Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op diverse aspecten van het overzicht van baten en lasten. Achtereenvolgens zal ingegaan worden op:

  • Vennootschapsbelasting;
  • Begrotingsrechtmatigheid;
  • Analyse van het overzicht van baten en lasten (de verschillen tussen de raming en realisatie);
  • Onvoorzien;
  • Incidentele baten en lasten;
  • Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
  • Wet normering bezoldiging topfunctionarissen.

De cijfers in de analyse van het overzicht van baten en lasten sluiten niet aan met het Overzicht van baten en lasten. Dit komt doordat in laatstgenoemd overzicht de algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overhead, vennootschapsbelasting en mutaties reserves apart in beeld moeten worden gebracht. Deze onderdelen zijn wel gewoon in de programma's opgenomen en daarom in de analyse meegenomen.
De cijfers per taakveld sluiten wel aan bij de tabellen "Wat mag het kosten" in het jaarverslag. Alleen komen er verschillen voor door afronding op duizenden euro's. 
Een nadeel wordt aangeduid met een -teken; positieve bedragen zijn voordelen.

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

Op 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen ingegaan. In boekjaar 2020 is de voorlopige aanslag 2020 ingediend. Momenteel is de gemeente Nuenen in gesprek met de belastingdienst over de definitieve uitgangspunten voor de aangiften van alle jaren. Dit kan leiden tot een wijziging in de aangiften 2016 t/m 2020. Onze verwachting is dat in boekjaar 2021 de gemeente Nuenen een vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst sluit over deze definitieve uitgangspunten.

 

Begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, evenals de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag en het begrotingsjaar van belang zijn”.

Wijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de raad worden voorgelegd. Als dit niet meer mogelijk is, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de raad valt. De toelichting van het BADO zegt hierover:
“Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven omdat de overschrijding strijdig is met artikel 189, lid 4 van de Gemeentewet. Deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) moeten goed herkenbaar in de jaarrekening worden opgenomen (Kadernota Rechtmatigheid BBV). Door het vaststellen van de jaarrekening waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, autoriseert de raad alsnog de betreffende uitgaven.
Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Wel moet de accountant deze in het verslag van bevindingen, waarvan het college in de jaarrekening heeft gemeld dat ze nog moeten worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De accountant moet daartoe in elk geval aangeven of het overzicht ex artikel 28 BBV volledig is of niet."

De toets op rechtmatigheid richt zich op de beschikbare uitgavenbudgetten en de in werkelijkheid gedane uitgaven. Uit het overzicht baten en lasten op de voorgaande pagina’s, en hieronder gecomprimeerd weergegeven, blijkt dat er bij 5 programma's een overschrijding op de lasten is. De bedragen in onderstaande tabel moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Terug naar navigatie - Begrotingsrechtmatigheid
Bedragen x €1.000
Programma Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Restant budget 2020
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 9.693 10.149 -456
Programma 2. Veiligheid & Handhaving 2.230 2.347 -117
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 22.504 22.597 -93
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties 2.678 2.761 -83
Programma 5. Wonen & Leefomgeving 26.681 11.790 14.890
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 8.866 9.658 -792
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie 4.209 4.035 174
Programma 8. Financiën & Belastingen 382 326 56
Terug naar navigatie - Begrotingsrechtmatigheid

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening (€ 456.000,-)

De kostenoverschrijding op programma 1 wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de storting die we hebben moeten doen in de voorziening wethouderspensioenen (€ 190.000,-). De oorzaak ervan is de verdere rentedaling van 0,29% in 2019 naar 0,082% in 2020. De voorziening is gebaseerd op actuariële berekeningen en is niet vooraf te begroten.

Daarnaast zijn de kosten op het taakveld Overhead overschreden met € 261.000,- wat te maken heeft met een lagere toerekening van salariskosten en overhead naar de grondexploitatieprojecten.

Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (kostenoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid en hadden we niet in de tussentijdse rapportage kunnen verwerken).

 

Programma 2. Veiligheid & Handhaving (€ 117.000,-)

De overschrijding betreft de uitgaven op het project Versterking aanpak radicalisering/jihadisme (omvang € 289.000,-). Dit is een regionaal project waarvoor de gemeente Nuenen een rijksbijdrage ontvangt (inkomsten ook in programma 2). Wij hebben hier een kassiersrol en kunnen niet vooraf begroten hoeveel in het lopende jaar wordt besteed.

Op de rest van het programma is vooral sprake van overschotten op het budget.

Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (kostenoverschrijding die we geheel of grotendeels compenseren door direct gerelateerde opbrengsten).

 

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd (€ 93.000,-)

De lasten van de TOZO-regeling, coronacompensatie voor zelfstandigen, zijn hoger geworden dan voorzien (€ 376.000,-). Daarnaast zijn de lasten van de Wmo overschreden bij met name de woon- en vervoersvoorzieningen (€ 108.000,-). Op de rest van het programma zijn de lasten veel lager dan begroot.

Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (kostenoverschrijding die we geheel of grotendeels compenseren door direct gerelateerde opbrengsten; en kostenoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid en hadden we niet in de tussentijdse rapportage kunnen verwerken).

 

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties (€ 83.000,-)

Op sportbeleid overschrijden de lasten met € 54.000,- door uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. We hebben hiervoor een Rijksbijdrage ontvangen die bij de baten zijn opgenomen, deze vallen grotendeels tegen elkaar weg.

Op de sportaccommodaties is er sprake van stijging van energielasten. Daarnaast is door de nieuwe btw-regels de btw op dit taakveld een kostenverhoging. We ontvangen hiervoor gedeeltelijk compensatie van het Rijk (SPUK), die bij de baten moeten worden verantwoord. 

Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (kostenoverschrijding die we geheel of grotendeels compenseren door direct gerelateerde opbrengsten, en kostenoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid en hadden we niet in de tussentijdse rapportage kunnen verwerken).

 

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer (€ 792.000,-)

De overschrijding op programma 6 komt hoofdzakelijk door:
- Openbaar groen € 319.000,-: er is meer aan preventief onderhoud gedaan aan bomen, meer veiligheidsonderzoeken en meer kosten als gevolg van storm en droogte (klimaatverandering). De overschrijding is vooral later in het jaar geconstateerd;
- Stortkosten  € 95.000,-: hier geldt hetzelfde, er wordt meer planmatig gesnoeid met als gevolg meer snoeiafval. Ook de droge zomers hebben hierop een negatieve invloed gehad;
- Storting in de voorziening riolering € 348.000,-: dit is een gevolg van de positieve exploitatie 2020, met name door hogere opbrengst van de rioleringsheffing en ontvangen subsidies voor klimaatadaptatie.

Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (kostenoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid en hadden we niet in de tussentijdse rapportage kunnen verwerken).

