Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Jaarstukken 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Voorwoord Blz. 8  
Samenvatting Blz. 9  
Samenvatting Blz. 10  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 11  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 12  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 13  
Portefeuillehouder(s) Blz. 14  
Wat wilden we bereiken? Blz. 15  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 16  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 17  
Een toekomstbestendig Nuenen c.a. Blz. 18  
1. Bestuurlijke toekomst en herindelingsprocedure Blz. 19  
2. Bestuurskracht verder versterken Blz. 20  
3. Integriteit van het gemeentebestuur Blz. 21  
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. Blz. 22  
4. Betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties Blz. 23  
5. Meer digitale communicatie Blz. 24  
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken. Blz. 25  
6. Samenwerken in de regio Blz. 26  
Tevreden klanten. Blz. 27  
7. Dienstverlening: meer digitaal Blz. 28  
Beleidsindicatoren Blz. 29  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 30  
Wat heeft het gekost? Blz. 31  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 32  
Portefeuillehouder(s) Blz. 33  
Wat wilden we bereiken? Blz. 34  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 35  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 36  
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. Blz. 37  
1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid Blz. 38  
2. Zelfredzaamheid: inwoners doen het zelf Blz. 39  
3. Slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden Blz. 40  
Beleidsindicatoren Blz. 41  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 42  
Wat heeft het gekost? Blz. 43  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 44  
Portefeuillehouder(s) Blz. 45  
Wat wilden we bereiken? Blz. 46  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 47  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 48  
Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen. Blz. 49  
1. Inzet: sociaal netwerk en voorliggende voorzieningen Blz. 50  
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 51  
2. Jeugd Blz. 52  
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 53  
3. Ouderen blijven meedoen Blz. 54  
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. Blz. 55  
4. Huisvesting van vergunninghouders Blz. 56  
5. Inburgeringstraject Blz. 57  
6. Participatie Blz. 58  
Beleidsindicatoren Blz. 59  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 60  
Wat heeft het gekost? Blz. 61  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 62  
Portefeuillehouder(s) Blz. 63  
Wat wilden we bereiken? Blz. 64  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 65  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 66  
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 67  
1. Onderwijshuisvesting Blz. 68  
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners. Blz. 69  
2. Goed aanbod van activiteiten Blz. 70  
3. Subsidies en accommodaties Blz. 71  
Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen. Blz. 72  
4. Gevarieerde voorliggende voorzieningen Blz. 73  
Beleidsindicatoren Blz. 74  
Wat heeft het gekost? Blz. 75  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 76  
Portefeuillehouder(s) Blz. 77  
Wat wilden we bereiken? Blz. 78  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 79  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 80  
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. Blz. 81  
1. Nuenen West verder ontwikkelen (op basis van de herijking) Blz. 82  
2. Prestatieafspraken maken met de woningcorporaties Blz. 83  
3. Woonwagenlocaties Blz. 84  
4. Wonen voor starters en andere doelgroepen Blz. 85  
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. Blz. 86  
5. Woningvoorraad verduurzamen. Blz. 87  
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. Blz. 88  
6. Omgevingswet en bestemmingsplannen Blz. 89  
7. Vergunningverlening Blz. 90  
Een representatieve woningvoorraad. Blz. 91  
8. Sociale huurvoorraad uitbreiden met 30% (2020). Blz. 92  
Beleidsindicatoren Blz. 93  
Wat heeft het gekost? Blz. 94  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 95  
Portefeuillehouder(s) Blz. 96  
Wat wilden we bereiken? Blz. 97  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 98  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 99  
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. Blz. 100  
1. Inspelen op veranderend klimaat Blz. 101  
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. Blz. 102  
2. Duurzaamheid Blz. 103  
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. Blz. 104  
3. Verkeer en mobiliteit Blz. 105  
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. Blz. 106  
4. Stimuleren en recycling Blz. 107  
Groenste gemeente van Nederland. Blz. 108  
5. Groenste gemeente Blz. 109  
Vergroten biodiversiteit. Blz. 110  
6. Natuurbehoud Blz. 111  
Levendige en aantrekkelijke gemeente. Blz. 112  
7. Gemeentelijke voorzieningen en openbare ruimte Blz. 113  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 114  
Beleidsindicatoren Blz. 115  
Wat heeft het gekost? Blz. 116  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 117  
Portefeuillehouder(s) Blz. 118  
Wat wilden we bereiken? Blz. 119  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 120  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 121  
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. Blz. 122  
1. Aantrekkelijke vestigingsgemeente Blz. 123  
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten Blz. 124  
2. Erfgoed Blz. 125  
3. Villagemarketing en Van Gogh Blz. 126  
4. Ontwikkelen Landgoed Gulbergen Blz. 127  
Beleidsindicatoren Blz. 128  
Wat heeft het gekost? Blz. 129  
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 130  
Portefeuillehouder(s) Blz. 131  
Wat wilden we bereiken? Blz. 132  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 133  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 134  
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. Blz. 135  
