Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 219 0 219 219 0 219 66 0 66
0.1 Bestuur 69 1.590 -1.521 1 1.567 -1.566 14 2.157 -2.143
0.2 Burgerzaken 345 637 -292 305 646 -341 330 768 -438
0.4 Overhead 79 7.263 -7.184 170 7.464 -7.294 247 7.505 -7.258

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Terug naar navigatie - Programma 2. Veiligheid & Handhaving
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 36 1.115 -1.078 36 1.107 -1.070 36 1.100 -1.064
1.2 Openbare orde en veiligheid 19 902 -883 59 931 -872 14 1.236 -1.222

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Terug naar navigatie - Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 34 -34 0 34 -34 0 49 -49
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 32 646 -614 32 676 -644 91 771 -680
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 165 2.455 -2.290 165 2.702 -2.537 166 2.538 -2.371
6.2 Wijkteams 87 445 -358 87 392 -305 109 381 -272
6.3 Inkomensregelingen 4.922 6.090 -1.168 4.717 5.973 -1.256 4.730 5.782 -1.051
6.4 Begeleide participatie 0 1.354 -1.354 0 1.432 -1.432 0 1.477 -1.477
6.5 Arbeidsparticipatie 0 662 -662 0 662 -662 0 586 -585
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 804 -804 0 779 -779 3 927 -924
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 218 2.966 -2.748 218 2.971 -2.753 171 3.215 -3.045
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 2.772 -2.772 0 3.257 -3.257 5 4.133 -4.129
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 -20 20 0 0 0 0 5 -5
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 340 -340 0 340 -340 0 352 -352
7.1 Volksgezondheid 0 819 -819 0 819 -819 0 775 -775

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Terug naar navigatie - Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 4.254 4.240 14 4.313 4.668 -356 373 728 -356
4.2 Onderwijshuisvesting 64 1.236 -1.172 64 1.108 -1.045 103 1.095 -993
5.1 Sportbeleid en activering 0 132 -132 0 132 -132 0 100 -100
5.2 Sportaccommodaties 146 1.123 -976 552 1.072 -520 597 1.169 -572
5.6 Media 0 432 -432 0 432 -432 0 436 -436

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Terug naar navigatie - Programma 5. Wonen & Leefomgeving
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 582 812 -230 2.009 812 1.197 503 228 276
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 164 187 -23 367 533 -166 437 671 -233
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 20 -20 0 20 -20 0 18 -18
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 93 103 -9 108 116 -8 77 112 -35
8.1 Ruimtelijke ordening 18 688 -670 2 688 -687 134 665 -531
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 12.687 12.678 9 29.853 29.604 249 6.987 3.959 3.028
8.3 Wonen en bouwen 999 1.377 -378 999 2.479 -1.480 705 1.435 -730

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Terug naar navigatie - Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 97 128 -31 459 115 344 1.294 115 1.179
2.1 Verkeer en vervoer -779 1.553 -2.331 466 2.898 -2.433 500 3.211 -2.711
2.2 Parkeren 0 8 -8 0 4 -4 0 4 -4
2.5 Openbaar vervoer 0 96 -96 65 114 -50 65 83 -18
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 1.651 -1.651 0 1.906 -1.906 1 2.146 -2.145
7.2 Riolering 2.295 1.445 850 2.030 1.126 904 2.249 1.408 842
7.3 Afval 2.601 1.877 724 2.566 1.918 648 2.247 1.773 474
7.4 Milieubeheer 3 333 -330 3 388 -385 -3 593 -596

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 1.160 1.160 0 1.593 1.593 0 1.593 1.593 0
3.1 Economische ontwikkeling 41 136 -95 31 136 -105 33 115 -82
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 14 27 -13 14 27 -13 5 26 -22
3.4 Economische promotie 57 167 -110 57 148 -91 42 122 -80
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 7 552 -545 7 621 -614 29 643 -614
5.4 Musea 0 13 -13 0 13 -13 0 1 -1
5.5 Cultureel erfgoed 0 53 -53 0 53 -53 0 24 -24

Programma 8. Financiën & Belastingen

Terug naar navigatie - Programma 8. Financiën & Belastingen
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 4.849 4.980 -130 9.386 9.599 -213 9.426 9.674 -248
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 101 -101 0 0 0 0 1.348 -1.348
0.5 Treasury 638 21 616 524 21 503 762 358 404
0.61 OZB woningen 4.554 125 4.429 4.554 110 4.444 4.671 128 4.543
0.62 OZB niet-woningen 1.311 4 1.307 1.311 18 1.292 1.311 20 1.292
0.64 Belastingen overig 78 47 31 78 47 31 74 43 31
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 26.825 0 26.825 26.971 0 26.971 27.714 0 27.714
0.8 Overige baten en lasten 0 572 -572 0 119 -119 0 66 -66
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 0 46 -46

Totaal

Terug naar navigatie - Totaal
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal 68.948 68.948 0 94.388 94.388 0 67.911 67.911 0