Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 122 0 122 349 0 349 244 0 244
0.1 Bestuur 69 1.653 -1.584 1 1.597 -1.596 0 1.742 -1.742
0.2 Burgerzaken 335 560 -226 223 620 -398 269 670 -402
0.4 Overhead 51 7.202 -7.151 137 7.476 -7.338 166 7.737 -7.571

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Terug naar navigatie - Programma 2. Veiligheid & Handhaving
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 36 1.157 -1.120 36 1.156 -1.120 36 1.152 -1.117
1.2 Openbare orde en veiligheid 79 1.047 -968 79 1.073 -994 368 1.194 -827

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Terug naar navigatie - Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 250 0 250 250 0 250
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 34 -34 0 34 -34 0 51 -51
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 94 656 -562 94 742 -648 88 644 -556
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 165 2.625 -2.461 165 2.684 -2.519 147 2.587 -2.440
6.2 Wijkteams 87 368 -281 87 333 -246 117 328 -211
6.3 Inkomensregelingen 4.966 6.064 -1.098 6.766 7.874 -1.108 7.142 7.900 -758
6.4 Begeleide participatie 0 1.421 -1.421 0 1.527 -1.527 0 1.524 -1.524
6.5 Arbeidsparticipatie 0 644 -644 0 674 -674 0 674 -674
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 795 -795 0 795 -795 2 948 -946
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 218 3.094 -2.876 194 3.025 -2.831 137 3.082 -2.945
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 3.340 -3.340 0 3.562 -3.562 12 3.542 -3.530
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 20 -20 0 25 -25
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 340 -340 0 409 -409 0 448 -448
7.1 Volksgezondheid 0 868 -868 0 825 -825 0 844 -844

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Terug naar navigatie - Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 38 0 38 23 0 23 23 0 23
4.2 Onderwijshuisvesting 70 1.044 -974 70 1.103 -1.033 85 1.104 -1.019
5.1 Sportbeleid en activering 0 98 -98 0 107 -107 35 161 -126
5.2 Sportaccommodaties 151 1.019 -867 177 1.030 -853 266 1.055 -788
5.6 Media 0 432 -432 0 439 -439 0 441 -441

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Terug naar navigatie - Programma 5. Wonen & Leefomgeving
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 91 59 32 1.193 95 1.099 64 461 -398
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 164 77 87 436 353 82 460 397 63
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 21 -21 0 21 -21 0 25 -25
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 93 84 9 93 84 9 521 180 341
8.1 Ruimtelijke ordening 2 709 -708 548 1.299 -751 673 1.389 -715
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 21.686 22.188 -502 21.607 22.109 -502 8.427 7.858 569
8.3 Wonen en bouwen 984 1.409 -425 924 2.721 -1.797 844 1.481 -637

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Terug naar navigatie - Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 183 115 68 320 193 127 319 193 126
2.1 Verkeer en vervoer -768 2.031 -2.799 69 2.787 -2.718 118 2.840 -2.722
2.2 Parkeren 0 11 -11 0 26 -26 0 31 -31
2.5 Openbaar vervoer 0 31 -31 0 31 -31 0 17 -17
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 1.874 -1.874 0 1.896 -1.896 6 2.326 -2.319
7.2 Riolering 1.930 1.025 905 1.947 1.035 913 2.233 1.374 859
7.3 Afval 2.777 2.026 751 2.697 2.122 575 2.717 2.177 540
7.4 Milieubeheer 0 393 -393 366 776 -410 198 700 -502

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 4 0 4 2.986 2.894 91 2.916 2.894 21
3.1 Economische ontwikkeling 12 116 -104 12 203 -190 29 155 -126
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 14 23 -9 3 22 -19 3 22 -20
3.4 Economische promotie 57 142 -85 57 120 -63 63 95 -32
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 7 894 -887 7 903 -896 25 846 -821
5.4 Musea 0 17 -17 0 17 -17 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 0 51 -51 0 50 -50 0 22 -22

Programma 8. Financiën & Belastingen

Terug naar navigatie - Programma 8. Financiën & Belastingen
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 118 0 118 118 0 118
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 -172 172 0 196 -196 0 1.034 -1.034
0.5 Treasury 9 11 -2 59 11 48 62 70 -8
0.61 OZB woningen 4.753 97 4.656 4.636 112 4.524 4.779 136 4.644
0.62 OZB niet-woningen 1.372 22 1.350 1.339 27 1.312 1.301 18 1.283
0.64 Belastingen overig 78 46 32 78 46 32 70 50 20
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 28.067 0 28.067 29.292 0 29.292 29.346 0 29.346
0.8 Overige baten en lasten 0 235 -235 0 185 -185 19 23 -3
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 0 30 -30

Totaal

Terug naar navigatie - Totaal
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal 67.996 67.996 0 77.439 77.439 0 64.698 64.698 0