Toelichting op de balans

Vaste activa

Terug naar navigatie - Vaste activa

Immateriële vaste activa

Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Activa
Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 0 5
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 400 281
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 68 71
Totaal Immateriële vaste activa 468 357
Totaal Activa 468 357

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2020:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2020 In-veste-ringen Des-investe-ringen Af-schrij-vingen Bij-dragen van derden Af-waarde-ring Balans-waarde 31-12-2020
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 5 0 0 5 0 0 0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 281 147 0 29 0 0 400
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 71 0 0 3 0 0 68
Totaal 357 147 0 37 0 0 468

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

In 2020 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar mobiliteitsprojecten, verkeersonderzoek/planstudies in het kader van mobiliteit en voorbereidingskosten voor de toekomstige grex-locatie De Mijlpaal.

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa

Materiële vaste activa
Bij de materiële vaste activa wordt in het BBV onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en die met een maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut zijn investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en / of die verhandelbaar zijn. De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 30.206 30.186
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing 13.963 13.984
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 4.341 2.530
Totaal Materiële vaste activa 48.511 46.699
Totaal Activa 48.511 46.699

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa weer:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2020 In-veste-ringen Des-investe-ringen Af-schrij-vingen Bij-dragen van derden Af-waarde-ring Balans-waarde 31-12-2020
Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen 10.085 12 187 0 0 0 9.910
Woonruimten 12 0 0 1 0 0 11
Bedrijfsgebouwen 14.197 709 0 636 0 0 14.270
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 29 13 0 1 0 0 41
Vervoermiddelen 20 0 0 14 0 0 6
Machines, apparaten en installaties 462 27 192 19 0 0 278
Overige materiele vaste activa 3.578 649 66 273 0 0 3.888
Activa in erfpacht 1.803 0 0 0 0 0 1.803
Totaal Investeringen met economisch nut 30.186 1.410 446 944 0 0 30.207
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Gronden en terreinen 491 0 0 0 0 0 491
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 13.413 307 0 311 0 0 13.409
Overige materiele vaste activa 80 0 0 16 0 0 64
Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 13.984 307 0 327 0 0 13.963
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken: oude systematiek voor 2017 2.530 2.034 0 45 249 0 4.269
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken: nieuwe systematiek vanaf 2017 0 72 0 0 0 0 72
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 2.530 2.106 0 45 249 0 4.341
Totaal 46.699 3.823 446 1.316 249 0 48.511

Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen

In 2020 zijn kosten gemaakt voor het project Boschhoeve en er is een perceel van verspreide percelen afgewaardeerd door een ruilovereenkomst.

 

Bedrijfsgebouwen

Er is in 2020 geïnvesteerd in de aanpassing Oude Landen, de nieuwbouw Mijlpaal Nuenen West, renovatie sporthal de Hongerman, renovatie Klooster, Klooster nieuwe stijl, overdekte doorgang gymzaal school dorpshuis Gerwen en ondergrondse containers.


Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

In 2020 is er geïnvesteerd in de aanleg van de toegangsweg Esrand.


Machines, apparaten en installaties

In 2020 is geïnvesteerd in telefoontoestellen.


Overige materiële vaste activa

In 2020 zijn diverse investeringen geweest op sportparken en in de ruimtelijke inpassing huisvesting vergunninghouders.


Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2020 zijn diverse investeringen gedaan voor de optimalisatie van het rioolstelsel. 

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2020 hebben investeringen plaatsgevonden aan wegen (o.m. Broekdijk, fietspad Stiphout-Nuenen, inrichten veilig schoolomgeving, vervanging abri's), openbare verlichting, groen aan de Vallestap, groenreconstructie, dassentunnel, toplaag kunstgras korfbal, drainage RKSV voetbalveld en speelvoorzieningen.

