Reserves en voorzieningen

Overzicht van de reserves en voorzieningen

Reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
Algemene reserves
1001001 Algemene reserve 3.877 9.856 0 2.624 0 11.108
1002001 Reserve vrije bestedingsruimte 4.036 40 0 4.076 0 0
1004001 Algemene reserve decentralisatie 500 0 0 500 0 0
1005001 Bouwgrond; algemene reserve 9.958 1.521 0 128 0 11.351
5010001 Algemene risicovoorziening 4.849 0 0 4.849 0 0
7111006 Algemene reserve bouwgrond winstnemingen 6.724 894 0 0 0 7.618
Totaal Algemene reserves 29.944 12.311 0 12.178 0 30.077
Bestemmingsreserves
2010001 Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen 1.442 616 0 0 0 2.058
2015001 Bouwgrond; sociale volkshuisvesting 62 138 0 0 0 200
2020001 Bouwgrond; parkmanagement 339 52 0 0 0 391
2025001 Bouwgrond; fonds groen voor rood 738 12 0 25 0 725
2040001 Begraafplaats Oude Landen 467 10 0 31 0 447
2070001 Bestemmingsreserve I&A 602 0 0 66 0 535
7350001 Verkeersregelingen 83 0 0 83 0 0
7355001 Civiele kunstwerken 711 115 0 826 0 0
7565001 Beelden en plastieken 19 0 0 19 0 0
Totaal Bestemmingsreserves 4.462 943 0 1.049 0 4.356
Dekkingsreserves
2110001 Aansluiten Nuenen Z-W op A270 216 0 0 0 0 216
2111001 HOV2 65 0 0 7 0 58
2112001 Bereikbaarheidsakkoord 100 0 0 20 0 80
2113001 Ecologische verbinding Hooidonk 36 0 0 0 0 36
2114001 Hybrideveld RKGSV Gerwen 0 356 0 0 0 356
2115001 Onderzoek mobiliteitsprojecten 180 0 0 0 0 180
2116001 dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman 0 300 0 0 0 300
2117001 dekkingsreserve renovatie Klooster 0 1.593 0 0 0 1.593
2118001 Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand 92 0 0 0 0 92
2119001 Dekkingsreserve sportvloer Hongerman 0 73 0 0 0 73
Totaal Dekkingsreserves 689 2.322 0 27 0 2.984

Voorzieningen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
5215001 Milieuschade Schenkels 368 0 0 0 0 368
6430001 Pensioen voormalige wethouders 2.215 671 0 0 76 2.811
Totaal Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's 2.583 671 0 0 76 3.178
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
4020014 Voorziening onderhoud gebouwen 1.199 429 0 0 234 1.395
4030001 Voorziening onderhoud wegen 1.335 837 367 0 1.155 650
4040001 Voorziening civiele kunstwerken 0 469 0 0 0 469
4050001 Voorziening beelden en plastieken 0 76 0 0 0 76
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie 2.534 1.811 367 0 1.389 2.589
Voorzieningen door derden beklemde middelen
6535001 Voorziening afval 0 250 0 0 250 0
6640001 Voorziening riolering 3.751 266 0 0 0 4.017
9425001 Promotie-inkomsten 3 0 0 0 0 3
9530001 Parkeerfonds 9 0 0 0 0 9
9545001 Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) 15 0 15 0 0 0
9550001 Regionaal ontwikkelfonds werklocaties 155 0 0 0 0 155
Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen 3.934 516 15 0 250 4.185

Totaal reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000
Staat van reserves en voorzieningen Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
Totaal reserves en voorzieningen 44.147 18.575 382 13.255 1.715 47.369

Toelichting op de reserves

Inleiding

Op 21 februari 2019 heeft de raad een nieuwe nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Daarbij heeft de raad besloten om enkele reserves op te heffen en over te hevelen naar de algemene reserve. Dat is verwerkt in 2019. Het overzicht reserves en voorzieningen en bijbehorende toelichting geven de stand per 31-12-2019 weer en de mutaties in 2019.

