Reserves en voorzieningen

Overzicht van de reserves en voorzieningen

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Bedragen x €1.000
Exploitatie Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
Algemene reserves
1001001 Algemene reserve 11.108 0 0 4.949 0 6.159
1005001 Bouwgrond; algemene reserve 11.351 1.650 0 0 0 13.001
7111006 Algemene reserve bouwgrond winstnemingen 7.618 1.030 0 0 0 8.648
Totaal Algemene reserves 30.077 2.680 0 4.949 0 27.808
Bestemmingsreserves
2010001 Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen 2.058 105 0 125 0 2.039
2015001 Bouwgrond; sociale volkshuisvesting 200 68 0 0 0 268
2020001 Bouwgrond; parkmanagement 391 27 0 12 0 405
2025001 Bouwgrond; fonds groen voor rood 725 45 0 64 0 706
2040001 Begraafplaats Oude Landen 447 347 0 0 0 793
2070001 Bestemmingsreserve I&A 535 0 0 200 0 336
Totaal Bestemmingsreserves 4.356 591 0 401 0 4.547
Dekkingsreserves
2110001 Aansluiten Nuenen Z-W op A270 216 0 0 0 0 216
2111001 HOV2 58 0 0 3 0 55
2112001 Bereikbaarheidsakkoord 80 0 0 20 0 60
2113001 Ecologische verbinding Hooidonk 36 0 0 0 0 36
2114001 Hybrideveld RKGSV Gerwen 356 0 0 0 0 356
2115001 Onderzoek mobiliteitsprojecten 180 0 0 0 0 180
2116001 dekkingsreserve renovatie Hongerman 300 0 0 0 0 300
2117001 dekkingsreserve renovatie Klooster 1.593 0 0 0 0 1.593
2118001 Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand 92 0 0 0 0 92
2119001 Dekkingsreserve sportvloer Hongerman 73 0 0 23 0 50
2120001 Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl 0 2.894 0 0 0 2.894
2121001 Dekkingsres snelheidsremmende maatregelen Boord 0 68 0 0 0 68
2122001 Dekkingsres regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde 0 125 0 0 0 125
Totaal Dekkingsreserves 2.984 3.087 0 45 0 6.026

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Bedragen x €1.000
Exploitatie Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
5215001 Milieuschade Schenkels 368 0 0 0 0 368
5217001 Voorziening betaalbaar wonen 0 40 0 0 0 40
6430001 Pensioen voormalige wethouders 2.811 229 0 0 82 2.957
Totaal Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's 3.178 269 0 0 82 3.365
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
4020014 Voorziening onderhoud gebouwen 1.395 429 0 0 251 1.573
4030001 Voorziening onderhoud wegen 650 849 0 0 397 1.102
4040001 Voorziening civiele kunstwerken 469 115 0 0 81 503
4050001 Voorziening beelden en plastieken 76 0 0 0 36 40
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie 2.589 1.394 0 0 765 3.218
Voorzieningen door derden beklemde middelen
6535001 Voorziening afval 0 0 0 0 0 0
6640001 Voorziening riolering 4.017 379 0 0 0 4.396
9425001 Promotie-inkomsten 3 0 0 0 0 3
9530001 Parkeerfonds 9 0 0 0 0 9
9550001 Regionaal ontwikkelfonds werklocaties 155 0 0 0 31 124
Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen 4.185 379 0 0 31 4.533

Totaal reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Totaal reserves en voorzieningen
Bedragen x €1.000
Staat van reserves en voorzieningen Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
Totaal reserves en voorzieningen 47.369 8.401 0 5.396 879 49.496

Toelichting op de reserves

Algemene reserve

Terug naar navigatie - Algemene reserve
Bedragen x €1.000
Algemene reserve Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
1001001 Algemene reserve 11.108 0 4.949 6.159
Terug naar navigatie - Algemene reserve

De algemene reserve heeft vooral een bufferfunctie om eventuele jaarrekeningtekorten of andere financiële tegenvallers op te vangen. De reserve is onderdeel van de incidentele weerstandscapaciteit. In de nota reserves en voorzieningen van februari 2019 heeft de raad de normen voor de reserve opnieuw vastgesteld. Jaarlijks bepalen we het minimumbedrag van de algemene reserve bij de jaarrekening. Dat minimumniveau bedraagt per 31-12-2020 € 3,4 miljoen. De algemene reserve zit daar ruimschoots boven.