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Activa
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen 7 7
Leningen aan: woningbouwcorporaties 2.460 2.845
Overige langlopende leningen 883 676
Totaal Financiële vaste activa 3.349 3.527
Totaal Activa 3.349 3.527

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2020 Inves-te-ringen Desin-veste-ringen Af-schrij-vingen Aflos-sing Bijdra-gen van derden Af-waar-dering Balans-waarde 31-12-2020
Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen 7 0 0 0 0 0 0 7
Leningen aan: 0
- Woningbouwcorporaties 2.845 0 0 0 385 0 0 2.460
Overige langlopende leningen 676 345 0 0 138 0 0 883
Totaal 3.527 345 0 0 523 0 0 3.349

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Betreft gelden waar een aandelenbezit tegenover staat.

 

Leningen aan woningbouwcorporaties
Dit zijn leningen die verstrekt zijn aan woningbouwcorporatie Helpt Elkander. 


Overige langlopende leningen
In 2020 heeft de jaarlijkse aflossing plaatsgevonden op het HNG depot.  Verder zijn startersleningen verstrekt en is een lening voor de terugbetaling van de duurzaamheidsinvestering afgesloten.

Vlottende activa

Terug naar navigatie - Vlottende activa

Voorraad

Van de voorraad kan het volgende overzicht worden gegeven:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2020 Vermeer- deringen Vermin- deringen Balans-waarde 31-12-2020
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 77.808 1.635 7.132 72.311
Gereed product en handelsgoederen 344 0 0 344
Totaal 78.152 1.635 7.132 72.655
Voorziening verlies grex 2.659 696 0 3.355
Saldo (totaal minus voorziening) 75.493 939 7.132 69.300

Het gereed product en handelsgoederen bestaan uit de gronden Nederwetten Esrand.

Voor het totaal van de bouwgronden in exploitatie zijnde complexen kan van het verloop in 2020 het volgende overzicht worden weergegeven:

Omschrijving Boek-waarde 1-1-2020 Vermeer-deringen Vermin-deringen Winst-uitname Boek-waarde 31-12-2020 Voorziening dekking verliessaldi Balans-waarde 31-12-2020
Luistruik 3.042 103 5.081 -1.525 -411 0 -411
Emmastraat 384 50 0 0 434 0 434
Wederikdreef 116 52 0 0 168 0 168
Nuenen West 59.354 1.008 1.332 0 59.030 3.355 55.675
Kapperdoes -275 41 1 -47 -188 0 -188
Eeneind West 16.537 237 1.506 0 15.268 0 15.268
Eeneind Oost -489 27 2 164 -628 0 -628
Eeneind II Zuid -725 63 356 4 -1.022 0 -1.022
Gerwen ZO -136 54 1 257 -340 0 -340
Totaal onderhanden werk, gronden in exploitatie 77.808 1.635 8.279 -1.147 72.311 3.355 68.956

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van eind 2020 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden. De risico’s zijn nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In afwijking van de notitie grondexploitaties 2016 van de commissie BBV is de looptijd van de grondexploitatie Nuenen West langer dan 10 jaar.
Hieronder een overzicht van de bouwgronden in exploitatie met de verwachte resultaten. Een negatief bedrag geeft een negatief verwacht eindresultaat weer.

 

Omschrijving complex Boekwaarde 31-12-2020 Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbrengsten Geraamd eind-resultaat (nominale waarde) Geraamd eind-resultaat (contante waarde)
Luistruik -410.519 233.598 21.974 198.895 131.958
Emmastraat 433.806 173.847 610.000 2.347 2.212
Wederikdreef 167.861 232.571 809.110 408.678 392.808
Nuenen West 59.029.161 7.026.109 61.628.395 -4.426.875 -3.355.018
Kapperdoes -188.325 55.247 303.367 436.445 426.958
Eeneind West 15.268.350 2.746.423 23.281.615 5.266.842 5.163.570
Eeneind Oost -628.366 448.047 869.269 1.049.588 1.015.227
Eeneind II Zuid -1.021.281 991.868 81.953 111.366 109.264
Gerwen ZO -339.368 152.658 479 187.189 187.189
Totaal 72.311.319 12.060.368 87.606.162 3.234.475 4.074.168

