Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. 1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod
2. Vergroten van de sociale huurvoorraad.
3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt
4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties.
5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders.
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. 6. Gezondheid als de verbindende factor.
7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving.
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. 8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld door de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Programma Wonen 2020-2030 2020-2030 juli 2020 2030
Visie op Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven 2019 e.v. juli 2019 onbepaald
Programma woonwagenlocaties 2018-2022 november 2017 onbepaald
Nota grondbeleid 2019 e.v. juli 2019 onbepaald
Landschapsstudie en toolbox buitengebied 2020 e.v. 26 mei 2020 (door college)

Wat hebben we ervoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?

Prettig wonen voor verschillende doelgroepen.

Terug naar navigatie - Prettig wonen voor verschillende doelgroepen.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Jaarrekening 2020
Nieuwbouw woningen *) aantal per 1.000 woningen 9,5 5 15.8
Demografische druk *) % van het aantal inwoners van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot aantal inwoners van 20 tot 65 jaar. 87,8 87,8 88
Sociale huurwoningen totaal aantal 1.655 1.638 1.655

* verplichte indicator op grond van BBV

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Afwijking budget 2020
Lasten
0.10 Mutaties reserves 59 95 461 367
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 77 353 397 44
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 21 21 25 4
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 84 84 180 95
8.1 Ruimtelijke ordening 709 1.299 1.389 90
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 22.188 22.109 7.858 -14.251
8.3 Wonen en bouwen 1.409 2.721 1.481 -1.240
Totaal Lasten 24.546 26.681 11.790 -14.890
Baten
0.10 Mutaties reserves 91 1.193 64 -1.130
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 164 436 460 25
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 93 93 521 428
8.1 Ruimtelijke ordening 2 548 673 126
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 21.686 21.607 8.427 -13.180
8.3 Wonen en bouwen 984 924 844 -80
Totaal Baten 23.019 24.801 10.989 -13.812

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De afwijkingen van de begroting op dit programma worden op hoofdlijnen veroorzaakt door:

  • De exploitatie van de begraafplaats Oude Landen (taakveld 7.5) laat een fors overschot zien in 2020 door extra baten als gevolg van meer begravingen vooral vanuit de moslimgemeenschap. Dit wordt gestort in de egalisatiereserve (taakveld 0.10), per saldo heeft dit dus geen effect op het resultaat.
  • Op de bouwgrondexploitatie (taakveld 8.2) is er een voordeel van € 1.070.000,- met name door positieve winstnemingen.
  • Bij wonen en bouwen (taakveld 8.3) zijn de lasten veel lager doordat de overdracht woonwagenlocaties nog niet heeft plaatsgevonden (€ 1.102.000,-). Dit project loopt door in 2021. Het wordt gedekt uit de algemene reserve (taakveld 0.10) en heeft dus geen effect op het resultaat.
    Ook zijn er minder omgevingsvergunningen verstrekt, met als gevolg zowel minder baten als minder lasten.

Voor meer detail en uitleg verwijzen we naar de analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.