Algemene reserve

Bedragen x €1.000
Algemene reserve Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
1001001 Algemene reserve 3.877 9.856 2.624 11.108

De algemene reserve heeft vooral een bufferfunctie om eventuele jaarrekeningtekorten of andere financiële tegenvallers op te vangen. De reserve is onderdeel van de incidentele weerstandscapaciteit. In de nieuwe nota reserves en voorzieningen van februari 2019 heeft de raad de normen voor de reserve opnieuw vastgesteld. Jaarlijks bepalen we het minimumbedrag van de algemene reserve bij de jaarrekening. Dat minimumniveau bedraagt per 31-12-2019 € 3,4 miljoen. De algemene reserve zit daar ruimschoots boven.

Bij de nota zijn ook enkele reserves opgeheven en samengevoegd met de algemene reserve. Dat is verwerkt in 2019.

De toevoegingen betreffen:

 • verdeling resultaat jaarrekening 2018 € 346.795,-
 • overheveling van reserve verkeersregelingen € 82.968,-
 • overheveling van algemene risicovoorziening € 4.849.447,-
 • overheveling van reserve vrije bestedingsruimte € 4.076.366,-
 • overheveling van algemene reserve decentralisatie € 500.000,-

De onttrekkingen betreffen:

 • vorming dekkingsreserve voor investering sporthal De Hongerman € 300.000,-
 • vorming dekkingsreserve toplaag sporthal De Hongerman € 72.600,-
 • vorming dekkingsreserve renovatie Klooster € 1.593.211,-
 • amendement op resultaatbestemming toevoeging aan voorziening afval € 250.000,-
 • kosten afval Blink € 88.725,-
 • extra budget personele capaciteit woonwagenlocaties € 169.775,-
 • extra budget onderhoud woonwagenlocaties € 150.000,-

Reserve vrije bestedingsruimte

Bedragen x €1.000
Reserve vrije bestedingsruimte Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
1002001 Reserve vrije bestedingsruimte 4.036 40 4.076 0

In 2019 is deze reserve opgeheven en samengevoegd met de algemene reserve (raadsbesluit nota reserves en voorzieningen 21 februari 2019).

De toevoeging van € 40.167,- betreft de bespaarde rente 2019.

De onttrekking van € 4.076.366,- betreft de overheveling van het eindsaldo naar de algemene reserve. 

Algemene risicovoorziening

Bedragen x €1.000
Algemene risicovoorziening Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
5010001 Algemene risicovoorziening 4.849 0 4.849 0

In 2019 is deze reserve opgeheven en samengevoegd met de algemene reserve (raadsbesluit nota reserves en voorzieningen 21 februari 2019).

Algemene reserve decentralisatie

Bedragen x €1.000
Algemene reserve decentralisatie Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
1004001 Algemene reserve decentralisatie 500 0 500 0

In 2019 is deze reserve opgeheven en samengevoegd met de algemene reserve (raadsbesluit nota reserves en voorzieningen 21 februari 2019).

Bouwgrond; algemene reserve

Bedragen x €1.000
Bouwgrond; algemene reserve Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
1005001 Bouwgrond; algemene reserve 9.958 1.521 128 11.351

De doelstelling van de algemene reserve bouwgrondexploitatie is een financiële buffer voor het afdekken van financiële risico’s in de bouwgrondexploitaties. De voeding van deze reserve wordt gevormd door de voordelige resultaten van bouwgrondexploitaties. Voor de afdekking van de huidige negatieve bouwgrondexploitaties is een specifieke voorziening ‘verliesgevende complexen bouwgrond’ ingesteld, die gevoed wordt vanuit de algemene reserve bouwgrond. De stand van de algemene reserve bouwgrond wordt beïnvloed door toekomstige winstnames die hoogst onzeker zijn. Bij aanspreking van deze reserve zal altijd gekeken moeten worden naar de stand op het moment zelf.

 

De toevoegingen betreffen:

 • Bespaarde rente 2019 € 99.094,-
 • Verdeling resultaat jaarrekening 2018 € 1.422.061,-

 

De onttrekking van € 128.000,- is voor de afwaardering Kloostertuin.