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Omschrijving Boekwaarde 31-12-2020 Voorziening oninbaarheid Balanswaarde 31-12-2020 Balanswaarde 1-1-2020
Vorderingen op openbare lichamen 3.875 0 3.875 3.601
Rekening-courantverhouding met het Rijk 1.551 0 1.551 3.251
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 808 0 808 960
Overige vorderingen 6.170 0 6.170 4.169
Overige uitzettingen 3 0 3 3
Totaal 12.408 0 12.408 11.984


Schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Verslagjaar
(1) Drempelbedrag 510
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 122 343 107 221
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 388 167 403 289
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 67.996
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 67.996
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat 0
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 510
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 11.119 31.207 9.831 20.301
(5b) Dagen in het kwartaal 91 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 122 343 107 221
Terug naar navigatie - Liquide middelen

Liquide middelen

Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Activa
Liquide middelen
Kassaldi 1 3
Banksaldi 264 476
Totaal Liquide middelen 266 478
Totaal Activa 266 478
Terug naar navigatie - Overlopende activa

Overlopende activa

Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Activa
Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 156 124
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 4.232 3.844
Totaal Overlopende activa 4.388 3.969
Totaal Activa 4.388 3.969

De specificatie van het verloop van nog te ontvangen bedragen per subsidie:

Omschrijving Stand 1-1-2020 Toevoegingen Ontvangen bedragen Stand 31-12-2020
Algemene uitkering (het Rijk) 124 156 124 156
Totaal 124 156 124 156

Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente faciliteert bij een bouwkavel van een private partij. De gemeente heeft zelf geen grond in haar bezit en dus is veelal sprake van een vordering of schuld op/aan een derde partij. Hieronder worden in het kort de vorderingen weergegeven die de gemeente Nuenen heeft op derden in het kader van het faciliterend grondbeleid. Nog te verhalen kosten geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een anterieure overeenkomst nog een vergoeding ontvangt. Nog te factureren geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een in de toekomst te tekenen anterieure overeenkomst naar alle waarschijnlijkheid een vergoeding ontvangt.

Omschrijving 2020 2019
Nog te verhalen kosten facilitair grondbedrijf 37 13
Nog te factureren facilitair grondbedrijf 92 62
Totaal 129 75

Het gaat hierbij om nog te verhalen kosten van de anterieure overeenkomst van de ontwikkeling van  Boord 9, Opwettenseweg, Papenvoortse Heide 3, Parkstraat-Voirt, Pastoor Aldenhuijsenstraat, Vinkenhofjes, Vrouwkensakker en Enodedreef 8. Daarnaast om nog te factureren kosten voor mogelijk toekomstige anterieure overeenkomsten met betrekking tot onder andere Rullen 13 Ruimte voor Ruimte, Soeterbeekseweg, de Vank, Nieuwe Dijk, Rullen 7a en Laarhof in Gerwen.

Vaste passiva

Terug naar navigatie - Vaste passiva

Eigen vermogen

Een gedetailleerd overzicht is te vinden in paragraaf ‘Reserves en voorzieningen’ en de daarbij behorende toelichting, die verderop in dit boekwerk zijn opgenomen. Het eigen vermogen bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 27.808 30.077
Bestemmingsreserve 10.572 7.340
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 1.034 1.348
Totaal Eigen vermogen 39.415 38.766
Totaal Passiva 39.415 38.766
Terug naar navigatie - Voorzieningen

Voorzieningen
Een uitgebreide toelichting over het verloop van de voorzieningen is terug te vinden in paragraaf 'Reserves en voorzieningen’.

Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Passiva
Voorzieningen.
Voorzieningen 11.115 9.952
Totaal Voorzieningen. 11.115 9.952
Totaal Passiva 11.115 9.952
Terug naar navigatie - Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar

Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar is als volgt:

Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Passiva
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen 49.592 52.169
Onderhandse leningen van: openbare lichamen 2.113 0
Waarborgsommen 6 6
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer 51.711 52.176
Totaal Passiva 51.711 52.176

De rentelast van de langlopende schulden bedraagt € 610.835,-.

Onderhandse leningen
De samenstelling van deze schulden blijkt uit de financieringsstaat die opgenomen is in de paragraaf financiering.

Vlottende passiva

Terug naar navigatie - Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen 25.019 31.000
Banksaldi. 1.451 2.775
Overige schulden 2.248 2.541
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 28.719 36.316
Totaal Passiva 28.719 36.316
Terug naar navigatie - Overlopende passiva

Overlopende passiva

Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Passiva
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 3.198 3.441
Vooruitontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 4.428 1.827
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 103 30
Totaal Overlopende passiva 7.729 5.298
Totaal Passiva 7.729 5.298

*) Nog te betalen bedragen: officiële term voor BBV is Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Deze term is te lang voor in de balans en hebben wij daarom hernoemd naar Nog te betalen bedragen.

De specificatie van het verloop van vooruitontvangen bedragen per subsidie:

Omschrijving Stand 1-1-2020 Vooruit-ontvangsten Lasten Stand 31-12-2020
Versterkingsgelden radicalisering/jihadisme (het Rijk) 246 5 0 251
Geluidsanering Geldropseweg (het Rijk) 8 0 2 6
Geluidsanering B+Eind (het Rijk) 0 5 0 5
Algemene uitkering (het Rijk) 106 0 106 0
Klimaatmiddelen Wijkaanpak (het Rijk) 10 0 0 10
Klimaatmiddelen Energieloketten (het Rijk) 25 0 0 25
Klimaatmiddelen Transitievisie warmte (het Rijk) 202 0 10 192
Pilot Roma en Sinti (het Rijk) 35 0 0 35
TOZO (het Rijk) 0 2.488 0 2.488
Spuk Toeslagenaffaire (het Rijk) 0 4 0 4
Rijkssubsidie uitkoopregeling woningen (het Rijk) 0 37 0 37
Subsidie RRE winst uit je woning (het Rijk) 0 177 0 177
Snelfietsroute (F270) Helmond-Eindhoven provincie Noord-Brabant (overige Nederlandse overheidslichamen) 1.086 0 1 1.085
Klimaatstresstesten provincie Noord-Brabant (overige Nederlandse overheidslichamen) 20 0 20 0
Big data Monitoring Meetsysteem Nuenen Gemeente Helmond (overige Nederlands overheidslichamen) 49 0 0 49
Verkeersveiligheid Collseweg (overige Nederlandse overheidslichamen) 0 8 0 8
Wijkversterkingsplan Eeneind (overige Nederlandse overheidslichamen) 40 0 6 34
Energiebesparing kantoorpanden (overige Nederlandse overheidslichamen) 0 5 0 5
Subsidie Geluidsanering Nuenen N (overige Nederlandse overheidslichamen) 0 17 0 17
Totaal 1.827 2.746 145 4.428

Dit maakt deel uit van het totaal van overlopende passiva.

Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente faciliteert bij een bouwkavel van een private partij. De gemeente heeft zelf geen grond in haar bezit en dus is veelal sprake van een vordering of schuld op/aan een derde partij. Hieronder worden in het kort de vorderingen weergegeven die de gemeente Nuenen heeft aan derden in het kader van het faciliterend grondbeleid. Nog te verhalen kosten geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een anterieure overeenkomst nog een vergoeding ontvangt. Nog te factureren geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een in de toekomst te tekenen anterieure overeenkomst naar alle waarschijnlijkheid een vergoeding ontvangt.

Omschrijving 2020 2019
Vooruitontvangen facilitair grondbedrijf 85 14
Totaal 85 0