Analyse overzicht van baten en lasten

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2020 -9.332.000
Realisatie 2020 -9.715.000
Saldo excl. mutaties reserves -383.000
Mutaties reserves (saldo) -105.000
Verklaring van het saldo -488.000
Lasten 0.1 Bestuur
College van B&W I -206.000
Voor de pensioenvoorziening voor (oud-)wethouders moet een actuariële berekening worden gemaakt die op een wettelijke rente is gebaseerd. Doordat deze rente opnieuw verlaagd is van 0,29% in 2019 naar 0,082% in 2020 moet € 190.000 bijgestort worden. Daarnaast zijn de personele kosten licht hoger dan begroot, zie hiervoor toelichting personele lasten onderaan dit programma.
Directe salarissen bestuur I 58.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat (€ 236.000). Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan de grondexploitatie dan begroot.
Lasten 0.2 Burgerzaken
Directe salarissen burgerzaken (dienstverlening) I -29.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat (€ 236.000). Dit komt grotendeels doordat er minder uren zijn toegerekend aan de grondexploitatie dan begroot.
Baten 0.2 Burgerzaken
Rijbewijzen I 24.000
De achterstand die het CBR had in medische keuringen hebben ze in deze periode versneld ingelopen. Corona heeft als gevolg dat inwoners openbaar vervoer mijden, waardoor eigen vervoer en rijbewijs essentieel zijn. We hadden vanwege corona rekening gehouden met minder legesopbrengsten op burgerzaken over de hele linie. Die waren ook wel lager, maar minder dan verwacht, zoals ook blijkt uit het corona-overzicht in de algemene inleiding.
Lasten 0.4 Overhead
Personele lasten I -72.000
Zie analyse personele lasten en baten onderaan deze tabel
Dienst Dommelvallei I 94.000
De bijdrage aan de GR Dienst Dommelvallei is lager dan begroot als gevolg van het positieve rekeningresultaat van de dienst.
Toerekening overhead aan grex I -231.000
Er is minder overhead toegerekend aan de bouwgrondexploitatie dan begroot. De overhead wordt aan de projecten toegerekend naar rato van de toegerekende salariskosten, deze waren ook lager dan begroot. Dit vormt een extra kostenpost binnen taakveld overhead.
Huis-aan-huis blad I -33.000
Heel 2020 zijn we geconfronteerd met maatregelen vanuit het kabinet en het Rijk om coronabesmettingen tegen te gaan en voorzieningen die in het leven werden geroepen om de (financiële) gevolgen daarvan voor ondernemers op te vangen. We hebben ervoor gekozen om inwoners en ondernemers daarover in de lokale kranten goed te informeren. Dat heeft tot gevolg gehad dat we veel extra advertentieruimte hebben ingekocht, zoals voor de infographics over de (bijna wekelijks) veranderende regels. We zijn daarbij niet zuinig geweest omdat door teruglopende advertentieverkoop de lokale kranten voor een deel afhankelijk waren van inkomsten vanuit gemeentelijke publicaties.
Baten 0.4 Overhead
Personele lasten en baten I 15.000
Zie analyse personele lasten en baten onderaan deze tabel
0.10 Mutaties reserves programma 1
Er is minder onttrokken aan de algemene reserve dan begroot doordat de bijdrage aan Dienst Dommelvallei lager was dan begroot. Zie ook Lasten 0.4 Overhead. Een deel van deze bijdrage zouden we ten laste van de reserve brengen, namelijk het deel van de 1e begrotingswijziging 2020 van DD (in Nuenen bij de tussentijdse rapportage verwerkt). Dit is achteraf niet nodig. I -105.000
Overige verschillen I -3.000
Totaal programma 1 -488.000
Personele lasten en baten (raakt taakvelden 0.1 en 0.4)
De salariskosten zijn licht overschreden met € 57.000 (dit is 0,8% van de totale salariskosten), voornamelijk door een iets hogere cao-stijging dan vooraf verwacht met stelpost. -57.000
Daarnaast is het inhuurbudget licht overschreden, gedeeltelijk veroorzaakt door het overlap bezetting in het managementteam. -26.000
Overige kleine verschillen, waaronder overige personeelskosten en opleidingskosten (aan opleidingen is minder besteed als gevolg van de coronacrisis, maar dat was grotendeels al verwerkt in de begroting bij de tussentijdse rapportage najaar 2020. Zie ook de tabel in de coronaparagraaf onder de algemene inleiding. De vergoedingen voor thuiswerkmaterialen zijn binnen budget besteed). 11.000
De baten zijn licht hoger dan geraamd met name door een subsidie uit het A&O fonds voor thuiswerkmaatregelen. 15.000
-57.000

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Terug naar navigatie - Programma 2. Veiligheid & Handhaving
2. Veiligheid & Handhaving I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2020 -2.114.000
Realisatie 2020 -1.944.000
Saldo excl. mutaties reserves 170.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo 170.000
Lasten 1.2 Openbare en veiligheid
Veiligheidsbeleid I 162.000
Op het gebied van veiligheid en ondermijning hebben er in 2020 beduidend minder acties en inspanningen plaatsgevonden en de reden hiervoor is corona. Binnen het cluster THOV zijn na het uitbreken van de pandemie andere prioriteiten gesteld. Een aantal ambities zijn uitgevoerd (invoering exploitatiestelsel autobranche en cameratoezicht op Eeneind), maar lang niet alle die gepland waren en waar middelen voor zijn vrijgemaakt. Dit geldt met name voor het data gedreven werken, actieprogramma Ondermijning, inclusief het verbeteren van de gemeentelijke informatiepositie, het opstellen en uitvoeren van het Programma Bedrijventerreinen en daarmee de gebiedsgerichte aanpak, met een doorkijk naar andere bedrijventerreinen dan Eeneind.
Handhaving milieubeheer I 30.000
Door corona zijn in 2020 minder bedrijfsbezoeken uitgevoerd. Ook toezicht en handhaving bij evenementen zoals carnaval en kermis is in 2020 vervallen.
Versterking aanpak radicalisering/jihadisme I -289.000
De overschrijding betreft het project Versterking aanpak radicalisering/jihadisme (€ 289.000,-). Dit is een regionaal project waarvoor de gemeente Nuenen een rijksbijdrage ontvangt (zie ook baten). Wij hebben hier een kassiersrol en kunnen niet vooraf begroten hoeveel in het lopende jaar wordt besteed. Verloopt budgettair neutraal.
Baten 1.2 Openbare en veiligheid
Versterking aanpak radicalisering/jihadisme I 289.000
Zie toelichting bij lasten.
Overige verschillen -22.000
Totaal programma 2 170.000

