Overzicht van projecten

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 31-12-2018 Gerealiseerd 2019 Restant
51902 Gemeentelijke gebouwen 2019 96.300 14.901 76.335 5.064
Jaarlijks wordt de status van het onderhoud geïnventariseerd en bekeken wat werkelijk uitgevoerd moet worden.

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Terug naar navigatie - Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 31-12-2018 Gerealiseerd 2019 Restant
51506 Onderwijs 2015 59.827 52.697 7.130 0
Project kan worden afgeboekt.
51802 Sportaccommodaties 2018 41.424 2.809 35.803 2.812
Project kan worden afgesloten en samengevoegd met 51904
51904 Sportaccommodaties 2019 38.041 0 0 38.041
Jaarlijks wordt de status van het onderhoud geïnventariseerd en bekeken wat werkelijk uitgevoerd moet worden.

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Terug naar navigatie - Programma 5. Wonen & Leefomgeving
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 31-12-2018 Gereali-seerd 2019 Restant
41808 Overdracht woonwagens en standplaatsen 1.150.000 -25.241 72.789 1.102.452
We hebben in 2019 een aantal voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van woonwagenlocatie Kremersbos uitgevoerd naar aanleiding van de uitkomsten van gesprekken met de bewonersvertegenwoordiging en Woningbouwvereniging Helpt Elkander. Zo heeft er zowel op Kremersbos als op Bosweg in 2019 een aanvullende schouw plaatsgevonden, hebben we ter oriëntatie met bewoners en Helpt Elkander een bezoek gebracht aan 2 woonwagenbouwers en is een start gemaakt met de herziening van het bestemmingsplan Kremersbos. In 2020 wordt dit project verder opgepakt.
41809 Pilot Roma en Sinti 0 0 35.000 -35.000
In de decembercirculaire 2019 gemeentefonds heeft Nuenen geld ontvangen van het Rijk voor het project Roma en Sinti. Deze middelen hebben we niet meer kunnen besteden in 2019. Conform BBV hevelen we deze over naar 2020. In 2020 wordt dit project opgepakt samen met bovengenoemd project 41808.

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Terug naar navigatie - Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 31-12-2018 Gerealiseerd 2019 Restant
41001 Europalaan/ HOV 2 12.300.000 12.346.987 -46.987
subsidie -10.132.500 -10.121.570 -10.930
tlv reserve -2.132.500 -2.132.500 0
Het project is fysiek afgerond en opgeleverd. Een beperkte overschrijding is bij de afwerking ontstaan in 2018 en 2019 (kleine aanvullende veiligheidsmaatregelen, juridische discussie over inkomstenderving en garantie). De betaling van de laatste termijn vloeit voort uit de gunning voor garantie/ onderhoud gedurende 20 jaar. Het bedrag is inbegrepen in de aanneemsom en daarmee onderdeel van de beschikbaar gestelde kredieten en de einddeclaratie waarover de accountant een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. In 2020 wordt het project ook financieel afgerond en afgesloten.
41702 Civiele kunstwerken 2017 115.112 37.947 5.613 71.552
Dit project werd gefinancierd vanuit de reserve civiele kunstwerken. Deze reserve is vervallen. In afwachting van het beleidsplan is alleen het strikt noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Voor het toekomstige onderhoud is een voorziening gevormd. Deze voorziening is gebaseerd op het beleidsplan Civiele kunstwerken. Dit project kan worden afgesloten.
41802 Civiele kunstwerken 2018 115.112 0 102.172 12.940
Dit project werd gefinancierd vanuit de reserve civiele kunstwerken. Deze reserve is vervallen. In afwachting van het beleidsplan is alleen het strikt noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Voor het toekomstige onderhoud is een voorziening gevormd. Deze voorziening is gebaseerd op het beleidsplan Civiele kunstwerken. Dit project kan worden afgesloten.
41902 Civiele kunstwerken 2019 115.122 0 96.261 18.861
Dit project werd gefinancierd vanuit de reserve civiele kunstwerken. Deze reserve is vervallen. In afwachting van het beleidsplan is alleen het strikt noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Voor het toekomstige onderhoud is een voorziening gevormd. Deze voorziening is gebaseerd op het beleidsplan Civiele kunstwerken. Dit project kan worden afgesloten.
41803 Verkeersregelingen 2018 13.000 0 0 13.000
Dit project werd gefinancierd vanuit de reserve verkeersregelingen. Deze reserve is vervallen en daarmee wordt het project ook afgesloten. Toekomstig onderhoud wordt uit de reguliere exploitatie betaald.
41901 Verkeersregelingen 2019 13.000 0 0 13.000
Dit project werd gefinancierd vanuit de reserve verkeersregelingen. Deze reserve is vervallen en daarmee wordt het project ook afgesloten. Toekomstig onderhoud wordt uit de reguliere exploitatie betaald.
51801 Voorzieningen wegen 2018 973.000 334.084 638.916 0
Dit project is gereed. Budget kan worden afgesloten.
51901 Voorzieningen wegen 2019 606.000 0 516.371 89.629
Nog niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Budget handhaven.

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd t/m 31-12-2018 Gerealiseerd 2019 Restant
51804 Sociaal-culturele voorzieningen 2018 379.728 174.211 107.732 97.785
Project kan worden afgesloten en samengevoegd met 51903
51903 Sociaal-culturele voorzieningen 2019 125.371 0 0 125.371
Jaarlijks wordt de status van het onderhoud geïnventariseerd en bekeken wat werkelijk uitgevoerd moet worden.