Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Jaarstukken 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Samenvatting Blz. 6  
Samenvatting Blz. 7  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 8  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 9  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 10  
Portefeuillehouder(s) Blz. 11  
Wat wilden we bereiken? Blz. 12  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 13  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 14  
Een toekomstbestendig Nuenen c.a. Blz. 15  
1. Bestuurlijke toekomst en herindelingsprocedure Blz. 16  
2. Bestuurskracht verder versterken Blz. 17  
3. Integriteit van het gemeentebestuur Blz. 18  
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. Blz. 19  
4. Betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties Blz. 20  
5. Meer digitale communicatie Blz. 21  
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken. Blz. 22  
6. Samenwerken in de regio Blz. 23  
Tevreden klanten. Blz. 24  
7. Dienstverlening: meer digitaal Blz. 25  
Beleidsindicatoren Blz. 26  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 27  
Wat heeft het gekost? Blz. 28  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 29  
Portefeuillehouder(s) Blz. 30  
Wat wilden we bereiken? Blz. 31  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 32  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 33  
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. Blz. 34  
1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid Blz. 35  
2. Zelfredzaamheid: inwoners doen het zelf Blz. 36  
3. Slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden Blz. 37  
Beleidsindicatoren Blz. 38  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 39  
Wat heeft het gekost? Blz. 40  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 41  
Portefeuillehouder(s) Blz. 42  
Wat wilden we bereiken? Blz. 43  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 44  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 45  
Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen. Blz. 46  
1. Inzet: sociaal netwerk en voorliggende voorzieningen Blz. 47  
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 48  
2. Jeugd Blz. 49  
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 50  
3. Ouderen blijven meedoen Blz. 51  
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. Blz. 52  
4. Huisvesting van vergunninghouders Blz. 53  
5. Inburgeringstraject Blz. 54  
6. Participatie Blz. 55  
Beleidsindicatoren Blz. 56  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 57  
Wat heeft het gekost? Blz. 58  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 59  
Portefeuillehouder(s) Blz. 60  
Wat wilden we bereiken? Blz. 61  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 62  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 63  
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 64  
1. Onderwijshuisvesting Blz. 65  
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners. Blz. 66  
2. Goed aanbod van activiteiten Blz. 67  
3. Subsidies en accommodaties Blz. 68  
Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen. Blz. 69  
4. Gevarieerde voorliggende voorzieningen Blz. 70  
Beleidsindicatoren Blz. 71  
Wat heeft het gekost? Blz. 72  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 73  
Portefeuillehouder(s) Blz. 74  
Wat wilden we bereiken? Blz. 75  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 76  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 77  
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. Blz. 78  
1. Nuenen West verder ontwikkelen (op basis van de herijking) Blz. 79  
2. Prestatieafspraken maken met de woningcorporaties Blz. 80  
3. Woonwagenlocaties Blz. 81  
4. Wonen voor starters en andere doelgroepen Blz. 82  
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. Blz. 83  
5. Woningvoorraad verduurzamen. Blz. 84  
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. Blz. 85  
6. Omgevingswet en bestemmingsplannen Blz. 86  
7. Vergunningverlening Blz. 87  
Een representatieve woningvoorraad. Blz. 88  
8. Sociale huurvoorraad uitbreiden met 30% (2020). Blz. 89  
Beleidsindicatoren Blz. 90  
Wat heeft het gekost? Blz. 91  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 92  
Portefeuillehouder(s) Blz. 93  
Wat wilden we bereiken? Blz. 94  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 95  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 96  
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. Blz. 97  
1. Inspelen op veranderend klimaat Blz. 98  
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. Blz. 99  
2. Duurzaamheid Blz. 100  
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. Blz. 101  
3. Verkeer en mobiliteit Blz. 102  
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. Blz. 103  
4. Stimuleren en recycling Blz. 104  
Groenste gemeente van Nederland. Blz. 105  
5. Groenste gemeente Blz. 106  
Vergroten biodiversiteit. Blz. 107  
6. Natuurbehoud Blz. 108  
Levendige en aantrekkelijke gemeente. Blz. 109  
7. Gemeentelijke voorzieningen en openbare ruimte Blz. 110  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 111  
Beleidsindicatoren Blz. 112  
Wat heeft het gekost? Blz. 113  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 114  
Portefeuillehouder(s) Blz. 115  
Wat wilden we bereiken? Blz. 116  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 117  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 118  
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. Blz. 119  
1. Aantrekkelijke vestigingsgemeente Blz. 120  
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten Blz. 121  
2. Erfgoed Blz. 122  
3. Villagemarketing en Van Gogh Blz. 123  
4. Ontwikkelen Landgoed Gulbergen Blz. 124  
Beleidsindicatoren Blz. 125  
Wat heeft het gekost? Blz. 126  
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 127  
Portefeuillehouder(s) Blz. 128  
Wat wilden we bereiken? Blz. 129  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 130  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 131  
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. Blz. 132  
