Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen. 1.  Burgers die eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die van hun sociaal netwerk.
2.  Meer gebruik van voorliggende voorzieningen.
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. 3.  Een dekkend netwerk van vroegsignalering.
4.  Onderwijs en Jeugdhulp zijn complementair.
5.  Adequate jeugdhulp die bijdraagt aan het gezond opvoedingsklimaat van kinderen en jeugdigen.
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. 6.  Stimuleren van maatschappelijke participatie door ouderen.
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. 7.  Voldoen aan de huisvestingstaakstelling.
8.  Succesvol afronden inburgeringstraject.
9.  Succesvol afronden participatietraject.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Verordeningen Participatiewet onbepaald december 2014 onbepaald
Nota beleid sociaal domein 2016- 2019 juni 2016 2020
Actualisering beleid sociaal domein 2019-2021 september 2018 2020
Beleid mantelzorg 2017 mei 2017 onbepaald
Dementievriendelijke gemeente 2017- 2020 december 2018 onbepaald
Projectplan huisvesting, inburgering en participatie vergunninghouders 2017 - 2020 mei 2017 onbepaald
Wmo-verordening 2019 onbepaald mei 2018 2020
Verordening Jeugdhulp gemeente Nuenen 2017 onbepaald september 2017 2020

Wat hebben we ervoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Begroting 2019 Realisatie 2019
Absoluut verzuim (5-18 jaar)* aantal per 1.000 leerplichtigen 0,3 0,22
Relatief verzuim (5-18 jaar)* aantal per 1.000 leerplichtigen 7,8 1,6
Jongeren met jeugdhulp* % van het aantal jongeren (0 - 18 jaar) 7,9 9,2
Jongeren met jeugdreclassering* % van het aantal jongeren (12 - 23 jaar) - -
Jongeren met jeugdbescherming* % van het aantal jongeren (0 - 18 jaar) 0,9 0,7
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)* % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 0,7 1,96
Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)* % van het aantal jongeren (12 - 21 jaar) 0,74 0,82
Kinderen in uitkeringsgezin* % van het aantal jongeren (0 - 18 jaar) 4,83 4,83
Jeugdwerkeloosheid* % van het aantal jongeren (16 - 22 jaar) 1,10 1,10
Bijstandsuitkeringen* aantal per 1.000 inwoners (vanaf 18 jaar) 26,5 25,7
Lopende re-integratievoorzieningen* aantal per 1.000 inwoners (15 -64 jaar) 8 5,8
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement * aantal per 1.000 inwoners 40 42
Mantelzorgers ** aantal geregistreerde mantelzorgers bij de gemeente 25*** 685
Mantelzorgers belasting ** % volwassenen dat mantelzorg verricht (minimaal 8 uur per week) 7 23
Transformatie: verschuiving naar algemene voorzieningen ** percentage gebruik 0e, 1e en 2e lijns voorzieningen 45 / 53 / 2**** 46 / 48/ 6
Inburgeringstrajecten ** aantal persoonlijke ontwikkelingsplannen 100 100
Taakstelling huisvesting vergunninghouders ** aantal gehuisveste vergunninghouders 23 21

* verplichte indicator op grond van BBV

** gegevens monitor sociaal domein gemeente Nuenen

***  % van aantal inwoners, dit is nu gewijzigd in aantal registreerde mantelzorgers

**** in begroting 2019 zijn de volgende absolute aantallen opgenomen 230 / 286 / 11,  inmiddels rapporteren we in percentages

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD)
De WSD voert de verplichtingen uit de voormalige Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor werknemers uit de gemeente Nuenen. Daarnaast begeleidt de WSD inwoners in het kader van de Participatiewet die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk.

Dienst Dommelvallei

De Dienst Dommelvallei voert voor de gemeente de Participatiewet uit. Daarnaast adviseert de dienst de gemeente beleidsmatig op het taakveld sociale zaken en arbeidsmarktbeleid. De dienst is een ketenpartner in het CMD en streeft ernaar om de dienstverlening aan onze inwoners steeds verder te optimaliseren. De dienst wordt ook ingezet  bij  de regie en uitvoering van lokale en regionale projecten in het sociaal domein.  

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
De GGD Brabant-Zuidoost streeft - onder regie van de gemeenten - door middel van preventie naar gezondheidswinst voor alle inwoners, om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid te vergroten. De GGD is een proactieve, innovatieve en resultaatgerichte organisatie. Hun dienstverlening heeft betrekking op gezondheid, preventie en snelle interventie, is professioneel en betrouwbaar waarbij rekening wordt gehouden met  de wensen  van klanten.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 34 34 49 -16
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 646 676 771 -95
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.455 2.702 2.538 164
6.2 Wijkteams 445 392 381 11
6.3 Inkomensregelingen 6.090 5.973 5.782 191
6.4 Begeleide participatie 1.354 1.432 1.477 -45
6.5 Arbeidsparticipatie 662 662 586 77
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 804 779 927 -148
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.966 2.971 3.215 -245
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.772 3.257 4.133 -876
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -20 0 5 -5
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 340 340 352 -12
7.1 Volksgezondheid 819 819 775 44
Totaal Lasten 19.366 20.036 20.992 -956
Baten
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 32 32 91 -59
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 165 165 166 -2
6.2 Wijkteams 87 87 109 -22
6.3 Inkomensregelingen 4.922 4.717 4.730 -13
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 3 -3
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 218 218 171 47
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 5 -5
Totaal Baten 5.424 5.218 5.275 -57