Bijlage Single information single audit (SISA)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020
BZK C1 Regeling Reductie Energiegebruik Totaal ontvangen beschikking Projectnaam/ nummer Besteding (jaar T) Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (JA/NEE) Besteding (Jaar T) aan afwijkingen. Alleen invullen bij akkoord ministerie. Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Gemeenten Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C1 / 01 Indicatornummer: C1 / 02 Indicatornummer: C1 / 03 Indicatornummer: C1/ 04 Indicatornummer: C1/ 05 Indicatornummer: C1 / 06
1 € 365.987 Regeling reductie energiegebruik € 0 Ja € 0
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Gemeenten Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: D8 / 01 Indicatornummer: D8 / 02 Indicatornummer: D8 / 03
€ 63.020 € 6.045 € 0
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2019 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06
€ 4.293.914 € 121.540 € 426.003 € 5.913 € 0 € 0
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12
€ 8.192 € 3.462 € 0 € 230.647 € 13.173 Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2019 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Besteding (jaar T) Bob
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06
€ 0 € 0 € 2.198 € 11.747 € 6.848 € 0
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09
€ 0 € 0 Ja
VWS H4 Specifieke uitkering Sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Projectnaam / nummer Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend) Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen
Gemeenten
Aard controle R. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: H4/ 01 Indicatornummer: H4 / 02 Indicatornummer: H4 / 03 Indicatornummer: H4 / 04 Indicatornummer: H4 / 05 Indicatornummer: H4 / 06
1 € 254.884 6520000 € 36.667 € 0 € 10.926 € 25.741
2 6520001 € 119.174 € 0 € 15.873 € 103.301
3 6520300 € 33.977 € 0 € 0 € 33.977
4 6520050 € 5.042 € 0 € 0 € 5.042
5 6520051 € 16.303 € 0 € 0 € 16.303
6 71761 € 3.196 € 0 € 3.196 € 0
7 71710 € 2.965 € 0 € 2.965 € 0
8 51802 € 28.890 € 0 € 0 € 28.890
Kopie projectnaam / nummer Totale besteding (Jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) Percentage besteed (Jaar T) per project tenopzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) Toelichting Overig (Jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld
Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: H4 / 07 Indicatornummer: H4 / 08 Indicatornummer: H4 / 09 Indicatornummer: H4 / 10 Indicatornummer: H4 / 11
1 6520000 36667 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05 en H4/06. € 8.670
2 6520001 119174 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05 en H4/06.
3 6520300 33977 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05 en H4/06.
4 6520050 5042 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05 en H4/06.
5 6520051 16303 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05 en H4/06.
6 71761 3196 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05 en H4/06.
7 71710 2965 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05 en H4/06.
8 51802 28890 De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05 en H4/06.