Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Een toekomstbestendig Nuenen c.a.. 1. Versterken van de eigen bestuurskracht.
2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie.
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. 3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds.
4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie.
5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap.
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken 6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap.
7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven.
Tevreden klanten 8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening.
9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2017 onbepaald maart 2014 onbepaald
Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei 2013 - 2016 november 2012 onbepaald
Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 Metropoolregio Eindhoven 2019 - 2023 februari 2019 2022
Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven 2018 - 2025 december 2018 2025
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Nuenen 2018 2018 e.v. november 2018 2022
Verordening op de raadscommissies gemeente Nuenen 2019 2019 e.v. april 2019 2022
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017 2017 e.v. maart 2017 onbepaald
Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a. 2018 - 2022 juni 2018 2022
Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a. 2018 - 2022 juni 2018 2022
Gedragscode voor de wethouders van de gemeente Nuenen c.a. 2018 - 2022 juni 2018 2022

Wat hebben we ervoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?

Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.

Terug naar navigatie - Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.

Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken.

Terug naar navigatie - Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken.

Tevreden klanten.

Terug naar navigatie - Tevreden klanten.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Jaarrekening 2020
Formatie* fte per 1.000 inwoners 3,6 5,1 5,0
Bezetting* fte per 1.000 inwoners 3,5 4,8 4,8
Apparaatskosten* kosten per inwoner in euro 652 627 650
Externe inhuur* kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen 18,8 14 18,6***
Overhead* % van totale lasten 11,1 8 13,2
Volledig digitaal afhandelde producten** aantal per jaar 3.589 5.000 2.311 (i-burgerzaken)
Telefonische contacten aantal per jaar 14.047 13.500 17.486
Totaal aantal baliecontacten aantal per jaar 11.116 10.000 8.398

* verplichte indicator op grond van BBV

** De registratie van de afname van digitale burgerzakenproducten zijn opgenomen (2.311). Alle overige digitale productenafname via de nieuwe gemeentelijke website (Djuma) zijn niet geregistreerd. Hierdoor kunnen de realisatie uit 2019 en de doelen 2020 niet hier tegen worden afgezet.

*** De inhuurkosten zijn wat hoger dan begroot, wat o.m. samenhangt met enkele langlopende besluitvormingstrajecten zoals onder andere bij de projecten De Hongerman, De Mijlpaal en Nuenen-West. Dit vergt veel personele inzet en extra inhuurkosten.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven 

We werken met 21 gemeenten in Zuidoost Brabant samen aan het realiseren van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. Samen werken we aan het handhaven en uitbouwen van het uniek economisch profiel in de Brainport Eindhoven. De samenwerking richt zich op de thema’s economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de Nationale Brainport Agenda.

 

Dienst Dommelvallei

Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de volgende bedrijfsvoeringstaken uit: financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control. Daarnaast voert de dienst de gemeentelijke taken uit met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening. In 2020 heeft de dienst ook de aanvragen om een uitkering ingevolge de Tijdelijk Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)-uitkering) voor ons afgewikkeld.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Afwijking budget 2020
Lasten
0.1 Bestuur 1.653 1.597 1.742 145
0.2 Burgerzaken 560 620 670 50
0.4 Overhead 7.202 7.476 7.737 261
Totaal Lasten 9.415 9.693 10.149 456
Baten
0.10 Mutaties reserves 122 349 244 -105
0.1 Bestuur 69 1 0 -1
0.2 Burgerzaken 335 223 269 46
0.4 Overhead 51 137 166 28
Totaal Baten 576 710 678 -31

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De overschrijding op dit programma wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door:

  • Storting in de voorziening wethouderspensioenen (€ 190.000,- taakveld 0.1). De oorzaak ervan is de verdere rentedaling van 0,29% in 2019 naar 0,082% in 2020. De voorziening is gebaseerd op actuariële berekeningen en is niet vooraf te begroten.
  • Minder overheadkosten toegerekend aan projecten dan begroot (€ 231.000,- taakveld 0.4). Er zijn minder personele uren toegerekend aan de grex-projecten, waardoor er meer kosten als overheadkosten achterblijven.
  • Minder onttrokken aan de reserves (€ 105.000,- taakveld 0.10) doordat de bijdrage aan Dienst Dommelvallei lager was dan begroot. Een deel van deze bijdrage zouden we ten laste van de reserve brengen, namelijk het deel van de 1e begrotingswijziging 2020 van Dienst Dommelvallei. Dit is achteraf niet nodig; deze middelen blijven dus in de algemene reserve.

Voor meer detail en uitleg verwijzen we naar de analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.