Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1  
Jaarstukken 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Samenvatting Blz. 6  
Samenvatting Blz. 7  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 8  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 9  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 10  
Corona Blz. 11  
Corona Blz. 12  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 13  
Portefeuillehouder(s) Blz. 14  
Wat wilden we bereiken? Blz. 15  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 16  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 17  
Een toekomstbestendig Nuenen c.a. Blz. 18  
1. Versterken van de eigen bestuurskracht Blz. 19  
2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie Blz. 20  
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. Blz. 21  
3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds Blz. 22  
4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie Blz. 23  
5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap Blz. 24  
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken. Blz. 25  
6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap Blz. 26  
7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven Blz. 27  
Tevreden klanten. Blz. 28  
8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening Blz. 29  
9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie Blz. 30  
Beleidsindicatoren Blz. 31  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 32  
Wat heeft het gekost? Blz. 33  
Toelichting Blz. 34  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 35  
Portefeuillehouder(s) Blz. 36  
Wat wilden we bereiken? Blz. 37  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 38  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 39  
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. Blz. 40  
1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid Blz. 41  
2. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers Blz. 42  
3. Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden Blz. 43  
Beleidsindicatoren Blz. 44  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 45  
Wat heeft het gekost? Blz. 46  
Toelichting Blz. 47  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 48  
Portefeuillehouder(s) Blz. 49  
Wat wilden we bereiken? Blz. 50  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 51  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 52  
Zorgen voor een toekomstbestendige ondersteuning voor onze inwoners die zorg echt nodig hebben. Blz. 53  
1. Stimuleren dat inwoners eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die binnen hun sociaal netwerk Blz. 54  
2. Stimuleren dat inwoners meer gebruik maken van algemene voorzieningen (zie ook programma 4) Blz. 55  
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 56  
3. Zorg dragen dat het aanbod aan jeugdhulp aansluit bij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de vraag Blz. 57  
4. Faciliteren van vroegsignalering voor alle leeftijden in samenwerking met onderwijs en voorschoolse voorzieningen Blz. 58  
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 59  
5. Stimuleren van maatschappelijke participatie Blz. 60  
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. Blz. 61  
6. Stimuleren en faciliteren van deelname aan inburgeringstrajecten en participatietrajecten om zelfredzaamheid te vergroten Blz. 62  
Iedereen aan het werk. Blz. 63  
7. Bijstandsontvangers worden begeleid naar regulier werk en andere vormen van werkgelegenheid/dagbesteding Blz. 64  
Beleidsindicatoren Blz. 65  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 66  
Wat heeft het gekost? Blz. 67  
Toelichting Blz. 68  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 69  
Portefeuillehouder(s) Blz. 70  
Wat wilden we bereiken? Blz. 71  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 72  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 73  
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezonde (fysieke en sociale) leefomgeving. Blz. 74  
1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting Blz. 75  
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners en leefbaarheid verhogen. Blz. 76  
2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten Blz. 77  
3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente Blz. 78  
4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties Blz. 79  
Aanbieden van zorg voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. Blz. 80  
5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid Blz. 81  
Beleidsindicatoren Blz. 82  
Wat heeft het gekost? Blz. 83  
Toelichting Blz. 84  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 85  
Portefeuillehouder(s) Blz. 86  
Wat wilden we bereiken? Blz. 87  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 88  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 89  
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. Blz. 90  
1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod Blz. 91  
2. Vergroten van de sociale huurvoorraad Blz. 92  
3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt Blz. 93  
4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties Blz. 94  
5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders Blz. 95  
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. Blz. 96  
6. Gezondheid als de verbindende factor Blz. 97  
7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving Blz. 98  
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. Blz. 99  
8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 100  
Beleidsindicatoren Blz. 101  
Wat heeft het gekost? Blz. 102  
Toelichting Blz. 103  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 104  
Portefeuillehouder(s) Blz. 105  
Wat wilden we bereiken? Blz. 106  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 107  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 108  
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. Blz. 109  
1. Voorkomen van wateroverlast, besmettingsgevaar en droogte Blz. 110  
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. Blz. 111  
2. Verduurzamen van onze gebouwenvoorraad Blz. 112  
3. Stimuleren van initiatieven tot verduurzaming Blz. 113  
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. Blz. 114  
4. Verbeteren van de (boven-)lokale mobiliteit Blz. 115  
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. Blz. 116  
5. Stimuleren van hergebruik van grondstoffen Blz. 117  
Groenste gemeente van Nederland. Blz. 118  
6. Bevorderen van de bewustwording van het belang van het openbare groen voor een duurzame leefomgeving Blz. 119  
Levendige en aantrekkelijke gemeente. Blz. 120  
