Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2019
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2019
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Voorwoord
   2. Blz. 6 Samenvatting
    1. Blz. 7 Samenvatting
   3. Blz. 8 Algemene toelichting en inleiding bij programma's
    1. Blz. 9 Algemene toelichting en inleiding bij programma's
   4. Blz. 10 Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
    1. Blz. 11 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 12 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 13 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 14 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 15 Een toekomstbestendig Nuenen c.a.
      1. Blz. 16 1. Bestuurlijke toekomst en herindelingsprocedure
      2. Blz. 17 2. Bestuurskracht verder versterken
      3. Blz. 18 3. Integriteit van het gemeentebestuur
     2. Blz. 19 Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.
      1. Blz. 20 4. Betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties
      2. Blz. 21 5. Meer digitale communicatie
     3. Blz. 22 Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken.
      1. Blz. 23 6. Samenwerken in de regio
     4. Blz. 24 Tevreden klanten.
      1. Blz. 25 7. Dienstverlening: meer digitaal
    5. Blz. 26 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 27 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 28 Wat heeft het gekost?
   5. Blz. 29 Programma 2. Veiligheid & Handhaving
    1. Blz. 30 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 31 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 32 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 33 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 34 Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven.
      1. Blz. 35 1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid
      2. Blz. 36 2. Zelfredzaamheid: inwoners doen het zelf
      3. Blz. 37 3. Slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden
    5. Blz. 38 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 39 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 40 Wat heeft het gekost?
   6. Blz. 41 Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
    1. Blz. 42 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 43 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 44 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 45 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 46 Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen.
      1. Blz. 47 1. Inzet: sociaal netwerk en voorliggende voorzieningen
     2. Blz. 48 Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat.
      1. Blz. 49 2. Jeugd
     3. Blz. 50 Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
      1. Blz. 51 3. Ouderen blijven meedoen
     4. Blz. 52 Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap.
      1. Blz. 53 4. Huisvesting van vergunninghouders
      2. Blz. 54 5. Inburgeringstraject
      3. Blz. 55 6. Participatie
    5. Blz. 56 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 57 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 58 Wat heeft het gekost?
   7. Blz. 59 Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
    1. Blz. 60 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 61 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 62 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 63 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 64 Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat.
      1. Blz. 65 1. Onderwijshuisvesting
     2. Blz. 66 Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners.
      1. Blz. 67 2. Goed aanbod van activiteiten
      2. Blz. 68 3. Subsidies en accommodaties
     3. Blz. 69 Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen.
      1. Blz. 70 4. Gevarieerde voorliggende voorzieningen
    5. Blz. 71 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 72 Wat heeft het gekost?
   8. Blz. 73 Programma 5. Wonen & Leefomgeving
    1. Blz. 74 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 75 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 76 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 77 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 78 Prettig wonen voor verschillende doelgroepen.
      1. Blz. 79 1. Nuenen West verder ontwikkelen (op basis van de herijking)
      2. Blz. 80 2. Prestatieafspraken maken met de woningcorporaties
      3. Blz. 81 3. Woonwagenlocaties
      4. Blz. 82 4. Wonen voor starters en andere doelgroepen
     2. Blz. 83 De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren.
      1. Blz. 84 5. Woningvoorraad verduurzamen.
     3. Blz. 85 We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk.
      1. Blz. 86 6. Omgevingswet en bestemmingsplannen
      2. Blz. 87 7. Vergunningverlening
     4. Blz. 88 Een representatieve woningvoorraad.
      1. Blz. 89 8. Sociale huurvoorraad uitbreiden met 30% (2020).
    5. Blz. 90 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 91 Wat heeft het gekost?
   9. Blz. 92 Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
    1. Blz. 93 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 94 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 95 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 96 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 97 We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen.
