Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Overeenkomsten

Op grond van artikel 53 BBV nemen wij in de toelichting bij de balans de belangrijke financiële verplichtingen op die niet in de balans zelf zijn opgenomen, maar waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is gebonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om (langlopende) huurcontracten en leaseovereenkomsten. Nadrukkelijk worden hier dus geen toekomstige rechten genoemd. De bedoeling van dit artikel is om aan te geven, naast de bedragen die al volgens de balans bekend zijn, welke toekomstige uitgaven we verwachten. Als een gemeente veel langlopende verplichtingen is aangegaan geeft de balans een te rooskleurig beeld.

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen:

De garantstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving Aard Dekkings-percentage Oorspronkelijk bedrag Restant 1-1-2020 Restant 31-12-2020 Betalingen gedurende 2020 Vermeerdering gedurende 2020
Indirecte garantstellingen
Vaste geldlening U/G Woonbedrijf 50% 22.000 22.000 22.000 0 0
Vaste geldlening U/G Woonzorg Nederland 50% 3.948 2.895 2.632 263 0
Vaste geldlening U/G Woningbouwvereniging Helpt Elkander 50% 71.398 60.229 59.216 6.013 5.000
Totaal garantstellingen 97.346 85.125 83.848 6.277 5.000

Nagenoeg alle overeenkomsten die de gemeente Nuenen heeft afgesloten zijn kortlopend van aard, maximaal 1 jaar. Wel kennen de meeste overeenkomsten een clausule dat als niet uiterlijk voor een bepaalde datum – bijvoorbeeld 2 maanden voor het einde van het jaar – de overeenkomst wordt opgezegd deze automatisch doorloopt.
De belangrijke langdurige contracten en verplichtingen van materiële aard zijn hieronder opgenomen:

Omschrijving Verbonden t/m Bedrag in €
Inhuur personeel 2021 1.541.000
Leerlingenvervoer 2021 289.000
Europalaan/HOV2 709.000
Levering energie 2022 338.000
Onderhoud bermen, watergangen en gladheidsbestrijding 2022 231.000
Afvalverwerking 2020 / 2025 158.000
Contracten met zorgaanbieders Jeugdwet en Wmo (geen volumeafspraken) 2025 -

Arbeidskostengerelateerde verplichtingen

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan bijv. (spaar)verlofaanspraken.