7. Versterken van de leefbaarheid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte Blz. 121  
Beleidsindicatoren Blz. 122  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 123  
Wat heeft het gekost? Blz. 124  
Toelichting Blz. 125  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 126  
Portefeuillehouder(s) Blz. 127  
Wat wilden we bereiken? Blz. 128  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 129  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 130  
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. Blz. 131  
1. Bevorderen van een toekomstbestending centrum Blz. 132  
2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen Blz. 133  
3. Actief bijdragen aan Brainportambities Blz. 134  
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten Blz. 135  
4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht Blz. 136  
5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen Blz. 137  
Beleidsindicatoren Blz. 138  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 139  
Wat heeft het gekost? Blz. 140  
Toelichting Blz. 141  
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 142  
Portefeuillehouder(s) Blz. 143  
Wat wilden we bereiken? Blz. 144  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 145  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 146  
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. Blz. 147  
1. Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting Blz. 148  
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). Blz. 149  
2. Verlagen OZB indien er financiële ruimte is Blz. 150  
Beleidsindicatoren Blz. 151  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 152  
Wat heeft het gekost? Blz. 153  
Toelichting Blz. 154  
Lokale heffingen Blz. 155  
Inleiding Blz. 156  
Beleid Blz. 157  
Onroerende-zaakbelastingen Blz. 158  
Afvalstoffenheffing Blz. 159  
Rioolheffing Blz. 160  
Kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing Blz. 161  
Leges Blz. 162  
Kostendekkendheid leges Blz. 163  
Overige belastingen Blz. 164  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 165  
Overzicht tarieven Blz. 166  
Vergelijking buurgemeenten Blz. 167  
Ontwikkeling lokale lastendruk Blz. 168  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 169  
Inleiding Blz. 170  
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 171  
Inventarisatie van de risico's Blz. 172  
Inventarisatie van de risico's Blz. 173  
Top 15 risico's Blz. 174  
Wijzigingen Blz. 175  
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 176  
Weerstandsvermogen Blz. 177  
Weerstandsvermogen Blz. 178  
Financiële kengetallen Blz. 179  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 180  
Inleiding Blz. 181  
Wegen Blz. 182  
Openbare verlichting Blz. 183  
Civiele kunstwerken Blz. 184  
Groen Blz. 185  
Riolering Blz. 186  
Gebouwen Blz. 187  
Speeltoestellen Blz. 188  
Verkeersregelingen Blz. 189  
Beelden en plastieken Blz. 190  
Financiering Blz. 191  
Inleiding Blz. 192  
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 193  
Financieringsbehoefte Blz. 194  
Liquiditeit Blz. 195  
Renterisicobeheer Blz. 196  
Leningenportefeuille Blz. 197  
Bedrijfsvoering Blz. 198  
Inleiding Blz. 199  
Personeel en organisatie Blz. 200  
Informatievoorziening Blz. 201  
Control Blz. 202  
Huisvesting Blz. 203  
Kengetallen Blz. 204  
Verbonden partijen Blz. 205  
Inleiding Blz. 206  
Inleiding Blz. 207  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 208  
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven (voorheen SRE) Blz. 209  
GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven Blz. 210  
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven Blz. 211  
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 212  
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Blz. 213  
GR Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel Blz. 214  
GR Reiniging Blink te Helmond Blz. 215  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 216  
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag Blz. 217  
NV Brabant Water te Den Bosch Blz. 218  
Stichtingen en verenigingen Blz. 219  
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 220  
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Blz. 221  
Tabel verbonden partijen Blz. 222  
Grondbeleid Blz. 223  
Inleiding Blz. 224  
Raadsbesluiten Blz. 225  
Bestemmingsreserves Blz. 226  
Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 227  
Materieel vast actief Blz. 228  
Verwachte resultaat grondexploitatie/project Blz. 229  
Tussentijdse winstnemingen Blz. 230  
Parameters en uitgangspunten grondexploitaties Blz. 231  
Prognoses Blz. 232  
Toelichting projecten Blz. 233  
Balans Blz. 234  
Balans activa Blz. 235  
Balans passiva Blz. 236  
Balans deel 2 Blz. 237  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 238  
Inleiding Blz. 239  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 240  
Waarderingsgrondslagen Blz. 241  
Vaste activa Blz. 242  
Toelichting Vaste activa Blz. 243  
Vlottende activa Blz. 244  
Vaste passiva Blz. 245  
Vlottende passiva Blz. 246  
Toelichting op de balans Blz. 247  
Vaste activa Blz. 248  
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 249  
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 250  
Materiële vaste activa Blz. 251  
Toelichting materiële vaste activa Blz. 252  
Toelichting materiële vaste activa Blz. 253  
Financiële vaste activa Blz. 254  
Toelichting financiële vaste activa Blz. 255  
Toelichting financiële vaste activa Blz. 256  
Vlottende activa Blz. 257  
Toelichting voorraad Blz. 258  
Toelichting voorraad Blz. 259  
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 260  
Schatkistbankieren Blz. 261  
Liquide middelen Blz. 262  
Overlopende activa Blz. 263  
Toelichting overlopende activa Blz. 264  
Toelichting overlopende activa Blz. 265  
Toelichting overlopende activa Blz. 266  
Vaste passiva Blz. 267  
Voorzieningen Blz. 268  
Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 269  
Toelichting vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 270  
Vlottende passiva Blz. 271  
Overlopende passiva Blz. 272  
Toelichting overlopende passiva Blz. 273  
Toelichting overlopende passiva Blz. 274  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 275  
Overeenkomsten Blz. 276  
Overeenkomsten (2) Blz. 277  
Arbeidskostengerelateerde verplichtingen Blz. 278  
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 279  
Programma's Blz. 280  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 281  
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 282  
Totaal saldo van baten en lasten Blz. 283  
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 284  
