Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Zorgen voor een toekomstbestendige ondersteuning voor onze inwoners die zorg echt nodig hebben. 1. Stimuleren dat inwoners eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die binnen hun sociaal netwerk.
2. Stimuleren dat inwoners meer gebruik maken van algemene voorzieningen (zie ook programma 4).
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. 3. Zorg dragen dat het aanbod aan jeugdhulp aansluit bij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de vraag.
4. Faciliteren van vroegsignalering voor alle leeftijden in samenwerking met onderwijs en voorschoolse voorzieningen.
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. 5. Stimuleren van maatschappelijke participatie.
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. 6. Stimuleren en faciliteren van deelname aan inburgeringstrajecten en participatietrajecten om zelfredzaamheid te vergroten.
Iedereen aan het werk 7. Bijstandsontvangers worden begeleid naar regulier werk en andere vormen van werkgelegenheid/dagbesteding.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Verordeningen Participatiewet onbepaald december 2014 onbepaald
Nota beleid sociaal domein 2016 - 2019 juni 2016 onbepaald
Actualisering nota sociaal domein 2019 - 2021 september 2018 2022
Beleid mantelzorg 2017 - 2020 mei 2017 2021
Dementievriendelijke gemeente 2017 - 2020 december 2018 2021
Nota vrijwilligersbeleid 2020-2026 2020 - 2026 september 2020 2026
Projectplan huisvesting, inburgering en participatie vergunninghouders 2017 - 2020 mei 2017 2021
Wmo-verordening 2020 onbepaald februari 2020 onbepaald
Verordening Jeugdhulp gemeente Nuenen 2020 onbepaald mei 2020 onbepaald
Nota schuldhulpverlening 2017 - 2019 mei 2017 2021
Verordeningen Werk en Inkomen (actualisatie enkele verordeningen participatiewet) 2020 en verder mei 2020 onbepaald

Wat hebben we ervoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Jaarrekening 2020
Absoluut verzuim (5-18 jaar) * % van het aantal leerplichtigen 0,22 0,3 0,13
Relatief verzuim (5-18 jaar) * % van het aantal leerplichtigen 1,6 0,78*** 0,57
Jongeren met jeugdhulp* % van het aantal jongeren (0-18 jaar) 9,2 9,2 12,3
Jongeren met jeugdreclassering* % van het aantal jongeren (12-23 jaar) 0 0 0
Jongeren met jeugdbescherming* % van het aantal jongeren (0-18 jaar) 0,7 0,7 0,7
Vroegtijdige schoolverlaters zonder kwalificatie (VSV-ers)* % VO en Mbo'ers dat het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie 1,96 1,4 2
Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)* % van het aantal jongeren (12-21 jaar) 0,82 0,82 0
Kinderen in uitkeringsgezin* % van het aantal jongeren (0-18 jaar) 4,83 4,83 4,00
Jeugdwerkeloosheid* % van het aantal jongeren (16-22 jaar) 1,1 1,1 1,35
Bijstandsuitkeringen* aantal per 1.000 inwoners (vanaf 18 jaar) 25,7 25,7 25,6
Lopende re-integratievoorzieningen* aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 5,8 8 4,7
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement * aantal per 1.000 inwoners 42 43 46
Mantelzorgers ** aantal geregistreerde mantelzorgers bij de gemeente 685 510 632
Mantelzorg belasting ** % volwassenen dat mantelzorg verricht (minimaal 8 uur per week) 23 10 12
Transformatie: verschuiving naar algemene voorzieningen ** percentage gebruik 0e, 1e en 2e lijns voorzieningen 46/48/6 46/51/3 46/51/3 Voorstel is om dit eruit te halen omdat de monitor voor 2020 niet aan de jaarrekening is toegevoegd en er een voorstel in de maak is om de monitor op een andere manier vorm te geven.
Inburgeringstrajecten ** aantallen persoonlijke ontwikkelingsplannen 13 10 13
Taakstelling huisvesting vergunninghouders ** % realisatie versus taakstelling 87 100 110
Taakstelling huisvesting vergunninghouders absolute aantal gerealiseerd c.q. begroot 21 19 22

* verplichte indicator op grond van BBV

** uit Monitor sociaal domein Nuenen

*** in begroting 2020 staat 7,8, zijnde het aantal per 1.000 leerlingen. Dit is omgerekend naar % aantal leerlingen.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Werkvoorzieningsschap de Dommel
De WSD voert de verplichtingen uit de voormalige Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor werknemers uit de gemeente Nuenen. Daarnaast begeleidt de WSD inwoners in het kader van de Participatiewet die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk. De WSD is ook betrokken bij de uitvoering van (sub)regionale pilots in het sociaal domein.