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Terug naar navigatie - Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2020 -15.197.000
Realisatie 2020 -14.952.000
Saldo excl. mutaties reserves 245.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo 245.000
Lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Peuterspeelzalen I 80.000
In 2020 is de realisatie lager dan begroot, we hebben een subsidie teruggevorderd van 2019 (€ 60.000,-). En er vinden nog diverse afrekeningen plaats over 2020, waardoor nog niet het hele budget is besteed.
Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Maatschappelijk werk I 78.000
De werkelijke uitgaven wijken 4% af van de begroting als gevolg van diverse kleinere verschillen. De post Maatschappelijk werk bestaat uit meerdere onderdelen zoals subsidie LEVgroep (incl. combinatiefunctionaris), subsidie aan diverse verenigingen, pilot Roma en Sinti en overige uitgaven.
Wijkaccommodaties I -52.000
De onderhoudskosten zijn overschreden door het vervangen van regelapparatuur in brede school De Rietpluim. Hiervoor is bij de baten een gedeelte terugontvangen van de school overeenkomstig afspraken (demarcatielijst). Met een extern bureau zijn afspraken gemaakt over hun inzet bij het tot stand komen van de nota accommodatiebeleid. Deze kosten zijn ten laste gekomen van het budget wijkaccommodaties.
Vluchtelingen I 77.000
Met de meicirculaire 2020 zijn rijksgelden ontvangen voor de voorbereidingen op de invoering van de inburgeringswet. In verband met de coronapandemie zijn deze gelden niet besteed. De inburgeringswet is uitgesteld naar 2022. In 2021 ontvangen we ook middelen van het Rijk en die zijn in de begroting opgenomen.
Baten 6.2 Wijkteams
Huisvesting CMD I/S 30.000
Er zijn meerdere oorzaken voor de hogere baten bij de huisvesting van het CMD. De huurbaten blijken structureel te laag begroot te zijn (ca. € 16.000). Daarnaast zijn ook de kosten van het CMD € 19.000 hoger. Een deel van de kosten berekenen wij door aan de medegebruikers van het CMD, wat weer hogere baten veroorzaakt (ca. € 14.000). Dit laatste is een budgettair neutraal verschil en gedeeltelijk structureel van aard. We stellen voor zowel baten als lasten in de begroting structureel aan te passen, de baten met € 23.000 en de lasten met € 12.000, per saldo € 11.000. De rest is incidenteel van aard.
Lasten 6.3 Inkomensregelingen
Bijstandsverlening (BUIG-regelingen) I 211.000
Minder uitgaven Ioaw(z), Participatiewet door o.a. lagere instroom (ondanks corona) dan vooraf ingeschat. Ondanks jarenlange tekorten op het Rijksbudget zijn er minder uitgaven geweest. Hierdoor zijn er voor het eerst gemeentelijke middelen overgehouden. Door de resultaten op verminderde instroom, uitstroom op re-integratie en inzet van handhaving is dit resultaat bereikt.
Bijzondere bijstand I 23.000
Minder uitgaven dan verwacht o.a. minder huisvesting statushouders.
Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) I 60.000
Er zijn geen aanvragen geweest van gevestigde zelfstandigen voor een uitkering levensonderhoud of kapitaal (lening), of van startende ondernemers in 2020.
TOZO I -379.000
De Tozo-uitgaven waren hoger dan we bij de tussentijdse rapportage (begin september) hadden ingeschat, er is in de laatste maanden nog veel gebruik van Tozo gemaakt. De uitgaven worden vergoed door het Rijk. We hebben daarvoor voorschotten ontvangen van het Rijk (zie baten); het niet-bestede deel van de voorschotten mag worden meegenomen naar 2021.
Individuele inkomenstoeslag I 20.000
Er is minder beroep gedaan op deze regeling.
Gemeentelijke minimaregeling I 28.000
Minder mensen hebben een beroep gedaan op deze regeling (mede door corona waren er minder sportabonnementen en andere activiteiten).
Baten 6.3 Inkomensregelingen
Bijstandsverlening I -51.000
Er is minder teruggevorderd dan begroot, dit bedrag kan jaarlijks flink schommelen.
Bijzondere bijstand I 53.000
Er is meer teruggevorderd dan begroot, mede door terugbetaling verstrekte voorschotten aan zelfstandig ondernemers (Tozo).
TOZO I 379.000
De Rijksbijdrage is gelijk aan de uitgaven van Tozo, zie toelichting bij lasten.
Lasten 6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo
Woonvoorzieningen I -52.000
Afgelopen jaar zijn een aantal duurdere woningaanpassingen afgerond waardoor het budget is overschreden.
Vervoersvoorzieningen I -56.000
Afgelopen jaar hoger aantal duurdere voorzieningen verstrekt. Gaat om voorzieningen met specifieke aanpassingen.
Directe salariskosten I -36.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat (€ 236.000). Dit komt grotendeels doordat er minder uren zijn toegerekend aan de grondexploitatie dan begroot.
Lasten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Dagbesteding Wmo I -273.000
Aantallen indicaties zijn gestegen ten opzichte van 2019 (en dus ten opzichte van de begroting 2020).
Zelfstandig leven Wmo I 241.000
Aantallen indicaties zijn afgenomen ten opzichte van 2019, minder indicaties zwaar zijn er afgegeven ten opzichte van 2019.
Huishoudelijke verzorging I -88.000
Stijging in aanvragen en hogere tarieven.
PGB Wmo I 161.000
Minder pgb's afgegeven en lagere budgetten.
Kortdurend verblijf Wmo I -94.000
Er is meer kortdurend verblijf ingezet ter voorkoming van overbelasting van de mantelzorger.
Baten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Eigen bijdragen Wmo I -58.000
Vanwege het abonnementstarief zijn er minder inkomsten uit eigen bijdrage. In 2021 komen er nog stortingen over 2020, maar deze mogen volgens verslaggevingsregels pas in 2021 worden verwerkt.
Lasten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Jeugdhulp verblijf I 57.000
Aantal kinderen met verblijf is afgenomen.
Jeugdhulp ambulant I -160.000
Verlengingen van indicaties door corona waardoor begeleiding en behandeltrajecten langer nodig zijn geweest. In sommige casussen is zwaardere zorg ingezet door de coronacrisis.
Zelfstandig leven jeugd I 104.000
Door de coronacrisis is de begeleiding op een andere manier ingevuld, wat heeft geresulteerd in minder uren inzet.
Vervoer 18- I -41.000
Er zijn indicaties vervoer afgegeven voor grotere afstanden waardoor de kosten zijn gestegen.
Jeugdzorg-plus I 67.000
Er is geen inzet geweest op jeugdzorgplus waardoor Nuenen een bedrag terug gaat krijgen. De eindafrekening is nog niet binnen waardoor het terug te krijgen bedrag nog onduidelijk is.
Lasten 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Gedwongen kader I -39.000
Ondertoezichtstellingstrajecten hebben in sommige casussen langer gelopen, waardoor de kosten hoger zijn uitgevallen dan van te voren de schatting is geweest bij het vaststellen van de voorschotten.
Overige verschillen I -45.000
Totaal programma 3 245.000