1. Sluitende meerjarenbegroting Blz. 133  
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). Blz. 134  
2. OZB verlaging Blz. 135  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 136  
Beleidsindicatoren Blz. 137  
Wat heeft het gekost? Blz. 138  
Lokale heffingen Blz. 139  
Inleiding Blz. 140  
Beleid Blz. 141  
Onroerende-zaakbelastingen Blz. 142  
Afvalstoffenheffing Blz. 143  
Rioolheffing Blz. 144  
Kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing Blz. 145  
Leges Blz. 146  
Kostendekkendheid leges Blz. 147  
Overige belastingen Blz. 148  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 149  
Overzicht tarieven Blz. 150  
Vergelijking buurgemeenten Blz. 151  
Ontwikkeling lokale lastendruk Blz. 152  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 153  
Inleiding Blz. 154  
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 155  
Inventarisatie van de risico's Blz. 156  
Inventarisatie van de risico's Blz. 157  
Top 15 risico's Blz. 158  
Wijzigingen Blz. 159  
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 160  
Weerstandsvermogen Blz. 161  
Weerstandsvermogen Blz. 162  
Financiële kengetallen Blz. 163  
Financiële kengetallen toelichting Blz. 164  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 165  
Inleiding Blz. 166  
Wegen Blz. 167  
Openbare verlichting Blz. 168  
Civiele kunstwerken Blz. 169  
Groen Blz. 170  
Riolering Blz. 171  
Gebouwen Blz. 172  
Speeltoestellen Blz. 173  
Verkeersregelingen Blz. 174  
Beelden en plastieken Blz. 175  
Financiering Blz. 176  
Inleiding Blz. 177  
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 178  
Financieringsbehoefte Blz. 179  
Liquiditeit Blz. 180  
Renterisicobeheer Blz. 181  
Leningenportefeuille Blz. 182  
Bedrijfsvoering Blz. 183  
Inleiding Blz. 184  
Personeel en organisatie Blz. 185  
e-HRM Blz. 186  
Garantiebanen Blz. 187  
Ziekteverzuim Blz. 188  
Informatievoorziening Blz. 189  
Informatiebeveiliging Blz. 190  
Privacy Blz. 191  
Procedure datalekken Blz. 192  
Control Blz. 193  
Programma betere dienstverlening Blz. 194  
Huisvesting Blz. 195  
Kengetallen Blz. 196  
Verbonden partijen Blz. 197  
Inleiding Blz. 198  
Inleiding Blz. 199  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 200  
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven (voorheen SRE) Blz. 201  
GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven Blz. 202  
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven Blz. 203  
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 204  
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Blz. 205  
GR Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel Blz. 206  
GR Reiniging Blink te Helmond Blz. 207  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 208  
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag Blz. 209  
NV Brabant Water te Den Bosch Blz. 210  
Stichtingen en verenigingen Blz. 211  
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 212  
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Blz. 213  
Tabel verbonden partijen Blz. 214  
Grondbeleid Blz. 215  
Inleiding Blz. 216  
Raadsbesluiten Blz. 217  
Bestemmingsreserves Blz. 218  
Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 219  
Materieel vast actief (voorheen NIEGG) Blz. 220  
Verwachte resultaat grondexploitatie/project Blz. 221  
Tussentijdse winstnemingen Blz. 222  
Parameters en uitgangspunten grondexploitaties Blz. 223  
Prognoses Blz. 224  
Toelichting projecten Blz. 225  
Balans Blz. 226  
Balans activa Blz. 227  
Balans passiva Blz. 228  
Balans deel 2 Blz. 229  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 230  
Inleiding Blz. 231  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 232  
Waarderingsgrondslagen Blz. 233  
Vaste activa Blz. 234  
Toelichting Vaste activa Blz. 235  
Vlottende activa Blz. 236  
Vaste passiva Blz. 237  
Vlottende passiva Blz. 238  
Toelichting op de balans Blz. 239  
Vaste activa Blz. 240  
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 241  
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 242  
Materiële vaste activa Blz. 243  
Toelichting materiële vaste activa Blz. 244  
Toelichting materiële vaste activa Blz. 245  
Financiële vaste activa Blz. 246  
Toelichting financiële vaste activa Blz. 247  
Toelichting financiële vaste activa Blz. 248  
Vlottende activa Blz. 249  
Toelichting voorraad Blz. 250  
Toelichting voorraad Blz. 251  
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 252  
Schatkistbankieren Blz. 253  
Liquide middelen Blz. 254  
Overlopende activa Blz. 255  
Toelichting overlopende activa Blz. 256  
Toelichting overlopende activa Blz. 257  
Toelichting overlopende activa Blz. 258  
Vaste passiva Blz. 259  
Voorzieningen Blz. 260  
Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 261  
Toelichting vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 262  
Vlottende passiva Blz. 263  
Overlopende passiva Blz. 264  
Toelichting overlopende passiva Blz. 265  
Toelichting overlopende passiva Blz. 266  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 267  
Overeenkomsten Blz. 268  
Overeenkomsten (2) Blz. 269  
Arbeidskostengerelateerde verplichtingen Blz. 270  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 271  
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 272  
Programma's Blz. 273  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 274  
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 275  
Totaal saldo van baten en lasten Blz. 276  
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 277  
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat Blz. 278  
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 279  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 280  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 281  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 282  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 283  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 284  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 285  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 286  
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 287  