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat Blz. 285  
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 286  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 287  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 288  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 289  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 290  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 291  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 292  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 293  
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 294  
Totaal Blz. 295  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 296  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 297  
Vennootschapsbelasting Blz. 298  
Vennootschapsbelasting Blz. 299  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 300  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 301  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 302  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 303  
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 304  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 305  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 306  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 307  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 308  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 309  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer Blz. 310  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 311  
Programma 8. Financiën en belastingen Blz. 312  
Overzicht onvoorzien Blz. 313  
Overzicht onvoorzien Blz. 314  
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 315  
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 316  
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 317  
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 318  
Overzicht van de structurele toevoegen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 319  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 320  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 321  
Overzicht van projecten Blz. 322  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 323  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 324  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 325  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 326  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 327  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 328  
Overzicht van investeringen Blz. 329  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 330  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 331  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 332  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 333  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 334  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 335  
Rechtmatigheid investeringen Blz. 336  
Reserves en voorzieningen Blz. 337  
Overzicht van de reserves en voorzieningen Blz. 338  
Reserves Blz. 339  
Voorzieningen Blz. 340  
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 341  
Toelichting op de reserves Blz. 342  
Inleiding Blz. 343  
Algemene reserve Blz. 344  
Algemene reserve Blz. 345  
Bouwgrond; algemene reserve Blz. 346  
Bouwgrond; algemene reserve Blz. 347  
Bouwgrond; algemene reserve (winstnemingen) Blz. 348  
Bouwgrond: algemene reserve (winstnemingen) Blz. 349  
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 350  
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 351  
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Blz. 352  
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Blz. 353  
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 354  
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 355  
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 356  
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 357  
Begraafplaats Oude Landen Blz. 358  
Begraafplaats Oude Landen Blz. 359  
Bestemmingsreserve I&A Blz. 360  
Bestemmingsreserve I&A Blz. 361  
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 362  
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 363  
HOV2 Blz. 364  
Dekkingsreserve kapitaallasten HOV2 Blz. 365  
Bereikbaarheidsakkoord Blz. 366  
Bereikbaarheidsakkoord Blz. 367  
Ecologische verbinding Hooidonk Blz. 368  
Ecologische verbinding Hooidonk Blz. 369  
Hybrideveld RKGSV Gerwen Blz. 370  
Dekkingsreserve hybrideveld RKGSV Gerwen Blz. 371  
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 372  
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 373  
Dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman Blz. 374  
Toelichting dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman Blz. 375  
Dekkingsreserve renovatie Klooster Blz. 376  
Dekkingsreserve renovatie Klooster Blz. 377  
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand Blz. 378  
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand Blz. 379  
Dekkingsreserve sportvloer Hongerman Blz. 380  
Dekkingsreserve sportvloer Hongerman Blz. 381  
Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl Blz. 382  
Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl Blz. 383  
Dekkingsreserve snelheidsremmende maatregelen Boord Blz. 384  
Dekkingsreserve snelheidsremmende maatregelen Boord Blz. 385  
Dekkingsreserve regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde Blz. 386  
Dekkingsreserve regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde Blz. 387  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 388  
Milieuschade Schenkels Blz. 389  
Milieuschade Schenkels Blz. 390  
Voorziening betaalbaar wonen Blz. 391  
Voorziening betaalbaar wonen Blz. 392  
Pensioen voormalige wethouders Blz. 393  
Pensioen voormalige wethouders Blz. 394  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 395  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 396  
Voorziening onderhoud wegen Blz. 397  
Voorziening onderhoud wegen Blz. 398  
Voorziening civiele kunstwerken Blz. 399  
Toelichting voorziening civiele kunstwerken Blz. 400  
Voorziening beelden en plastieken Blz. 401  
Toelichting voorziening beelden en plastieken Blz. 402  
Voorziening afval Blz. 403  
Voorziening afval Blz. 404  
Voorziening riolering Blz. 405  
Voorziening riolering Blz. 406  
Promotie-inkomsten Blz. 407  
Promotie-inkomsten Blz. 408  
Parkeerfonds Blz. 409  
Parkeerfonds Blz. 410  
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties Blz. 411  
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties Blz. 412  
Bijlage Single information single audit (SISA) Blz. 413  
Bijlage Single information single audit (SISA) Blz. 414  
Controleverklaring Blz. 415  
Publicatiedatum: 09-06-2021

Inhoud