Bouwgrond; algemene reserve (winstnemingen)

Bedragen x €1.000
Bouwgrond; algemene reserve (winstnemingen) Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
7111006 Algemene reserve bouwgrond winstnemingen 6.724 894 0 7.618

Het doel van deze reserve is om de tussentijdse winstnemingen vanuit de bouwgrondprojecten af te zonderen van de algemene reserve grondexploitatie en andere stortingen in reserves. Omdat deze tussentijdse winstnemingen onzeker zijn is ervoor gekozen om ze in een aparte reserve te storten. Storting vindt plaats vanuit tussentijdse winstnemingen op grondexploitaties. Onttrekking vindt plaats als tussentijdse winstnemingen uit het verleden verlaagd moeten worden.

De toevoeging van € 894.120,- betreft de verdeling van het resultaat 2018.

Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen

Bedragen x €1.000
Bouwgrond; bovenwijkse voorz onbel Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
2010001 Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen 1.442 616 0 2.058

Deze reserve is bedoeld voor investeringen met een “bovenwijks” karakter, zoals in de infrastructuur (ontsluitingswegen, verkeersstructuur) die buiten de nieuwbouwwijk ligt, maar er wel voor aangelegd wordt en/of voor meerdere wijken dient.

De toevoegingen betreffen:

 • Verdeling resultaat jaarrekening 2018 € 434.552,-
 • Bespaarde rente 2019 € 14.351,-
 • Bijdragen derden € 167.343,-

Bouwgrond; sociale volkshuisvesting

Bedragen x €1.000
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
2015001 Bouwgrond; sociale volkshuisvesting 62 138 0 200

Doelstelling van deze reserve is het stimuleren van initiatieven op het gebied van de sociale volkshuisvesting.

 

De toevoegingen betreffen:

 • Verdeling resultaat jaarrekening 2018 € 92.000,-
 • Bespaarde rente € 620,-
 • Bijdrage derden € 45.467,-

Bouwgrond; parkmanagement

Bedragen x €1.000
Bouwgrond; parkmanagement Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
2020001 Bouwgrond; parkmanagement 339 52 0 391

Parkmanagement is opgezet en geïnitieerd door samenwerking tussen gemeente en bedrijven. De activiteiten staan in het teken van duurzaamheid, verbetering, kostenbeheersing, ruimtebeheersing en gemak voor ondernemers en arbeid. De samenwerking tussen werkgevers en gemeente moet zorgen voor een gezond economisch werk- en leefklimaat.

Met de Nota Grondbeleid heeft de raad besloten om voor de uitvoering van parkmanagement en toekomstige revitalisering van bedrijventerreinen een bijdrage te calculeren per verkochte m2 grond voor bedrijven. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit anterieure overeenkomsten/bijdragen en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

De toevoeging betreft:

 • Verdeling resultaat jaarrekening 2018 € 48.414,-
 • Bespaarde rente 2019 € 3.372,-

Bouwgrond; fonds groen voor rood

Bedragen x €1.000
Bouwgrond; fonds groen voor rood Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
2025001 Bouwgrond; fonds groen voor rood 738 12 25 725

Het doel van deze reserve is de financiering van landschapsinvesteringen als gevolg van ontwikkelingen in het landelijk gebied en investeringen gericht op versterking en verbetering van de landschappelijke kwaliteiten van de gemeente Nuenen.

 

De toevoeging betreft:

 • Bespaarde rente 2019 € 7.342,-
 • Bijdrage derden € 4.762,-

De onttrekking betreft:

 • Project Dommeldal Nuenen West € 24.811,-

Begraafplaats Oude Landen

Bedragen x €1.000
Begraafplaats Oude Landen Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
2040001 Begraafplaats Oude Landen 467 10 31 447

In de raadsvergadering van maart 2011 is besloten om een bestemmingsreserve begraafplaats Oude Landen in het leven te roepen. De investering van de begraafplaats Oude Landen is een activum met economisch nut en moest geactiveerd worden. De raad heeft besloten om een marktconform tarief te heffen voor de begraafplaats waardoor niet alle kosten (inclusief kapitaallasten) gedekt worden door het grafrechttarief. Voor het egaliseren van de lasten en baten is een reserve begraafplaats Oude Landen gevormd. De rente over de reserve begraafplaats Oude Landen is meegenomen in de berekening van het saldo baten en lasten van de begraafplaats. 

De toevoeging van € 10.000,- betreft de geraamde storting.  