 

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de volgende bedrijfsvoeringstaken uit: financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control. Daarnaast voert de dienst de gemeentelijke taken uit met betrekking tot werk en inkomen (Participatiewet) en dienstverlening. Aan dit programma draagt de dienst bij aan het adviseren van de gemeente op het taakveld sociale zaken en arbeidsmarktbeleid. Dit dienst is een keten partner in het CMD en streeft er naar om de dienstverlening aan onze inwoners verder te optimaliseren. Dit dienst wordt ook ingezet bij de regie en uitvoering van lokale en regionale projecten in het sociaal domein. In 2020 heeft de dienst ook de aanvragen om een uitkering ingevolge de Tijdelijk Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO-uitkering) voor ons afgewikkeld.

 

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
De GGD Brabant-Zuidoost streeft - onder regie van de gemeenten - door middel van preventie naar gezondheidswinst voor alle inwoners, om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid te vergroten. De dienstverlening heeft betrekking op gezondheid, preventie en snelle interventie. Ze is professioneel en betrouwbaar. Het afgelopen jaar hebben de werkzaamheden van de GGD voornamelijk in het teken gestaan van de bestrijding van de coronapandemie. Denk aan het regionaal verstrekken van informatie, het overnemen van het toezicht op de kinderopvang, het inrichten van teststraten en de uitvoering van het vaccinatieprogramma. De gemeente Nuenen werkt in nauwe afstemming samen met de GGD. De verwachting is dat de extra kosten die de GGD maakt in verband met de bestrijding van de coronapandemie, volledig door de Rijksoverheid worden vergoed. 

 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Afwijking budget 2020
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 34 34 51 17
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 656 742 644 -98
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.625 2.684 2.587 -97
6.2 Wijkteams 368 333 328 -5
6.3 Inkomensregelingen 6.064 7.874 7.900 26
6.4 Begeleide participatie 1.421 1.527 1.524 -3
6.5 Arbeidsparticipatie 644 674 674 1
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 795 795 948 153
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.094 3.025 3.082 57
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.340 3.562 3.542 -20
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 20 25 5
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 340 409 448 39
7.1 Volksgezondheid 868 825 844 19
Totaal Lasten 20.249 22.504 22.597 93
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 250 250 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 94 94 88 -7
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 165 165 147 -17
6.2 Wijkteams 87 87 117 30
6.3 Inkomensregelingen 4.966 6.766 7.142 376
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 2 2
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 218 194 137 -57
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 12 12
Totaal Baten 5.530 7.556 7.895 339

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De afwijkingen van de begroting op dit programma worden op hoofdlijnen veroorzaakt door:

  • De Tozo-regeling zorgt zowel bij de lasten als bij de baten op taakveld 6.3 voor een afwijking van € 379.000,-. De Tozo-uitgaven waren hoger dan bij de tussentijdse rapportage (begin september 2020) was ingeschat. In de laatste maanden van 2020 is nog veel gebruik gemaakt van de Tozo-regeling. Deze uitgaven worden vergoed door het Rijk, het niet-bestede deel van de voorschotten is overgeheveld naar 2021.
  • De uitkeringslasten voor de Participatiewet (bijstand) en andere inkomensregelingen zijn lager dan begroot (€ 294.000,-, ook taakveld 6.3). Ondanks jarenlange tekorten op het Rijksbudget zijn er minder uitgaven geweest. Hierdoor zijn er voor het eerst gemeentelijke middelen overgehouden. Door de resultaten op verminderde instroom, uitstroom op re-integratie en inzet van handhaving is dit resultaat bereikt. 
  • Bij Wmo is er een overschrijding op de lasten van met name woon- en vervoersvoorzieningen (€ 108.000,-, taakveld 6.6). Daarnaast op kortdurend verblijf en hulp bij het huishouden (taakveld 6.71). Ook zijn de eigen bijdragen € 58.000 lager dan begroot (baten taakveld 6.71). 
  • De onderbesteding bij Samenkracht en burgerparticipatie (taakveld 6.1) ligt op het terrein van maatschappelijke dienstverlening en vluchtelingenwerk. Mede door de coronapandemie zijn bijvoorbeeld het invoeringsbudget voor de nieuwe inburgeringswet en middelen voor statushouders niet besteed.

Voor meer detail en uitleg verwijzen we naar de analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.