Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente Nuenen heeft een uitgestrekt buitengebied en een intensief bebouwd binnengebied met een totale oppervlakte van 3.361 ha. De gemeente is verdeeld over vier kernen: Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. Zowel binnen als buiten de kernen vinden tal van activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Om deze activiteiten in goede banen te leiden zijn kapitaalgoederen nodig: wegen, openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken, groen, riolering, gebouwen, speeltoestellen, verkeersregelingen en ten slotte beelden en plastieken.

De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de (jaarlijkse) lasten. Met het onderhoud van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Deze paragraaf geeft inzicht in het beleid en de financiële consequenties van het onderhoud van de kapitaalgoederen.

Wegen

De gemeente beschikt over een uitgebreid wegennet ten behoeve van de verbinding binnen de kernen, tussen de kernen en de aansluiting op het regionale wegennet. Op dit moment bestaat dit wegennet uit ruim 228 kilometer verharde wegen. 

Beleid
In het vastgestelde beheerplan heeft de raad gekozen voor cyclisch onderhoud. Bij deze systematiek wordt het onderhoud zodanig gepland dat de wegen eeuwigdurend onderhouden kunnen worden. Financieel gezien betekende dit de eerste 10 jaar een uitgave van gemiddeld € 973.000,-. Eerder was de planning dat een nieuw beheerplan in 2019 zou worden vastgesteld, maar door gebrek aan personele capaciteit is de planning verschoven naar 2020. In het nieuwe beheerplan blijft het beleid zoals dit was opgenomen in het beheerplan 2015-2019 gehandhaafd. De financiële berekening uit dit plan wordt daarom gehandhaafd voor de berekening voorziening wegen.

Beleidsplan

Voor het beleidsveld Wegen is geen apart beleidsplan opgesteld. De beleidskaders zijn benoemd in het Beheerplan wegen 2015-2019 en blijven gelden

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan Wegen 2015-2019 2015-2019 6-11-2014 3e kwartaal 2020

Uitgangspunten
In het rapport van de wegeninspectie (tweejaarlijks) wordt aangegeven wat nodig is voor onderhoud wegen in de komende vijf jaar. Bij elk nieuw rapport van de wegeninspectie wordt beoordeeld of de voorziening voor de komende vijf jaren voldoende is.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Financieel 2019
Raming groot onderhoud wegen 1.244.916
Realisatie groot onderhoud wegen 1.155.287
Verschil 89.629

 

Jaarlijks wordt volgens het programma uit het beheerplan wegen het benodigd (gemiddeld) bedrag (€ 837.086,-) gestort in deze voorziening. De storting is bestemd voor cyclisch onderhoud. De werkelijke uitgaven fluctueren. Voor reconstructie en rehabilitatie van de wegen zijn geen middelen beschikbaar in de onderhoudsvoorziening. Indien hier middelen voor nodig zijn wordt apart aan de raad om budget gevraagd. Eind 2019 resteert in de voorziening een bedrag van € 649.851,-.

Daarnaast is in 2019 € 123.670,- uitgegeven aan klein onderhoud.

Achterstallig onderhoud
Het achterstallig onderhoud is een indicator van het CROW (uitgedrukt in kosten) en is gedefinieerd als onderhoud op wegvakonderdelen waarbij de richtlijn al is overschreden, met andere woorden waarbij het onderhoud al eerder uitgevoerd had moeten worden.

Jaarlijks wordt een inspectie uitgevoerd. Het ene jaar op klein onderhoud, het daarop volgende jaar een gehele inspectie van het areaal. Op basis van deze inspecties vindt (kleinschalig) onderhoud plaats, met name op wegvakonderdelen waarbij de richtlijn is overschreden. Daarmee houden wij de wegen veilig en heel en is er dus geen sprake van achterstallig onderhoud.

Openbare verlichting

De gemeente Nuenen heeft ca. 6.000 lichtmasten en 6.300 armaturen. De kosten voor openbare verlichting bestaan uit de jaarlijkse kosten voor elektriciteit en klein onderhoud en de kosten voor vervangingsinvesteringen.

