Overzicht van investeringen

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld t/m 2020 Gerealiseerd t/m 31-12-2019 Gereali-seerd 2020 Restant Afsluiten ja/nee
70010 Telefoontoestellen 38.613 0 26.888 11.725 nee
Project is stilgelegd aangezien leverancier niet kan leveren zoals beloofd. Via de VNG loopt een gerechtelijke procedure. Budget handhaven tot nadere orde.

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Terug naar navigatie - Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld t/m 2020 Gerealiseerd t/m 31-12-2019 Gereali-seerd 2020 Restant Afsluiten ja/nee
71782 Ruimtelijke inpassing huisvesting vergunninghouders 300.000 7.315 9.575 283.110 nee
De in 2018 afgegeven omgevingsvergunning is na een bezwaarprocedure in november 2020 onherroepelijk geworden. De bouwvoorbereiding is gestart en volgens de planning worden de tijdelijke woningen aan het Witte Hondpad in het laatste kwartaal van 2021 geplaatst. Daarmee zal het project in 2021 worden afgerond. De tot nu toe gedane uitgaven hebben vooral betrekking op advieskosten en archeologisch onderzoek. Bij de tussentijdse rapportage najaar 2020 is al gemeld dat dit project pas in 2021 wordt afgerond. In de begroting 2021 is hiermee al rekening gehouden.

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Terug naar navigatie - Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld t/m 2020 Gerealiseerd t/m 31-12-2019 Gereali-seerd 2020 Restant Afsluiten ja/nee
71405 RKVV Nederwetten toplaag 11.000 0 0 11.000 nee
Dit project is nog niet uitgevoerd. In de tussentijdse rapportage najaar 2020 is gemeld dat dit project pas in 2021 wordt afgerond. In de begroting 2021 is hiermee al rekening gehouden.
71611 Nieuwbouw basisschool Nuenen-West 2.535.778 2.015.953 519.825 0 ja
71806 Investering duurzaamheid nieuwbouw bs Nuenen-West 192.000 192.000 0 0 ja
Bijdrage schoolbestuur duurzaamheidsinvestering (lening) -192.000 0 -192.000 0 ja
Vlak voor de zomervakantie van 2020 is de school opgeleverd en in gebruik genomen. De investering in duurzaamheid is uitgevoerd. Schoolbestuur PlatOO betaalt deze investering aan de gemeente terug inclusief de werkelijke rente.
71619 EMK doelen vervangen 4.640 289 0 4.351 nee
De doelen waren nog niet aan vervanging toe, de vervanging is doorgeschoven.
71624 HAN (Hockey Lissevoort) drainage 7.500 4.127 0 3.373 ja
Diverse werkzaamheden uitgevoerd om drainage te verbeteren, project is afgerond.
71701 Aanpassing school Oude Landen 390.000 351.000 8.708 30.292 nee
Het schooldeel van dit gebouw kan in juridisch eigendom gegeven worden wanneer de staat van het gebouw in orde is. Het laatste punt van oplevering, de gevelbeplating, verwachten we in de eerste helft van 2021 op te kunnen lossen. Hiervoor is het restant van het bedrag nodig.
71709 Lissevoort sporttechnische laag hockeyveld 29.330 0 24.363 4.967 ja
Dit project was bij de jaarrekening 2019 ten onrechte afgesloten; het project was wel gereed maar de factuur is pas in 2020 ontvangen. Daarnaast is ook de rijksbijdrage SPUK in 2020 in mindering gebracht op de uitgaven. Nu het project administratief is afgewikkeld kan het alsnog worden afgesloten.
71711 EMK ballenvanger en net 7.840 0 6.442 1.398 ja
Divers klein materiaal is vervangen, project is afgerond.
71712 EMK toplaagrenovatie natuurgras 12.450 1.703 2.563 8.184 ja
In de tussentijdse rapportage najaar 2020 is gemeld dat dit project pas in 2021 wordt afgerond. Inmiddels zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd en kan het project toch worden afgesloten.
71713 RKVV N'wetten toplaagrenovatie natuurgras 12.450 0 12.525 -75 nee
In de tussentijdse rapportage najaar 2020 is al gemeld dat dit project pas in 2021 wordt afgerond. In de begroting 2021 is hiermee rekening gehouden.
71759 Overdekte doorgang gymzaal-school-dorpshuis Gerwen (incl. scheiding gymzaal van school) 170.000 13.971 6.569 149.460 nee
Project is nog in voorbereiding. Zoals aangegeven in de tussentijdse rapportage najaar 2020 is dit project nog niet afgerond in 2020, maar loopt dit project nog enkele jaren.
71760 RKSV toplaagrenovatie natuurgras 4x 74.250 38.386 0 35.864 ja
Renovatie is gereed. Het project kan afgesloten worden.
71769 VV Nederwetten aanleg hybrideveld 355.740 275.914 39.402 40.424 ja
Dit project is uitgevoerd en kan worden afgesloten.
71802 RKGSV Gerwen aanleg hybrideveld 355.740 245.823 111.371 -1.454 ja
Dit project is uitgevoerd en kan worden afgesloten.
71803 Renovatie sporthal De Hongerman 300.000 168.442 34.362 97.196 nee
Project is in de voorbereidende fase, middelen zijn besteed aan projectmanagement en kosten architect voor uitwerking renovatie. Uitvoering gepland in 2022-2023.
71864 NKV toplaag kunstgras korfbal 150.150 0 139.424 10.726 nee
Kunstgras is vervangen. Project moet nog officieel opgeleverd worden, dit staat in 2021 op de planning.
71865 RKGSV drainage voetbalveld (in combinatie met toplaagrenovatie) 37.000 0 39.385 -2.385 ja
Het project is afgerond. Tijdens de werkzaamheden zijn er wat onvoorziene kosten ontstaan wat direct gerepareerd moest worden. Vandaar de kleine overschrijding.
71867 Lissevoort hockey drainage 18.000 0 0 18.000 nee
Dit project is nog niet uitgevoerd. In de tussentijdse rapportage najaar 2020 is al gemeld dat dit project pas in 2021 wordt afgerond.
71868 EMK toplaag renovatie natuurgras 20.010 0 0 20.010 nee
Dir project is nog niet uitgevoerd. In de tussentijdse rapportage najaar 2020 is al gemeld dat dit project pas in 2021 wordt afgerond.
71869 Wettenseind verlichting armaturen 3.000 0 0 3.000 ja
De club heeft de ambitie uitgesproken om te willen investeren in LED verlichting. Hier komt een apart raadsvoorstel voor. Dit budget kan gesloten worden.
71870 RKSV kunstgras voetbal 435.460 0 375.343 60.117 nee
Kunstgras is vervangen. Project moet nog officieel opgeleverd worden, dit staat in 2021 op de planning.
71871 RKVV automatische beregeningssproeiers 5.280 0 0 5.280 ja
De werkzaamheden worden voorlopig niet uitgevoerd. Project kan worden afgesloten.