De onttrekkingen betreffen:

 • Verdeling resultaat jaarrekening 2019 € 1.461.855,-
 • Vorming dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl € 2.894.320,-
 • Vorming dekkingsreserve snelheidsremmende maatregelen Boord € 68.000,-
 • Extra formatie duurzaamheid volgens amendement A4 van de begroting 2020 € 40.000,-
 • Eenmalige bijdrage molen Roosdonck volgens amendement A5 van de begroting 2020 € 9.032,-
 • Kosten onderzoek Visie op Nuenen € 4.125,-
 • Tekort jeugd 2020 volgens amendement A1 van de begroting 2020 € 250.000,-
 • Kosten onkruidbestrijding  (BLINK) 2020 € 3.089,-
 • Overige kosten afval (BLINK) 2020 € 68.122,-
 • Beheerplan openbaar groen € 32.500,-
 • Incidenteel tekort 2020 € 75.059,-
 • Resultaat tussentijdse rapportage voorjaar (amendement) € 43.311,-

Bouwgrond; algemene reserve

Terug naar navigatie - Bouwgrond; algemene reserve
Bedragen x €1.000
Bouwgrond; algemene reserve Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
1005001 Bouwgrond; algemene reserve 11.351 1.650 0 13.001
Terug naar navigatie - Bouwgrond; algemene reserve

De doelstelling van de algemene reserve bouwgrondexploitatie is een financiële buffer voor het afdekken van financiële risico’s in de bouwgrondexploitaties. De voeding van deze reserve wordt gevormd door de voordelige resultaten van bouwgrondexploitaties. Voor de afdekking van de huidige negatieve bouwgrondexploitaties is een specifieke voorziening ‘verliesgevende complexen bouwgrond’ ingesteld, die gevoed wordt vanuit de algemene reserve bouwgrond. De stand van de algemene reserve bouwgrond wordt beïnvloed door toekomstige winstnames die hoogst onzeker zijn. Bij aanspreking van deze reserve zal altijd gekeken moeten worden naar de stand op het moment zelf.

De toevoeging van € 1.650.310,- betreft de verdeling resultaat jaarrekening 2019.

Bouwgrond; algemene reserve (winstnemingen)

Terug naar navigatie - Bouwgrond; algemene reserve (winstnemingen)
Bedragen x €1.000
Bouwgrond; algemene reserve (winstnemingen) Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
7111006 Algemene reserve bouwgrond winstnemingen 7.618 1.030 0 8.648
Terug naar navigatie - Bouwgrond: algemene reserve (winstnemingen)

Het doel van deze reserve is om de tussentijdse winstnemingen vanuit de bouwgrondprojecten af te zonderen van de algemene reserve grondexploitatie en andere stortingen in reserves. Omdat deze tussentijdse winstnemingen onzeker zijn is ervoor gekozen om ze in een aparte reserve te storten. Storting vindt plaats vanuit tussentijdse winstnemingen op grondexploitaties. Onttrekking vindt plaats als tussentijdse winstnemingen uit het verleden verlaagd moeten worden.

De toevoeging van € 1.030.079,-  betreft de verdeling van het resultaat 2019.

Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen

Terug naar navigatie - Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen
Bedragen x €1.000
Bouwgrond; bovenwijkse voorz onbel Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
2010001 Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen 2.058 105 125 2.039
Terug naar navigatie - Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen

Deze reserve is bedoeld voor investeringen met een “bovenwijks” karakter, zoals in de infrastructuur (ontsluitingswegen, verkeersstructuur) die buiten de nieuwbouwwijk ligt, maar er wel voor aangelegd wordt en/of voor meerdere wijken dient.

De toevoegingen betreffen:

 • Verdeling resultaat jaarrekening 2019 € 55.352,-
 • Storting bijdrage anterieure overeenkomst  Hof  van 't Laar € 50.000,-

 

De onttrekkingen betreffen:

 • Vorming dekkingsreserve regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde € 125.000,-

Bouwgrond; sociale volkshuisvesting

Terug naar navigatie - Bouwgrond; sociale volkshuisvesting
Bedragen x €1.000
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
2015001 Bouwgrond; sociale volkshuisvesting 200 68 0 268
Terug naar navigatie - Bouwgrond; sociale volkshuisvesting

Doelstelling van deze reserve is het stimuleren van initiatieven op het gebied van de sociale volkshuisvesting.

 

De toevoegingen betreffen:

 • Verdeling resultaat jaarrekening 2019 € 48.000,-
 • Storting bijdrage anterieure overeenkomst Hof  van 't Laar € 20.000,-

Bouwgrond; parkmanagement

Terug naar navigatie - Bouwgrond; parkmanagement
Bedragen x €1.000
Bouwgrond; parkmanagement Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
2020001 Bouwgrond; parkmanagement 391 27 12 405
Terug naar navigatie - Bouwgrond; parkmanagement

Parkmanagement is opgezet en geïnitieerd door samenwerking tussen gemeente en bedrijven. De activiteiten staan in het teken van duurzaamheid, verbetering, kostenbeheersing, ruimtebeheersing en gemak voor ondernemers en arbeid. De samenwerking tussen werkgevers en gemeente moet zorgen voor een gezond economisch werk- en leefklimaat.

Met de Nota Grondbeleid heeft de raad besloten om voor de uitvoering van parkmanagement en toekomstige revitalisering van bedrijventerreinen een bijdrage te calculeren per verkochte m2 grond voor bedrijven. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit anterieure overeenkomsten/bijdragen en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

De toevoeging betreft de verdeling resultaat jaarrekening 2019 € 26.514,-

De onttrekking betreft de bijdrage kwartiermaker Eeneind II Zuid € 12.450,-

Bouwgrond; fonds groen voor rood

Terug naar navigatie - Bouwgrond; fonds groen voor rood
Bedragen x €1.000
Bouwgrond; fonds groen voor rood Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
2025001 Bouwgrond; fonds groen voor rood 725 45 64 706
Terug naar navigatie - Bouwgrond; fonds groen voor rood

Het doel van deze reserve is de financiering van landschapsinvesteringen als gevolg van ontwikkelingen in het landelijk gebied en investeringen gericht op versterking en verbetering van de landschappelijke kwaliteiten van de gemeente Nuenen.

 

De toevoeging betreft:

 • Overschot gebiedscontract De Peel € 44.669,-. Door een wijziging in de algemene provinciale subsidie verordening is de regeling bijna een jaar stilgelegd waardoor er geen gebruik van is gemaakt. Inmiddels is er een nieuwe subsidieregeling opengesteld en is het gebiedscontract De Peel afgesloten. Het resterende bedrag is teruggestort.

De onttrekking betreft:

 • Dommeldal Nuenen-West € 63.502,-. In 2020 is de visie op het Dommelpark verder uitgewerkt samen met de gemeente Eindhoven. Voor het Nuenens deel dat in relatie staat met Nuenen-West is gestart met een inrichtingsplan.