Beleid
Het beleid is erop gericht om de komende 10 jaar de meest verouderde openbare verlichting te vervangen door energiezuinige (led)verlichting. Ook worden de armaturen met een hoog energieverbruik vervangen.

Beleidsplan

Het beleidsplan Openbare verlichting is vastgesteld op 6 juli 2017.

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan OVL 2018-2027 2018-2027 6-7-2017 2027

Uitgangspunten
Bij het streven naar een duurzame, schone en veilige openbare ruimte is het uitgangspunt dat lichtmasten gemiddeld na 40 jaar worden vervangen en armaturen na 20 jaar. In het beleidsplan OVL is opgenomen dat de komende 10 jaar de verouderde armaturen en lichtmasten worden vervangen door energiezuinige (led)verlichting. Ook worden de armaturen met een hoog energieverbruik vervangen. Hiervoor is een investering van circa € 2.420.000,- benodigd. De energiekosten en de kosten voor onderhoud dalen hierdoor. Ook heeft de gemeente de intentie om gehoor te geven aan het SER energieakkoord.

In het beleidsplan openbare verlichting wordt voorgesorteerd op het toepassen van Smart Lighting. Armaturen worden daarom uitgerust met communicatie modules. Hiermee kan informatie vanuit het armatuur verkregen worden (bijvoorbeeld energieverbruik) en kan bijvoorbeeld een nieuw dimregime naar het armatuur verzonden worden.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen
Voor de vervanging van masten en armaturen is in 2019 een bedrag opgenomen van € 242.000,-. uit 2018 resteerde nog een budget van € 220.000,-. Hierdoor was in 2019 beschikbaar € 462.000,-. Hiervan is in 2019 circa € 122.000,- besteed aan het vervangen van nagenoeg alle armaturen in Nederwetten en de voorbereiding van een grootschalige vervanging in 2020.

Naast middelen voor de vervangingsinvesteringen is nog een bedrag voor regulier onderhoud, zoals remplace en masten schilderen, uitgegeven van afgerond € 112.440,-.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Civiele kunstwerken

Met civiele kunstwerken worden bruggen, viaducten etc. bedoeld. Voor het groot onderhoud hiervan is een voorziening gevormd. Deze voorziening verving de reserve.

Beleid

Beleidsplan

Het aan de raad aangeboden beleidsplan voor behandeling in december 2019 is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 13 februari 2020 en inmiddels vastgesteld.

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan Civiele kunstwerken 2020-2024 13 februari 2020 2024

Uitgangspunten
Voor het vervangen van civiele kunstwerken bij einde levensduur zijn geen middelen beschikbaar in het onderhoudsfonds. Indien hier middelen voor nodig zijn wordt hiervoor apart aan de raad om budget gevraagd. 

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Financieel 2019
Raming groot onderhoud civiele kunstwerken 307.399
Realisatie groot onderhoud civiele kunstwerken 204.046
Verschil 103.353

 

Naast de bedragen voor het groot onderhoud is nog € 37.514,- besteed aan klein onderhoud.

Eind 2019 is in de reserve Civiele kunstwerken nog een bedrag aanwezig van afgerond € 622.000,-. Dit bedrag valt vrij omdat de reserve wordt opgeheven. Een deel van deze vrijval (€ 468.780,-) is gestort in de nieuwe voorziening Civiele kunstwerken ten behoeve van toekomstig groot onderhoud. Deze storting is het gevolg van het in 2020 vastgestelde beleidsplan en het bijbehorende raadsbesluit.

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Soms wordt onderhoud uitgesteld om schaalvoordeel te kunnen behalen. Dit uitstel wordt enkel alleen gedaan wanneer de veiligheid niet in het geding is.

Groen

De groenstructuur van de gemeente Nuenen wordt enerzijds bepaald door de historische en moderne wegenstructuur, anderzijds door de diverse grotere (historische) groen- en parkgebieden en waterstructuren binnen de kern. Om dit optimaal tot zijn recht te laten komen dient het groen goed beheerd te worden. De gemeente Nuenen draagt zorg voor het gemeentelijk groen. Het openbaar groen heeft een grote waarde wat betreft gezondheid, veiligheid, beleving en duurzaamheid. Samen met onze inwoners nemen we maatregelen om verzorgd en gebruiksvriendelijk openbaar groen te realiseren.