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Terug naar navigatie - Programma 5. Wonen & Leefomgeving
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld t/m 2020 Gerealiseerd t/m 31-12-2019 Gereali-seerd 2020 Restant Afsluiten ja/nee
71827 Voorbereidingskrediet plan Kloostertuin 100.000 0 0 100.000 nee
De interne voorbereiding van het project is opgestart. In 2020 zijn nog geen externe kosten gemaakt. Dit zal in 2021 gebeuren.
70009 Voorbereidingskrediet grex De Mijlpaal 200.000 27.234 75.256 97.510 nee
De raad heeft in oktober 2019 een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar gesteld voor een toekomstige grondexploitatie De Mijlpaal. Zodra het bestemmingsplan wordt vastgesteld zal een grondexploitatie worden geopend en de boekwaarde in de exploitatie worden ingebracht.
71631 Boschhoeve n.v.t. 23.090 11.999 n.v.t. nee
Boschhoeve betreft een oude NIEGG locatie en sinds 2016 worden deze als materiële vaste activa verantwoord. In 2019 is de locatie getaxeerd en de opbrengstwaarde is op € 925.000 vastgesteld, ver boven de huidige boekwaarde van € 435.000. In de toekomst zal de locatie verder worden ontwikkeld en zal waarschijnlijk een grondexploitatie worden geopend.

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Terug naar navigatie - Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld t/m 2020 Gerealiseerd t/m 31-12-2019 Gereali-seerd 2020 Restant Afsluiten ja/nee
71508 Peilbuizen 60.000 14.104 0 45.896 nee
De werkzaamheden zijn rond de jaarwisseling aanbesteed en worden in 2021 uitgevoerd.
71510 Reconstructie Broekdijk 2.175.000 778.813 1.364.302 31.885 ja
Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het project kan worden afgesloten.
71512 Milieustraat aanpassing 272.363 233.652 0 38.711 ja
Er staan geen investeringen meer gepland, kan worden afgesloten.
71608 Schoolmarkering zebrapaden oost 18.000 4.819 0 13.181 nee
Werkzaamheden voor het verbeteren van de schoolomgeving lopen nog, deze worden in 2021 afgerond.
71609 Parkeerplaatsen school Oude Landen 20.000 15.000 2.694 2.306 nee
Werkzaamheden voor het verbeteren van de schoolomgeving zijn nog niet afgerond.
71612 Ondergrondse containers voor inzameling huishoudelijk afval (2017) 175.000 88.591 13.441 72.968 nee
Het restant budget wordt gebruikt voor het plaatsen van ondergrondse containers in de Pieter Dekkerstraat en in Nuenen West.
71626 Reconstructie op-/afritten Geldropsedijk A270 230.000 6.800 0 223.200 nee
De reconstructie van de op-/afritten Geldropsedijk A270 zal in de komende periode verder worden uitgewerkt. Dit project heeft een sterke link naar de studie bundelroutes en verkeersontsluiting Nuenen West.
71705 Herinrichting Weverstraat 310.000 300.764 0 9.236 ja
Het gedeelte van de Weverstraat tussen Berg en Lavendelstraat is gereconstrueerd. De werkzaamheden zijn gereed.
71707 Vrijverval riolen 2018 355.248 242.442 134.580 -21.773 ja
In de loop van 2020 zijn enkele calamiteiten in de riolering en aan de afwatering geconstateerd en hersteld. Het project kan worden afgesloten.
71719 Aanschaf straatnaamborden 7.500 2.050 0 5.450 ja
Dit is een doorlopend budget en is daarom omgezet naar een jaarlijks bedrag in de (exploitatie)begroting. Krediet wordt afgesloten.
71728 Fietspad Molenven Stiphout-Nuenen 274.000 51.340 13.374 209.286 ja
Fietspad Molenven is in 2020 gerealiseerd. Het project is voordeliger uitgevallen. Dit heeft te maken met de voorcalculatie, de samenwerking met gemeente Helmond (kwantumvoordeel). Er is provinciale én regionale subsidie ontvangen, waardoor de investering netto ook lager uitvalt.
71732 Maatregelen n.a.v. onderzoek verkeersknelpunt Soeterbeek 50.000 11.465 3.254 35.281 nee
De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Kruising Boord - Boordseweg - Kapperdoes - Helsestraat gaat in 2021 nog op de schop.
71733 Inrichten veilige schoolomgeving 40.000 20.024 13.200 6.776 nee
De omgeving van de Crijnsschool in Nuenen Zuid heeft een verkeersveiligere inrichting gekregen. Op dit moment lopen de voorbereidingen bij basisschool de Dassenburcht. De werkzaamheden bij de Dassenburcht worden in 2021 afgerond.
71783 Versterken ecologische verbindingszones Hooidonk 36.000 0 0 36.000 nee
Het project zal in 2021 worden uitgevoerd.
71809 Speelvoorzieningen 2018 85.000 20.496 14.602 49.902 ja
Dit krediet wordt afgesloten, het restant budget wordt toegevoegd aan speelvoorzieningen jaarschijf 2021.
71811 Vervanging electromechanische pompgemalen 2018 35.000 28.618 0 6.382 ja
Dit project is bij de tussentijdse rapportage najaar 2020 afgesloten (raad november 2020).
71813 Groen Vallestap en omgeving 180.000 121.789 17.128 41.083 ja
In de tussentijdse rapportage najaar 2020 is gemeld dat dit project pas in 2021 wordt afgerond. Het project is sneller uitgevoerd dan eerder voorzien en kan alsnog worden afgesloten.
71818 Speelvoorzieningen centrale voorziening 170.000 127.470 31.242 11.288 nee
Uitvoering van ATB route is ingezet. Vanwege corona nog niet verder kunnen gaan met uitvoering en gereedmaken van het parcours, dit krijgt in 2021 een vervolg.
71829 Tijdelijke maatregelen Berg (relatie WvVG) ivm Vincentre 50.000 0 0 50.000 nee
Project Vincentre wordt de komende periode verder uitgewerkt. Dan zal ook meer duidelijk worden over de tijdelijke maatregelen Berg ivm Vincentre. Bij de tussentijdse rapportage najaar 2020 is al gemeld dat dit project pas in 2021 wordt afgerond. In de begroting 2021 is hiermee al rekening gehouden.
71840 Mobiliteitsbudget-Verkeersonderzoeken / planstudies -57.500 3.101 27.799 -88.400 nee
De uitvoering van het project is in 2020 gestart. De begrote subsidies zullen later worden ontvangen, hierdoor is er tijdelijk een negatief restant. Dit zal in 2021 worden rechtgetrokken en betekent dus niet dat er sprake is van een overschrijding.
71841 Aanvulling meetsystemen leefbaarheid/ mobiliteit 110.000 0 0 110.000 nee
In de tussentijdse rapportage is reeds gemeld dat dit project pas in 2021 wordt afgerond. In de begroting 2021 is hiermee al rekening gehouden.
71845 Verbetering fietsverbinding Lyndakkers - riolering 20.000 0 0 20.000 nee
Dit betreft een voorbereidingsbudget. In de begroting 2021 staat de uitvoering gepland voor 2022.
71847 Herinrichting Papenvoort-Houtrijk-vGoghkerk riolering WvVG 50.000 0 0 50.000 nee
Dit betreft een voorbereidingsbudget. In de begroting 2021 staat de uitvoering gepland voor 2021 en 2022.
71906 Herinrichting Papenvoort-Houtrijk-vGoghkerk wegen WvVG 30.000 0 0 30.000 nee
Dit betreft een voorbereidingsbudget. In de begroting 2021 staat de uitvoering gepland voor 2021 en 2022.
71857/ 71858 Herinrichting Park en Vijver gemeentehuis WvVG 50.000 0 0 50.000 nee
Dit betreft een voorbereidingsbudget. In de begroting 2021 staat de uitvoering gepland voor 2023.
71886 Onderzoek mobiliteitsprojecten 180.000 134.690 44.232 1.078 ja
Het project is afgerond. Een gedeelte van het budget is conform raadsvoorstel gebruikt voor het project Mobiliteitsbudget -Verkeersonderzoeken/planstudies (71840).
71887 Herinrichting Kerkakkers, Polder, 2e ontsluiting 75.000 0 0 75.000 nee
Dit betreft een voorbereidingsbudget. In de begroting 2021 staat de uitvoering gepland voor 2022.
71891 Vervangen abri's 80.000 27.900 31.788 20.312 ja
Alle abri's zijn in 2020 vervangen. Het project is afgerond.
71910 Verlichting fietspad Stiphoutseweg 50.000 640 23.856 25.504 ja
Dit krediet kan afgesloten worden. Het bedrag valt lager uit door een combinatie van werkzaamheden.
71914 Calamiteitenpad Esrand 92.000 0 0 92.000 nee
Het plan moet nog worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van particulier initiatief voor bouwplannen.
71921 Levensduurverlengende reliningen 2019 225.000 83.801 152.768 -11.569 ja
In de loop van 2020 zijn enkele calamiteiten in de riolering geconstateerd en hersteld. Het budget kan worden afgesloten.
71922 Speelvoorzieningen 2019 85.000 64.239 18.560 2.202 ja
Dit krediet wordt afgesloten, het restant budget wordt toegevoegd aan speelvoorzieningen jaarschijf 2021.
71923 Aanleg toegangsweg Esrand 24.500 2.759 13.197 8.544 ja
De werkzaamheden zijn gereed, het project kan worden afgesloten.
70002 Inrichting omrasterde hondenlosloopgebieden woonkernen 15.000 0 0 15.000 nee
Project zal in 2021 worden uitgevoerd.
70003 Vervangen openbare verlichting masten 2019/2020 244.084 0 29.113 214.971 ja
Dit krediet wordt om administratieve redenen afgesloten, het restant budget wordt toegevoegd aan openbare verlichting masten jaarschijf 2021. Door de tegen de gemeente aanhangig gemaakte rechtszaak, worden de werkzaamheden in 2021 uitgevoerd.
70004 Vervangen openbare verlichting armaturen 2019/2020 293.532 0 0 293.532 ja
Dit krediet wordt om administratieve redenen afgesloten, het restant budget wordt toegevoegd aan openbare verlichting armaturen jaarschijf 2021. Door de tegen de gemeente aanhangig gemaakte rechtszaak, worden de werkzaamheden in 2021 uitgevoerd.
70005 Vervanging electromechanische pompgemalen 2020 25.000 0 19.242 5.758 nee
Het merendeel van de werkzaamheden is uitgevoerd. Er moeten nog enkele werkzaamheden worden uitgevoerd.
70006 Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/ Dommeldelta 250.000 2.320 0 247.680 nee
(was nr 71714) Met waterschap De Dommel moet nog overleg gepleegd worden over nut en noodzaak van deze maatregelen.
70007 Speelvoorzieningen 2020 85.000 0 43.977 41.023 ja
Dit krediet wordt afgesloten, het restant budget wordt toegevoegd aan speelvoorzieningen jaarschijf 2021.
70008 Groenreconstructies 2020 35.000 0 35.000 0 ja
Op diverse locaties zijn groenreconstructies uitgevoerd, wat de algehele kwaliteit van de openbare ruimte ten goede komt.
70014 Dassentunnel 35.500 0 35.500 0 ja
Voor de start van de uitvoering van de reconstructie Broekdijk kwam er een melding van het Brabants Landschap over het regelmatig aanrijden van dassen op de Broekdijk. Omdat het nog mogelijk was een dassentunnel aan te leggen is dit meteen uitgevoerd. Hiermee kunnen dassen veilig de Broekdijk passeren tussen het Nuenens Broek en de weilanden in het Hool. De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van het budget Natuur- en landschapsontwikkeling. Hier wordt namelijk een jaarlijkse bijdrage uit de reserve Groen voor Rood geraamd. Vanwege de administratieve verwerking is deze uitgave op een separaat krediet geboekt.

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld t/m 2020 Gerealiseerd t/m 31-12-2019 Gereali-seerd 2020 Restant Afsluiten ja/nee
71908 Renovatie Klooster 1.593.211 123.704 71.153 1.398.354 nee
Vervanging theater techniek is uitgesteld i.v.m. verbouwing Klooster. Dit zal later alsnog worden aanbesteed als de plannen voor het Klooster concreet zijn. Dit om de theatertechniek volledig op het "nieuwe" Klooster aan te sluiten.
70013 Klooster nieuwe stijl (gedeelte 2020) 100.000 0 55.213 44.787 nee
Renovatie Klooster verkeert in ontwerpfase. Daadwerkelijke aanbesteding aannemer en installaties vindt pas in 2021 plaats.

Rechtmatigheid investeringen

Terug naar navigatie - Rechtmatigheid investeringen

Bij 6 investeringskredieten is sprake van overschrijdingen. Het gaat om de volgende projecten:

  • 71713 RKVV Nederwetten toplaagrenovatie natuurgras € 75,-;
  • 71802 RKGSV Gerwen aanleg hybrideveld € 1.454,-;
  • 71865 RKGSV Drainage voetbalveld (in combinatie met toplaagrenovatie) € 2.385,-;
  • 71707 Vrijverval riolen 2018 € 21.773,-;
  • 71921 Levensduurverlengende reliningen 2019 € 11.569,-.

De overschrijdingen op deze investeringskredieten zijn onder € 50.000,- waardoor er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid conform de financiële verordening van de gemeente Nuenen (artikel 5 lid 3).

Daarnaast staat op 31-12-2020 project 71840 Mobiliteitsbudget-Verkeersonderzoeken / planstudies op € 88.400,- negatief. De uitvoering van het project is in 2020 gestart. De begrote subsidies worden later ontvangen, hierdoor is er tijdelijk een negatief restant. In 2021 wordt dit rechtgetrokken, er is geen sprake van budgetoverschrijding.