Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1
Jaarstukken 2019 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Samenvatting Blz. 6
Samenvatting Blz. 7
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 8
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 9
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 10
Portefeuillehouder(s) Blz. 11
Wat wilden we bereiken? Blz. 12
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 13
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 14
Een toekomstbestendig Nuenen c.a. Blz. 15
1. Bestuurlijke toekomst en herindelingsprocedure Blz. 16
2. Bestuurskracht verder versterken Blz. 17
3. Integriteit van het gemeentebestuur Blz. 18
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. Blz. 19
4. Betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties Blz. 20
5. Meer digitale communicatie Blz. 21
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken. Blz. 22
6. Samenwerken in de regio Blz. 23
Tevreden klanten. Blz. 24
7. Dienstverlening: meer digitaal Blz. 25
Beleidsindicatoren Blz. 26
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 27
Wat heeft het gekost? Blz. 28
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 29
Portefeuillehouder(s) Blz. 30
Wat wilden we bereiken? Blz. 31
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 32
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 33
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. Blz. 34
1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid Blz. 35
2. Zelfredzaamheid: inwoners doen het zelf Blz. 36
3. Slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden Blz. 37
Beleidsindicatoren Blz. 38
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 39
Wat heeft het gekost? Blz. 40
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 41
Portefeuillehouder(s) Blz. 42
Wat wilden we bereiken? Blz. 43
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 44
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 45
Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen. Blz. 46
1. Inzet: sociaal netwerk en voorliggende voorzieningen Blz. 47
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 48
2. Jeugd Blz. 49
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 50
3. Ouderen blijven meedoen Blz. 51
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. Blz. 52
4. Huisvesting van vergunninghouders Blz. 53
5. Inburgeringstraject Blz. 54
6. Participatie Blz. 55
Beleidsindicatoren Blz. 56
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 57
Wat heeft het gekost? Blz. 58
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 59
Portefeuillehouder(s) Blz. 60
Wat wilden we bereiken? Blz. 61
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 62
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 63
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 64
1. Onderwijshuisvesting Blz. 65
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners. Blz. 66
2. Goed aanbod van activiteiten Blz. 67
3. Subsidies en accommodaties Blz. 68
Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen. Blz. 69
4. Gevarieerde voorliggende voorzieningen Blz. 70
Beleidsindicatoren Blz. 71
Wat heeft het gekost? Blz. 72
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 73
Portefeuillehouder(s) Blz. 74
Wat wilden we bereiken? Blz. 75
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 76
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 77
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. Blz. 78
1. Nuenen West verder ontwikkelen (op basis van de herijking) Blz. 79
2. Prestatieafspraken maken met de woningcorporaties Blz. 80
3. Woonwagenlocaties Blz. 81
4. Wonen voor starters en andere doelgroepen Blz. 82
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. Blz. 83
5. Woningvoorraad verduurzamen. Blz. 84
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. Blz. 85
6. Omgevingswet en bestemmingsplannen Blz. 86
7. Vergunningverlening Blz. 87
Een representatieve woningvoorraad. Blz. 88
8. Sociale huurvoorraad uitbreiden met 30% (2020). Blz. 89
Beleidsindicatoren Blz. 90
Wat heeft het gekost? Blz. 91
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 92
Portefeuillehouder(s) Blz. 93
Wat wilden we bereiken? Blz. 94
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 95
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 96
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. Blz. 97
1. Inspelen op veranderend klimaat Blz. 98
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. Blz. 99
2. Duurzaamheid Blz. 100
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. Blz. 101
3. Verkeer en mobiliteit Blz. 102
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. Blz. 103
4. Stimuleren en recycling Blz. 104
Groenste gemeente van Nederland. Blz. 105
5. Groenste gemeente Blz. 106
Vergroten biodiversiteit. Blz. 107
6. Natuurbehoud Blz. 108
Levendige en aantrekkelijke gemeente. Blz. 109
7. Gemeentelijke voorzieningen en openbare ruimte Blz. 110
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 111
Beleidsindicatoren Blz. 112
Wat heeft het gekost? Blz. 113
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 114
Portefeuillehouder(s) Blz. 115
Wat wilden we bereiken? Blz. 116
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 117
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 118
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. Blz. 119
1. Aantrekkelijke vestigingsgemeente Blz. 120
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten Blz. 121
2. Erfgoed Blz. 122
3. Villagemarketing en Van Gogh Blz. 123
4. Ontwikkelen Landgoed Gulbergen Blz. 124
Beleidsindicatoren Blz. 125
Wat heeft het gekost? Blz. 126
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 127
Portefeuillehouder(s) Blz. 128
Wat wilden we bereiken? Blz. 129
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 130
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 131
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. Blz. 132