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Terug naar navigatie - Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
4. Verenigingen & Accommodaties I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2020 -2.432.000
Realisatie 2020 -2.375.000
Saldo excl. mutaties reserves 57.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo 57.000
Lasten 5.1 Sportbeleid en activering
Sportverenigingen I -56.000
Een overschrijding wordt veroorzaakt door uitvoering van het Lokaal Sportakkoord, deze zijn bij de baten als plus opgenomen en vallen tegen elkaar weg. Daarnaast is in september een sportformateur gesubsidieerd bij de LEV groep.
Baten 5.1 Sportbeleid en activering
Sportverenigingen I 35.000
We hebben een Rijksbijdrage ontvangen voor uitvoering van het lokaal Sportakkoord. De overschrijding bij de lasten valt tegen elkaar weg.
Lasten 5.2 Sportaccommodaties
Gymzalen I -24.000
Er zijn meer energielasten dan begroot.
Sporthal de Hongerman I 68.000
Kosten voor beheer zijn lager uitgevallen dan vooraf ingeschat.
Onderhoud sporthal de Hongerman I -24.000
Overschrijding komt door extra metingen aan het luchtbehandelingssysteem vanwege corona. Er zijn extra keuringen geweest na klachten gebruikers.
Groene sportvelden I -36.000
Door het ontbreken van goede overeenkomst met de sportclubs is het niet duidelijk welke (energie)kosten voor rekening komen van de gemeente, daarover zijn gesprekken gaande. Daarnaast is door de nieuwe btw-regels de btw op dit taakveld een kostenverhoging. We ontvangen hiervoor gedeeltelijk compensatie van het Rijk (SPUK).
Baten 5.2 Sportaccommodaties
Gymzalen I 39.000
Meer huuropbrengsten gegenereerd (€ 15.000) en opbrengsten van Rijksbijdrage als compensatie voor btw (SPUK) € 24.000.
Sporthal de Hongerman I 39.000
Meer huuropbrengsten gegenereerd (€ 14.000) en opbrengsten van Rijksbijdrage als compensatie voor btw (SPUK) € 25.000.
Overige verschillen I 16.000
Totaal programma 4 57.000

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Terug naar navigatie - Programma 5. Wonen & Leefomgeving
5. Wonen & Leefomgeving I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2020 -2.979.000
Realisatie 2020 -403.000
Saldo excl. mutaties reserves 2.576.000
Mutaties reserves (saldo) -1.497.000
Verklaring van het saldo 1.079.000
Lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Gronden of percelen I -64.000
De kosten voor de ingehuurde privaatjurist zijn hoger uitgevallen door het hoger aantal grond- en pachttransacties in de algemene dienst (€ 41.000). Ook de bijkomende kosten van onderzoeken en transactiekosten van deze transacties zijn daardoor hoger.
Baten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Gronden of percelen I 34.000
De inkomsten uit erfpacht en huur zijn hoger uitgevallen. Tevens is een vergoeding uit een optieovereenkomst uit het verleden ontvangen (€ 15.000).
Lasten 7.5 Begraafplaatsen
Begraafplaatsen I -95.000
De lasten zijn hoger dan begroot door meer onderhoud en vervanging voertuig, en door meer begravingen (variabele beheerskosten).
Baten 7.5 Begraafplaatsen
Begraafplaatsen I 428.000
Extra baten door toename begravingen vooral vanuit de moslimgemeenschap.
Lasten 8.1 Ruimtelijke ordening
Natuur- en landschapsontwikkeling I 99.000
De projecten verkeren nog allemaal in de voorbereidingsfase. De uitgaven zullen plaatsvinden zodra er daadwerkelijk gronden verworven en ingericht gaan worden.
Anterieure overeenkomsten I -141.000
Het gaat om lasten zoals salarissen interne medewerkers, overhead, salarislasten inhuur en advieskosten van derden. Hier tegenover staan (gedeeltelijk) plankostenvergoedingen. Zie ook baten 8.1 Ruimtelijke ordening - Anterieure overeenkomsten.
Directe salarissen I -31.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat (€ 236.000). Dit komt grotendeels doordat er minder uren zijn toegerekend aan de grondexploitatie dan begroot.
Baten 8.1 Ruimtelijke ordening
Natuur- en landschapsontwikkeling I -30.000
Dit betreft een verschuiving met de lasten. De eindafrekening van Gebiedscontract De Peel was begroot als bate maar moest bij de lasten worden verantwoord. Per saldo is de afwijking € 69.000 (bij de lasten).
Anterieure overeenkomsten I 152.000
Het gaat om exploitatiebijdrages van verschillende projecten. Hier tegenover staan onder andere lasten die gemaakt worden om de plannen te kunnen ontwikkelen. Zie ook lasten 8.1 Ruimtelijke ordening - Anterieure overeenkomsten. Het project De Geer Helsestraat is afgesloten met een positief resultaat van € 13.000.
Baten en lasten 8.2 Bouwgrondexploitatie
Bouwgrondexploitatie I 1.070.000
Het rentepercentage voor bijschrijving op de verliesvoorziening wordt landelijk bepaald en bedraagt 2%. De rentebijschrijving 2020 in de grondexploitaties bedraagt 0,35%, een stuk lager dan begroot, en dit leidt bij positieve boekwaarden tot een voordeel. Door m.n. hogere plankosten en vertraging in de tijd heeft een extra dotatie in de verliesvoorziening Nuenen West van € 642.572 plaatsgevonden. Sinds 2017 is het verplicht, conform de voorschriften van de BBV, tussentijdse winstnemingen te doen. De positieve winstnemingen 2020 bedragen € 1.572.298. Bij een drietal grondexploitaties heeft een restitutie van een eerdere winstneming plaatsgevonden, samen een bedrag van € 425.636. Zodoende per saldo een voordeel van € 1.146.662. Op dit taakveld zijn ook de afdrachten voor de fondsen vanuit een anterieure overeenkomst verantwoord, € 70.000. Deze zijn via de mutatie reserves in de fondsen gestort. Ook zijn een aantal posten geboekt, die niet aan de grondexploitaties konden worden toegeschreven. Tenslotte zijn er minder salariskosten en overhead aan de grondexploitaties toegerekend.
Lasten 8.3 Wonen en bouwen
Wabo / Omgevingsvergunningen I 90.000
Door corona informeerden meer inwoners dan gewoonlijk naar de mogelijkheden om hun huis aan te passen. Veel kan vergunningvrij uitgevoerd worden. Het aantal aanvragen om omgevingsvergunning is lager dan in 2019. Een aantal grotere projectontwikkelingen zijn gestagneerd door onder andere milieu- en/of verkeersaspecten. De uitgaven gerelateerd aan aanvragen zijn daarom beduidend lager dan begroot.
Huisvesting woonwagenbewoners I 1.127.000
Dit budget is toegekend voor het op orde brengen van de woonwagenlocaties Bosweg en Kremersbos. De overdracht van de woonwagenlocaties heeft nog niet plaatsgevonden en het gereserveerde bedrag is nog niet gespendeerd. We hebben in 2020 voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van woonwagenlocatie Kremersbos uitgevoerd door het opstellen van de concept-herziening van het bestemmingsplan Kremersbos. Zie project 41808 in het Overzicht investeringen en projecten. Zie ook mutaties reserves onderaan dit programma.
Baten 8.3 Wonen en bouwen
Omgevingsvergunningen I -83.000
De op basis van het (woning)bouwprogramma verwachte stijging van aanvragen om vergunning heeft zich niet voorgedaan. Grotere projectontwikkelingen zijn gestagneerd. De leges zijn daarom lager dan geraamd. De uitgaven voor omgevingsvergunningen zijn ook beduidend lager dan begroot.
0.10 Mutaties reserves programma 5
Onttrekking algemene reserve voor project huisvesting woonwagenbewoners Er wordt niets onttrokken aan de reserve voor project huisvesting woonwagenbewoners vanwege het feit dat de overdracht woonwagenlocaties nog niet heeft plaatsgevonden. I -1.102.000
Onttrekking reserve groen voor rood project Dommeldal De lasten voor dit project waren lager dan begroot (zie bij natuur- en landschapsontwikkeling), zodat ook minder wordt onttrokken aan de reserve. I -45.000
Onttrekking reserve begraafplaats Doordat de baten begraafplaatsrechten veel hoger waren dan begroot was er een flink exploitatieoverschot van € 347.000. Dit wordt in de egalisatiereserve begraafplaats gestort conform raadsbesluit Begraafplaats Oude Landen 2011. Begroot was een toevoeging van € 19.000. I -328.000
Extra stortingen in de reserve bovenwijkse voorzieningen en reserve sociale huisvesting Er is meer gestort in deze reserves dan begroot, dit houdt verband met anterieure overeenkomsten. I -21.000
Overige verschillen I 19.000
Totaal programma 5 1.079.000