De onttrekking betreft de negatieve exploitatie  van de begraafplaats Oude Landen in 2019, € 30.554,-

Bestemmingsreserve I&A

Bedragen x €1.000
Bestemmingsreserve I&A Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
2070001 Bestemmingsreserve I&A 602 0 66 535

Op 6 oktober 2016 heeft de raad ingestemd met het informatiebeleidsplan Dienst Dommelvallei. Daarbij is ook besloten om de middelen die bestemd waren voor I&A en beschikbaar waren in andere reserves, samen te voegen in deze reserve.

De onttrekking betreft de I&A kosten 2019 (Dienst Dommelvallei) van € 66.174,-

Verkeersregelingen

Bedragen x €1.000
Verkeersregelingen Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
7350001 Verkeersregelingen 83 0 83 0
In 2019 is deze reserve opgeheven en samengevoegd met de algemene reserve (raadsbesluit nota reserves en voorzieningen 21 februari 2019).

Civiele kunstwerken

Bedragen x €1.000
Civiele kunstwerken Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
7355001 Civiele kunstwerken 711 115 826 0
Deze reserve is oorspronkelijk ingesteld als een onderhoudsfonds. Het gaat om egalisatie van sterk schommelende kosten van groot onderhoud.

In de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld 21 februari 2019, heeft de raad besloten deze reserve tijdelijk aan te houden tot uiterlijk 31-12-2019. Bij het vaststellen van het beleidsplan is de reserve vervallen en gedeeltelijk omgezet in een voorziening. De vaststelling van het beleidsplan Civiele kunstwerken heeft plaatsgevonden op 13 februari 2020. 

De toevoeging betreft geraamde storting in deze reserve van € 115.122,-
 
De onttrekkingen betreffen:
 • vrijval reserve civiele kunstwerken 2017 € 153.329,-
 • onderhoud civiele kunstwerken 2018 € 204.046,-
 • omzetting gedeelte reserve naar voorziening onderhoud civiele kunstwerken € 468.780,-

Beelden en plastieken

Bedragen x €1.000
Beelden en plastieken Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
7565001 Beelden en plastieken 19 0 19 0

Deze reserve is oorspronkelijk ingesteld als een onderhoudsfonds. Het gaat om egalisatie van sterk schommelende kosten van groot onderhoud. In de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld 21 februari 2019, heeft de raad besloten deze reserve tijdelijk aan te houden tot uiterlijk 31-12-2019.  Op dit moment wordt een nieuw beleidsplan voorbereid. De reserve is gedeeltelijk voor herstel van kunstwerken en voor het opstellen van het beheerplan aangewend. Het resterende saldo is vrijgevallen conform het raadsbesluit van februari 2019. 

Aansluiten Nuenen Z-W op A270

Bedragen x €1.000
Aansluiten Nuenen Z-W op A270 Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
2110001 Aansluiten Nuenen Z-W op A270 216 0 0 216

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering reconstructie op- en afritten Geldropsedijk te dekken. Omdat dit project nog niet is afgerond zijn er nog geen kapitaallasten en dus nog geen onttrekking in 2019.

HOV2

Bedragen x €1.000
HOV2 Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
2111001 HOV2 65 0 7 58
Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor HOV2 te dekken.
De onttrekking is de jaarlijkse afschrijvingslast op deze investering.

Bereikbaarheidsakkoord

Bedragen x €1.000
Bereikbaarheidsakkoord Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
2112001 Bereikbaarheidsakkoord 100 0 20 80

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor het onderzoek bereikbaarheidsakkoord te dekken.

Ecologische verbinding Hooidonk

Bedragen x €1.000
Ecologische verbinding Hooidonk Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
2113001 Ecologische verbinding Hooidonk 36 0 0 36

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor de ecologische verbinding Hooidonk te dekken. Omdat dit project nog niet is afgerond zijn er nog geen kapitaallasten en dus nog geen onttrekking in 2019.

Hybrideveld RKGSV Gerwen

Bedragen x €1.000
Hybrideveld RKGSV Gerwen Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
2114001 Hybrideveld RKGSV Gerwen 0 356 0 356

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de grondexploitatie Gerwen ZO om de kapitaallasten van de investering voor het hybrideveld RKGSV Gerwen te dekken.

Onderzoek mobiliteitsprojecten

Bedragen x €1.000
Onderzoek mobiliteitsprojecten Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
2115001 Onderzoek mobiliteitsprojecten 180 0 0 180

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte om de kapitaallasten van de investering voor het onderzoek mobiliteitsprojecten te dekken.

Dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman

Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
2116001 dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman 0 300 0 300

Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten te dekken van de investering voor de nieuwbouw/renovatie van sporthal De Hongerman. De toevoeging betreft het voorbereidingskrediet.

Dekkingsreserve renovatie Klooster

Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve renovatie Klooster Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
2117001 dekkingsreserve renovatie Klooster 0 1.593 0 1.593

Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten te dekken van de investeringen voor de renovatie van het Klooster.

Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand

Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
2118001 Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand 92 0 0 92

Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten te dekken van de investering in een tweede aanrijroute voor hulpdiensten voor het plan Esrand.

Dekkingsreserve sportvloer Hongerman

Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve sportvloer Hongerman Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
2119001 Dekkingsreserve sportvloer Hongerman 0 73 0 73

Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten te dekken van de investering voor de sportvloer van sporthal De Hongerman.

Toelichting op de voorzieningen

Pensioen voormalige wethouders

Bedragen x €1.000
Pensioen voormalige wethouders Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
6430001 Pensioen voormalige wethouders 2.215 671 76 2.811

Voor zittende wethouders dient op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen te worden opgebouwd. Dit pensioen is afhankelijk van de diensttijd als wethouder en komt tot uitkering na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
De hoogte van de voorziening wethouderspensioenen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 0,290%. Vorig jaar bedroeg deze 1,577%. Deze forse daling van de rekenrente leidt tot een aanzienlijke stijging van de berekende voorziening. Er is € 75.934,- uit de voorziening onttrokken voor lopende pensioenverplichtingen. De storting van € 671.360,- is gedaan om de voorziening op het juiste peil te brengen. 

Milieuschade Schenkels

Bedragen x €1.000
Milieuschade Schenkels Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
5215001 Milieuschade Schenkels 368 0 0 368

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 5 november 2018 ontheffing verleend voor hergebruik van de voormalige stortplaats aan de Collse Hoefdijk te Nuenen. Na sanering kan levering van het perceel plaatsvinden conform vaststellingsovereenkomst. 

Voorziening onderhoud gebouwen

Bedragen x €1.000
Voorziening onderhoud gebouwen Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
4020014 Voorziening onderhoud gebouwen 1.199 429 234 1.395
Uitgaven voor groot onderhoud die zijn opgenomen in het beheerplan gebouwen worden uit de voorziening bekostigd. Vanwege gebrek aan personele capaciteit was jaren beperkt groot onderhoud uitgevoerd. De laatste jaren is een grote stap gezet en is meer groot onderhoud uitgevoerd. Voor groot onderhoud geldt dat dit alleen wordt uitgevoerd als het noodzakelijk is, anders wordt het doorgeschoven.
 
De toevoeging betreft de storting van € 429.436,- conform het beheerplan gebouwen.
De onttrekking van € 233.802,- betreft groot onderhoud aan diverse gebouwen in eigendom van de gemeente, zie het overzicht van projecten.

Voorziening onderhoud wegen

Bedragen x €1.000
Voorziening onderhoud wegen Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Aanwending Vrijgevallen bedragen Balanswaarde 31-12-2019
4030001 Voorziening onderhoud wegen 1.335 837 1.155 367 650
De voorziening is gebaseerd op het beheerplan wegen en wordt gebruikt voor het egaliseren van de kosten. Jaarlijks wordt het benodigd gemiddeld bedrag gestort in deze voorziening. De storting is bestemd voor cyclisch onderhoud. Voor reconstructie en rehabilitatie van de wegen zijn geen middelen beschikbaar in de onderhoudsvoorziening. Indien hier middelen voor nodig zijn, wordt apart aan de raad om budget gevraagd. Vanwege de reconstructie Broekdijk is het onderhoud aan de weg niet nodig. Het gereserveerde bedrag van € 367.000,- valt daarom vrij.
 
