Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Portefeuillehouder(s)

C. van Brakel en J. Pernot

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. 1. Voorkomen van wateroverlast, besmettingsgevaar en droogte.
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. 2. Verduurzamen van onze gebouwenvoorraad
3. Stimuleren van initiatieven tot verduurzaming.
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. 4. Verbeteren van de (boven-)lokale mobiliteit.
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. 5. Stimuleren van hergebruik van grondstoffen.
Groenste gemeente van Nederland. 6. Bevorderen van de bewustwording van het belang van het openbare groen voor een duurzame leefomgeving
Levendige en aantrekkelijke gemeente. 7. Versterken van de leefbaarheid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2027 2018 - 2027 juli 2017 eind 2027
Beheerplan Wegen 2015-2019 2015 - 2019 november 2014 begin 2021
verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 2019 - 2023 december 2018 eind 2023
Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015 e.v. februari 2015 onbepaald
Beleidsplan Spelen en bewegen 2017 - 2020 juli 2017 onbepaald
Groenbeheerplan 2020 - 2026 december 2019 eind 2026
Bomenbeleidsplan 2017 - 2031 februari 2017 eind 2031
Groenstructuurplan 2011 - 2020 november 2010 eind 2022
Beheerplan gemeentebossen 2017 - 2022 mei 2017 (vastgesteld door het college) eind 2022
Mobiliteitsvisie Nuenen, uit te werken in beleidsmodules 2018 e.v. december 2017 onbepaald
Beleidsmodules per vervoerswijze (als uitwerking Mobiliteitsvisie) 2019 e.v. december 2019 onbepaald
Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022 2018 - 2022 juni 2018 onbepaald
Afvalstoffenverordening Nuenen 2016 onbepaald maart 2016 onbepaald
Nota Duurzaamheid 2019 - 2023 december 2019 eind 2023
Beheerplan Civiele kunstwerken 2020 - 2024 februari 2020 2024

Wat hebben we ervoor gedaan?

We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen.

Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat.

Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a.

In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval.

Groenste gemeente van Nederland.

Levendige en aantrekkelijke gemeente.

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Jaarrekening 2020
Fijn huishoudelijk restafval* kg per inwoner 70,6 75 78
Hernieuwbare energie* % hernieuwbare energie t.o.v. de totale hoeveelheden gebruikte energie 6,8** 6,4 ***

* verplichte indicator op grond van BBV

** betreft het jaar 2018 en in jaarrekening 2019 stond per abuis  8,6

*** geen cijfers over 2020 bekend

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

BLINK

BLINK is een belangrijke partij voor uitvoering van de plannen van de gemeente betreffende:

1. inzameling, transport en verwerking van het huishoudelijk afval.
2. reiniging van en onkruidbestrijding in de gemeente.
Voor de periode t/m 2022 heeft Blink het Strategisch Meerjarenplan (SMP) opgesteld voor realisatie van de jaarlijkse resultaten en doelen. Zie verder de paragraaf Verbonden partijen.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
De ODZOB voert voor de gemeente alle milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Hiervoor wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst afgesloten en een werkprogramma afgesproken. De omgevingsdienst wordt ook ingeschakeld voor allerlei sectorale adviestaken, zoals bodem, geluid, asbest, geur, etc.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Afwijking budget 2020
Lasten
0.10 Mutaties reserves 115 193 193 0
2.1 Verkeer en vervoer 2.031 2.787 2.840 53
2.2 Parkeren 11 26 31 5
2.5 Openbaar vervoer 31 31 17 -14
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.874 1.896 2.326 430
7.2 Riolering 1.025 1.035 1.374 339
7.3 Afval 2.026 2.122 2.177 54
7.4 Milieubeheer 393 776 700 -76
Totaal Lasten 7.506 8.866 9.658 792
Baten
0.10 Mutaties reserves 183 320 319 0
2.1 Verkeer en vervoer -768 69 118 49
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 6 6
7.2 Riolering 1.930 1.947 2.233 286
7.3 Afval 2.777 2.697 2.717 19
7.4 Milieubeheer 0 366 198 -168
Totaal Baten 4.123 5.399 5.591 192

Toelichting

De overschrijding op dit programma wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door:

  • Openbaar groen (€ 319.000,-, taakveld 5.7)): er is meer aan preventief onderhoud gedaan aan bomen, meer veiligheidsonderzoeken en meer kosten als gevolg van storm en droogte (klimaatverandering). De overschrijding is vooral later in het jaar geconstateerd. Om dezelfde reden zijn ook de stortkosten openbaar groen overschreden (€ 95.000,-). Er wordt meer planmatig gesnoeid met als gevolg meer snoeiafval. Ook de droge zomers hebben hierop een negatieve invloed gehad.
  • Riolering (taakveld 7.2): bij de lasten is de storting in de voorziening riolering € 348.000,- hoger dan begroot. Dit is een gevolg van de positieve exploitatie 2020, met name door hogere opbrengst van de rioleringsheffing en ontvangen subsidies voor klimaatadaptatie (gesloten huishouding, zie ook de tabel in de paragraaf lokale heffingen).
  • Milieubeheer (taakveld 7.4): zowel bij de baten als bij de lasten komt terug dat de Regeling Reductie Energiegebruik, een specifieke uitkering van het Rijk, niet geheel is besteed in 2020. De bedragen mogen naar 2021 worden overgeheveld, verschil op zowel baten als lasten € 177.000,-.

Voor meer detail en uitleg verwijzen we naar de analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.