Beleid
Gemeentebossen
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentebossen. Het bosbezit van de gemeente Nuenen is in totaal circa 65 ha groot en ligt verspreid over vijf grotere gebieden in de gemeente en enkele kleinere bospercelen in en rond het dorp Nuenen. Door middel van een beheerplan zijn het beheer en onderhoud van de gemeentebossen voor de periode 2017 – 2022 vastgelegd.

Bomen
De gemeente Nuenen is een groene gemeente en zal dat ook blijven. Bomen dragen in belangrijke mate bij aan een prettig leefklimaat. Het is daarom belangrijk te zorgen en blijven zorgen voor een gezond bomenbestand.
Uit bijdragen van inwoners aan het Bomencafé is duidelijk geworden dat de inwoners graag bomen in de eigen omgeving hebben, maar er ook iets over te zeggen willen hebben.
Zoals met ieder plan zijn ook met het uitvoeren van dit beleidsplan kosten gemoeid. In het nog op te stellen Groenbeheerplan zal dit budget mede op basis van het Bomenbeleidsplan geactualiseerd worden.

Openbaar groen
Centrale vraag in het Groenstructuurplan is waar groen kan verdwijnen en waar het beeldbepalend en onmisbaar is voor de groene uitstraling en prettige leefomgeving van de gemeente Nuenen. Verder is in het Groenstructuurplan aangegeven waar belangrijke structuren ontbreken. Het Groenstructuurplan is de basis voor verder beleid, beheer en planvorming.

Bermen en Watergangen

Bermen: binnen de gemeente Nuenen hebben we ruim 78 ha aan bermgras. Bermen bestaan uit een vegetatie van gras en kruiden. Bermen met bermgras vervullen meerdere functies zoals:

 • verhoging van de stabiliteit van de weg;
 • opvang van regenwater;
 • bieden van ruimte voor bomen, kabels, leidingen, lichtmasten, bebakening, verkeersborden, uitwijkmanoeuvres en parkeren;
 • ecologische functie voor planten, insecten en kleine zoogdieren;
 • ontsluitingsmogelijkheden bieden aan naastliggende percelen;
 • verfraaiing dorpsaangezicht/verbetering woon- en leefklimaat.

Watergangen: het voornaamste doel is het bergen of afvoeren van water, derhalve is het beheer er op gericht dit mogelijk te maken. Afhankelijk van de watergang in het waterafvoerend systeem wordt regelmatig onderhoud zelfs verplicht door het Waterschap dar éénmaal per jaar een schouwronde uitvoert op het uitgevoerde werk. Het beheer van de A-watergangen valt onder de verantwoordelijkheid van de waterschappen De Dommel en Aa en Maas. Het beheer van de B- en C- watergangen wordt uitgevoerd door de gemeente Nuenen.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan gemeentebossen 2017-2022 23-5-2017 (vastgesteld door college) eind 2022
Bomenbeleidsplan 2017-2031 9-2-2017 eind 2031
Groenstructuurplan 2011-2020 25-11-2010 medio 2020
Groenbeheerplan 2020-2026 12-12-2019 eind 2026

Uitgangspunten

Bermen

In het kader van ecologisch bermbeheer en de biodiversiteit is de maaifrequentie aangepast van 1x tot maximaal 2x per jaar. Bij het maaien wordt het maaisel afgevoerd. Bij iedere maaibeurt blijft 20% overstaan. Om verruiging te voorkomen wordt het overstaande deel bij de volgende maaibeurt mee gemaaid, en blijft op andere delen 20% overstaan. De toetsing van goed maaibeheer van bermen en watergangen is vastgelegd in Kleurkeur van de Vlinderstichting. Door deze nieuwe standaard kunnen opdrachtgevers en aannemers zich beter voorbereiden op een insectenvriendelijk bermbeheer. In het maaibestek van bermen en watergangen zijn de richtlijnen van Kleurkeur opgenomen en geeft het een garantie dat het maaibeheer gericht is op het verhogen van de ecologische kwaliteit.
Watergangen
Beheer en onderhoud van watergangen (sloten) met een afvoerende en een bergende functie van het oppervlaktewater binnen het stroomgebied van de waterschappen De Dommel en Aa en Maas. Overeenkomstig de Keur oppervlaktewateren betreft dit sloten met een beperkt belang, niet zijnde in onderhoud bij de bovengenoemde waterschappen.

