Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Portefeuillehouder(s)

R. Stultiëns en J. Pernot

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. 1. Bevorderen van een toekomstbestending centrum.
2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen.
3. Actief bijdragen aan Brainportambities.
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten. 4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht.
5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa onbepaald
Detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven 2015 e.v. september 2015 onbepaald
Regionale programmering bedrijventerrein Stedelijk Gebied Eindhoven 2017 e.v. 2017 2021
Verordening reclamebelasting 2017 2017 e.v. december 2016 onbepaald
Structuurvisie ruimtelijke beeldkwaliteit kern Nuenen - De Wereld van Van Gogh 2019 e.v. februari 2020 onbepaald

Wat hebben we ervoor gedaan?

Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente.

Economische betekenis van de toeristische sector vergroten

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Jaarrekening 2020
Functiemenging * verhouding tussen banen en woningen, bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 43,3 43,3 43,3**
Vestigingen * per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 137,8 141,6 144,9**
Netto arbeidsparticipatie * % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. 68,1 68,1 68,5**
Banen per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 563 554,3 563,1**
Aantal banen in de recreatie en toerisme sector aantal banen per 1.000 inwoners (15 - 74 jaar) 22,8 21,6 22,1**
Cijfer voor ondernemersklimaat gegeven door ondernemers rapportcijfer niet bekend 6,5 niet bekend***
Bezoekersaantallen Vincentre aantal 17.362 20.000 7158
Opbrengst toeristenbelasting 12.407 24.150 63.236 ****

* verplichte indicator op grond van BBV

** cijfers over 2020 nog niet bekend, daarom cijfer over 2019 opgenomen

*** in 2020 is er geen ondernemerspeiling uitgevoerd

**** in 2020 is zowel over 2e halfjaar 2018 (afgerond € 14.000,-), geheel 2019 (€ 28.000,-) en 2020 (€ 21.000,-) toeristenbelasting geïnd. De opbrengst 2019 betrof alleen 1e halfjaar 2018.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven

We werken met 21 gemeenten in Zuidoost Brabant samen aan het realiseren van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. Samen werken we aan het handhaven en uitbouwen van het uniek economisch profiel in de Brainport Eindhoven. De samenwerking richt zich op de thema’s economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de Nationale Brainport Agenda.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Afwijking budget 2020
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 2.894 2.894 0
3.1 Economische ontwikkeling 116 203 155 -48
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 23 22 22 1
3.4 Economische promotie 142 120 95 -25
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 894 903 846 -57
5.4 Musea 17 17 0 -17
5.5 Cultureel erfgoed 51 50 22 -28
Totaal Lasten 1.243 4.209 4.035 -174
Baten
0.10 Mutaties reserves 4 2.986 2.916 -70
3.1 Economische ontwikkeling 12 12 29 16
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 14 3 3 0
3.4 Economische promotie 57 57 63 6
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 7 7 25 18
Totaal Baten 94 3.065 3.035 -30

Toelichting

De afwijkingen op dit programma betreffen diverse kleinere verschillen, waarvoor we verwijzen naar de analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.