Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. 1.   Nuenen West verder ontwikkelen (op basis van de herijking).
2.   Prestatieafspraken maken met woningcorporaties.
3.   Woonwagenlocaties opknappen.
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. 4.   Woningvoorraad verduurzamen.
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. 5.   Er zijn actuele bestemmingsplannen voor de gebieden waarin ontwikkelingen / initiatieven plaatsvinden.
6.   Een actueel grondbeleid op basis waarvan we gewenste ontwikkelingen kunnen faciliteren/sturen.
7.   Voldoen aan de kwaliteitscriteria voor vergunningverlening.
Een representatieve woningvoorraad. 8.   Sociale huurvoorraad uitbreiden met 30% (2020).

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld door de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Woonvisie (addendum sectorale structuurvisie Wonen) 2013-2020 november 2016 2020
Visie op Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven 2019 e.v. juli 2019 onbepaald
Programma woonwagenlocaties 2018-2022 november 2017 onbepaald
Omgevingsvisie 2018-2022 2020
Nota grondbeleid 2019 e.v. juli 2019 onbepaald

Wat hebben we ervoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Begroting 2019 Realisatie 2019
Nieuwbouw woningen *) aantal per 1.000 woningen 3,2 9,5
Demografische druk *) % van het aantal inwoners van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot aantal inwoners van 20 tot 65 jaar. 86,8 87,8
Sociale huurwoningen totaal aantal niet opgenomen 1.655

* verplichte indicator op grond van BBV

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
0.10 Mutaties reserves 812 812 228 584
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 187 533 671 -138
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 20 20 18 2
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 103 116 112 4
8.1 Ruimtelijke ordening 688 688 665 23
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 12.678 29.604 3.959 25.646
8.3 Wonen en bouwen 1.377 2.479 1.435 1.044
Totaal Lasten 15.865 34.252 7.087 27.165
Baten
0.10 Mutaties reserves 582 2.009 503 1.506
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 164 367 437 -70
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 93 108 77 31
8.1 Ruimtelijke ordening 18 2 134 -133
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 12.687 29.853 6.987 22.867
8.3 Wonen en bouwen 999 999 705 294
Totaal Baten 14.543 33.338 8.843 24.495