1. Sluitende meerjarenbegroting Blz. 133
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). Blz. 134
2. OZB verlaging Blz. 135
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 136
Beleidsindicatoren Blz. 137
Wat heeft het gekost? Blz. 138
Paragrafen Blz. 139
Lokale heffingen Blz. 140
Inleiding Blz. 141
Beleid Blz. 142
Onroerende-zaakbelastingen Blz. 143
Afvalstoffenheffing Blz. 144
Rioolheffing Blz. 145
Kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing Blz. 146
Leges Blz. 147
Kostendekkendheid leges Blz. 148
Overige belastingen Blz. 149
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 150
Overzicht tarieven Blz. 151
Vergelijking buurgemeenten Blz. 152
Ontwikkeling lokale lastendruk Blz. 153
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 154
Inleiding Blz. 155
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 156
Inventarisatie van de risico's Blz. 157
Inventarisatie van de risico's Blz. 158
Top 15 risico's Blz. 159
Wijzigingen Blz. 160
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 161
Weerstandsvermogen Blz. 162
Weerstandsvermogen Blz. 163
Financiële kengetallen Blz. 164
Financiële kengetallen toelichting Blz. 165
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 166
Inleiding Blz. 167
Wegen Blz. 168
Openbare verlichting Blz. 169
Civiele kunstwerken Blz. 170
Groen Blz. 171
Riolering Blz. 172
Gebouwen Blz. 173
Speeltoestellen Blz. 174
Verkeersregelingen Blz. 175
Beelden en plastieken Blz. 176
Financiering Blz. 177
Inleiding Blz. 178
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 179
Financieringsbehoefte Blz. 180
Liquiditeit Blz. 181
Renterisicobeheer Blz. 182
Leningenportefeuille Blz. 183
Bedrijfsvoering Blz. 184
Inleiding Blz. 185
Personeel en organisatie Blz. 186
e-HRM Blz. 187
Garantiebanen Blz. 188
Ziekteverzuim Blz. 189
Informatievoorziening Blz. 190
Informatiebeveiliging Blz. 191
Privacy Blz. 192
Procedure datalekken Blz. 193
Control Blz. 194
Programma betere dienstverlening Blz. 195
Huisvesting Blz. 196
Kengetallen Blz. 197
Verbonden partijen Blz. 198
Inleiding Blz. 199
Inleiding Blz. 200
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 201
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven (voorheen SRE) Blz. 202
GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven Blz. 203
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven Blz. 204
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 205
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Blz. 206
GR Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel Blz. 207
GR Reiniging Blink te Helmond Blz. 208
Vennootschappen en coöperaties Blz. 209
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag Blz. 210
NV Brabant Water te Den Bosch Blz. 211
Stichtingen en verenigingen Blz. 212
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 213
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Blz. 214
Tabel verbonden partijen Blz. 215
Grondbeleid Blz. 216
Inleiding Blz. 217
Raadsbesluiten Blz. 218
Bestemmingsreserves Blz. 219
Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 220
Materieel vast actief (voorheen NIEGG) Blz. 221
Verwachte resultaat grondexploitatie/project Blz. 222
Tussentijdse winstnemingen Blz. 223
Parameters en uitgangspunten grondexploitaties Blz. 224
Prognoses Blz. 225
Toelichting projecten Blz. 226
Jaarrekening Blz. 227
Balans Blz. 228
Balans activa Blz. 229
Balans passiva Blz. 230
Balans deel 2 Blz. 231
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 232
Inleiding Blz. 233
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 234
Waarderingsgrondslagen Blz. 235
Vaste activa Blz. 236
Toelichting Vaste activa Blz. 237
Vlottende activa Blz. 238
Vaste passiva Blz. 239
Vlottende passiva Blz. 240
Toelichting op de balans Blz. 241
Vaste activa Blz. 242
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 243
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 244
Materiële vaste activa Blz. 245
Toelichting materiële vaste activa Blz. 246
Toelichting materiële vaste activa Blz. 247
Financiële vaste activa Blz. 248
Toelichting financiële vaste activa Blz. 249
Toelichting financiële vaste activa Blz. 250
Vlottende activa Blz. 251
Toelichting voorraad Blz. 252
Toelichting voorraad Blz. 253
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 254
Schatkistbankieren Blz. 255
Liquide middelen Blz. 256
Overlopende activa Blz. 257
Toelichting overlopende activa Blz. 258
Toelichting overlopende activa Blz. 259
Toelichting overlopende activa Blz. 260
Vaste passiva Blz. 261
Voorzieningen Blz. 262
Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 263
Toelichting vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 264
Vlottende passiva Blz. 265
Overlopende passiva Blz. 266
Toelichting overlopende passiva Blz. 267
Toelichting overlopende passiva Blz. 268
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 269
Overeenkomsten Blz. 270
Overeenkomsten (2) Blz. 271
Arbeidskostengerelateerde verplichtingen Blz. 272
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 273
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 274
Programma's Blz. 275
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 276
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 277
Totaal saldo van baten en lasten Blz. 278
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 279
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat Blz. 280
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 281
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 282
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 283
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 284
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 285
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 286
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 287
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 288
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 289
Totaal Blz. 290