      1. Blz. 98 1. Inspelen op veranderend klimaat
     2. Blz. 99 Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat.
      1. Blz. 100 2. Duurzaamheid
     3. Blz. 101 Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a.
      1. Blz. 102 3. Verkeer en mobiliteit
     4. Blz. 103 In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval.
      1. Blz. 104 4. Stimuleren en recycling
     5. Blz. 105 Groenste gemeente van Nederland.
      1. Blz. 106 5. Groenste gemeente
     6. Blz. 107 Vergroten biodiversiteit.
      1. Blz. 108 6. Natuurbehoud
     7. Blz. 109 Levendige en aantrekkelijke gemeente.
      1. Blz. 110 7. Gemeentelijke voorzieningen en openbare ruimte
    5. Blz. 111 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    6. Blz. 112 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 113 Wat heeft het gekost?
   10. Blz. 114 Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
    1. Blz. 115 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 116 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 117 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 118 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 119 Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente.
      1. Blz. 120 1. Aantrekkelijke vestigingsgemeente
     2. Blz. 121 Economische betekenis van de toeristische sector vergroten
      1. Blz. 122 2. Erfgoed
      2. Blz. 123 3. Villagemarketing en Van Gogh
      3. Blz. 124 4. Ontwikkelen Landgoed Gulbergen
    5. Blz. 125 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 126 Wat heeft het gekost?
   11. Blz. 127 Programma 8. Financiën & Belastingen
    1. Blz. 128 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 129 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 130 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 131 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 132 Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend.
      1. Blz. 133 1. Sluitende meerjarenbegroting
     2. Blz. 134 Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1).
      1. Blz. 135 2. OZB verlaging
    5. Blz. 136 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    6. Blz. 137 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 138 Wat heeft het gekost?
  3. Blz. 139 Paragrafen
   1. Blz. 140 Lokale heffingen
    1. Blz. 141 Inleiding
    2. Blz. 142 Beleid
    3. Blz. 143 Onroerende-zaakbelastingen
    4. Blz. 144 Afvalstoffenheffing
    5. Blz. 145 Rioolheffing
    6. Blz. 146 Kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing
    7. Blz. 147 Leges
    8. Blz. 148 Kostendekkendheid leges
    9. Blz. 149 Overige belastingen
    10. Blz. 150 Kwijtscheldingsbeleid
    11. Blz. 151 Overzicht tarieven
    12. Blz. 152 Vergelijking buurgemeenten
    13. Blz. 153 Ontwikkeling lokale lastendruk
   2. Blz. 154 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 155 Inleiding
    2. Blz. 156 Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's
    3. Blz. 157 Inventarisatie van de risico's
    4. Blz. 158 Inventarisatie van de risico's
    5. Blz. 159 Top 15 risico's
    6. Blz. 160 Wijzigingen
    7. Blz. 161 Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit
    8. Blz. 162 Weerstandsvermogen
    9. Blz. 163 Weerstandsvermogen
    10. Blz. 164 Financiële kengetallen
    11. Blz. 165 Financiële kengetallen toelichting
   3. Blz. 166 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 167 Inleiding
    2. Blz. 168 Wegen
    3. Blz. 169 Openbare verlichting
    4. Blz. 170 Civiele kunstwerken
    5. Blz. 171 Groen
    6. Blz. 172 Riolering
    7. Blz. 173 Gebouwen
    8. Blz. 174 Speeltoestellen
    9. Blz. 175 Verkeersregelingen
    10. Blz. 176 Beelden en plastieken
   4. Blz. 177 Financiering
    1. Blz. 178 Inleiding
    2. Blz. 179 Interne- en externe ontwikkelingen
    3. Blz. 180 Financieringsbehoefte
    4. Blz. 181 Liquiditeit
    5. Blz. 182 Renterisicobeheer
    6. Blz. 183 Leningenportefeuille
   5. Blz. 184 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 185 Inleiding
    2. Blz. 186 Personeel en organisatie
    3. Blz. 187 e-HRM
    4. Blz. 188 Garantiebanen
    5. Blz. 189 Ziekteverzuim
    6. Blz. 190 Informatievoorziening
    7. Blz. 191 Informatiebeveiliging
    8. Blz. 192 Privacy
    9. Blz. 193 Procedure datalekken
    10. Blz. 194 Control
    11. Blz. 195 Programma betere dienstverlening
    12. Blz. 196 Huisvesting
    13. Blz. 197 Kengetallen
   6. Blz. 198 Verbonden partijen
    1. Blz. 199 Inleiding
     1. Blz. 200 Inleiding
    2. Blz. 201 Gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 202 GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven (voorheen SRE)
     2. Blz. 203 GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven
     3. Blz. 204 GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven
     4. Blz. 205 GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond
     5. Blz. 206 GR Dienst Dommelvallei te Mierlo
     6. Blz. 207 GR Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel
     7. Blz. 208 GR Reiniging Blink te Helmond
    3. Blz. 209 Vennootschappen en coöperaties
     1. Blz. 210 NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag
     2. Blz. 211 NV Brabant Water te Den Bosch
    4. Blz. 212 Stichtingen en verenigingen
     1. Blz. 213 Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond
     2. Blz. 214 Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot
    5. Blz. 215 Tabel verbonden partijen
   7. Blz. 216 Grondbeleid
    1. Blz. 217 Inleiding
    2. Blz. 218 Raadsbesluiten
    3. Blz. 219 Bestemmingsreserves
    4. Blz. 220 Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording
    5. Blz. 221 Materieel vast actief (voorheen NIEGG)
    6. Blz. 222 Verwachte resultaat grondexploitatie/project
    7. Blz. 223 Tussentijdse winstnemingen
    8. Blz. 224 Parameters en uitgangspunten grondexploitaties
    9. Blz. 225 Prognoses
    10. Blz. 226 Toelichting projecten
  4. Blz. 227 Jaarrekening
   1. Blz. 228 Balans
    1. Blz. 229 Balans activa
    2. Blz. 230 Balans passiva
    3. Blz. 231 Balans deel 2
   2. Blz. 232 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 233 Inleiding
    2. Blz. 234 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
    3. Blz. 235 Waarderingsgrondslagen
    4. Blz. 236 Vaste activa
    5. Blz. 237 Toelichting Vaste activa
    6. Blz. 238 Vlottende activa
    7. Blz. 239 Vaste passiva
    8. Blz. 240 Vlottende passiva
   3. Blz. 241 Toelichting op de balans
    1. Blz. 242 Vaste activa
    2. Blz. 243 Toelichting immateriële vaste activa
    3. Blz. 244 Toelichting immateriële vaste activa
    4. Blz. 245 Materiële vaste activa
    5. Blz. 246 Toelichting materiële vaste activa
    6. Blz. 247 Toelichting materiële vaste activa
    7. Blz. 248 Financiële vaste activa
    8. Blz. 249 Toelichting financiële vaste activa
    9. Blz. 250 Toelichting financiële vaste activa
    10. Blz. 251 Vlottende activa
    11. Blz. 252 Toelichting voorraad
    12. Blz. 253 Toelichting voorraad
    13. Blz. 254 Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar
    14. Blz. 255 Schatkistbankieren
    15. Blz. 256 Liquide middelen
    16. Blz. 257 Overlopende activa
    17. Blz. 258 Toelichting overlopende activa
    18. Blz. 259 Toelichting overlopende activa
    19. Blz. 260 Toelichting overlopende activa
    20. Blz. 261 Vaste passiva
    21. Blz. 262 Voorzieningen
    22. Blz. 263 Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar
    23. Blz. 264 Toelichting vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar
    24. Blz. 265 Vlottende passiva
    25. Blz. 266 Overlopende passiva
    26. Blz. 267 Toelichting overlopende passiva
    27. Blz. 268 Toelichting overlopende passiva
   4. Blz. 269 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
    1. Blz. 270 Overeenkomsten
    2. Blz. 271 Overeenkomsten (2)
    3. Blz. 272 Arbeidskostengerelateerde verplichtingen
    4. Blz. 273 Gebeurtenissen na balansdatum
   5. Blz. 274 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
    1. Blz. 275 Programma's
    2. Blz. 276 Algemene dekkingsmiddelen
    3. Blz. 277 Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting
    4. Blz. 278 Totaal saldo van baten en lasten
    5. Blz. 279 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
    6. Blz. 280 Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat
   6. Blz. 281 Het overzicht van baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 282 Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
    2. Blz. 283 Programma 2. Veiligheid & Handhaving
    3. Blz. 284 Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
    4. Blz. 285 Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
    5. Blz. 286 Programma 5. Wonen & Leefomgeving
    6. Blz. 287 Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
    7. Blz. 288 Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
    8. Blz. 289 Programma 8. Financiën & Belastingen
    9. Blz. 290 Totaal
   7. Blz. 291 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
    1. Blz. 292 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
    2. Blz. 293 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 294 Vennootschapsbelasting
    3. Blz. 295 Begrotingsrechtmatigheid
     1. Blz. 296 Begrotingsrechtmatigheid
     2. Blz. 297 Begrotingsrechtmatigheid
     3. Blz. 298 Begrotingsrechtmatigheid
    4. Blz. 299 Analyse overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 300 Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
     2. Blz. 301 Programma 2. Veiligheid & Handhaving
     3. Blz. 302 Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
     4. Blz. 303 Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
     5. Blz. 304 Programma 5. Wonen & Leefomgeving
     6. Blz. 305 Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer
     7. Blz. 306 Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
     8. Blz. 307 Programma 8. Financiën en belastingen
    5. Blz. 308 Overzicht onvoorzien
     1. Blz. 309 Overzicht onvoorzien
    6. Blz. 310 Overzicht van de incidentele baten en lasten
     1. Blz. 311 Overzicht van de incidentele baten en lasten
     2. Blz. 312 Toelichting incidentele baten en lasten
    7. Blz. 313 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
     1. Blz. 314 Overzicht van de structurele toevoegen en onttrekkingen aan de reserves
    8. Blz. 315 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
     1. Blz. 316 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   8. Blz. 317 Overzicht van projecten
    1. Blz. 318 Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
    2. Blz. 319 Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
    3. Blz. 320 Programma 5. Wonen & Leefomgeving
    4. Blz. 321 Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
    5. Blz. 322 Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
   9. Blz. 323 Overzicht van investeringen
    1. Blz. 324 Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
    2. Blz. 325 Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
    3. Blz. 326 Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
    4. Blz. 327 Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
    5. Blz. 328 Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
    6. Blz. 329 Rechtmatigheid investeringen
    7. Blz. 330 Investeringen uit begroting 2019 die de raad nog niet beschikbaar heeft gesteld
   10. Blz. 331 Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 332 Overzicht van de reserves en voorzieningen
     1. Blz. 333 Reserves
     2. Blz. 334 Voorzieningen
     3. Blz. 335 Totaal reserves en voorzieningen
    2. Blz. 336 Toelichting op de reserves