Begraafplaats Oude Landen

Terug naar navigatie - Begraafplaats Oude Landen
Bedragen x €1.000
Begraafplaats Oude Landen Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
2040001 Begraafplaats Oude Landen 447 347 0 793
Terug naar navigatie - Begraafplaats Oude Landen

In de raadsvergadering van maart 2011 is besloten om een bestemmingsreserve begraafplaats Oude Landen in het leven te roepen. De investering van de begraafplaats Oude Landen is een activum met economisch nut en moest geactiveerd worden. De raad heeft besloten om een marktconform tarief te heffen voor de begraafplaats waardoor niet alle kosten (inclusief kapitaallasten) gedekt worden door het grafrechttarief. Voor het egaliseren van de lasten en baten is een reserve begraafplaats Oude Landen gevormd. De rente over de reserve begraafplaats Oude Landen is meegenomen in de berekening van het saldo baten en lasten van de begraafplaats. 

De toevoeging van € 346.825,- betreft voor € 10.000,- de geraamde storting en voor € 336.825,- de positieve exploitatie van de begraafplaats Oude Landen in 2020.

Bestemmingsreserve I&A

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserve I&A
Bedragen x €1.000
Bestemmingsreserve I&A Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
2070001 Bestemmingsreserve I&A 535 0 200 336
Terug naar navigatie - Bestemmingsreserve I&A

Op 6 oktober 2016 heeft de raad ingestemd met het informatiebeleidsplan Dienst Dommelvallei. Daarbij is ook besloten om de middelen die bestemd waren voor I&A en beschikbaar waren in andere reserves, samen te voegen in deze reserve.

De onttrekking betreft de I&A kosten 2020 (Dienst Dommelvallei) van € 199.734 ,-.

Aansluiten Nuenen Z-W op A270

Terug naar navigatie - Aansluiten Nuenen Z-W op A270
Bedragen x €1.000
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
2110001 Aansluiten Nuenen Z-W op A270 216 0 0 216
Terug naar navigatie - Aansluiten Nuenen Z-W op A270

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering reconstructie op- en afritten Geldropsedijk te dekken. Omdat dit project nog niet is afgerond zijn er nog geen kapitaallasten en dus nog geen onttrekking in 2020.

HOV2

Terug naar navigatie - HOV2
Bedragen x €1.000
HOV2 Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
2111001 HOV2 58 0 3 55

Bereikbaarheidsakkoord

Terug naar navigatie - Bereikbaarheidsakkoord
Bedragen x €1.000
Bereikbaarheidsakkoord Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
2112001 Bereikbaarheidsakkoord 80 0 20 60
Terug naar navigatie - Bereikbaarheidsakkoord

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor het onderzoek bereikbaarheidsakkoord te dekken. De onttrekking is de jaarlijkse afschrijvingslast op deze investering.

Ecologische verbinding Hooidonk

Terug naar navigatie - Ecologische verbinding Hooidonk
Bedragen x €1.000
Ecologische verbinding Hooidonk Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
2113001 Ecologische verbinding Hooidonk 36 0 0 36
Terug naar navigatie - Ecologische verbinding Hooidonk

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor de ecologische verbinding Hooidonk te dekken. Omdat dit project nog niet is afgerond zijn er nog geen kapitaallasten en dus nog geen onttrekking in 2020.

Hybrideveld RKGSV Gerwen

Terug naar navigatie - Hybrideveld RKGSV Gerwen
Bedragen x €1.000
Hybrideveld RKGSV Gerwen Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
2114001 Hybrideveld RKGSV Gerwen 356 0 0 356
Terug naar navigatie - Dekkingsreserve hybrideveld RKGSV Gerwen

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de grondexploitatie Gerwen ZO om de kapitaallasten van de investering voor het hybrideveld RKGSV Gerwen te dekken. Omdat dit project pas in 2020 is afgerond zijn er nog geen kapitaallasten en dus nog geen onttrekking in 2020 (pas vanaf 2021).