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer

Terug naar navigatie - Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2020 -3.594.000
Realisatie 2020 -4.192.000
Saldo excl. mutaties reserves -598.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo -598.000
Lasten 2.1 Verkeer en vervoer
Aanleg inritten openbaar gebied I -25.000
Budget betreft de uitgaven van de aanleg van inritten in openbaar gebied door aanvragen van bewoners en bedrijven. Deze bewoners en bedrijven betalen de volledige kosten voor de aanleg aan de gemeenten, zie hiervoor de baten. Het is vooraf onbekend hoeveel inritten worden aangevraagd. In 2020 zijn er meer aanvragen ingediend, tegenover deze aanlegkosten staan dan ook extra opbrengsten.
Straatreiniging I 66.000
Er is minder uitgegeven als gevolg van: - minder calamiteiten op de weg zoals het verwijderen van oliesporen (€ 23.000); - minder inzet op onkruidbeheersing. Door vaker te vegen van de verharding is de onkruidgroei beperkt gebleven (€ 15.000); - minder inzet van WSD voor het opruimen en blazen van bladafval (€ 28.000).
Directe salarissen I -93.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat (€ 236.000). Dit komt grotendeels doordat er minder uren zijn toegerekend aan de grondexploitatie dan begroot.
Baten 2.1 Verkeer en vervoer
Aanleg inritten openbaar gebied I 21.000
Budget betreft de opbrengsten die we ontvangen voor de aanleg van inritten. Tegenover de extra opbrengsten staan ook extra kosten zoals bovenstaand is vermeld bij lasten aanleg inritten openbaar gebied.
Lasten 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Onderhoud openbaar groen I -319.000
Ons nieuwe snoeibestek is een raamovereenkomst. De totale kosten hangen af van de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Voorheen snoeiden we alleen bomen die uit de boomveiligheidscontrole naar voren kwamen. Daarnaast werd er bijna geen regulier onderhoud uitgevoerd. Dit betekent dat als we op deze manier onze bomen beheren een nieuwe achterstand gaan genereren, dit is duurder. Maar ook nadelig voor het behoud van onze bomen. We hanteren nu een groter deelgebied verdeeld in drie gebieden in plaats van vijf. Omdat we nu de deelgebieden planmatig onderhouden komen we frequenter bij de bomen. Planmatig onderhoud betekent in het begin hogere kosten maar uiteindelijk zullen deze kosten afnemen omdat de ingrepen die we per boom moeten uitvoeren minder ingrijpend zijn. Vooraf hebben we een kostenraming gemaakt wat het kost om een deelgebied te snoeien. We hebben een inschatting gemaakt hoeveel bomen achterstallig onderhoud hebben en in welk (prijs)klasse de bomen vallen. Na de werkzaamheden is gebleken dat we veel meer bomen op niet vrije takval hebben staan (dit betekent dat de aannemer de takken niet vrij kan laten vallen zonder dat er op de ondergrond schade kan ontstaan). Het achterstallige onderhoud aan de bomen is achteraf veel meer geweest dan we van te voren hadden ingeschat. Door corona is het toezicht op de aannemer en de werkzaamheden een complicerende factor geweest. Het veranderende klimaat speelt ook een rol daardoor hebben we vaker last van droge periodes. Dit heeft nadelige gevolgen voor onze bomen. Hierdoor hebben we meer kosten voor beheer en onderhoud. Ook hebben we vaker te maken met stormen net zoals afgelopen jaar. Hierdoor zijn de kosten ook opgelopen. Ook veranderende arealen (stukken die voorheen niet werden beheerd door de gemeente) zorgen ervoor dat de kosten stijgen. Voor 2021 willen we van te voren een prijs weten voor het snoeien van de bomen. We beginnen met de bomen die uit de boomveiligheidscontrole komen. Mocht er nog budget over zijn snoeien we de rest. Inschatting is wel dat we niet heel het gebied kunnen snoeien. Waardoor we weer een achterstand gaan genereren in ons bomenonderhoud. We zullen daarom onze aanpak tegen het licht gaan houden en met een nieuw en aangepast voorstel komen.
Stortkosten openbaar groen I -95.000
De forse stijging van de kosten van transport en verwerking van het openbaar groenafval heeft te maken met de wijziging van het snoeibestek. Er wordt nu planmatig gesnoeid volgens een nieuw snoeibestek, hetgeen betekent dat er een groter snoeigebied wordt bestreken met meer bomen en dus meer snoeiafval. Daarnaast hebben we te maken met steeds drogere zomers. Planten slaan niet aan en worden daarom sneller vervangen of bomen lopen terug in vitaliteit wat er voor zorgt dat er meer wordt gesnoeid (dood hout).
Watergangen I 31.000
We hebben een nieuw contract met de aannemer. Na het uitvoeren van de werkzaamheden is gebleken dat we op watergangen dit jaar minder geld hebben uitgegeven dan van te voren is begroot.
Directe salarissen I -34.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat (€ 236.000). Dit komt grotendeels doordat er minder uren zijn toegerekend aan de grondexploitatie dan begroot.
Lasten 7.2 Riolering
Voorbereiding en onderzoek riolering I 25.000
De onderzoeken naar beheer en onderhoud van de drainagevoorzieningen en het stimuleren van afkoppeling op bedrijventerreinen zijn niet uitgevoerd als gevolg van gebrek aan personele capaciteit. Er is vooral ingestoken op het uitvoeren van de klimaatstresstesten en de klimaatdialogen.
Onttrekking voorziening I -365.000
Binnen de gesloten exploitatie riolering zijn er diverse mee- en tegenvallers. Per saldo is een voordeel ontstaan dat in de voorziening riolering is gestort (negatieve onttrekking). Door deze storting blijft het geld beschikbaar voor toekomstige uitgaven voor de rioleringstaken. Met name de hogere opbrengst van de heffing en de ontvangen subsidies zijn de redenen dat er extra gestort is. Ook is geld overgebleven bij voorbereiding en onderzoek en tenslotte zijn er minder kosten vanuit de watergangen en straatreiniging naar riolering doorbelast.
Baten 7.2 Riolering
Voorbereiding en onderzoek riolering I 35.000
Voor het uitvoeren van de klimaatstresstesten heeft de provincie € 20.000 aan subsidie beschikbaar gesteld. Voor het daarop volgend opstellen van een uitvoeringsplan m.b.t. klimaatadaptatie, inclusief het voeren van klimaatdialogen, heeft de provincie € 15.000 aan subsidie beschikbaar gesteld.
Rioolheffing I 251.000
Het waterverbruik lag hoger dan vooraf was begroot, daarom zijn de inkomsten (die direct gekoppeld zijn aan het waterverbruik) hoger dan begroot.
Lasten 7.3 Afval
Restafval I -50.000
Verhoging personeelskosten Blink, dit omdat er in 2019 onderbezetting was op de wagens. Daarnaast is er een verhoogde aanlevering restafval geweest, 11,6%.
Papier I 74.000
Voor de begroting van de opbrengsten van oud papier was uitgegaan van een lage papierprijs. Uiteindelijk is dit erg meegevallen. Het bedrag van € 74.000 moet in relatie bezien worden tot de negatieve baten voor papier van € 53.000 (zie baten 7.3. Afval onder papier). Per saldo blijft er dus een bedrag over van € 21.000.
PMD I -28.000
De vermarktingsvergoeding is nog doorgerekend tot en met het einde van dit jaar. Daarnaast is er een verhoogde aanlevering van PMD geweest, 6,5%.
GFT I -24.000
Een verhoogde aanlevering van GFT, 4,9%.
Overige kosten afval I 82.000
Er was minder sprake van calamiteiten en minder inhuur. Daarnaast waren er lagere kosten van containermanagement.
Milieustraat I -81.000
Er is meer afval op de milieustraat aangeleverd dan begroot. Dit zorgt voor hogere transport- en verwerkingskosten. Vooral verhoogde aanlevering van grof restafval (13%), dakleer (50 ton) en C-hout (52%). Dit zijn de enkele van de afvalstromen die erg duur zijn in de verwerking.
Baten 7.3 Afval
Papier I -53.000
Betreft verschuiving tussen baten en lasten. Zie toelichting bij Lasten 7.3 Afval onder papier.
Afvalstoffenheffing I 83.000
Door het hogere aantal ledigingen dan verwacht zijn de inkomsten hoger uitgevallen dan begroot.
Lasten 7.4 Milieubeheer
Duurzaamheid: Regeling Reductie Energiegebruik I 177.000
Niet alle uitgaven ten laste van de subsidie Regeling Reductie Energiegebruik zijn in 2020 gemaakt, omdat het project is verlengd met een jaar. Dit verschil valt weg tegen de baten 7.4 Milieubeheer RRE.
Directe salarissen I -118.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat (€ 236.000). Dit komt grotendeels doordat er minder uren zijn toegerekend aan de grondexploitatie dan begroot.
Baten 7.4 Milieubeheer
Duurzaamheid: Regeling Reductie Energiegebruik I -177.000
De ontvangen subsidie Regeling Reductie Energiegebruik is niet geheel besteed in 2020 en overgeheveld naar 2021 via vooruitontvangen subsidies. Dit verschil valt weg tegen de lasten 7.4 Milieubeheer RRE.
Overige verschillen I 19.000
Totaal programma 6 -598.000