1. Sluitende meerjarenbegroting Blz. 136  
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). Blz. 137  
2. OZB verlaging Blz. 138  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 139  
Beleidsindicatoren Blz. 140  
Wat heeft het gekost? Blz. 141  
Paragrafen Blz. 142  
Lokale heffingen Blz. 143  
Inleiding Blz. 144  
Beleid Blz. 145  
Onroerende-zaakbelastingen Blz. 146  
Afvalstoffenheffing Blz. 147  
Rioolheffing Blz. 148  
Kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing Blz. 149  
Leges Blz. 150  
Kostendekkendheid leges Blz. 151  
Overige belastingen Blz. 152  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 153  
Overzicht tarieven Blz. 154  
Vergelijking buurgemeenten Blz. 155  
Ontwikkeling lokale lastendruk Blz. 156  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 157  
Inleiding Blz. 158  
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 159  
Inventarisatie van de risico's Blz. 160  
Inventarisatie van de risico's Blz. 161  
Top 15 risico's Blz. 162  
Wijzigingen Blz. 163  
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 164  
Weerstandsvermogen Blz. 165  
Weerstandsvermogen Blz. 166  
Financiële kengetallen Blz. 167  
Financiële kengetallen toelichting Blz. 168  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 169  
Inleiding Blz. 170  
Wegen Blz. 171  
Openbare verlichting Blz. 172  
Civiele kunstwerken Blz. 173  
Groen Blz. 174  
Riolering Blz. 175  
Gebouwen Blz. 176  
Speeltoestellen Blz. 177  
Verkeersregelingen Blz. 178  
Beelden en plastieken Blz. 179  
Financiering Blz. 180  
Inleiding Blz. 181  
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 182  
Financieringsbehoefte Blz. 183  
Liquiditeit Blz. 184  
Renterisicobeheer Blz. 185  
Leningenportefeuille Blz. 186  
Bedrijfsvoering Blz. 187  
Inleiding Blz. 188  
Personeel en organisatie Blz. 189  
e-HRM Blz. 190  
Garantiebanen Blz. 191  
Ziekteverzuim Blz. 192  
Informatievoorziening Blz. 193  
Informatiebeveiliging Blz. 194  
Privacy Blz. 195  
Procedure datalekken Blz. 196  
Control Blz. 197  
Programma betere dienstverlening Blz. 198  
Huisvesting Blz. 199  
Kengetallen Blz. 200  
Verbonden partijen Blz. 201  
Inleiding Blz. 202  
Inleiding Blz. 203  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 204  
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven (voorheen SRE) Blz. 205  
GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven Blz. 206  
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven Blz. 207  
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 208  
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Blz. 209  
GR Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel Blz. 210  
GR Reiniging Blink te Helmond Blz. 211  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 212  
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag Blz. 213  
NV Brabant Water te Den Bosch Blz. 214  
Stichtingen en verenigingen Blz. 215  
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 216  
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Blz. 217  
Tabel verbonden partijen Blz. 218  
Grondbeleid Blz. 219  
Inleiding Blz. 220  
Raadsbesluiten Blz. 221  
Bestemmingsreserves Blz. 222  
Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 223  
Materieel vast actief (voorheen NIEGG) Blz. 224  
Verwachte resultaat grondexploitatie/project Blz. 225  
Tussentijdse winstnemingen Blz. 226  
Parameters en uitgangspunten grondexploitaties Blz. 227  
Prognoses Blz. 228  
Toelichting projecten Blz. 229  
Jaarrekening Blz. 230  
Balans Blz. 231  
Balans activa Blz. 232  
Balans passiva Blz. 233  
Balans deel 2 Blz. 234  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 235  
Inleiding Blz. 236  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 237  
Waarderingsgrondslagen Blz. 238  
Vaste activa Blz. 239  
Toelichting Vaste activa Blz. 240  
Vlottende activa Blz. 241  
Vaste passiva Blz. 242  
Vlottende passiva Blz. 243  
Toelichting op de balans Blz. 244  
Vaste activa Blz. 245  
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 246  
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 247  
Materiële vaste activa Blz. 248  
Toelichting materiële vaste activa Blz. 249  
Toelichting materiële vaste activa Blz. 250  
Financiële vaste activa Blz. 251  
Toelichting financiële vaste activa Blz. 252  
Toelichting financiële vaste activa Blz. 253  
Vlottende activa Blz. 254  
Toelichting voorraad Blz. 255  
Toelichting voorraad Blz. 256  
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 257  
Schatkistbankieren Blz. 258  
Liquide middelen Blz. 259  
Overlopende activa Blz. 260  
Toelichting overlopende activa Blz. 261  
Toelichting overlopende activa Blz. 262  
Toelichting overlopende activa Blz. 263  
Vaste passiva Blz. 264  
Voorzieningen Blz. 265  
Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 266  
Toelichting vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 267  
Vlottende passiva Blz. 268  
Overlopende passiva Blz. 269  
Toelichting overlopende passiva Blz. 270  
Toelichting overlopende passiva Blz. 271  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 272  
Overeenkomsten Blz. 273  
Overeenkomsten (2) Blz. 274  
Arbeidskostengerelateerde verplichtingen Blz. 275  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 276  
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 277  
Programma's Blz. 278  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 279  
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 280  
Totaal saldo van baten en lasten Blz. 281  
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 282  
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat Blz. 283  
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 284  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 285  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 286  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 287  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 288  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 289  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 290  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 291  
