Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Overeenkomsten

Op grond van artikel 53 BBV nemen wij in de toelichting bij de balans de belangrijke financiële verplichtingen op die niet in de balans zelf zijn opgenomen, maar waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is gebonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om (langlopende) huurcontracten en leaseovereenkomsten. Nadrukkelijk worden hier dus geen toekomstige rechten genoemd. De bedoeling van dit artikel is om aan te geven, naast de bedragen die al volgens de balans bekend zijn, welke toekomstige uitgaven we verwachten. Als een gemeente veel langlopende verplichtingen is aangegaan geeft de balans een te rooskleurig beeld.

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen:

De garantstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving Aard Dekkings-percentage Oorspronkelijk bedrag Restant 1-1-2019 Restant 31-12-2019 Betalingen gedurende 2019
Indirecte garantstellingen
Vaste geldlening U/G Woonbedrijf 50% 22.000 22.000 22.000 0
Vaste geldlening U/G Woonzorg Nederland 50% 3.948 3.158 2.895 263
Vaste geldlening U/G Woningbouwvereniging Helpt Elkander 50% 66.398 63.516 60.229 3.287
Totaal garantstellingen 92.346 88.674 85.125 3.550

Nagenoeg alle overeenkomsten die de gemeente Nuenen heeft afgesloten zijn kortlopend van aard, maximaal 1 jaar. Wel kennen de meeste overeenkomsten een clausule dat als niet uiterlijk voor een bepaalde datum – bijvoorbeeld 2 maanden voor het einde van het jaar – de overeenkomst wordt opgezegd deze automatisch doorloopt.
De belangrijke langdurige contracten en verplichtingen van materiële aard zijn hieronder opgenomen:

 • Payrolling (raamcontract)
 • Deeltaxi/CVV (t/m 2025)
 • Leerlingenvervoer
 • Wmo Hulpmiddelen
 • Hulp bij het huishouden
 • Trapliften Wmo
 • Medische advisering Wmo, Bijzondere bijstand
 • Contracten met zorgaanbieders in het kader van de Jeugdwet en de Wmo
 • Afvalverwerking (o.a. Attero, € 450.000,- p/j  t/m 31/1/2022)
 • Afvalinzameling BLINK (GR, € 1.300.000,- p/j)
 • Onderhoud openbare verlichting (€ 85.000,- p/j t/m 2021)
 • Beheer openbare verlichting (€ 17.500,- p/j t/m 2022)
 • Onderhoud wegmarkeringen (€ 15.000,- p/j t/m 2020)
 • Onderhoud elementenverhardingen (€ 80.000,- p/j/ t/m 2018) met optie van 2 keer een jaar verlengen. Van deze optie is en wordt gebruik gemaakt.
 • onderhoud pompen en gemalen (€ 32.000 p/j t/m 2020)  met optie van 1 jaar verlengen.
 • kolken- en gemalenreiniging (€ 33.000 p/j t/m 2021 met optie van 2 keer een jaar verlengen) 
 • reiniging en inspectie riolering (€ 125.000 p/j t/m 2019) met optie van 1 jaar verlengen. Van deze optie wordt gebruik gemaakt.
 • Inning rioolheffing door Brabant Water (€ 35.000 p/j/ t/m 2021)
 • Onderhoud en gebruik spoorwegovergang Collse Hoefdijk aan ProRail (€ 37.000 per jaar)
 • Onderhoud groen (contract € 602.000,- op basis van de Verordening groenonderhoud, wordt jaarlijks mede op basis van arealen geactualiseerd)
 • Maaien bermen/watergangen (contract € 97.250,- , loopt t/m 2018 met optie van 1 jaar verlengen. Van deze optie is gebruik gemaakt)
 • Snoeien bomen (raamovereenkomst € 146.500,- , loopt t/m 2018 met optie 1 jaar verlengen. Van deze optie is gebruik gemaakt)
 • Rooien van bomen (raamovereenkomst € 47.000 loopt t/m 2020 met optie 1 jaar verlengen. )
 • BVC (Boom Veiligheid Controle) en NTO (Nader Technisch Onderzoek aan bomen) raamovereenkomst € 26.000,-
 • Dienst Dommelvallei (GR)
 • Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (GR) (€ 180.000,-)
 • Stichting Dorp, Stad en Land voor welstandcommissie, TRK, ontwerpteam (doorlopend, € 35.000,-)
 • S&W voor toetsen constructieve gegevens (doorlopend, € 10.000,-)
 • Dierennoodopvang (€ 30.000,-)
 • Huurcontracten met Helpt Elkander voor basisscholen en peuterwerk. In 2017 zijn twee gebouwen door de gemeente gekocht. Voor twee gebouwen blijft de huurrelatie bestaan.

Arbeidskostengerelateerde verplichtingen

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan bijv. (spaar)verlofaanspraken. 

Gebeurtenissen na balansdatum

Op het moment dat de gemeenteraad deze jaarstukken 2019 vaststelt (9 juli 2020) is er sprake van een wereldwijde crisis door het coronavirus (COVID-19). Wat de (financiële) effecten voor de langere termijn zijn voor de gemeente wordt de komende maanden inzichtelijk gemaakt.
Het COVID-19 (corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact exact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen.

De belangrijkste mogelijke financiële gevolgen voor zover deze op dit moment zijn in te schatten zijn:
• de extra uitvoeringskosten voor de aanvullende maatregelen vanuit het Rijk;
• de extra bijstandsuitgaven;
• de extra uitgaven voor aanvullende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken;
• de extra uitgaven om de economische schade zoveel mogelijk te beperken;
• in hoeverre de gemeente vanuit het Rijk hiervoor gecompenseerd worden.

We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.