Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op diverse aspecten van het overzicht van baten en lasten. Achtereenvolgens zal ingegaan worden op:

  • Vennootschapsbelasting;
  • Begrotingsrechtmatigheid;
  • Analyse van het overzicht van baten en lasten (de verschillen tussen de raming en realisatie);
  • Onvoorzien;
  • Incidentele baten en lasten;
  • Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
  • Wet normering bezoldiging topfunctionarissen.

De cijfers in de analyse van het overzicht van baten en lasten sluiten niet aan met het Overzicht van baten en lasten. Dit komt doordat in laatstgenoemd overzicht de algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overhead, vennootschapsbelasting en mutaties reserves apart in beeld moeten worden gebracht. Deze onderdelen zijn wel gewoon in de programma's opgenomen en daarom in de analyse meegenomen.
De cijfers per taakveld sluiten wel aan bij de tabellen "Wat mag het kosten" in het jaarverslag. Alleen komen er verschillen voor door afronding op duizenden euro's. 
Een nadeel wordt aangeduid met een -teken; positieve bedragen zijn voordelen.

Vennootschapsbelasting

Op 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen ingegaan. De definitieve aangiften voor 2016 en 2017 zijn in 2019 ingediend evenals de voorlopige aangiften 2018 en 2019.

Met de belastingdienst zijn we nog steeds in gesprek over de definitieve uitgangspunten voor de aangiften van alle jaren.

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, evenals de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag en het begrotingsjaar van belang zijn”.

Wijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de raad worden voorgelegd. Als dit niet meer mogelijk is, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de raad valt. De toelichting van het BADO zegt hierover:
“Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven omdat de overschrijding strijdig is met artikel 189, lid 4 van de Gemeentewet. Deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) moeten goed herkenbaar in de jaarrekening worden opgenomen (Kadernota Rechtmatigheid BBV). Door het vaststellen van de jaarrekening waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, autoriseert de raad alsnog de betreffende uitgaven.
Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Wel moet de accountant deze in het verslag van bevindingen, waarvan het college in de jaarrekening heeft gemeld dat ze nog moeten worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De accountant moet daartoe in elk geval aangeven of het overzicht ex artikel 28 BBV volledig is of niet."

De toets op rechtmatigheid richt zich op de beschikbare uitgavenbudgetten en de in werkelijkheid gedane uitgaven. Uit het overzicht baten en lasten op de voorgaande pagina’s, en hieronder gecomprimeerd weergegeven, blijkt dat er bij 5 programma's een overschrijding op de lasten is. De bedragen in onderstaande tabel moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Bedragen x €1.000
Programma Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 9.676 10.430 -754
Programma 2. Veiligheid & Handhaving 2.038 2.335 -297
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 20.036 20.992 -956
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties 7.413 3.529 3.884
Programma 5. Wonen & Leefomgeving 34.252 7.087 27.165
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 8.468 9.332 -864
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie 2.591 2.523 68
Programma 8. Financiën & Belastingen 9.914 10.334 -420

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening (€ 754.000,-)

De grootste kostenoverschrijding op programma 1 wordt veroorzaakt door de storting die we hebben moeten doen in de voorziening wethouderspensioenen (€ 633.000,-). De oorzaak ervan is de forse rentedaling van 1,58% in 2018 naar 0,29% in 2019. De voorziening is gebaseerd op actuariële berekeningen en is niet vooraf te begroten.

Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 2. Veiligheid & Handhaving (€ 297.000,-)

De overschrijding betreft het project Versterking aanpak radicalisering/jihadisme. Dit is een regionaal project, waarvoor de gemeente Nuenen een rijksbijdrage ontvangt uit het gemeentefonds (inkomsten in programma 8).

Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd (€ 956.000,-)

We hebben te maken met forse overschrijdingen op het sociaal domein: op de Wmo maar vooral op de jeugdhulp. In 2019 zijn bijvoorbeeld veel meer indicaties verblijf afgegeven.

Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer (€ 864.000,-)

De overschrijding op programma 6 bestaat hoofdzakelijk uit:
- storting in de nieuwe voorziening civiele kunstwerken (€ 469.000,-) vanuit de voormalige reserve civiele kunstwerken, in verband met het nieuwe beheerplan;
- storting in de voorziening riolering als gevolg van de positieve exploitatie 2019 (€ 266.000,-);
- 3 klimaatprojecten: transitievisie warmte (€ 202.000,-), energieloket (€ 25.000,-) en wijkaanpak (€ 10.000,-) waarvoor we een rijksbijdrage hebben ontvangen uit het gemeentefonds (inkomsten in programma 8).

Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 8. Financiën en Belastingen (€ 420.000,-)

Er is een overschrijding op de financieringslasten en betaalde vennootschapsbelasting.

Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Analyse overzicht van baten en lasten

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 9.201.000
Realisatie 2019 9.839.000
Saldo excl. mutaties reserves -638.000
Mutaties reserves (saldo) -153.000
Verklaring van het saldo -791.000
Lasten 0.1 Bestuur
College van B&W I -633.000
Voor de pensioenvoorziening voor (oud-)wethouders moet een actuariële berekening worden gemaakt die op een wettelijke rente is gebaseerd. Doordat deze rente gedaald is van 1,58% in 2018 naar 0,29% in 2019 moet € 671.000 bijgestort worden. De wettelijke systematiek maakt dat dit moeilijk is te begroten. Er is een vast, gemiddeld bedrag van € 38.000 begroot.
Salarissen bestuur I 33.000
Zie toelichting bij personele kosten onder taakveld 0.4 Overhead.
Bestuurlijke samenwerking I 26.000
Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Eindhoven heeft besloten om een deel van het positieve resultaat uit 2018 terug te storten aan de deelnemende gemeenten naar rato van inwonersaantallen. Wij hebben een bedrag van € 25.916 ontvangen.
Lasten 0.2 Burgerzaken
Rijbewijzen I -28.000
Om aan de vraag van gezondheidsverklaringen te voldoen, moet dienstverlening een voorraad in beheer houden. Die voorraad fluctueert. Op een later moment komen daar dan inkomsten uit leges voor terug. Daarnaast is gebleken dat in een aantal randgemeenten alleen nog digitaal een gezondheidsverklaring kan worden aangevraagd en dus wijken andere belanghebbenden ook uit naar deze gemeente. Een gezondheidsverklaring is gemeente-onafhankelijk in tegenstelling tot het rijbewijs dat in de woonplaats moeten worden aangevraagd.
Verkiezingen I -23.000
Er zijn in 2019 meer kosten gemaakt voor de verkiezingen dan voorzien. Er is meer personele inzet en materiaal gaan zitten in het toegankelijker maken van de stembureaus voor blinden en slechtzienden en inwoners met een mindere mobiliteit. Daarnaast hebben we vanuit werving, motivatie en binding het advies gevolgd van het Rijk om de vergoedingen wat op te hogen en anders te verdelen over de uit te voeren rollen. De inzet van deze mensen is essentieel voor het slagen dit democratische proces.
Kosten I&A S -60.000
De kosten I&A zijn begroot via Dienst Dommelvallei. Volgens de verslaggevingsregels moeten we kosten I&A toerekenen aan de taakvelden waarvoor die kosten gemaakt worden. Daarom ontstaat op dit taakveld een nadeel, maar op taakveld Overhead een voordeel.
Baten 0.2 Burgerzaken
Rijbewijzen I 19.000
Er zijn meer rijbewijzen en gezondheidsverklaringen aangevraagd dan verwacht. Inwoners zijn o.a. eerder begonnen met het proces rijbewijs verlengen vanwege problemen bij het CBR (en een deel daarvan heeft dus maanden eerder de benodigde gezondheidsverklaring aangeschaft of alsnog veel eerder het rijbewijs aan de balie verlengd).
Lasten 0.4 Overhead
Personele lasten: salariskosten I -122.000
Salarissen zijn hoger dan begroot door urenuitbreidingen en schaalverhoging voor enkele medewerkers. Dit wordt gecompenseerd door hogere inkomsten. Overigens raakt dit niet alleen het taakveld Overhead, maar ook Bestuur (volgens de verslaggevingsregels moeten we de personele kosten van het bestuur bij taakveld Bestuur verantwoorden). De totale personele lasten en baten wijken minimaal af van de begroting (€ 8.000).
Personele lasten: overige I 16.000
We hebben minder opleidingskosten dan begroot doordat minder gebruik is gemaakt van opleidingen dan vooraf verwacht (€ 41.000). Anderzijds waren de arbo-kosten € 12.000 hoger dan begroot (toename in kosten voor re-integratie en zogenaamde spoor2 trajecten) en de werkkostenregeling (WKR) € 10.000.
Dienst Dommelvallei I 119.000
De bijdrage aan de GR Dienst Dommelvallei is lager dan begroot als gevolg van het positieve rekeningresultaat van de dienst. Het overschot wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vertraging in I&A projecten en het project BetERe dienstverlening. Deze kosten worden uit de bestemmingsreserve I&A gedekt. De onttrekking uit deze reserve is dan ook lager dan begroot, zie bij mutaties reserves onderaan deze tabel. Het voordeel wordt gedempt doordat ook sprake is van een btw-nadeel van rond € 35.000. Dienst Dommelvallei moet de bijdragen aan gemeenten vanaf 2019 inclusief btw in rekening brengen. Niet het gehele btw-bedrag is declarabel.
Representatie I -25.000
De reden van de extra uitgaven in 2019 was de viering van 75 jaar bevrijding. In plaats van 1 avond was het een heel weekend en vanwege de static show van tanks en legervoertuigen op vrijdag was het ook extra druk met vele toeschouwers en genodigden.
Toerekening I&A kosten naar taakvelden S 199.000
De kosten I&A zijn begroot op taakveld overhead (post Dienst Dommelvallei). Volgens de verslaggevingsregels moeten we kosten I&A toerekenen aan de taakvelden waarvoor die kosten gemaakt worden. Daarom ontstaat op dit taakveld een voordeel, maar op diverse andere taakvelden een nadeel. De grootste bedragen zijn overgebracht naar Burgerzaken (€ 60.000) en Wonen en bouwen (€ 27.000), verder diverse kleinere bedragen.
Toerekening overhead I -222.000
Er is minder overhead toegerekend aan de bouwgrondexploitatie dan begroot. De overhead wordt aan de projecten toegerekend naar rato van de toegerekende salariskosten, deze waren ook lager dan begroot. Dit vormt een extra kostenpost binnen taakveld overhead.
Baten 0.4 Overhead
Personele baten I 81.000
We hebben meer inkomsten ontvangen dan verwacht door detachering en van het UWV voor ziekte en zwangerschap.
0.10 Mutaties reserves programma 1
Er is minder onttrokken aan de reserve I&A dan begroot doordat de I&A kosten in 2019 lager waren dan begroot. Zie hierboven bij 0.4 lasten overhead - Dienst Dommelvallei. I -153.000
Overige verschillen -18.000
Totaal programma 1 -791.000