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 292  
Totaal Blz. 293  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 294  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 295  
Vennootschapsbelasting Blz. 296  
Vennootschapsbelasting Blz. 297  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 298  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 299  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 300  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 301  
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 302  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 303  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 304  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 305  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 306  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 307  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer Blz. 308  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 309  
Programma 8. Financiën en belastingen Blz. 310  
Overzicht onvoorzien Blz. 311  
Overzicht onvoorzien Blz. 312  
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 313  
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 314  
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 315  
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 316  
Overzicht van de structurele toevoegen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 317  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 318  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 319  
Overzicht van projecten Blz. 320  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 321  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 322  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 323  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 324  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 325  
Overzicht van investeringen Blz. 326  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 327  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 328  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 329  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 330  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 331  
Rechtmatigheid investeringen Blz. 332  
Investeringen uit begroting 2019 die de raad nog niet beschikbaar heeft gesteld Blz. 333  
Reserves en voorzieningen Blz. 334  
Overzicht van de reserves en voorzieningen Blz. 335  
Reserves Blz. 336  
Voorzieningen Blz. 337  
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 338  
Toelichting op de reserves Blz. 339  
Inleiding Blz. 340  
Algemene reserve Blz. 341  
Algemene reserve Blz. 342  
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 343  
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 344  
Algemene risicovoorziening Blz. 345  
Algemene risicovoorziening Blz. 346  
Algemene reserve decentralisatie Blz. 347  
Algemene reserve decentralisatie Blz. 348  
Bouwgrond; algemene reserve Blz. 349  
Bouwgrond; algemene reserve Blz. 350  
Bouwgrond; algemene reserve (winstnemingen) Blz. 351  
Bouwgrond: algemene reserve (winstnemingen) Blz. 352  
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 353  
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 354  
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Blz. 355  
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Blz. 356  
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 357  
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 358  
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 359  
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 360  
Begraafplaats Oude Landen Blz. 361  
Begraafplaats Oude Landen Blz. 362  
Bestemmingsreserve I&A Blz. 363  
Bestemmingsreserve I&A Blz. 364  
Verkeersregelingen Blz. 365  
Verkeersregelingen Blz. 366  
Civiele kunstwerken Blz. 367  
Civiele kunstwerken Blz. 368  
Beelden en plastieken Blz. 369  
Overige kunstwerken Blz. 370  
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 371  
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 372  
HOV2 Blz. 373  
Dekkingsreserve kapitaallasten HOV2 Blz. 374  
Bereikbaarheidsakkoord Blz. 375  
Bereikbaarheidsakkoord Blz. 376  
Ecologische verbinding Hooidonk Blz. 377  
Ecologische verbinding Hooidonk Blz. 378  
Hybrideveld RKGSV Gerwen Blz. 379  
Dekkingsreserve hybrideveld RKGSV Gerwen Blz. 380  
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 381  
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 382  
Dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman Blz. 383  
Toelichting dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman Blz. 384  
Dekkingsreserve renovatie Klooster Blz. 385  
Dekkingsreserve renovatie Klooster Blz. 386  
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand Blz. 387  
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand Blz. 388  
Dekkingsreserve sportvloer Hongerman Blz. 389  
Dekkingsreserve sportvloer Hongerman Blz. 390  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 391  
Pensioen voormalige wethouders Blz. 392  
Pensioen voormalige wethouders Blz. 393  
Milieuschade Schenkels Blz. 394  
Milieuschade Schenkels Blz. 395  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 396  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 397  
Voorziening onderhoud wegen Blz. 398  
Voorziening onderhoud wegen Blz. 399  
Voorziening civiele kunstwerken Blz. 400  
Toelichting voorziening civiele kunstwerken Blz. 401  
Voorziening beelden en plastieken Blz. 402  
Toelichting voorziening beelden en plastieken Blz. 403  
Voorziening afval Blz. 404  
Voorziening afval Blz. 405  
Voorziening riolering Blz. 406  
Voorziening riolering Blz. 407  
Promotie-inkomsten Blz. 408  
Promotie-inkomsten Blz. 409  
Parkeerfonds Blz. 410  
Parkeerfonds Blz. 411  
Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) Blz. 412  
Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) Blz. 413  
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties Blz. 414  
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties Blz. 415  
Bijlage Single information single audit (SISA) Blz. 416  
Bijlage Single information single audit (SISA) Blz. 417  
Controleverklaring Blz. 418