Totaal Blz. 288  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 289  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 290  
Vennootschapsbelasting Blz. 291  
Vennootschapsbelasting Blz. 292  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 293  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 294  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 295  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 296  
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 297  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 298  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 299  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 300  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 301  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 302  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer Blz. 303  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 304  
Programma 8. Financiën en belastingen Blz. 305  
Overzicht onvoorzien Blz. 306  
Overzicht onvoorzien Blz. 307  
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 308  
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 309  
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 310  
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 311  
Overzicht van de structurele toevoegen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 312  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 313  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 314  
Overzicht van projecten Blz. 315  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 316  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 317  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 318  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 319  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 320  
Overzicht van investeringen Blz. 321  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 322  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 323  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 324  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 325  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 326  
Rechtmatigheid investeringen Blz. 327  
Investeringen uit begroting 2019 die de raad nog niet beschikbaar heeft gesteld Blz. 328  
Reserves en voorzieningen Blz. 329  
Overzicht van de reserves en voorzieningen Blz. 330  
Reserves Blz. 331  
Voorzieningen Blz. 332  
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 333  
Toelichting op de reserves Blz. 334  
Inleiding Blz. 335  
Algemene reserve Blz. 336  
Algemene reserve Blz. 337  
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 338  
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 339  
Algemene risicovoorziening Blz. 340  
Algemene risicovoorziening Blz. 341  
Algemene reserve decentralisatie Blz. 342  
Algemene reserve decentralisatie Blz. 343  
Bouwgrond; algemene reserve Blz. 344  
Bouwgrond; algemene reserve Blz. 345  
Bouwgrond; algemene reserve (winstnemingen) Blz. 346  
Bouwgrond: algemene reserve (winstnemingen) Blz. 347  
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 348  
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 349  
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Blz. 350  
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Blz. 351  
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 352  
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 353  
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 354  
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 355  
Begraafplaats Oude Landen Blz. 356  
Begraafplaats Oude Landen Blz. 357  
Bestemmingsreserve I&A Blz. 358  
Bestemmingsreserve I&A Blz. 359  
Verkeersregelingen Blz. 360  
Verkeersregelingen Blz. 361  
Civiele kunstwerken Blz. 362  
Civiele kunstwerken Blz. 363  
Beelden en plastieken Blz. 364  
Overige kunstwerken Blz. 365  
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 366  
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 367  
HOV2 Blz. 368  
Dekkingsreserve kapitaallasten HOV2 Blz. 369  
Bereikbaarheidsakkoord Blz. 370  
Bereikbaarheidsakkoord Blz. 371  
Ecologische verbinding Hooidonk Blz. 372  
Ecologische verbinding Hooidonk Blz. 373  
Hybrideveld RKGSV Gerwen Blz. 374  
Dekkingsreserve hybrideveld RKGSV Gerwen Blz. 375  
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 376  
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 377  
Dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman Blz. 378  
Toelichting dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman Blz. 379  
Dekkingsreserve renovatie Klooster Blz. 380  
Dekkingsreserve renovatie Klooster Blz. 381  
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand Blz. 382  
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand Blz. 383  
Dekkingsreserve sportvloer Hongerman Blz. 384  
Dekkingsreserve sportvloer Hongerman Blz. 385  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 386  
Pensioen voormalige wethouders Blz. 387  
Pensioen voormalige wethouders Blz. 388  
Milieuschade Schenkels Blz. 389  
Milieuschade Schenkels Blz. 390  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 391  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 392  
Voorziening onderhoud wegen Blz. 393  
Voorziening onderhoud wegen Blz. 394  
Voorziening civiele kunstwerken Blz. 395  
Toelichting voorziening civiele kunstwerken Blz. 396  
Voorziening beelden en plastieken Blz. 397  
Toelichting voorziening beelden en plastieken Blz. 398  
Voorziening afval Blz. 399  
Voorziening afval Blz. 400  
Voorziening riolering Blz. 401  
Voorziening riolering Blz. 402  
Promotie-inkomsten Blz. 403  
Promotie-inkomsten Blz. 404  
Parkeerfonds Blz. 405  
Parkeerfonds Blz. 406  
Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) Blz. 407  
Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) Blz. 408  
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties Blz. 409  
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties Blz. 410  
Bijlage Single information single audit (SISA) Blz. 411  
Bijlage Single information single audit (SISA) Blz. 412  
Controleverklaring Blz. 413  
Publicatiedatum: 28-07-2020

Inhoud