Bossen
Op sobere wijze in stand houden van de kwaliteit en functionaliteit van de bossen ten behoeve van de openluchtrecreatie en het milieu.

Landschappelijke beplanting
Op sobere wijze in stand houden van lintvormige en kleinschalige landschapselementen (wegbeplantingen, houtsingels, poelen etc.), ten behoeve van:

 • beeld, milieu;
 • verbindingen tussen landschapselementen;
 • coulissenwerking.

Openbaar groen
Op sobere wijze in stand houden van de kwaliteit en functionaliteit van de groenvoorziening voor een groene uitstraling van de gemeente voor haar eigen inwoners en gebruikers (inwoners van buiten de gemeente en toerisme). Het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau is C.

Bomen
Nuenen is een bolwerk van bomen. De gemeente Nuenen staat ervoor om dat bolwerk te laten bestaan uit gezonde bomen waar zowel inwoners als de gemeente trots op zijn. Gezonde bomen waar de gemeente haar groene karakter mee behoudt, een prettig leefklimaat heeft en ook in de toekomst zal behouden. Het boombeheer gaat over nu en over later.

Financieel Begroot 2019 Realisatie Verschil
Bossen 18.573 11.147 7.426
Bermen en Watergangen 80.880 77.902 2.978
Landschappelijke beplanting 20.765 32.701 -11.936
Openbaar groen 1.270.834 1.350.234 -79.400
Totaal 1.391.052 1.471.984 -80.932

Naast bovenstaande exploitatiebedragen is nog € 35.000,- besteed aan groenreconstructies.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Riolering

De gemeentelijke riolering bestaat uit ca. 150 km vrij vervalriolering (binnen de bebouwde kommen) en ca. 60 km drukriolering (in het buitengebied). Daarnaast zijn er nog voorzieningen zoals bergbezinkbassins en gemalen. 

Beleid
De gemeente heeft zorgplichten op het gebied van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Hoe de gemeente om gaat met deze zorgplichten is vastgelegd in het beleidsplan.

Beleidsplan
Het vigerende Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) heeft een looptijd tot en met 2023. In het vGRP staan de beleidsdoelen, geplande projecten, onderzoeken en nieuwe ontwikkelingen. Verder maakt de rioolheffingsberekening deel uit van het vGRP.

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019 – 2023 (vGRP) 2019 - 2023 13-12-2018 2023

Uitgangspunten
Op 13 december 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 (vGRP). De doelen vastgelegd in het vGRP zijn:

 • Een goede inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
 • Inzameling, transport en / of verwerking van afvloeiend hemelwater, voor zover dit redelijkerwijs niet kan door particulieren;
 • Voorkomen van structureel nadelige gevolgen van te hoge of te lage grondwaterstanden, voor zover dit onder de gemeentelijke zorgplicht valt;
 • Klimaatbestendig ontwerpen.

 

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

De jaarlijks benodigde budgetten voor groot onderhoud zijn vastgesteld in het vGRP. Wanneer in een jaar meer geld ontvangen is dan uitgegeven wordt dit bedrag gestort in de voorziening riolering. Dit geld blijft daardoor beschikbaar voor de doelen uit het GRP.

Financieel 2019
Storting in de voorziening 266.102
Saldo voorziening per 31-12 4.017.317

Aan het beheer en onderhoud van het rioolstelsel is € 656.662,- uitgegeven in 2019. 

Achterstallig onderhoud

Er is geen achterstallig onderhoud. Soms wordt onderhoud wel uitgesteld om schaalvoordeel te kunnen behalen. Dit uitstel wordt enkel gedaan als de veiligheid niet in het geding is.

Gebouwen

Beleidsplan
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 9 november 2017 het beheerplan gebouwen 2018-2032 vastgesteld.

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan gebouwen 2018 - 2032 9-11-2017 2020

Uitgangspunten
Voor de gebouwen die economisch eigendom zijn van de gemeente Nuenen en waarvoor de gemeente verantwoordelijk is voor het groot onderhoud, is een voorziening gevormd. Uitgangspunt voor deze voorziening is wat minimaal nodig is om de gebouwen veilig, heel en functioneel te houden op basis van sober en doelmatig onderhoud. Het uitgangspunt is conditieniveau 3.

Jaarlijks onderhoudsbudget en investeringsmiddelen op basis van het nieuwe MJOP:

Financieel 2019
Dotatie voorziening 429.436
Besteding uit voorziening 233.802
Saldo voorziening per 31-12 1.394.818

Status onderhoud
Het benodigde onderhoud aan gebouwen wordt bepaald aan de hand van inspecties. Elk gebouw wordt om de 3 jaar geïnspecteerd. Het beheerplan gebouwen is gebaseerd op de cijfers die voortvloeien uit de inspecties. In het 4e kwartaal 2019 zijn de gebouwen opnieuw geïnspecteerd. Dit leidt tot een financiële bijstelling van de voorziening die in 2020 wordt voorgelegd aan de raad.

Bij een aantal gebouwen moet nog politieke besluitvorming plaatsvinden over het toekomstige gebruik en/of eigendom van de gebouwen. Grootschalig investeren in onderhoud is dan een vorm van kapitaalvernietiging. De beschikbaar gestelde budgetten voor onderhoud dienen echter wel beschikbaar te blijven, zodat direct na bestuurlijke besluitvorming actie ondernomen kan worden.

Speeltoestellen

Beleid
Spelen en bewegen in de openbare ruimte 'Speelruimtebeleidsplan 2017-2020'
Beheerplan speelvoorzieningen 2011 – 2020
Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Spelen en bewegen in de openbare ruimte 2017-2020 6 -7-2017 nvt

Uitgangspunten
Het nieuwe speelruimtebeleid is via co-creatie tot stand gekomen waarbij is samengewerkt met inwoners, verenigingen en andere belanghebbenden als gelijke partners. De belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe beleid zijn:

 • Spelen voor alle leeftijden (jong en oud);
 • Risicovol spelen in een natuurlijke omgeving;
 • Gebruik maken van (aanwezige elementen in) de gehele openbare ruimte;
 • Ontmoeten als belangrijk onderdeel van de "Centrale speelgelegenheid Nuenen";
 • Aansluiten bij de behoeftes van de omgeving en trends.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Aan het onderhoud van de speeltoestellen is in 2019 € 30.352,- uitgegeven (begroot € 41.500,-). Daarnaast is € 226.864 besteed aan vervangingen van bestaande speelvoorzieningen en de aanleg van nieuwe speelvoorzieningen. 

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Verkeersregelingen

Beleid
Voor het vervangen van verkeersborden, verkeerstekens, wegmarkeringen, etc. is budget in de exploitatie beschikbaar.

Uitgangspunten
Verkeersborden worden vervangen wanneer ze beschadigd of verdwenen zijn. Ook worden ze één maal per jaar schoongemaakt. Voor het onderhoud aan wegmarkeringen en verkeersregelinstallaties zijn onderhoudscontracten afgesloten.

Jaarlijks onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Financieel 2019
Raming onderhoud verkeersregelingen 50.750
Realisatie onderhoud verkeersregelingen 60.362
Verschil -9.612

De reserve verkeersregeling is vervallen. De jaarlijkse storting in de reserve is omgezet naar regulier exploitatiebudget. 

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Beelden en plastieken

Beleid

Het beleid- en beheerplan beelden en plastieken inclusief de noodzakelijke financiële middelen is niet voorgelegd aan de raad in december 2019. Dit is verplaatst naar het 2e kwartaal van 2020. 

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan beelden en plastieken 2020

Jaarlijks onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Financieel 2019
Raming onderhoud Beelden en Plastieken 15.756
Uitgaven onderhoud Beelden en Plastieken 6.500
Verschil 9.256

Achterstallig onderhoud
De inspectie medio 2019 heeft aangetoond dat er achterstallig onderhoud is ter waarde van € 75.769,-. Voor dit bedrag is een voorziening gevormd. Het achterstallig onderhoud wordt in 2020 ingelopen.