Samenvatting

Het jaar 2020 stond in het teken van de coronapandemie, de maatregelen tegen de verspreiding van het virus en de maatregelen om de negatieve gevolgen ervan in te perken. In het begin hebben we vooral moeten kijken wat de maatregelen betekenen voor onze dienstverlening en de extra taken die één en ander met zich meebracht. En natuurlijk ook de omschakeling naar nieuwe manieren van werken. Thuiswerken werd de norm. Dat had gevolgen voor met name trajecten waarbij veel overleg nodig of gewenst was. Raads- en commissievergaderingen gingen digitaal, net als de meeste interne overleggen. De (financiële) gevolgen van corona(maatregelen) voor specifieke programmaonderdelen vindt u bij de betreffende programma’s terug. Met name voor de reguliere werkzaamheden in programma 2 waren die gevolgen groot; de medewerkers in het veiligheidsdomein hebben hun handen vol gehad aan de implementatie van de maatregelen, adviseren van inwoners, verenigingen en bedrijven hierover en de controle op het naleven ervan.
Corona had ook een grote impact in het sociale domein. We kregen extra taken door de invoering van Tozo regelingen, maar zagen met name in het sociale domein ook de impact op het dagelijks leven van inwoners (bij mantelzorg bijvoorbeeld), scholen, in de zorgketen. We zijn daar waar we moesten en konden bijgesprongen, maar waren ook positief verrast door de veerkracht en inventiviteit van onze gemeenschappen om de negatieve gevolgen van de pandemie en de gevolgen ervan op te vangen.

Na een doorstartperiode in het vroege voorjaar zijn trajecten (ook die met veel overleg met externen) later (digitaal) weer opgepakt. En hebben we in veel gevallen bijna als vanouds kunnen werken aan plannen, beleidsstukken en voorstellen zoals die voor de ontsluiting van Nuenen West, de verbouwing van Het Klooster, het programma Wonen, toekomstbestendig Nuenen, de renovatie van De Hongerman, gebiedsontwikkeling De Mijlpaal, een nota Hoger bouwen, nota’s over Participatie, het vrijwilligersbeleid en diverse bestemmingsplannen.

 
De gemeente Nuenen heeft het boekjaar 2020 met een positief resultaat afgesloten. De begroting na wijziging gaf een positief resultaat van afgerond € 196.000,- (tussentijdse rapportage najaar 2020). Het gerealiseerde resultaat komt uit op afgerond € 1.034.000,-. Het positieve resultaat is vooral te danken aan de grondexploitaties. De grootste mee- en tegenvallers zijn:
  • bouwgrondexploitatie + € 1.050.000,- 
  • voordeel op maatschappelijke zorg en participatie + € 397.000,-
  • nadeel op Wmo - € 219.000,-
  • kosten openbaar groen - € 319.000,-.

 

Het totale weerstandsvermogen bedraagt op 31-12-2020 € 28,0 miljoen (vóór resultaatbestemming). De ratio weerstandsvermogen is 1,51 (2019: 1,88).