Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. 1.   Zo veel mogelijk voorkomen van wateroverlast en besmettingsgevaar, droogte, hittestress en overstromingen.
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. 2. Gebruik maken van verschillende manieren om Nuenen c.a. duurza(a)m(er) te maken waar het gaat om energiege- en verbruik.
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. 3. Oplossen problemen (boven-)lokale verkeersproblematiek en mobiliteit.
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. 4. Tegengaan van verspilling van grondstoffen.
Groenste gemeente van Nederland. 5. We willen meedingen naar de titel groenste gemeente van Nederland.
Vergroten biodiversiteit. 6. Natuur versterken en borgen door behoud.
Levendige en aantrekkelijke gemeente. 7. Er wordt actief gebruik gemaakt van de gemeentelijke voorzieningen en openbare ruimte.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2027 2018-2027 juli 2017 eind 2027
Beheerplan Wegen 2015-2019 2015-2019 november 2014 onbepaald
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 2019-2023 december 2018 eind 2023
Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015 e.v. februari 2015 onbepaald
Beleidsplan Spelen en bewegen 2017 - 2020 juli 2017 onbepaald
Groenbeheerplan 2020 - 2026 december 2019 eind 2026
Bomenbeleidsplan 2017 - 2031 februari 2017 eind 2031
Groenstructuurplan 2011 - 2020 november 2010 eind 2022
Beheerplan gemeentebossen 2017 - 2022 mei 2017 (vastgesteld door het college) eind 2022
Mobiliteitsvisie Nuenen, uit te werken in beleidsmodules 2018 e.v. december 2017 onbepaald
Beleidsmodules per vervoerswijze (als uitwerking Mobiliteitsvisie) 2019 e.v. december 2019 onbepaald
Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022 2018-2022 juni 2018 onbepaald
Afvalstoffenverordening Nuenen 2016 onbepaald maart 2016 onbepaald
Nota Duurzaamheid 2019-2023 december 2019 eind 2023

Wat hebben we ervoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

BLINK
BLINK is een belangrijke partij voor uitvoering van de plannen van de gemeente betreffende:

  1. inzameling, transport en verwerking van het huishoudelijk afval.
  2. reiniging van en onkruidbestrijding in de gemeente.

Voor de periode t/m 2022 heeft Blink het Strategisch Meerjarenplan (SMP) opgesteld voor realisatie van de jaarlijkse resultaten en doelen. Zie verder de paragraaf Verbonden partijen.

ad.1 Inzameling, transport en verwerking van het huishoudelijk afval is de kerntaak van Blink. In 2019 is deze taak conform planning uitgevoerd. Er zijn wel enkele interventies gepleegd om de kwaliteit van de grondstofstromen te waarborgen en afkeur zoveel mogelijk tegen te gaan, zoals extra toezicht op scheiding van grof restafval op de milieustraat en controle van het huis-aan-huis aangeboden pmd- en gft-afval. Er is vanuit Blink meer ingezet op communicatie en verdere benutting van ‘mijnblink.nl’. Blink heeft in 2019 twee voertuigen met kraan aangeschaft die onder andere ingezet gaan worden voor de lediging van de groenbakken in Nuenen.

ad.2 Blink heeft na het verbod in 2016 op het gebruik van het chemische middel Glyfosaat de onkruidbestrijding in Nuenen naar zich toegetrokken. Hier ligt een uitdaging voor Blink om het onkruid zoveel mogelijk op het afgesproken kwaliteitsniveau te houden door toepassing van een combinatie van verschillende technieken (borstelen, heet water, heat wave met stoom). Deze technieken zijn zeer arbeidsintensief en dat zien we dan ook aan de toenemende kosten die Blink de afgelopen jaren heeft gemaakt voor de onkruidbestrijding in Nuenen (€76.000 in 2016, € 89.000 in 2017, €119.000 in 2018 naar € 170.000 in 2019). Een van de prioriteiten van Blink is het beheersbaar houden van de kosten zonder in te leveren op de kwaliteit van onkruidbestrijding. Een project in Blink-verband waarbij de gemeente Helmond als projectleider betrokken is.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
De ODZOB voert voor de gemeente alle milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Hiervoor wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst afgesloten en een werkprogramma afgesproken. De omgevingsdienst wordt ook ingeschakeld voor allerlei sectorale adviestaken, zoals bodem, geluid, asbest, geur, etc.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Begroting 2019 Realisatie 2019
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval** % van het aantal verkeersongevallen 10 niet bekend
Fijn huishoudelijk restafval* kg per inwoner 78 70,6
Hernieuwbare elektriciteit* % hernieuwbare energie t.o.v. de totale hoeveelheden gebruikte energie 6,4 8,6***
Nulmeting energieprestatie**** totaal bekend energiegebruik (incl. hernieuwbare warmte, zonnestroom achter de meter en auto(snel)wegen) nog te ontwikkelen niet bekend

* verplichte indicator op grond van BBV

** geen verplichte indicator meer en voor beleid niet relevant, daarom laten vervallen

*** betreft het jaar 2018 over 2019 zijn nog geen cijfers bekend

**** in toekomst willen we de afname energieverbruik monitoren; totaal energieverbruik in Nuenen in 2017 was 1.585 TeraJoule

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
0.10 Mutaties reserves 128 115 115 0
2.1 Verkeer en vervoer 1.553 2.898 3.211 -313
2.2 Parkeren 8 4 4 0
2.5 Openbaar vervoer 96 114 83 32
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.651 1.906 2.146 -240
7.2 Riolering 1.445 1.126 1.408 -282
7.3 Afval 1.877 1.918 1.773 145
7.4 Milieubeheer 333 388 593 -205
Totaal Lasten 7.090 8.468 9.332 -864
Baten
0.10 Mutaties reserves 97 459 1.294 -835
2.1 Verkeer en vervoer -779 466 500 -34
2.5 Openbaar vervoer 0 65 65 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 1 -1
7.2 Riolering 2.295 2.030 2.249 -220
7.3 Afval 2.601 2.566 2.247 319
7.4 Milieubeheer 3 3 -3 5
Totaal Baten 4.217 5.587 6.353 -766