Jaarlijks wordt volgens dit programma het benodigd (gemiddeld) bedrag (€ 837.086,-) gestort in deze voorziening. De storting is bestemd voor cyclisch onderhoud. In 2019 bedroegen de uitgaven € 1.155.287,-.

Voorziening civiele kunstwerken

Bedragen x €1.000
Voorziening civiel kunstwerken Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
4040001 Voorziening civiele kunstwerken 0 469 0 469

Op dit moment is een actueel beheerprogramma vastgesteld waardoor de reserve onderhoud civiele kunstwerken kon worden omgezet naar een voorziening.  Deze voorziening is gevormd voor de egalisatie van sterk schommelende kosten van groot onderhoud.

De overzetting bedraagt € 468.780,-.

Voorziening beelden en plastieken

Bedragen x €1.000
Voorziening beelden en plastieken Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
4050001 Voorziening beelden en plastieken 0 76 0 76

In 2019 is geconstateerd dat er achterstallig onderhoud was aan de kunst in de openbare ruimte, de beelden en plastieken. Voor het bedrag van het achterstallig onderhoud is  conform het BBV een voorziening gevormd. In 2020 zal het onderhoud uitgevoerd worden ten laste van deze voorziening.

Voorziening afval

Bedragen x €1.000
Voorziening afval Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
6535001 Voorziening afval 0 250 250 0
Het tarief dat geheven wordt voor afvalstoffenheffing mag op begrotingsbasis maximaal 100% kostendekkend zijn. Als er grote schommelingen zijn in de kosten kan gebruik gemaakt worden van deze voorziening om de kosten te egaliseren en zo grote schommelingen in de tarieven te voorkomen. Het tekort voor afval voor het jaar 2019 bedraagt € 262.653,- waardoor de hele voorziening van € 250.000,- is aangewend.

Voorziening riolering

Bedragen x €1.000
Voorziening riolering Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
6640001 Voorziening riolering 3.751 266 0 4.017
De voorziening wordt gebruikt voor het egaliseren van de kosten. Daarmee worden tariefschommelingen in de toekomst zoveel mogelijk beperkt. De basis wordt gevormd door het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd. 

Promotie-inkomsten

Bedragen x €1.000
Promotie-inkomsten Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
9425001 Promotie-inkomsten 3 0 0 3

De marktkooplieden betalen maandelijks een bijdrage in de promotieactiviteiten voor de markt. De acties die plaatsvinden worden door de markt bedacht. Daarbij is het budget leidend.  

Parkeerfonds

Bedragen x €1.000
Parkeerfonds Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
9530001 Parkeerfonds 9 0 0 9
Uitgangspunt in de gemeente Nuenen is dat bedrijven de parkeerbehoefte op eigen terrein oplossen. Bij nieuwbouw moeten zij dus op hun eigen terrein voldoende parkeerplaatsen realiseren (volgens CROW-publicatie 317). Indien onvoldoende ruimte op eigen terrein aanwezig is om de parkeerbehoefte op te lossen en het bedrijf gevestigd is in het centrumgebied, is het (mits dit niet leidt tot onevenredige parkeerhinder in de omgeving) mogelijk om deze verplichting af te kopen. De bijdragen van de bedrijven zijn dan bedoeld om parkeerplaatsen elders binnen acceptabele afstand van het centrumgebied te realiseren. Afkoop kan slechts plaatsvinden na toestemming van het college. 

Verkeersveiligheid (ipv rood-licht)

Bedragen x €1.000
Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Aanwending Vrijgevallen bedragen Balanswaarde 31-12-2019
9545001 Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) 15 0 0 15 0

In 2019 is deze voorziening opgeheven (raadsbesluit nota reserves en voorzieningen 21 februari 2019).

Regionaal ontwikkelfonds werklocaties

Bedragen x €1.000
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties Balanswaarde 1-1-2019 Toevoeging Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
9550001 Regionaal ontwikkelfonds werklocaties 155 0 0 155

De bijdrage van de gemeente aan het regionaal ontwikkelfonds is berekend op basis van het aantal bestaande hectare bedrijventerreinen en het inwoneraantal. Voor de gemeente Nuenen is de bijdrage € 165.000,-. Hiervoor is vanuit de algemene reserve deze voorziening gevormd. In 2019 zijn er geen bedragen gestort in het regionale fonds.