Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Portefeuillehouder(s)

M. Houben

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. 1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid.
2. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers.
3. Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Kadernota Veiligheid 2019-2022 2019 - 2022 juli 2019 2022
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nuenen c.a. 2020 juli 2020 2022
Regionaal Risicoprofiel VRBZO 2019 2022
Regionaal Beleidsplan VRBZO 2020 - 2023 2023
Regionaal Crisisplan VRBZO 2016 - 2020 2021

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Jaarrekening 2020
Verwijzingen HALT* aantal per 10.000 jongeren 9,0 5,9 13,7
Winkeldiefstallen* aantal per 1.000 inwoners 0,4 0,9 0,4
Geweldsmisdrijven* aantal per 1.000 inwoners 0,8 1,3 0,98
Diefstallen uit woningen* aantal per 1.000 inwoners 2,6 2,2 2,0
Vernielen en beschadigingen (in de openbare ruimte)* aantal per 1.000 inwoners 2,2 ** 2,8
Aantal RIEC-casussen aantal 4 2 2
Aantal Bibob-onderzoeken aantal eigen toetsen plus aantal adviesaanvragen Landelijk Bureau 2 2 10
Aantal gesloten panden op basis van Wet Damocles aantal 4 5 1

* verplichte indicator op grond van BBV.

** niet opgenomen

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost 
Bij veroorzakers van ernstige overlast of criminaliteit met complexe problemen op diverse gebieden zijn vaak meerdere partijen (zorgorganisaties, justitiële organisaties en/of gemeente) betrokken. Bij de aanpak van deze personen is het effectiever om de inspanningen van deze verschillende partijen op elkaar af te stemmen. Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost (ZVHBZO) verzorgt onder andere de procesregie op complexe casuïstiek met het doel (nieuwe) strafbare feiten te verminderen en te voorkomen. Met deze aanpak levert ZVHBZO een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in alle 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. De bijdrage van het Veiligheidshuis in 2020 is verwerkt onder maatregel 1.

 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer. Dit doet zij door:

  • Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven;
  • Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp in de regio;
  • Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO;
  • Het - samen met de GGD Brabant-Zuidoost - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.

Door corona had de VRBZO in 2020 voor onverwachte uitdaging, ze hebben een grote rol gespeeld in het weer veilig maken en houden van de samenleving. De bijdrage van de VRBZO in 2020 is verwerkt onder maatregel 1.

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) voert voor de gemeente alle milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Hiervoor wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst afgesloten en een werkprogramma afgesproken. ODZOB is in dit programma met name betrokken bij toezicht en handhaving. De bijdrage van de ODZOB in 2020 is verwerkt onder doelstelling 1.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Afwijking budget 2020
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.157 1.156 1.152 -4
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.047 1.073 1.194 121
Totaal Lasten 2.204 2.230 2.347 117
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 36 36 36 -1
1.2 Openbare orde en veiligheid 79 79 368 289
Totaal Baten 115 115 403 288

Toelichting

Het budgetoverschot op dit programma wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door minder uitgaven aan veiligheidsbeleid dan begroot (€ 162.000,- taakveld 1.2). Door de coronacrisis zijn de prioriteiten elders komen te liggen en zijn er minder geplande activiteiten uitgevoerd.

Voor meer detail en uitleg verwijzen we naar de analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.