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

2. Veiligheid & Handhaving I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 1.943.000
Realisatie 2019 2.285.000
Saldo excl. mutaties reserves -342.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo -342.000
Lasten 1.2 Openbare en veiligheid
Veiligheidsbeleid I 105.000
Op het gebied van veiligheid en ondermijning hebben er in 2019 vele acties en inspanningen plaatsgevonden en toch zijn er verschillende redenen te benoemen waarom fors minder geld is uitgegeven. De belangrijkste reden ligt in het feit dat we veel ambities hebben, daar middelen voor hebben vrijgemaakt, maar vervolgens stuiten op een tekort aan capaciteit (zowel binnen het cluster THOV zelf als ook binnen andere afdelingen en externe partners) om alle ambities ook op te pakken in de omvang die we bedoeld hebben. Dit geldt met name voor het data gedreven werken, het opstellen en uitvoeren van het Programma Bedrijventerreinen en daarmee de gebiedsgerichte aanpak en het actiepunt ‘verbetering functioneren m.b.t. leefbaarheid en veiligheid gemeentelijke organisatie'. Verder is er een bedrag van ruim € 11.000 teruggestort vanuit het Veiligheidsfonds Oost-Brabant. Het betreft de jaren 2016 en 2017 en hiertoe is besloten om er anders teveel geld in het fonds zit.
Versterking aanpak radicalisering/jihadisme I -447.000
In de decembercirculaire 2019 gemeentefonds heeft Nuenen geld ontvangen van het Rijk voor het project Versterking aanpak radicalisering/jihadisme. Zie toelichting bij programma 8 onder algemene uitkering. In 2019 is een start gemaakt met het project en de aanpak en deze zal in 2020 worden voortgezet. Conform BBV hevelen we deze over naar 2020 ('vooruitontvangen bedragen').
Wijkversterkingsplan Eeneind I 40.000
In 2019 is uitvoering gegeven aan het Wijkversterkingsplan Eeneind, is er een relatiemanager bedrijventerreinen aangesteld en hebben er 5 integrale controles plaatsgevonden. Het project loopt meerdere jaren door en de regeling voorziet erin dat we het (restant)budget mogen inzetten in de periode 2019-2021. Het restantbedrag wordt daarom overgeheveld naar 2020 omdat het Rijk het bedrag heeft geoormerkt ('vooruitontvangen bedragen').
Baten 1.2 Openbare en veiligheid
Wijkversterkingsplan Eeneind I -40.000
Zie hierboven.
Overige verschillen 0
Totaal programma 2 -342.000

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 14.817.000
Realisatie 2019 15.716.000
Saldo excl. mutaties reserves -899.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo -899.000
Lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Leerlingenvervoer S -37.000
Ongeveer € 6.000 euro is terug te voeren op de stijging van de taxikosten met 2,2%. Dit wordt ieder jaar geïndexeerd middels de NEA index. Tevens is de btw omhoog gegaan van 6 naar 9% wat ongeveer € 8.000 betreft. De rest van de stijging komt voort uit een toename van het aantal kinderen in het vervoer.
Peuterspeelzalen I -58.000
De uitgaven voor vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) waren niet begroot maar zijn wel gedaan vanuit de rijksbijdrage hiervoor (zie onder bij baten). Daarnaast zijn baten van leges ontvangen die niet waren begroot. Per saldo ontstaat een positief saldo van € 8.000
Baten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Peuterspeelzalen I 66.000
De doeluitkering van het Rijk voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) was niet begroot maar is wel ontvangen.
Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Maatschappelijk werk I/S 50.000
De begrotingspost burgerinitiatieven is in de jaren 2018 en 2019 niet aangesproken (€ 25.000). Reden voor het college om deze vanaf 2020 te schrappen. Uitgaven in het kader van burgerinitiatieven worden verantwoord bij het taakveld waarop het betrekking heeft. Daarnaast is het budget voor het programma Nuenen Dementievriendelijke gemeente nog niet aangewend (€ 10.000). De werkgroep is in 2019 een aantal keer bijeengekomen. Een paar geplande activiteiten konden op het laatste moment geen doorgang vinden en er zijn hiervoor dus ook geen kosten gemaakt. De voorbereiding voor andere activiteiten zijn in 2019 gestart en zullen in 2020 wel doorgang vinden (bijvoorbeeld project Fietsmaatje en voorstellingen voor mensen met dementie).
Coördinatie lokale zorg jongeren I 28.000
Minder kosten gemaakt dan verwacht. Vanaf 2020 is het bedrag wel nodig (is structureel begroot).
Vluchtelingen I 68.000
Er zijn extra middelen ter beschikking gesteld voor de maatschappelijke begeleiding van asielmigranten ter hoogte van € 66.360 en een bedrag van € 26.796 voor de verhoging van het taalniveau van statushouders. Er is in kaart gebracht wie extra taalles behoeft en daar is op ingezet. De middelen vanuit het Rijk zijn iets te vroeg, omdat de verwachting is dat in de komende jaren de inburgeringstermijnen pas gaan verstrijken en dan zichtbaar is wie extra les nodig heeft. Voor de maatschappelijke begeleiding zijn naast de extra middelen voor vluchtelingenwerk geen extra activiteiten uitgezet.
Lasten 6.3 Inkomensregelingen
Bijstandsverlening I 103.000
Er waren minder uitgaven aan bijstandsuitkeringen dan begroot door minder aanvragen en meer mensen met (part)time inkomsten.
Bijzondere bijstand I 34.000
Er waren vooral minder uitgaven aan inrichtingskosten en éénmalige uitkering aan te huisvesten statushouders.
Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) I 28.000
Er zijn weinig bedrijfskredieten verstrekt. Omdat deze regeling gedeeltelijk declarabel is ontvangen wij anderzijds ook minder rijksbijdrage hiervoor.
Baten 6.3 Inkomensregelingen
Bijstandsverlening I 24.000
Minder baten Rijk omdat de vangnetregeling 2019 was begroot, € 91.000. Uiteindelijk is er minder beroep gedaan op de bijstand (zie lasten) waardoor er geen beroep nodig is op de vangnetregeling voor 2019. Er zijn meer ontvangsten door verhaal en terugvordering € 115.000.
Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) I -24.000
Minder rijksbijdrage door minder verstrekkingen, zie ook lasten.
Lasten 6.4 Begeleide participatie
Sociale werkvoorziening I -47.000
Deze post maakt onderdeel uit van het participatiebudget. De begroting is verdeeld over de posten sociale werkvoorziening en re-integratie (zie hieronder). Per saldo is een beperkt budgetruimte over (€ 26.000).
Lasten 6.5 Lasten arbeidsparticipatieinstrumenten
Re-integratie I 73.000
Door verschuivingen in het budget van re-integratie sluit de begroting niet meer aan bij de werkelijke uitgaven (zie hierboven). Daarnaast zijn er minder uitkeringen toegekend waardoor er ook minder inzet van voorzieningen is geweest. Hierdoor zijn de lasten lager.
Lasten 6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo
Woonvoorzieningen I -90.000
Door de invoering van het abonnementstarief is het aantal aanvragen gestegen, daardoor een stijging in de kosten.
Vervoersvoorzieningen I -40.000
Aantal verstrekte voorzieningen is gestegen daardoor ook de kosten.
Lasten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Begeleiding/dagbesteding/zelfstandig leven Wmo I -495.000
Kostenstijging door stijging aantal aanvragen en de invoering van het abonnementstarief.
Kortdurend verblijf Wmo I 50.000
Minder indicaties voor deze voorziening afgegeven dan begroot.
PGB Wmo I 138.000
Afgegeven PGB beschikkingen is afgenomen en daar waar er wel beschikkingen zijn afgegeven zijn er lagere bedragen toegekend.
Maatwerk chronisch zieken I 39.000
Een aantal aanvragen is ten tijde van het opmaken van de jaarrekening nog in behandeling. Daarnaast is de regeling slechts eenmalig naar buiten toe aangekondigd.
Schuldhulpverlening I 50.000
De post schuldhulpverlening bestaat uit verschillende componenten. Een ervan is de betaling van diensten aan de kredietbank. Een tweede element is het noodfonds (€ 15.000) dat zoals is gebleken nauwelijks in 2019 is aangesproken. Het derde element is het lokaal armoedebeleid (€ 39.200), wat slechts voor een klein gedeelte is besteed in 2019.
Baten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Eigen bijdragen Wmo I -47.000
Door de invoering van het abonnementstarief zijn de Inkomsten eigen bijdrage minder.
Lasten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Verblijf jeugd I -511.000
In 2019 zijn er meer indicaties verblijf afgegeven. De kosten voor verblijf drukken zwaar op de budgetten.
Jeugdhulp ambulant I -469.000
Meer indicaties afgegeven resultaat stijging in de kosten.
Zelfstandig leven jeugd I -30.000
Meer indicaties en financieringssystematiek resulteert in hogere kosten dan begroot.
Vervoer 18- I -32.000
Door stijging van indicaties voor zelfstandig leven jeugd stijgen ook de kosten vervoer, dit hangt nauw met elkaar samen.
Jeugdzorgplus I 94.000
Minder jeugdzorgplus ingezet dan voorspeld
PGB Jeugd I 137.000
Minder indicaties pgb afgegeven minder bestedingen geeft effect van overschot.
Directe salarissen I -47.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat (€ 220.000). Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan de grondexploitatie dan begroot.
Lasten 7.1 Volksgezondheid
Jeugdgezondheidszorg I 47.000
De kosten voor de jeugdgezondheidszorg 0-4-jarigen waren lager dan verwacht doordat het aantal kinderen stabiel is gebleven ten opzichte van 2018.
Overige verschillen -1.000
Totaal programma 3 -899.000

