winstnemingen Blz. 234  
Parameters en uitgangspunten grondexploitaties Blz. 235  
Prognoses Blz. 236  
Toelichting projecten Blz. 237  
Jaarrekening Blz. 238  
Balans Blz. 239  
Balans activa Blz. 240  
Balans passiva Blz. 241  
Balans deel 2 Blz. 242  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 243  
Inleiding Blz. 244  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 245  
Waarderingsgrondslagen Blz. 246  
Vaste activa Blz. 247  
Toelichting Vaste activa Blz. 248  
Vlottende activa Blz. 249  
Vaste passiva Blz. 250  
Vlottende passiva Blz. 251  
Toelichting op de balans Blz. 252  
Vaste activa Blz. 253  
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 254  
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 255  
Materiële vaste activa Blz. 256  
Toelichting materiële vaste activa Blz. 257  
Toelichting materiële vaste activa Blz. 258  
Financiële vaste activa Blz. 259  
Toelichting financiële vaste activa Blz. 260  
Toelichting financiële vaste activa Blz. 261  
Vlottende activa Blz. 262  
Toelichting voorraad Blz. 263  
Toelichting voorraad Blz. 264  
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 265  
Schatkistbankieren Blz. 266  
Liquide middelen Blz. 267  
Overlopende activa Blz. 268  
Toelichting overlopende activa Blz. 269  
Toelichting overlopende activa Blz. 270  
Toelichting overlopende activa Blz. 271  
Vaste passiva Blz. 272  
Voorzieningen Blz. 273  
Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 274  
Toelichting vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 275  
Vlottende passiva Blz. 276  
Overlopende passiva Blz. 277  
Toelichting overlopende passiva Blz. 278  
Toelichting overlopende passiva Blz. 279  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 280  
Overeenkomsten Blz. 281  
Overeenkomsten (2) Blz. 282  
Arbeidskostengerelateerde verplichtingen Blz. 283  
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 284  
Programma's Blz. 285  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 286  
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 287  
Totaal saldo van baten en lasten Blz. 288  
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 289  
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat Blz. 290  
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 291  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 292  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 293  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 294  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 295  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 296  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 297  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 298  
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 299  
Totaal Blz. 300  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 301  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 302  
Vennootschapsbelasting Blz. 303  
Vennootschapsbelasting Blz. 304  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 305  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 306  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 307  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 308  
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 309  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 310  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 311  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 312  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 313  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 314  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer Blz. 315  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 316  
Programma 8. Financiën en belastingen Blz. 317  
Overzicht onvoorzien Blz. 318  
Overzicht onvoorzien Blz. 319  
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 320  
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 321  
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 322  
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 323  
Overzicht van de structurele toevoegen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 324  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 325  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 326  
Overzicht van projecten Blz. 327  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 328  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 329  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 330  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 331  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 332  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 333  
Overzicht van investeringen Blz. 334  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 335  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 336  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 337  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 338  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 339  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 340  
Rechtmatigheid investeringen Blz. 341  
Reserves en voorzieningen Blz. 342  
Overzicht van de reserves en voorzieningen Blz. 343  
Reserves Blz. 344  
Voorzieningen Blz. 345  
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 346  
Toelichting op de reserves Blz. 347  
Inleiding Blz. 348  
Algemene reserve Blz. 349  
Algemene reserve Blz. 350  
Bouwgrond; algemene reserve Blz. 351  
Bouwgrond; algemene reserve Blz. 352  
Bouwgrond; algemene reserve (winstnemingen) Blz. 353  
Bouwgrond: algemene reserve (winstnemingen) Blz. 354  
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 355  
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 356  
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Blz. 357  
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Blz. 358  
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 359  
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 360  
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 361  
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 362  
Begraafplaats Oude Landen Blz. 363  
Begraafplaats Oude Landen Blz. 364  
Bestemmingsreserve I&A Blz. 365  
Bestemmingsreserve I&A Blz. 366  
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 367  
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 368  
HOV2 Blz. 369  
Dekkingsreserve kapitaallasten HOV2 Blz. 370  
Bereikbaarheidsakkoord Blz. 371  
Bereikbaarheidsakkoord Blz. 372  
Ecologische verbinding Hooidonk Blz. 373  
Ecologische verbinding Hooidonk Blz. 374  
Hybrideveld RKGSV Gerwen Blz. 375  
Dekkingsreserve hybrideveld RKGSV Gerwen Blz. 376  
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 377  
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 378  
Dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman Blz. 379  
Toelichting dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman Blz. 380  
Dekkingsreserve renovatie Klooster Blz. 381  
Dekkingsreserve renovatie Klooster Blz. 382  
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand Blz. 383  
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand Blz. 384  
Dekkingsreserve sportvloer Hongerman Blz. 385  
Dekkingsreserve sportvloer Hongerman Blz. 386  
Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl Blz. 387  
Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl Blz. 388  
Dekkingsreserve snelheidsremmende maatregelen Boord Blz. 389  
Dekkingsreserve snelheidsremmende maatregelen Boord Blz. 390  
Dekkingsreserve regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde Blz. 391  
Dekkingsreserve regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde Blz. 392  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 393  
Milieuschade Schenkels Blz. 394  
Milieuschade Schenkels Blz. 395  
Voorziening betaalbaar wonen Blz. 396  
Voorziening betaalbaar wonen Blz. 397  
Pensioen voormalige wethouders Blz. 398  
Pensioen voormalige wethouders Blz. 399  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 400  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 401  
Voorziening onderhoud wegen Blz. 402  
Voorziening onderhoud wegen Blz. 403  
Voorziening civiele kunstwerken Blz. 404  
Toelichting voorziening civiele kunstwerken Blz. 405  
Voorziening beelden en plastieken Blz. 406  
Toelichting voorziening beelden en plastieken Blz. 407  
Voorziening afval Blz. 408  
Voorziening afval Blz. 409  
Voorziening riolering Blz. 410  
Voorziening riolering Blz. 411  
Promotie-inkomsten Blz. 412  
Promotie-inkomsten Blz. 413  
Parkeerfonds Blz. 414  
Parkeerfonds Blz. 415  
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties Blz. 416  
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties Blz. 417  
Bijlage Single information single audit (SISA) Blz. 418  
Bijlage Single information single audit (SISA) Blz. 419  
Controleverklaring Blz. 420