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
7. Economie, Toerisme & Recreatie I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2020 -1.235.000
Realisatie 2020 -1.021.000
Saldo excl. mutaties reserves 214.000
Mutaties reserves (saldo) -70.000
Verklaring van het saldo 144.000
Lasten 3.1 Economische ontwikkeling
Economische zaken I 45.000
Er is in 2020 € 70.000 ten behoeve van de aanleg van de parkeervoorziening op Eeneind II Zuid opgenomen (ten laste van de reserve parkmanagement), maar de uitgaven volgen in 2021. Gedurende 2020 heeft Nuenen voor de regionale samenwerking in het SGE facturen voorgeschoten (€ 11.000), die zijn daarna ook doorbelast naar de andere acht gemeenten, zie onder baten. Het restant van het verschil (€ 14.000) betreft de inhuur van de projectleider huisvesting arbeidsmigranten.
Baten 3.1 Economische ontwikkeling
Economische zaken I 29.000
Gedurende 2020 heeft Nuenen voor de regionale samenwerking in het SGE facturen voorgeschoten, die zijn daarna ook doorbelast naar de andere acht gemeenten (€ 9.000). Overige deel (€ 20.000) betreft de inhuur projectleider huisvesting arbeidsmigranten.
Baten 3.4 Economische promotie
Kermissen I -20.000
Vanwege corona is er in 2020 geen kermis georganiseerd. Daardoor zijn er ook geen inkomsten geweest.
Toeristenbelasting I 39.000
Wegens technische problemen zijn er in 2019 en een gedeelte van 2018 geen aanslagen verstuurd voor de toeristenbelasting. In 2020 zijn deze allemaal alsnog opgelegd. De opbrengsten van de vorige jaren zorgen voor dit verschil. Wanneer alleen naar de opbrengst van 2020 wordt gekeken is deze iets lager (€ 3.000) dan begroot.
Lasten 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
Directe salarissen I 47.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat (€ 236.000). Dit komt grotendeels doordat er minder uren zijn toegerekend aan de grondexploitatie dan begroot.
Lasten 5.5 Cultureel erfgoed
Monumenten I 23.000
De cultuurhistorische waardekaart is niet opgesteld, hiervoor stond nog een bedrag van € 5.000 (bedrag is al eerder verlaagd met € 10.000 bij de tussentijdse rapportage najaar). Daarnaast is, behoudens enkele kleine subsidies en de subsidie voor molen De Roosdonck, het subsidiebedrag voor onderhoud monumenten niet besteed.
0.10 Mutaties reserves programma 7
Bijdrage voor het realiseren van een parkeervoorziening op bedrijventerrein Eeneind II Zuid ten laste van reserve parkmanagement gebeurt pas in 2021. I -70.000
Overige verschillen I 51.000
Totaal programma 7 144.000

