Programma 8. Financiën & Belastingen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. 1. Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting.
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). 2. Verlagen OZB indien er financiële ruimte is.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Financiële verordening 2017 2017 e.v. mei 2017 onbepaald
Nota reserves en voorzieningen 2019 e.v. februari 2019 onbepaald
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2015 e.v. februari 2015 onbepaald
Nota activering, waardering en afschrijving 2006 e.v. januari 2006 onbepaald
Belastingverordeningen jaarlijks november 2020 november 2021

Wat hebben we ervoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2020
gemiddelde WOZ-waarde woningen * duizend euro 314 331
Woonlasten meerpersoonshuishoudens * euro 912 924
Woonlasten éénpersoonshuishoudens * euro 704 717
Woningen in bezwaar aantal / % 270 / 2,61 370 / 3,51
Niet-woningen in bezwaar aantal / % 29 / 1,85 24 / 2,39 **
Gegronde WOZ-bezwaren woningen aantal / % 85 / 31,60 95 / 26,03
Gegronde WOZ-bezwaren niet-woningen aantal / % 17 / 60,71 12 / 50

* verplichte indicator op grond van BBV

** in 2020 zijn er minder niet-woningen doordat wegen, straten en pleinen (die voorheen als aparte objecten waren geregistreerd) zijn samengevoegd.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Stichting Bureau Inkoop- en aanbesteding Zuidoost Brabant (BIZOB)
Via BIZOB werken we samen om onze inkoop te professionaliseren. Omdat er op veel gebieden inkoop- en aanbestedingstrajecten voorkomen, heeft BIZOB betrekking op alle programma's.

 

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Onze betalingen en ontvangsten verlopen voor een groot deel via de NV Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bank is er ook met name voor gemeenten. Wij bezitten aandelen in deze bank en delen mee in de dividenduitkeringen.

 

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de bedrijfsvoeringstaken uit, waaronder financiën, belastingen en planning & control.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Afwijking budget 2020
Lasten
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -172 196 1.034 838
0.5 Treasury 11 11 70 59
0.61 OZB woningen 97 112 136 24
0.62 OZB niet-woningen 22 27 18 -9
0.64 Belastingen overig 46 46 50 3
0.8 Overige baten en lasten 235 185 23 -163
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 30 30
Totaal Lasten 240 579 1.361 782
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 118 118 0
0.5 Treasury 9 59 62 3
0.61 OZB woningen 4.753 4.636 4.779 144
0.62 OZB niet-woningen 1.372 1.339 1.301 -38
0.64 Belastingen overig 78 78 70 -8
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 28.067 29.292 29.346 54
0.8 Overige baten en lasten 0 0 19 19
Totaal Baten 34.279 35.523 35.696 173

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De afwijkingen van de begroting op dit programma worde op hoofdlijnen veroorzaakt door:

  • Meer OZB baten (taakveld 0.61 en 0.62) € 88.000,- doordat de areaaluitbreiding hoger was (meer woningen opgeleverd) dan bij de begroting was ingecalculeerd.
  • Vrijval van stelposten onvoorzien en inflatie (taakveld 0.8) € 162.000,-.
  • Alle afwijkingen van alle programma's tezamen zorgen voor een afwijking in het resultaat ten opzichte van de begroting van € 838.000,- (taakveld 0.11). 

Voor meer detail en uitleg verwijzen we naar de analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.