Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1
Jaarstukken 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Samenvatting Blz. 6
Samenvatting Blz. 7
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 8
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 9
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 10
Corona Blz. 11
Corona Blz. 12
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 13
Portefeuillehouder(s) Blz. 14
Wat wilden we bereiken? Blz. 15
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 16
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 17
Een toekomstbestendig Nuenen c.a. Blz. 18
1. Versterken van de eigen bestuurskracht Blz. 19
2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie Blz. 20
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. Blz. 21
3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds Blz. 22
4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie Blz. 23
5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap Blz. 24
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken. Blz. 25
6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap Blz. 26
7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven Blz. 27
Tevreden klanten. Blz. 28
8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening Blz. 29
9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie Blz. 30
Beleidsindicatoren Blz. 31
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 32
Wat heeft het gekost? Blz. 33
Toelichting Blz. 34
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 35
Portefeuillehouder(s) Blz. 36
Wat wilden we bereiken? Blz. 37
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 38
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 39
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. Blz. 40
1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid Blz. 41
2. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers Blz. 42
3. Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden Blz. 43
Beleidsindicatoren Blz. 44
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 45
Wat heeft het gekost? Blz. 46
Toelichting Blz. 47
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 48
Portefeuillehouder(s) Blz. 49
Wat wilden we bereiken? Blz. 50
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 51
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 52
Zorgen voor een toekomstbestendige ondersteuning voor onze inwoners die zorg echt nodig hebben. Blz. 53
1. Stimuleren dat inwoners eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die binnen hun sociaal netwerk Blz. 54
2. Stimuleren dat inwoners meer gebruik maken van algemene voorzieningen (zie ook programma 4) Blz. 55
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 56
3. Zorg dragen dat het aanbod aan jeugdhulp aansluit bij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de vraag Blz. 57
4. Faciliteren van vroegsignalering voor alle leeftijden in samenwerking met onderwijs en voorschoolse voorzieningen Blz. 58
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 59
5. Stimuleren van maatschappelijke participatie Blz. 60
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. Blz. 61
6. Stimuleren en faciliteren van deelname aan inburgeringstrajecten en participatietrajecten om zelfredzaamheid te vergroten Blz. 62
Iedereen aan het werk. Blz. 63
7. Bijstandsontvangers worden begeleid naar regulier werk en andere vormen van werkgelegenheid/dagbesteding Blz. 64
Beleidsindicatoren Blz. 65
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 66
Wat heeft het gekost? Blz. 67
Toelichting Blz. 68
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 69
Portefeuillehouder(s) Blz. 70
Wat wilden we bereiken? Blz. 71
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 72
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 73
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezonde (fysieke en sociale) leefomgeving. Blz. 74
1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting Blz. 75
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners en leefbaarheid verhogen. Blz. 76
2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten Blz. 77
3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente Blz. 78
4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties Blz. 79
Aanbieden van zorg voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. Blz. 80
5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid Blz. 81
Beleidsindicatoren Blz. 82
Wat heeft het gekost? Blz. 83
Toelichting Blz. 84
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 85
Portefeuillehouder(s) Blz. 86
Wat wilden we bereiken? Blz. 87
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 88
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 89
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. Blz. 90
1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod Blz. 91
2. Vergroten van de sociale huurvoorraad Blz. 92
3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt Blz. 93
4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties Blz. 94
5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders Blz. 95
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. Blz. 96
6. Gezondheid als de verbindende factor Blz. 97
7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving Blz. 98
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. Blz. 99
8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 100
Beleidsindicatoren Blz. 101
Wat heeft het gekost? Blz. 102
Toelichting Blz. 103
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 104
Portefeuillehouder(s) Blz. 105
Wat wilden we bereiken? Blz. 106
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 107
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 108
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. Blz. 109
1. Voorkomen van wateroverlast, besmettingsgevaar en droogte Blz. 110
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. Blz. 111
2. Verduurzamen van onze gebouwenvoorraad Blz. 112
3. Stimuleren van initiatieven tot verduurzaming Blz. 113
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. Blz. 114
4. Verbeteren van de (boven-)lokale mobiliteit Blz. 115
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. Blz. 116
5. Stimuleren van hergebruik van grondstoffen Blz. 117
Groenste gemeente van Nederland. Blz. 118
6. Bevorderen van de bewustwording van het belang van het openbare groen voor een duurzame leefomgeving Blz. 119
Levendige en aantrekkelijke gemeente. Blz. 120