Programma 8. Financiën en belastingen

Terug naar navigatie - Programma 8. Financiën en belastingen
8. Financiën en Belastingen I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2020 34.827.000
Realisatie 2020 34.218.000
Saldo excl. mutaties reserves -609.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo -609.000
Lasten 0.5 Treasury
Financiering I -59.000
Er zijn minder rentelasten van € 100.000 doordat er met kasgeldleningen is gewerkt. De interne rentebaten zijn € 160.000 lager, onder andere door een lagere rentetoerekening aan de grondexploitaties en activa. Resultaat hogere lasten bij financiering.
Baten 0.61 Baten OZB woningen
OZB eigenaren woningen I 126.000
De opbrengst van OZB van woningen is hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt deels door de areaaluitbreiding. In 2019 en 2020 zijn er meer woningen opgeleverd dan bij de begroting was ingecalculeerd.
Baten 0.62 Baten OZB niet-woningen
OZB eigenaren en gebruikers niet-woningen I -38.000
De gemiddelde waardeontwikkeling van niet-woningen was in 2020 iets lager dan de verwachte stijging van 1%.
Baten 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Algemene uitkering I 54.000
Vanuit het gemeentefonds is meer ontvangen dan begroot. Voor een deel is dit het gevolg van nabetalingen over 2018 en 2019 (meestal hoeveelheidsaanpassingen): € 50.000. Daarnaast is bij de decembercirculaire 2020 € 4.000 ontvangen. Dit bestaat uit een verlaging van € 56.000 vanwege o.m. (taak)mutaties in het sociaal domein en een verhoging in verband met het coronasteunpakket van € 60.000. Deze laatste willen we graag oormerken voor de coronamaatregelen in 2021, zie ook de algemene inleiding.
Lasten 0.8 Overige baten en lasten
Stelpost beleidsvoornemens I 52.000
Betreft het restant van de stelpost voor indexeringen, areaaluitbreidingen e.d. dat niet is ingezet. Valt vrij ten gunste van het exploitatieresultaat 2020.
Stelpost onvoorzien incidenteel I 110.000
Deze post is deels ingezet bij het raadsvoorstel Verhogen incidentele subsidies 2020 (24 september 2020) en de Tussentijdse rapportage najaar 2020 (5 november 2020). Het restant is niet meer ingezet en valt dus vrij ten gunste van het exploitatieresultaat 2020.
Lasten 0.8 Vennootschapsbelasting (vpb)
Vennootschapsbelasting I -30.000
Als voorschot vennootschapsbelasting 2020 is € 30.000 betaald. Dit was niet begroot vanwege lopende gesprekken met de belastingdienst.
0.11 Resultaat -838.000
Het gerealiseerde resultaat is € 1.034.456, begroot was € 196.385 (na de tussentijdse rapportage najaar 2020). Het verschil is dus ruim € 838.000 voordelig. Een analyse op hoofdlijnen is hieronder in een aparte tabel weergegeven.
Overige verschillen I 14.000
Totaal programma 8 -609.000
Totaal resultaat van de rekening van baten en lasten
Belangrijkste afwijkingen tussen begroot en gerealiseerd resultaat:
Bijstorting voorziening wethouderspensioenen (P1) I -190.000
Minder overheadkosten toegerekend aan projecten dan begroot (P1) I -231.000
Onderbesteding veiligheidsbeleid (P2) I 162.000
Onderbesteding budgetten samenkracht en burgerparticipatie (vluchtelingen, maatschappelijk werk) (P3) I 103.000
Inkomensregelingen (bijstand e.a.) (P3) I 294.000
Wmo (P3) I -219.000
Bouwgrondexploitatie (P5) I 1.070.000
Openbaar groen (P6) I -319.000
Niet ingezette stelposten (P8) I 162.000
Overige verschillen < € 100.000 6.000
Begroot resultaat 196.000
Totaal gerealiseerd resultaat 2020 1.034.000
Totaal structureel effect op begroting 2021 e.v. S 11.000

Overzicht onvoorzien

Terug naar navigatie - Overzicht onvoorzien
Beginstand onvoorzien 2020 143.225
Raadsvoorstel Verhogen incidentele subsidies 2020 (11e begrotingswijziging, 24 september 2020) -10.000
Tussentijdse rapportage najaar 2020: afboeking oninbare debiteur (12e begrotingswijziging, 5 november 2020) -23.245
Eindstand onvoorzien 2020 109.980
Het restant van de stelpost onvoorzien valt in deze jaarrekening vrij ten gunste van het resultaat 2020.

Overzicht van de incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van de incidentele baten en lasten
2020
Incidentele baten en lasten Baten Lasten
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Storting voorziening pensioenen wethouders 190.000
Aanschaf verstelbare bureaus 17.380
Procescoördinator zaakgericht werken 23.384
200 jaar Nuenen 25.000
Kosten I&A voor IBP en project Betere dienstverlening (ten laste van reserve) 199.734
Terugstorting MRE reserve fysiek domein 2019 -15.000
Programma 2 Veiligheid & Handhaving
Budget gebiedsgerichte aanpak met probleemgerichte inzet in wijken en bedrijventerreinen 10.260
Regiofunctionaris Basisteam Ondermijning Dommelstroom 17.892
Cameratoezicht 26.950
Versterking gemeentelijke aanpak jihadisme 288.754 288.754
Wijkversterkingsplan Eeneind 65.757 65.757
Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Inzet toezichthouder sociaal domein in ondermijningscasussen 22.000
Inkomsten beslaglegging agv fraudeopsporing -44.000
Project huisvesting vergunninghouders en urgente gevallen (t/m 2027) 10.000
Project Roma en Sinti 35.000 35.000
Actieplan mantelzorg + activiteitenbudget Nuenen Dementievriendelijke gemeente 18.600
Bestuursopdracht GGD 23.212
TOZO regeling 2.179.436 2.179.436
Programma 4 Verenigingen & Accommodaties
Lokaal sportakkoord 35.000 49.910
Programma 5 Wonen & Leefomgeving
Verkoop openbaar groen 91.497 8.630
Opstellen omgevingsvisie en -plan 30.000
Actualisatie centrumvisie 21.700
Nota hoger bouwen 22.095
Tijdelijk extra budget onderhoud woonwagenlocaties 124.750
Project woonwagenlocaties, inhuur personeel 113.940
Kosten natuurontwikkeling (ten laste van reserve) 18.833
Verkoop percelen 355.112 332.273
Anterieure overeenkomsten 664.210 652.745
Bouwgrondexploitatie 8.427.000 7.858.000
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Incidentele kosten afval begroting BLINK 2020 (ten laste van reserve) 71.211
Medewerker beleidsuitvoering duurzaamheid (voor 4 jaar) 51.326
Uitvoeringsbudget duurzaamheid (voor 4 jaar) 36.729
Herziening MJOP gebouwen met oog op duurzaamheid 23.520
Klimaatmiddelen Rijk: Transitievisie warmte 10.500 10.500
Regeling Reductie Energiegebruik 189.142 189.142
Programma 7 Economie & Toerisme
Kwartiermaker Eeneind Zuid II (ten laste van reserve) 12.450
Subsidie molen De Roosdonck (ten laste van reserve) 9.032
Programma 8 Financiën & Belastingen
Toeristenbelasting over voorgaand boekjaar 42.630
Subtotaal 12.384.038 12.731.145
Incidentele mutaties reserves Baten (onttrekking) Lasten (toevoeging)
Onttrekking algemene reserve op basis van amendement bij begroting (formatie duurzaamheid, molen Roosdonck, sociaal domein, begroot negatief resultaat 2020) 374.091
Onttrekking reserve I&A voor IBP en project Betere dienstverlening 199.734
Storting bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen 50.000
Storting bestemmingsreserve sociale volkshuisvesting 20.000
Onttrekking algemene reserve tussentijdse rapportage voorjaar 2020 43.311
Onttrekking algemene reserve begroting BLINK 2020 71.211
Onttrekking algemene reserve beheerplan groen 32.500
Onttrekking reserve parkmanagement kwartiermaker Eeneind Zuid II 12.450
Onttrekking reserve groen voor rood voor projecten Dommeldal Nuenen West 63.502
Storting reserve groen voor rood overschot gebiedscontract De Peel 44.669
Subtotaal 796.799 114.669
Totaal 13.180.837 12.845.814
Terug naar navigatie - Toelichting incidentele baten en lasten

