Balans

Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 0 5
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 400 281
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 68 71
Totaal Immateriële vaste activa 468 357
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 30.206 30.186
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing 13.963 13.984
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 4.341 2.530
Totaal Materiële vaste activa 48.511 46.699
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen 7 7
Leningen aan: woningbouwcorporaties 2.460 2.845
Overige langlopende leningen 883 676
Totaal Financiële vaste activa 3.349 3.527
Totaal Vaste activa 52.327 50.584
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 68.956 75.149
Gereed product en handelsgoederen 344 344
Totaal Voorraden 69.300 75.493
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen 3.875 3.601
Rekening-courantverhouding met het Rijk 1.551 3.251
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 808 960
Overige vorderingen 6.170 4.169
Overige uitzettingen 3 3
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 12.408 11.984
Liquide middelen
Kassaldi 1 3
Banksaldi 264 476
Totaal Liquide middelen 266 478
Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 156 124
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 4.232 3.844
Totaal Overlopende activa 4.388 3.969
Totaal Vlottende activa 86.363 91.924
Totaal Activa 138.690 142.507
Bedragen x €1.000
Balans 2020 2019
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 27.808 30.077
Bestemmingsreserve 10.572 7.340
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 1.034 1.348
Totaal Eigen vermogen 39.415 38.766
Voorzieningen.
Voorzieningen 11.115 9.952
Totaal Voorzieningen. 11.115 9.952
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen 49.592 52.169
Onderhandse leningen van: openbare lichamen 2.113 0
Waarborgsommen 6 6
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer 51.711 52.176
Totaal Vaste passiva 102.242 100.894
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen 25.019 31.000
Banksaldi. 1.451 2.775
Overige schulden 2.248 2.541
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 28.719 36.316
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 3.198 3.441
Vooruitontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 4.428 1.827
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 103 30
Totaal Overlopende passiva 7.729 5.298
Totaal Vlottende passiva 36.448 41.614
Totaal Passiva 138.690 142.507
Omschrijving 2020 2019
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt 83.848 85.125