7. Versterken van de leefbaarheid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte Blz. 121
Beleidsindicatoren Blz. 122
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 123
Wat heeft het gekost? Blz. 124
Toelichting Blz. 125
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 126
Portefeuillehouder(s) Blz. 127
Wat wilden we bereiken? Blz. 128
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 129
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 130
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. Blz. 131
1. Bevorderen van een toekomstbestending centrum Blz. 132
2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen Blz. 133
3. Actief bijdragen aan Brainportambities Blz. 134
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten Blz. 135
4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht Blz. 136
5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen Blz. 137
Beleidsindicatoren Blz. 138
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 139
Wat heeft het gekost? Blz. 140
Toelichting Blz. 141
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 142
Portefeuillehouder(s) Blz. 143
Wat wilden we bereiken? Blz. 144
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 145
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 146
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. Blz. 147
1. Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting Blz. 148
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). Blz. 149
2. Verlagen OZB indien er financiële ruimte is Blz. 150
Beleidsindicatoren Blz. 151
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 152
Wat heeft het gekost? Blz. 153
Toelichting Blz. 154
Paragrafen Blz. 155
Lokale heffingen Blz. 156
Inleiding Blz. 157
Beleid Blz. 158
Onroerende-zaakbelastingen Blz. 159
Afvalstoffenheffing Blz. 160
Rioolheffing Blz. 161
Kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing Blz. 162
Leges Blz. 163
Kostendekkendheid leges Blz. 164
Overige belastingen Blz. 165
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 166
Overzicht tarieven Blz. 167
Vergelijking buurgemeenten Blz. 168
Ontwikkeling lokale lastendruk Blz. 169
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 170
Inleiding Blz. 171
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 172
Inventarisatie van de risico's Blz. 173
Inventarisatie van de risico's Blz. 174
Top 15 risico's Blz. 175
Wijzigingen Blz. 176
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 177
Weerstandsvermogen Blz. 178
Weerstandsvermogen Blz. 179
Financiële kengetallen Blz. 180
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 181
Inleiding Blz. 182
Wegen Blz. 183
Openbare verlichting Blz. 184
Civiele kunstwerken Blz. 185
Groen Blz. 186
Riolering Blz. 187
Gebouwen Blz. 188
Speeltoestellen Blz. 189
Verkeersregelingen Blz. 190
Beelden en plastieken Blz. 191
Financiering Blz. 192
Inleiding Blz. 193
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 194
Financieringsbehoefte Blz. 195
Liquiditeit Blz. 196
Renterisicobeheer Blz. 197
Leningenportefeuille Blz. 198
Bedrijfsvoering Blz. 199
Inleiding Blz. 200
Personeel en organisatie Blz. 201
Informatievoorziening Blz. 202
Control Blz. 203
Huisvesting Blz. 204
Kengetallen Blz. 205
Verbonden partijen Blz. 206
Inleiding Blz. 207
Inleiding Blz. 208
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 209
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven (voorheen SRE) Blz. 210
GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven Blz. 211
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven Blz. 212
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 213
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Blz. 214
GR Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel Blz. 215
GR Reiniging Blink te Helmond Blz. 216
Vennootschappen en coöperaties Blz. 217
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag Blz. 218
NV Brabant Water te Den Bosch Blz. 219
Stichtingen en verenigingen Blz. 220
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 221
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Blz. 222
Tabel verbonden partijen Blz. 223
Grondbeleid Blz. 224
Inleiding Blz. 225
Raadsbesluiten Blz. 226
Bestemmingsreserves Blz. 227
Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 228
Materieel vast actief Blz. 229
Verwachte resultaat grondexploitatie/project Blz. 230
Tussentijdse winstnemingen Blz. 231
Parameters en uitgangspunten grondexploitaties Blz. 232
Prognoses Blz. 233
Toelichting projecten Blz. 234
Jaarrekening Blz. 235
Balans Blz. 236
Balans activa Blz. 237
Balans passiva Blz. 238
Balans deel 2 Blz. 239
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 240
Inleiding Blz. 241
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 242
Waarderingsgrondslagen Blz. 243
Vaste activa Blz. 244
Toelichting Vaste activa Blz. 245
Vlottende activa Blz. 246
Vaste passiva Blz. 247
Vlottende passiva Blz. 248
Toelichting op de balans Blz. 249
Vaste activa Blz. 250
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 251
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 252
Materiële vaste activa Blz. 253
Toelichting materiële vaste activa Blz. 254
Toelichting materiële vaste activa Blz. 255
Financiële vaste activa Blz. 256
Toelichting financiële vaste activa Blz. 257
Toelichting financiële vaste activa Blz. 258
Vlottende activa Blz. 259
Toelichting voorraad Blz. 260
Toelichting voorraad Blz. 261
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 262
Schatkistbankieren Blz. 263
Liquide middelen Blz. 264
Overlopende activa Blz. 265
Toelichting overlopende activa Blz. 266
Toelichting overlopende activa Blz. 267
Toelichting overlopende activa Blz. 268
Vaste passiva Blz. 269
Voorzieningen Blz. 270
Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 271
Toelichting vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 272
Vlottende passiva Blz. 273
Overlopende passiva Blz. 274
Toelichting overlopende passiva Blz. 275
Toelichting overlopende passiva Blz. 276
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 277
Overeenkomsten Blz. 278
Overeenkomsten (2) Blz. 279
Arbeidskostengerelateerde verplichtingen Blz. 280
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 281
Programma's Blz. 282
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 283
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 284
Totaal saldo van baten en lasten Blz. 285
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 286