     1. Blz. 337 Inleiding
     2. Blz. 338 Algemene reserve
     3. Blz. 339 Algemene reserve
     4. Blz. 340 Reserve vrije bestedingsruimte
     5. Blz. 341 Reserve vrije bestedingsruimte
     6. Blz. 342 Algemene risicovoorziening
     7. Blz. 343 Algemene risicovoorziening
     8. Blz. 344 Algemene reserve decentralisatie
     9. Blz. 345 Algemene reserve decentralisatie
     10. Blz. 346 Bouwgrond; algemene reserve
     11. Blz. 347 Bouwgrond; algemene reserve
     12. Blz. 348 Bouwgrond; algemene reserve (winstnemingen)
     13. Blz. 349 Bouwgrond: algemene reserve (winstnemingen)
     14. Blz. 350 Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen
     15. Blz. 351 Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen
     16. Blz. 352 Bouwgrond; sociale volkshuisvesting
     17. Blz. 353 Bouwgrond; sociale volkshuisvesting
     18. Blz. 354 Bouwgrond; parkmanagement
     19. Blz. 355 Bouwgrond; parkmanagement
     20. Blz. 356 Bouwgrond; fonds groen voor rood
     21. Blz. 357 Bouwgrond; fonds groen voor rood
     22. Blz. 358 Begraafplaats Oude Landen
     23. Blz. 359 Begraafplaats Oude Landen
     24. Blz. 360 Bestemmingsreserve I&A
     25. Blz. 361 Bestemmingsreserve I&A
     26. Blz. 362 Verkeersregelingen
     27. Blz. 363 Verkeersregelingen
     28. Blz. 364 Civiele kunstwerken
     29. Blz. 365 Civiele kunstwerken
     30. Blz. 366 Beelden en plastieken
     31. Blz. 367 Overige kunstwerken
     32. Blz. 368 Aansluiten Nuenen Z-W op A270
     33. Blz. 369 Aansluiten Nuenen Z-W op A270
     34. Blz. 370 HOV2
     35. Blz. 371 Dekkingsreserve kapitaallasten HOV2
     36. Blz. 372 Bereikbaarheidsakkoord
     37. Blz. 373 Bereikbaarheidsakkoord
     38. Blz. 374 Ecologische verbinding Hooidonk
     39. Blz. 375 Ecologische verbinding Hooidonk
     40. Blz. 376 Hybrideveld RKGSV Gerwen
     41. Blz. 377 Dekkingsreserve hybrideveld RKGSV Gerwen
     42. Blz. 378 Onderzoek mobiliteitsprojecten
     43. Blz. 379 Onderzoek mobiliteitsprojecten
     44. Blz. 380 Dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman
     45. Blz. 381 Toelichting dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman
     46. Blz. 382 Dekkingsreserve renovatie Klooster
     47. Blz. 383 Dekkingsreserve renovatie Klooster
     48. Blz. 384 Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand
     49. Blz. 385 Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand
     50. Blz. 386 Dekkingsreserve sportvloer Hongerman
     51. Blz. 387 Dekkingsreserve sportvloer Hongerman
    3. Blz. 388 Toelichting op de voorzieningen
     1. Blz. 389 Pensioen voormalige wethouders
     2. Blz. 390 Pensioen voormalige wethouders
     3. Blz. 391 Milieuschade Schenkels
     4. Blz. 392 Milieuschade Schenkels
     5. Blz. 393 Voorziening onderhoud gebouwen
     6. Blz. 394 Voorziening onderhoud gebouwen
     7. Blz. 395 Voorziening onderhoud wegen
     8. Blz. 396 Voorziening onderhoud wegen
     9. Blz. 397 Voorziening civiele kunstwerken
     10. Blz. 398 Toelichting voorziening civiele kunstwerken
     11. Blz. 399 Voorziening beelden en plastieken
     12. Blz. 400 Toelichting voorziening beelden en plastieken
     13. Blz. 401 Voorziening afval
     14. Blz. 402 Voorziening afval
     15. Blz. 403 Voorziening riolering
     16. Blz. 404 Voorziening riolering
     17. Blz. 405 Promotie-inkomsten
     18. Blz. 406 Promotie-inkomsten
     19. Blz. 407 Parkeerfonds
     20. Blz. 408 Parkeerfonds
     21. Blz. 409 Verkeersveiligheid (ipv rood-licht)
     22. Blz. 410 Verkeersveiligheid (ipv rood-licht)
     23. Blz. 411 Regionaal ontwikkelfonds werklocaties
     24. Blz. 412 Regionaal ontwikkelfonds werklocaties
   11. Blz. 413 Bijlage Single information single audit (SISA)
    1. Blz. 414 Bijlage Single information single audit (SISA)
   12. Blz. 415 Controleverklaring
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap