Voorwoord

Veel langer dan verwacht en gehoopt ervaren we nu, april 2021, nog steeds de gevolgen van de coronapandemie. Corona heeft vrijwel het hele afgelopen jaar 2020 beïnvloed.

We hebben aan de ene kant zaken moeten laten liggen en aan de andere kant juist extra dingen moeten oppakken en organiseren. De meeste negatieve financiële gevolgen zijn voor de gemeente gecompenseerd door de Rijksoverheid. En toch zijn er verschillende plussen en minnen die direct of indirect als gevolg van corona zijn opgetreden. Natuurlijk zijn de gevolgen van corona inzichtelijk gemaakt en ook integraal verwerkt in deze jaarrekening 2020 van de gemeente Nuenen c.a.
Zoals gewoonlijk zijn het jaarverslag en de jaarrekening gebaseerd op de programmabegroting 2020 en de begrotingswijzigingen naar aanleiding van raadsbesluiten. Het gerealiseerde jaarrekeningresultaat bedraagt € 1.034.000,-. Dit positieve resultaat is volledig te danken aan de grondexploitaties, die ook de tekorten in het sociaal domein van ca. € 200.000,- hebben vereffend.
Mede als gevolg van het gevoerde consistente financiële beleid blijft Nuenen er financieel gezien goed op staan, hetgeen gereflecteerd wordt in een weerstandsvermogen ratio van 1,51.

Namens het college van burgemeester en wethouders dank ik iedereen voor de geleverde bijdrage.
Wederom corona-volente verwacht ik dat we een goede afwikkeling krijgen van de jaarstukken.

 

Joep Pernot
Wethouder Financiën