Toelichtingen incidentele baten en lasten groter dan € 25.000,-

Voorziening pensioenen wethouders:
Hiervoor is een vast, gemiddeld bedrag van € 39.000,- begroot. Doordat de rente gedaald is van 0,29% in 2019 naar 0,082% in 2020 moest € 229.000 gestort worden. De bijstorting bovenop het gemiddelde (structurele) bedrag, € 190.000,- is aan te merken als incidentele lasten.

 

Cameratoezicht:
Overeenkomstig de wens van de raad is in 2020 gestart met cameratoezicht op Eeneind.

 

Versterking gemeentelijke aanpak jihadisme:
Nuenen doet mee aan een groot regionaal project Versterking aanpak radicalisering/jihadisme, waarvoor we een bijdrage van het Rijk ontvangen. 

 

Wijkversterkingsplan Eeneind:
Zowel in 2019 als in 2020 is uitvoering gegeven aan het Wijkversterkingsplan Eeneind, waarvoor we een specifieke uitkering ontvangen van het Rijk van 2019 tot en met 2021. Er is een relatiemanager bedrijventerreinen ingezet en er heeft een integrale controle plaatsgevonden. Het project loopt meerdere jaren door. 

 

Inzet toezichthouder sociaal domein in ondermijningscasussen / Inkomsten beslaglegging als gevolg van fraudeopsporing:
In 2020 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de deelname aan RIEC-casuïstiek en het Dommelstroom Interventieteam (DIT), wat is ingezet op specifieke casussen waarbij een bijstandsuitkering is verstrekt. Dit heeft mede bijgedragen aan een daling van de bijstandsuitkeringen.

 

Pilot Roma en Sinti:
We zijn een pilot gestart voor een project voor Roma en Sinti, dit project loopt 3 jaar. We hebben hiervoor een Rijksbijdrage ontvangen in de algemene uitkering.

 

TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers):
Gemeenten voeren in het kader van de coronamaatregelen van het Rijk de TOZO-regeling uit. Hiervoor ontvangen we een specifieke uitkering in 2020 en 2021. 

 

Lokaal Sportakkoord:
Eind 2020 is het Lokaal Sportakkoord vastgesteld, waarin we samen met sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners en het bedrijfsleven afspraken maken over hoe wij met elkaar de ambities voor sport & bewegen in Nuenen kunnen realiseren. We ontvangen hiervoor een uitvoeringsbudget van het Rijk.

 

Verkoop openbaar groen:
Verkoopbaten openbaar groen worden altijd aangemerkt als incidentele baten, omdat een stuk grond maar eenmaal verkocht kan worden. Voor de daarmee verband houdende lasten (vooral inhuur personeel) geldt hetzelfde. Wel verwachten wij dat dit nog jaren doorloopt.

 

Invoering omgevingswet/omgevingsvisie:
De omgevingsvisie wordt uitgewerkt in omgevingsprogramma’s en een omgevingsplan. In de eerste jaren is hiervoor extra budget benodigd.

 

Project woonwagenlocaties:
Tot het moment van overdracht van woonwagenlocaties naar Helpt Elkander moeten wij als goed verhuurder onderhoud uitvoeren. Conform begroting is externe expertise ingehuurd en extra onderhoud gepleegd. 

 

Verkoop gronden en percelen en anterieure overeenkomsten:
Verkoopbaten van percelen en de daarmee verband houdende lasten worden altijd aangemerkt als incidentele baten.

 

Bouwgrondexploitatie:
Alle baten en lasten van de grondexploitatie zijn incidenteel van aard.

 

Medewerker beleidsuitvoering duurzaamheid en uitvoeringsbudget duurzaamheid:
Hiervoor heeft de raad voor 4 jaar budget beschikbaar gesteld, naast ook een structureel budget. Van het uitvoeringsbudget zijn diverse projecten uitgevoerd, zoals Communicatieframe Code C, pilot verduurzaming bedrijventerrein, zonnepanelen en promotiematerialen.

 

Regeling Reductie Energiegebruik:
Het Rijk heeft voor deze regeling een specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021.

 

Toeristenbelasting:
In 2020 is zowel over 2e halfjaar 2018, geheel 2019 en 2020 toeristenbelasting geïnd. Het gedeelte over 2018 en 2019 is incidenteel.

 

Incidentele mutaties reserves:
Hiervoor verwijzen we naar de toelichting reserves verderop in deze jaarrekening.

 

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Terug naar navigatie - Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT is van toepassing op de gemeente Nuenen. Het voor Nuenen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000,-.

Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

 

bedragen x € 1 J.H.M. van Vlerken M. Arents M.C.P. Laurenssen van Dal
Functiegegevens Directeur Directeur Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 30/04 1/5 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0 0,889
Dienstbetrekking? ja ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 37.919 72.411 73.005
Beloningen betaalbaar op termijn 6.779 12.717 13.047
Subtotaal 44.698 85.128 86.052
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 66.451 134.549 178.667
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen - -
Totaal bezoldiging 44.698 85.128 86.052
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2019
bedragen x € 1 J.H.M. van Vlerken M.C.P. Laurenssen van Dal
Functiegegevens Directeur Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 0,889
Dienstbetrekking? ja ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 112.980 71.918
Beloningen betaalbaar op termijn 19.512 12.670
Subtotaal 132.492 84.587
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 194.000 172.447
Totaal bezoldiging 2019 132.492 84.587