Onderzoek mobiliteitsprojecten

Terug naar navigatie - Onderzoek mobiliteitsprojecten
Bedragen x €1.000
Onderzoek mobiliteitsprojecten Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
2115001 Onderzoek mobiliteitsprojecten 180 0 0 180
Terug naar navigatie - Onderzoek mobiliteitsprojecten

Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten van de investering voor het onderzoek mobiliteitsprojecten te dekken. Omdat dit project pas in 2020 is afgerond zijn er nog geen kapitaallasten en dus nog geen onttrekking in 2020 (pas vanaf 2021).

Dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman

Terug naar navigatie - Dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman
Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
2116001 dekkingsreserve renovatie Hongerman 300 0 0 300

Dekkingsreserve renovatie Klooster

Terug naar navigatie - Dekkingsreserve renovatie Klooster
Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve renovatie Klooster Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
2117001 dekkingsreserve renovatie Klooster 1.593 0 0 1.593
Terug naar navigatie - Dekkingsreserve renovatie Klooster

Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten te dekken van de investeringen voor de renovatie van het Klooster. Omdat dit project nog niet is afgerond zijn er nog geen kapitaallasten en dus nog geen onttrekking in 2020.

Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand

Terug naar navigatie - Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand
Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
2118001 Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand 92 0 0 92
Terug naar navigatie - Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand

Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten te dekken van de investering in een tweede aanrijroute voor hulpdiensten voor het plan Esrand. Omdat dit project nog niet is afgerond zijn er nog geen kapitaallasten en dus nog geen onttrekking in 2020.

Dekkingsreserve sportvloer Hongerman

Terug naar navigatie - Dekkingsreserve sportvloer Hongerman
Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve sportvloer Hongerman Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
2119001 Dekkingsreserve sportvloer Hongerman 73 0 23 50

Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl

Terug naar navigatie - Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl
Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
2120001 Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl 0 2.894 0 2.894

Dekkingsreserve snelheidsremmende maatregelen Boord

Terug naar navigatie - Dekkingsreserve snelheidsremmende maatregelen Boord
Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve snelheidsremmende maatregelen Boord Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
2121001 Dekkingsres snelheidsremmende maatregelen Boord 0 68 0 68
Terug naar navigatie - Dekkingsreserve snelheidsremmende maatregelen Boord

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de algemene reserve om de kapitaallasten te dekken van de investering voor de snelheidsremmende maatregelen Boord. De snelheidsremmende maatregelen op Boord zijn inmiddels aangebracht. De kruising Boord - Boordseweg - Kapperdoes - Helsestraat gaat nog op de schop.

Dekkingsreserve regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde

Terug naar navigatie - Dekkingsreserve regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde
Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2020
2122001 Dekkingsres regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde 0 125 0 125

Toelichting op de voorzieningen

Milieuschade Schenkels

Terug naar navigatie - Milieuschade Schenkels
Bedragen x €1.000
Milieuschade Schenkels Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
5215001 Milieuschade Schenkels 368 0 0 368
Terug naar navigatie - Milieuschade Schenkels

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 5 november 2018 ontheffing verleend voor hergebruik van de voormalige stortplaats aan de Collse Hoefdijk te Nuenen. Na sanering kan levering van het perceel plaatsvinden conform vaststellingsovereenkomst. 

Voorziening betaalbaar wonen

Terug naar navigatie - Voorziening betaalbaar wonen
Bedragen x €1.000
Voorziening betaalbaar wonen Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
5217001 Voorziening betaalbaar wonen 0 40 0 40
Terug naar navigatie - Voorziening betaalbaar wonen

In juni 2019 heeft de raad besloten een voorziening Betaalbaar Wonen in te stellen (rond thema starterslening). Het doel was om de terugkerende middelen van Koopgarantwoningen vanuit Helpt Elkander (compensatie van eerdere grondkorting) aan te wenden voor de kosten van startersleningen.  Het doel is bij de tussentijdse rapportage najaar 2020 verbreed voorbij sec de starterslening naar: "de betaalbaarheid van het wonen in Nuenen te vergroten".

In 2020 zijn de eerste middelen over 2019 van Helpt Elkander ontvangen (€ 40.234,-) en gestort in de voorziening. 

Pensioen voormalige wethouders

Terug naar navigatie - Pensioen voormalige wethouders
Bedragen x €1.000
Pensioen voormalige wethouders Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
6430001 Pensioen voormalige wethouders 2.811 229 82 2.957
Terug naar navigatie - Pensioen voormalige wethouders

Voor zittende wethouders dient op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen te worden opgebouwd. Dit pensioen is afhankelijk van de diensttijd als wethouder en komt tot uitkering na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
De hoogte van de voorziening wethouderspensioenen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is de wettelijke rekenrente gehanteerd van 0,082%. Vorig jaar bedroeg deze 0,290%. De daling van de rekenrente leidt tot een stijging van de berekende voorziening. Er is € 82.333,- uit de voorziening onttrokken voor lopende pensioenverplichtingen. De storting van € 228.613,- is gedaan om de voorziening op het juiste peil te brengen. 

Voorziening onderhoud gebouwen

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud gebouwen
Bedragen x €1.000
Voorziening onderhoud gebouwen Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
4020014 Voorziening onderhoud gebouwen 1.395 429 251 1.573
Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud gebouwen
Uitgaven voor groot onderhoud die zijn opgenomen in het beheerplan gebouwen worden uit de voorziening bekostigd. Vanwege gebrek aan personele capaciteit was jaren beperkt groot onderhoud uitgevoerd. De laatste jaren is een grote stap gezet en is meer groot onderhoud uitgevoerd. Voor groot onderhoud geldt dat dit alleen wordt uitgevoerd als het noodzakelijk is, anders wordt het doorgeschoven.
 
De toevoeging betreft de storting van € 429.436,- conform het beheerplan gebouwen.
De onttrekking van € 250.796,- betreft groot onderhoud aan diverse gebouwen in eigendom van de gemeente, zie het overzicht van projecten.

Voorziening onderhoud wegen

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud wegen
Bedragen x €1.000
Voorziening onderhoud wegen Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
4030001 Voorziening onderhoud wegen 650 849 397 1.102
Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud wegen
De voorziening is gebaseerd op het beheerplan wegen en wordt gebruikt voor het egaliseren van de kosten. Jaarlijks wordt het benodigd gemiddeld bedrag gestort in deze voorziening. De storting is bestemd voor cyclisch onderhoud. Voor reconstructie en rehabilitatie van de wegen zijn geen middelen beschikbaar in de onderhoudsvoorziening. Indien hier middelen voor nodig zijn, wordt apart aan de raad om budget gevraagd.
 
Jaarlijks wordt volgens dit programma het benodigd (gemiddeld) bedrag (€ 837.086,-) gestort in deze voorziening. De subsidie voor het project Verkeersveiligheid Boord van € 12.075,- is gestort in 2020 gestort in de voorziening.
In 2020 bedroegen de uitgaven € 397.346,-.

Voorziening civiele kunstwerken

Terug naar navigatie - Voorziening civiele kunstwerken
Bedragen x €1.000
Voorziening civiel kunstwerken Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
4040001 Voorziening civiele kunstwerken 469 115 81 503
Terug naar navigatie - Toelichting voorziening civiele kunstwerken

Begin 2020 is een actueel beheerprogramma vastgesteld waarbij de reserve onderhoud civiele kunstwerken is omgezet naar een voorziening. Deze voorziening is gevormd voor de egalisatie van sterk schommelende kosten van groot onderhoud.

De toevoeging van € 115.122,- betreft de storting volgens beleidsplan civiele kunstwerken. De aanwending van € 80.907,- betreft de uitgaven voor groot onderhoud aan diverse civiele kunstwerken.

Voorziening beelden en plastieken

Terug naar navigatie - Voorziening beelden en plastieken
Bedragen x €1.000
Voorziening beelden en plastieken Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
4050001 Voorziening beelden en plastieken 76 0 36 40
Terug naar navigatie - Toelichting voorziening beelden en plastieken

In 2019 is geconstateerd dat er achterstallig onderhoud was aan de kunst in de openbare ruimte, de beelden en plastieken. Voor het bedrag van het achterstallig onderhoud is conform het BBV een voorziening gevormd. In 2020 is  het onderhoud uitgevoerd worden ten laste van deze voorziening voor € 36.252,-.

Voorziening afval

Terug naar navigatie - Voorziening afval
Bedragen x €1.000
Voorziening afval Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
6535001 Voorziening afval 0 0 0 0
Terug naar navigatie - Voorziening afval
Het tarief dat geheven wordt voor afvalstoffenheffing mag op begrotingsbasis maximaal 100% kostendekkend zijn. Als er grote schommelingen zijn in de kosten kan gebruik gemaakt worden van deze voorziening om de kosten te egaliseren en zo grote schommelingen in de tarieven te voorkomen. Het tekort voor afval voor het jaar 2020 bedraagt € 204.023,-. Omdat de voorziening leeg is zijn deze kosten ten laste van de algemene middelen gebracht. 

Voorziening riolering

Terug naar navigatie - Voorziening riolering
Bedragen x €1.000
Voorziening riolering Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
6640001 Voorziening riolering 4.017 379 0 4.396
Terug naar navigatie - Voorziening riolering
De voorziening wordt gebruikt voor het egaliseren van de kosten. Daarmee worden tariefschommelingen in de toekomst zoveel mogelijk beperkt. De basis wordt gevormd door het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd. 
Daarnaast is in 2020 de bijdrage voor de waterberging Luistruik van € 70.000,- gestort.

Promotie-inkomsten

Terug naar navigatie - Promotie-inkomsten
Bedragen x €1.000
Promotie-inkomsten Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
9425001 Promotie-inkomsten 3 0 0 3
Terug naar navigatie - Promotie-inkomsten

De marktkooplieden betalen maandelijks een bijdrage in de promotieactiviteiten voor de markt. De acties die plaatsvinden worden door de markt bedacht. Daarbij is het budget leidend. 

Parkeerfonds

Terug naar navigatie - Parkeerfonds
Bedragen x €1.000
Parkeerfonds Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
9530001 Parkeerfonds 9 0 0 9
Terug naar navigatie - Parkeerfonds
Uitgangspunt in de gemeente Nuenen is dat bedrijven de parkeerbehoefte op eigen terrein oplossen. Bij nieuwbouw of functiewijziging moeten zij dus op hun eigen terrein voldoende parkeerplaatsen realiseren (volgens CROW-publicatie 381). Indien onvoldoende ruimte op eigen terrein aanwezig is om de parkeerbehoefte op te lossen en het bedrijf gevestigd is in het centrumgebied, is het (mits dit niet leidt tot onevenredige parkeerhinder in de omgeving) mogelijk om deze verplichting af te kopen. De bijdragen van de bedrijven zijn dan bedoeld om parkeerplaatsen elders binnen acceptabele afstand van het centrumgebied te realiseren. Afkoop kan slechts plaatsvinden na toestemming van het college. 

Regionaal ontwikkelfonds werklocaties

Terug naar navigatie - Regionaal ontwikkelfonds werklocaties
Bedragen x €1.000
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties Balanswaarde 01-01-2020 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2020
9550001 Regionaal ontwikkelfonds werklocaties 155 0 31 124
Terug naar navigatie - Regionaal ontwikkelfonds werklocaties

De bijdrage van de gemeente aan het regionaal ontwikkelfonds is berekend op basis van het aantal bestaande hectare bedrijventerreinen en het inwoneraantal. Voor de gemeente Nuenen is de bijdrage € 165.000,-. Hiervoor is vanuit de algemene reserve deze voorziening gevormd. In 2020 zijn er geen bedragen gestort in het regionale fonds.

De aanwending betreft de 2e bijdrage aan het Ontwikkelfonds Werklocaties € 30.911,-.