Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. 1.     Economische betekenis van de toeristische sector vergroten.
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten 2.      Vergroten aantrekkelijkheid van het centrum.
3.      Verduurzaming van bedrijventerreinen.
4.      Beschermen van het erfgoed.
5.      Beleefbaar maken van het erfgoed.
6.      Vergroten van de Van Gogh-beleving.
7.      Van Gogh-toeristen langer in Nuenen houden.
8.      Ontwikkelen Landgoed Gulbergen.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa onbepaald
Detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven 2015 e.v. september 2015 onbepaald
Verordening reclamebelasting 2017 2017 e.v. december 2016 onbepaald
Structuurvisie ruimtelijke beeldkwaliteit kern Nuenen - De Wereld van Van Gogh 2019 e.v. nog vast te stellen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Begroting 2019 Realisatie 2019
Functiemenging * verhouding tussen banen en woningen, bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 42,5 43,3**
Vestigingen * per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 172,8 afwachten nwe cijfers
Netto arbeidsparticipatie * % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. 65,8 68,1**
Banen per 1.000 inwoners (15 - 64 jaar) 541,8 563**
Aantal banen in de recreatie en toerisme sector aantal 400 370**
Cijfer voor ondernemersklimaat gegeven door ondernemers rapportcijfer 6,3 niet bekend**
Bezoekersaantallen Vincentre aantal 16.910 17.362
Opbrengst toeristenbelasting 32.626 12.000

* verplichte indicator op grond van BBV

** cijfers over 2019 nog niet bekend, daarom cijfer over 2018 opgenomen

** in 2019 is er geen ondernemerspeiling uitgevoerd

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
0.10 Mutaties reserves 1.160 1.593 1.593 0
3.1 Economische ontwikkeling 136 136 115 21
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 27 27 26 1
3.4 Economische promotie 167 148 122 26
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 552 621 643 -22
5.4 Musea 13 13 1 12
5.5 Cultureel erfgoed 53 53 24 29
Totaal Lasten 2.108 2.591 2.523 68
Baten
0.10 Mutaties reserves 1.160 1.593 1.593 0
3.1 Economische ontwikkeling 41 31 33 -2
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 14 14 5 10
3.4 Economische promotie 57 57 42 15
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 7 7 29 -22
Totaal Baten 1.279 1.702 1.701 1