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat Blz. 287
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 288
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 289
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 290
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 291
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 292
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 293
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 294
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 295
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 296
Totaal Blz. 297
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 298
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 299
Vennootschapsbelasting Blz. 300
Vennootschapsbelasting Blz. 301
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 302
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 303
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 304
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 305
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 306
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 307
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 308
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 309
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 310
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 311
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer Blz. 312
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 313
Programma 8. Financiën en belastingen Blz. 314
Overzicht onvoorzien Blz. 315
Overzicht onvoorzien Blz. 316
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 317
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 318
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 319
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 320
Overzicht van de structurele toevoegen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 321
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 322
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 323
Overzicht van projecten Blz. 324
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 325
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 326
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 327
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 328
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 329
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 330
Overzicht van investeringen Blz. 331
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 332
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 333
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 334
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 335
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 336
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 337
Rechtmatigheid investeringen Blz. 338
Reserves en voorzieningen Blz. 339
Overzicht van de reserves en voorzieningen Blz. 340
Reserves Blz. 341
Voorzieningen Blz. 342
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 343
Toelichting op de reserves Blz. 344
Inleiding Blz. 345
Algemene reserve Blz. 346
Algemene reserve Blz. 347
Bouwgrond; algemene reserve Blz. 348
Bouwgrond; algemene reserve Blz. 349
Bouwgrond; algemene reserve (winstnemingen) Blz. 350
Bouwgrond: algemene reserve (winstnemingen) Blz. 351
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 352
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 353
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Blz. 354
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Blz. 355
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 356
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 357
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 358
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 359
Begraafplaats Oude Landen Blz. 360
Begraafplaats Oude Landen Blz. 361
Bestemmingsreserve I&A Blz. 362
Bestemmingsreserve I&A Blz. 363
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 364
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 365
HOV2 Blz. 366
Dekkingsreserve kapitaallasten HOV2 Blz. 367
Bereikbaarheidsakkoord Blz. 368
Bereikbaarheidsakkoord Blz. 369
Ecologische verbinding Hooidonk Blz. 370
Ecologische verbinding Hooidonk Blz. 371
Hybrideveld RKGSV Gerwen Blz. 372
Dekkingsreserve hybrideveld RKGSV Gerwen Blz. 373
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 374
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 375
Dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman Blz. 376
Toelichting dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman Blz. 377
Dekkingsreserve renovatie Klooster Blz. 378
Dekkingsreserve renovatie Klooster Blz. 379
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand Blz. 380
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand Blz. 381
Dekkingsreserve sportvloer Hongerman Blz. 382
Dekkingsreserve sportvloer Hongerman Blz. 383
Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl Blz. 384
Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl Blz. 385
Dekkingsreserve snelheidsremmende maatregelen Boord Blz. 386
Dekkingsreserve snelheidsremmende maatregelen Boord Blz. 387
Dekkingsreserve regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde Blz. 388
Dekkingsreserve regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde Blz. 389
Toelichting op de voorzieningen Blz. 390
Milieuschade Schenkels Blz. 391
Milieuschade Schenkels Blz. 392
Voorziening betaalbaar wonen Blz. 393
Voorziening betaalbaar wonen Blz. 394
Pensioen voormalige wethouders Blz. 395
Pensioen voormalige wethouders Blz. 396
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 397
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 398
Voorziening onderhoud wegen Blz. 399
Voorziening onderhoud wegen Blz. 400
Voorziening civiele kunstwerken Blz. 401
Toelichting voorziening civiele kunstwerken Blz. 402
Voorziening beelden en plastieken Blz. 403
Toelichting voorziening beelden en plastieken Blz. 404
Voorziening afval Blz. 405
Voorziening afval Blz. 406
Voorziening riolering Blz. 407
Voorziening riolering Blz. 408
Promotie-inkomsten Blz. 409
Promotie-inkomsten Blz. 410
Parkeerfonds Blz. 411
Parkeerfonds Blz. 412
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties Blz. 413
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties Blz. 414
Bijlage Single information single audit (SISA) Blz. 415
Bijlage Single information single audit (SISA) Blz. 416
Controleverklaring Blz. 417
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap