Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Terug naar navigatie - Algemene toelichting en inleiding bij programma's

De programmaverantwoording geeft de toelichtingen per programma weer. We gaan daarbij telkens in op 3 vragen:

  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Wat heeft het gekost?

In de tabel bij "Wat heeft het gekost" staan de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo daarvan. 

 

Afwijkingen groter dan € 25.000,- tussen begroting en realisatie over 2020 worden toegelicht in de jaarrekening onder Analyse overzicht van baten en lasten.

Onder het programma lichten we alleen de grootste verschillen toe.

 

Kadernota

 

In 2020 is er voor het eerst op een andere wijze vormgegeven aan de kadernota. Bij de fracties zijn diverse wensen opgehaald en via een constructieve informele bijeenkomst met raads- en burgercommissieleden gebundeld tot een totaallijst A en B. De totaallijst B betrof overige wensen zonder financiële consequenties voor de begroting en daarom zijn deze onderwerpen niet uitgewerkt in de begroting en de jaarrekening. De totaallijst A wensen kadernota (inclusief ambtelijke doorrekening) heeft de basis gevormd voor het initiatiefvoorstel Kadernota 2020. Hiermee is de Kadernota 2020 uitdrukkelijk een voorstel van de raad, tot stand gekomen door een andere manier van werken. In de begroting 2020 - 2023 is in de algemene inleiding opgenomen hoe deze wensen zijn verwerkt in de begroting. Hieronder geven we per onderwerp (op hoofdlijnen) aan wat hiermee is gedaan in 2020.

DuurzaamheidUitbreiding van de formatie heeft plaatsgevonden en er is actief aan de slag gegaan met uitvoeringsplannen, waarbij ook veel aandacht is geweest voor voorlichting. Voor meer informatie verwijzen wij u naar programma 6 (Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer).

Bereikbaarheid en mobiliteit: De resultaten van de metingen door burgerinitiatief AiREAS zijn gedeeld en er zijn verschillende stappen gezet om de bereikbaarheid te waarborgen. Voor meer informatie verwijzen wij naar programma 6 (Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer).

Volkshuisvesting: In 2021 is het Programma Wonen 2020 - 2030 vastgesteld en een extra storting vanuit de algemene reserve in bestemmingsreserve Bouwgrond sociale woningbouw bleek niet nodig te zijn. Voor meer informatie over wonen verwijzen wij naar programma 5 (Wonen & Leefomgeving).

Sociaal domein: De regeling Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten gaat uit van een inkomensgrens tot 130% van het sociaal minimum inkomen en uitbreiding van de formatie heeft plaatsgevonden.

Jongeren: Wij zijn aan het kijken hoe we het beste invulling kunnen geven aan een Nuenense jeugdraad. Voor meer informatie verwijzen wij naar programma 1 (Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening). Er is een nieuwe jongerenhuiskamer gerealiseerd in het participatiehuis Het Goed. 

Openbaar groen: Het maaibeleid is aangepast. Zoals in de begroting 2020 - 2023 al is aangegeven wordt in 2022 het beleid met betrekking tot openbaar groen geactualiseerd.

Veiligheid: In de begroting is geen extra capaciteit voor BOA's voorzien, maar vanwege de extra handhavingstaken als gevolg van de maatregelen in het kader van corona hebben we wel extra handhavingscapaciteit ingehuurd. De camera's zijn geplaatst op Eeneind. Voor meer informatie verwijzen wij naar programma 2 (Veiligheid & Handhaving).

Toerisme & recreatie: Er is geen openbaar toilet in het Park gerealiseerd. Deze wens wordt meegenomen bij het project 'herinrichting Park, Parkstraat en omgeving' waar we in 2021 mee aan de slag gaan. 

 

Corona

Terug naar navigatie - Corona

Net als alle gemeenten is ook Nuenen geraakt door de coronacrisis - en nog steeds. Dit heeft op allerlei fronten impact op onze gemeente en op de gemeentelijke organisatie. Wij zijn thuis gaan werken, overleggen en vergaderingen vinden met name digitaal plaats en de raad heeft een aantal keren digitaal vergaderd en gestemd. We voerden een nieuwe regeling (TOZO) uit, gingen op zoek naar mogelijkheden en alternatieven om de gevolgen van de coronamaatregelen enigszins te verzachten en ondersteunden ondernemers en scholen bij de inrichting van hun bedrijven en schoolgebouwen om verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te gaan. Daarnaast gingen de reguliere werkzaamheden gewoon door. In deze jaarrekening laten we zien wat we in 2020 bereikt hebben en welke invloed, ook financieel, de coronapandemie op onze gemeente heeft gehad. Corona komt dan ook in diverse programma's terug.

Het Rijk heeft toegezegd de gemeenten financieel te compenseren. De vergoeding wordt uitgekeerd via de algemene uitkering gemeentefonds en is dus op bepaalde verdeelsleutels gebaseerd en niet op daadwerkelijke kosten. Dat betekent dat individuele gemeenten geen garantie hebben dat de gemaakte kosten volledig worden gecompenseerd. We hebben in juli 2020 een 1e tranche ontvangen van € 189.000,- voor de periode tot en met mei 2020. Deze is uitgewerkt in de septembercirculaire 2020, waarbij ook de 2e tranche van € 283.000,- is verwerkt. Dit totale voorlopige bedrag van € 472.000,- is in de tussentijdse rapportage najaar 2020 verwerkt (raadsbesluit 5 november 2020). In de decembercirculaire 2020 heeft het Rijk een aanvullend steunpakket beschikbaar gesteld van € 60.000,- voor 2020 (en € 217.000,- voor 2021). Ook zijn nog aanvullingen toegezegd voor o.m. afvalinzameling, handhaving, inkomstenderving, perspectief voor jongeren. Deze worden nog nader berekend en in 2021 uitgekeerd.

In de tussentijdse rapportage najaar 2020 hebben we de meerkosten, minderkosten, inkomstendervingen en Rijksbijdrage als gevolg van de coronacrisis opgenomen, voor zover op dat moment (september 2020) bekend of verwacht. Na afsluiting van 2020 maken we hiervan in deze jaarrekening de balans op met de gerealiseerde cijfers.

Hoewel de Rijksbijdrage via de algemene uitkering is toegekend en dus niet geoormerkt is, zijn er wel doelen aan gekoppeld. Voor een aantal doelen hebben wij in 2020 geen/nauwelijks kosten gemaakt, maar verwachten wij die pas in 2021 te maken. Wij stellen daarom de raad voor om de (nog) niet bestede coronamiddelen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld, te reserveren voor 2021 via de (tijdelijke) bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis.

 

Onderstaande tabel geeft de financiële gevolgen van 2020 door de coronacrisis weer. We hebben hierin nu ook de Tozo-regeling meegenomen. Deze wordt anders gefinancierd, het Rijk verstrekt een specifieke uitkering en vergoedt zo de werkelijke kosten van alle individuele gemeenten. Voor het totaalbeeld hebben we deze nu toch toegevoegd (zowel baten als lasten, budgettair neutraal).

 

Zowel de compensatie als de meerkosten zijn als positieve bedragen weergegeven, een negatief bedrag betekent minderkosten.

progr. Financiële gevolgen coronacrisis Meerkosten/ minderopbrengst tussentijdse rapportage Meerkosten/ minderopbrengst realisatie Compensatie Rijk maart-sept (september-circulaire) Compensatie Rijk aanvullend (december-circulaire)
1 Personele kosten: Minder opleidingen, teambuilding e.d. -45.000 -66.098
1 Personele kosten: Arbotechnische aanpassingen thuiswerkplek 50.000 38.287
1 Facilitaire kosten: aanpassingen gemeentehuis, desinfectiezuilen e.d. 0 6.040
1 Facilitaire kosten: minder cateringkosten 0 -6.924
1 Minder legesopbrengsten dienstverlening (m.n. reisdocumenten) 112.000 85.987
1 Verkiezingen 0 0 40.076
2 Handhaving (extra toezicht) 33.000 39.963 57.382
3 Voorschoolse voorzieningen peuters 0 1.814 34.878
3 Inhaalzorg en meerkosten Wmo en Jeugd (continuïteit van zorg) 0 18.556 42.582 23.598
3 Niet ontvangen eigen bijdragen Wmo 24.000 24.000 23.917
3 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO):
Kosten uitkeringen en uitvoering van de regeling 1.800.000 2.166.382
Rijksbijdrage (gelijk aan kosten) -1.800.000 -2.166.382
3 Participatie (sociaal werkbedrijf) 105.875 105.875 105.875
3 Re-integratie 19.897
3 Schuldenbeleid en bijzondere bijstand (o.m. verstrekte mondkapjes) 4.425 12.471
3 Vrijwilligersorganisaties jeugd 9.501
3 Perspectief voor jongeren 3.215
4 Lokale culturele voorzieningen 128.438
Verhuur sportaccommodaties: Doordat sportaccommodaties zijn gesloten, ontvangt de gemeente minder inkomsten uit verhuur 18.000 0
4 Buurt- en dorpshuizen 15.314
5 Minder leges omgevingsvergunningen 100.000 0
6 Afvalexploitatie: extra kosten inclusief toezicht milieustraat 62.000 59.884
6 Openbaar groen: Extra kosten WSD om het werk veilig te kunnen blijven doen, te denken aan extra busjes en hygiënemiddelen 9.000 0
7 Toeristenbelasting 3.543 6.000
7 Precario/markt/evenementenleges: 8.161
-minder leges APV 4.303
-kermis (saldo baten en lasten) 15.000
8 Stelpost/overig 4.000 0 3.539
Totaal 472.875 337.870 472.124 59.505
Resumé:
Totale Rijksbijdrage 2020 531.629
Totale werkelijke meerkosten/minderopbrengst 2020 337.870
Restant: reserveren voor 2021 193.759