Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Portefeuillehouder(s)

J. Pernot

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezonde (fysieke en sociale) leefomgeving. 1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting.
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners en leefbaarheid verhogen. 2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten.
3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente.
4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties.
Aanbieden van zorg voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. 5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015 2015 - 2035 juli 2015 onbepaald
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2017 onbepaald juli 2017 2021
Algemene Subsidieverordening vanaf 2017 mei 2016 onbepaald
Nota Accommodatiebeleid vanaf 2017 september 2017 2021
Nota vrijwilligersbeleid 2020 - 2026 2020 - 2026 november 2020 2026

Wat hebben we ervoor gedaan?

Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezonde (fysieke en sociale) leefomgeving.

Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners en leefbaarheid verhogen.

Aanbieden van zorg voor inwoners die ondersteuning nodig hebben.

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Jaarrekening 2020
Niet-sporters (19 jaar en ouder) * % van het aantal inwoners niet bekend** 38,5 **
Goede onderwijshuisvesting Aantallen klachten over huisvestings-klimaat Er zijn geen nieuwe klachten ingekomen. 0 0
Deelname aan sport/cultuur/recreatie vergroten % leden sportverenigingen van inwoners 20,5 21 **
Voorkomen van eenzaamheid/sociaal isolement aantal groepen / aantal deelnemers dagopvang 5 groepen 4 groepen/8 gemiddeld ***
aantal groepen / aantal deelnemers huiskamerprojecten 2 groepen 2 groepen/8 gemiddeld ***

* verplichte indicator op grond van BBV

** geen cijfers beschikbaar. Betreft landelijke bronnen. In 2020 is dit onderzoek niet herhaald.

*** deze activiteiten hebben tgv de pandemie geen doorgang gevonden

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Afwijking budget 2020
Lasten
4.2 Onderwijshuisvesting 1.044 1.103 1.104 1
5.1 Sportbeleid en activering 98 107 161 54
5.2 Sportaccommodaties 1.019 1.030 1.055 25
5.6 Media 432 439 441 3
Totaal Lasten 2.592 2.678 2.761 83
Baten
0.10 Mutaties reserves 38 23 23 0
4.2 Onderwijshuisvesting 70 70 85 15
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 35 35
5.2 Sportaccommodaties 151 177 266 89
Totaal Baten 259 270 409 139

Toelichting

De afwijkingen op dit programma betreffen diverse kleinere verschillen, waarvoor we verwijzen naar de analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.