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 291
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 292
Vennootschapsbelasting Blz. 293
Vennootschapsbelasting Blz. 294
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 295
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 296
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 297
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 298
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 299
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 300
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 301
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 302
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 303
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 304
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer Blz. 305
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 306
Programma 8. Financiën en belastingen Blz. 307
Overzicht onvoorzien Blz. 308
Overzicht onvoorzien Blz. 309
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 310
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 311
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 312
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 313
Overzicht van de structurele toevoegen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 314
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 315
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 316
Overzicht van projecten Blz. 317
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 318
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 319
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 320
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 321
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 322
Overzicht van investeringen Blz. 323
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 324
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 325
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 326
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 327
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 328
Rechtmatigheid investeringen Blz. 329
Investeringen uit begroting 2019 die de raad nog niet beschikbaar heeft gesteld Blz. 330
Reserves en voorzieningen Blz. 331
Overzicht van de reserves en voorzieningen Blz. 332
Reserves Blz. 333
Voorzieningen Blz. 334
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 335
Toelichting op de reserves Blz. 336
Inleiding Blz. 337
Algemene reserve Blz. 338
Algemene reserve Blz. 339
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 340
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 341
Algemene risicovoorziening Blz. 342
Algemene risicovoorziening Blz. 343
Algemene reserve decentralisatie Blz. 344
Algemene reserve decentralisatie Blz. 345
Bouwgrond; algemene reserve Blz. 346
Bouwgrond; algemene reserve Blz. 347
Bouwgrond; algemene reserve (winstnemingen) Blz. 348
Bouwgrond: algemene reserve (winstnemingen) Blz. 349
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 350
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 351
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Blz. 352
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Blz. 353
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 354
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 355
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 356
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 357
Begraafplaats Oude Landen Blz. 358
Begraafplaats Oude Landen Blz. 359
Bestemmingsreserve I&A Blz. 360
Bestemmingsreserve I&A Blz. 361
Verkeersregelingen Blz. 362
Verkeersregelingen Blz. 363
Civiele kunstwerken Blz. 364
Civiele kunstwerken Blz. 365
Beelden en plastieken Blz. 366
Overige kunstwerken Blz. 367
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 368
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 369
HOV2 Blz. 370
Dekkingsreserve kapitaallasten HOV2 Blz. 371
Bereikbaarheidsakkoord Blz. 372
Bereikbaarheidsakkoord Blz. 373
Ecologische verbinding Hooidonk Blz. 374
Ecologische verbinding Hooidonk Blz. 375
Hybrideveld RKGSV Gerwen Blz. 376
Dekkingsreserve hybrideveld RKGSV Gerwen Blz. 377
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 378
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 379
Dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman Blz. 380
Toelichting dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman Blz. 381
Dekkingsreserve renovatie Klooster Blz. 382
Dekkingsreserve renovatie Klooster Blz. 383
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand Blz. 384
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand Blz. 385
Dekkingsreserve sportvloer Hongerman Blz. 386
Dekkingsreserve sportvloer Hongerman Blz. 387
Toelichting op de voorzieningen Blz. 388
Pensioen voormalige wethouders Blz. 389
Pensioen voormalige wethouders Blz. 390
Milieuschade Schenkels Blz. 391
Milieuschade Schenkels Blz. 392
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 393
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 394
Voorziening onderhoud wegen Blz. 395
Voorziening onderhoud wegen Blz. 396
Voorziening civiele kunstwerken Blz. 397
Toelichting voorziening civiele kunstwerken Blz. 398
Voorziening beelden en plastieken Blz. 399
Toelichting voorziening beelden en plastieken Blz. 400
Voorziening afval Blz. 401
Voorziening afval Blz. 402
Voorziening riolering Blz. 403
Voorziening riolering Blz. 404
Promotie-inkomsten Blz. 405
Promotie-inkomsten Blz. 406
Parkeerfonds Blz. 407
Parkeerfonds Blz. 408
Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) Blz. 409
Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) Blz. 410
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties Blz. 411
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties Blz. 412
Bijlage Single information single audit (SISA) Blz. 413
Bijlage Single information single audit (SISA) Blz. 414
Controleverklaring Blz. 415
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap