Bijlage Single information single audit (SISA)

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021
JenV A5 Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme Naam hoofdcategorie Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie. Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A5/01 Indicator: A5/02 Indicator: A5/03 Indicator: A5/04 Indicator: A5/05 Indicator: A5/06
1 Analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering en extremisme en de evaluatie van de aanpak van radicalisering en extremisme; Nee € 0 € 0 Ja Vanwege corona is besloten om dit onderzoek (incl. interviews en veldonderzoek) door te schuiven naar 2021.
2 Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen; Ja € 0 € 24.901 Ja ZVHBZO, 1 Duiding wordt NCTV verzocht om over te hevelen naar 2021. 2.Procesbeschrijving heeft vertraging opgelopen door corona. Is recentelijk vastgesteld, duidingskader wordt in 2021 gekoppeld.
3 Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering; Ja € 0 € 116.162 Ja De conferentie is door Corona niet fysiek door kunnen gaan op de geplande datum 6 okt 2020. De voorbereiding was wel gestart, maar nog geen kosten gemaakt (muv eigen uren). De conferentie staat in 2021 gepland op 5 okt. De intervisiebijeenkomsten van Diversae zijn door Corona omgezet van fysiek naar digitaal. Dat heeft tijd gekost om op te zetten en daarom zijn we hier pas na de zomer mee begonnen. De overige sessie worden in 2021 georganiseerd. Door corona heeft project focusgroepen in de regio aanzienlijke vertraging opgelopen. ZVHBZO C5 en C1: door corona minder netwerkbijeenkomsten dan gepland, loopt door in 2021
4 Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering; Ja € 13.500 Ja Door Corona hebben we de training voor de specialisten schil (€15.000,-) niet kunnen uitvoeren en die is door geschoven naar 2021 en wordt dit jaar uitgevoerd. De preselectie van de professionals is reeds uitgevoerd. De weerbaarheidstrainingen van religieuze instellingen (€25.000,-) is eveneens door Corona doorgeschoven naar 2021 en zal dit jaar worden uitgevoerd. De training gespreksvaardigheden PG (€4.500,-) is aangepast naar de actuele situatie. We hebben dit bedrag besteed aan het geven van webinars voor professionals op het thema Extremisme en Complottheorieën. Hier is mede voor gekozen omdat we met enkele gemeenten uit de Klankbordgroep aan het kijken zijn naar een training specifiek op PG voor professionals.ZVHBZO Ivm corona trainingen pas in 2021
5 Preventie-activiteiten gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen; Ja € 0 € 5.000 Ja Project St. Ik wil was gestart, maar is door Corona niet verder kunnen gaan. Wordt in 2021 nog bekeken of dit verder opgepakt wordt. Project St. Ik wil was gestart, maar is door Corona niet verder kunnen gaan. Wordt in 2021 nog bekeken of dit verder opgepakt wordt. Project Radar moet fysiek worden uitgevoerd. Door Corona is er daarom voor gekozen om het project in 2021 op te pakken.
6 Evalueren van de activiteiten die zijn verricht in het kader van het tegengaan van radicalisering, extremisme en terrorisme. Ja € 0 € 93.000 Ja De kosten voor het onderzoek zijn totaal €125.000,- Het onderzoek wordt in 2021 afgerond. Zoetermeer heeft €35.000,- overgemaakt (ook versterkingsgelden) aangezien zij ook participeren in dit onderzoek.
Eindverantwoording (Ja/Nee) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A5/07 Indicator: A5/08
Nee Nee
FIN B1 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3) Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B1/01 Indicator: B1/02 Indicator: B1/03 Indicator: B1/04 Indicator: B1/05 Indicator: B1/06
0 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
BZK C1 Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik Totaal ontvangen bedrag beschikking Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/01 Indicator: C1/02
€ 365.987 Nee
Projectnaam/nummer per project Besteding (jaar T) per project Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) Besteding (jaar T) aan afwijkingen.
Alleen invullen bij akkoord ministerie.
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: C1/03 Indicator: C1/04 Indicator: C1/05 Indicator: C1/06
1 Winst uit je woning € 171.642 Ja
2 Buurtkracht € 17.500 Ja
Kopie projectnaam/nummer Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Toelichting Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/07 Indicator: C1/08 Indicator: C1/09 Indicator: C1/10
1 Winst uit je woning € 171.642 Nee
2 Buurtkracht € 17.500 Nee
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04
€ 125.952 € 0 € 0 € 0
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D8/05 Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08
IenW E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Correctie over besteding (t/m jaar T) Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: E3/01 Indicator: E3/02 Indicator: E3/03 Indicator: E3/04 Indicator: E3/05 Indicator: E3/06
1 IenWBSK-2020 / 162973 € 13.924 € 0 € 0 € 0 € 0
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/07 Indicator: E3/08 Indicator: E3/09 Indicator: E3/10 Indicator: E3/11 Indicator: E3/12
1 IenWBSK-2020 / 162973 € 13.924 € 0 € 0 Nee
EZK F1 Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding Totale Besteding (jaar T) ten last van Rijksmiddelen (automatisch berekend)
Aard controle R
Indicator: F1/01
€ 459.690
Projectnaam/UWHS-nummer Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per woning Is de bestemming gewijzigd (Ja/Nee) Indien woning verplaatst: conform de ingediende perceelschets (Ja/Nee) Eindverantwoording per woning (Ja/Nee) Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen tot en met (jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle R
Indicator: F1/02 Indicator: F1/03 Indicator: F1/04 Indicator: F1/05 Indicator: F1/06 Indicator: F1/07
1 UWHS170170 € 459.690 Ja Nee € 474.632
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020 Besteding (jaar T) algemene bijstand Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06
€ 4.224.868 € 61.565 € 353.188 € 4.097 € 0 € 0
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12
€ 0 € 4.929 € 0 € 301.921 € 23.200 Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06
€ 0 € 14.898 € 0 € 0 € 0 € 0
Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/07
Ja
SZW G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020 Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) levensonderhoud Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 Indicator: G4/05 Indicator: G4/06
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 1.314.456 € 176.256 € 9.419 € 0 € 0
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 376.726 € 9.457 € 2.749 € 0 € 0
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) € 160.112 € 17.314 € 0 € 0 € 14
Kopie regeling Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10 Indicator: G4/11
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 380 42 € 0 Ja
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 86 8 Ja
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 60 3 Ja
Kopie regeling Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/12 Indicator: G4/13 Indicator: G4/14 Indicator: G4/15 Indicator: G4/16
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)
VWS H4 Regeling specifieke uitkering stimulering sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld
Gemeenten
Aard controle R. Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/01 Indicator: H4/02
€ 210.371 -€ 898.769
Projectnaam/nummer Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen Toelichting
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 Indicator: H4/07 Indicator: H4/08
1 6520000 € 23.258 € 0 € 0 € 162.866 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
2 6520001 € 35.053 € 0 € 0 € 175.803 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
3 6520050 € 2.464 € 0 € 0 € 7.437 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
4 6520051 € 948 € 29.684 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
5 6520300 € 3.048 € 0 € 0 € 36.923 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
6 71405 € 1.863 € 0 € 0 € 0 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
7 71619 € 786 € 0 € 0 € 0 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
8 71624 € 1.270 € 0 € 0 € 0 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
9 71709 € 4.967 € 0 € 0 € 29.330 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
10 71711 € 1.328 € 0 € 7.489 € 0 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
11 71712 € 5.497 € 3.086 € 0 € 0 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
12 71713 € 2.108 € 14.347 € 0 € 0 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
13 71760 € 12.573 € 0 € 0 € 0 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
14 71865 € 6.265 € 45.650 € 0 € 0 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
15 71870 € 73.649 € 434.414 € 0 € 0 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
16 71864 € 25.426 € 162.111 € 0 € 0 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
17 71867 € 3.048 € 0 € 0 € 0 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
18 71869 € 508 € 0 € 0 € 0 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
19 71871 € 894 € 0 € 0 € 0 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
20 71924 € 5.419 € 0 € 0 € 0 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
Kopie projectnaam/nummer Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicator: H4/09 Indicator: H4/10 Indicator: H4/11
1 6520000 € 162.866 11%
2 6520001 € 175.803 17%
3 6520050 € 7.437 1%
4 6520051 € 29.684 0%
5 6520300 € 36.923 1%
6 71405 1%
7 71619 0%
8 71624 1%
9 71709 € 29.330 2%
10 71711 € 7.489 1%
11 71712 € 3.086 3%
12 71713 € 14.347 1%
13 71760 6%
14 71865 € 45.650 3%
15 71870 € 434.414 35%
16 71864 € 162.111 12%
17 71867 1%
18 71869 0%
19 71871 0%
20 71924 3%
VWS H8 Regeling Sportakkoord Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/01 Indicator: H8/02 Indicator: H8/03 Indicator: H8/04 Indicator: H8/05
€ 16.872 € 15.120 € 16.872 € 15.120 Nee