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

4. Verenigingen & Accommodaties I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 2.129.000
Realisatie 2019 2.100.000
Saldo excl. mutaties reserves 29.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo 29.000
Baten 4.2 Onderwijshuisvesting
Huisvesting basisonderwijs I 39.000
Door tijdelijke verhuur van schoollokalen zijn de inkomsten hoger dan verwacht. De ontvangen onderhoudsbijdragen zijn hoger dan begroot.
Lasten 5.1 Sportbeleid en activering
Sportverenigingen I 36.000
Minder subsidie verstrekt voor sportpark Oude Landen door beëindiging van het huurcontract (€ 45.000). Budgettair neutraal (ook minder baten, zie hieronder bij Groene sportvelden).
Lasten 5.2 Sportaccommodaties
Sporthal de Hongerman
Voor sporthal De Hongerman is een bedrag begroot in de exploitatie. We moeten hierbij onderscheid maken in de baten uit verhuur en de exploitatielasten. Deze waren nog niet goed begroot; zowel baten als lasten zijn hoger dan begroot. We zullen de begroting vanaf 2020 structureel actualiseren. S -44.000
Daarnaast zijn er nog kosten gemaakt in het kader van de overdracht van sporthal De Hongerman. De gemeente heeft deze overeenkomst op kosten van Helpt Elkander beëindigd. De kosten bedroegen voor de gemeente € 19.000 en er is € 22.000 bij Helpt Elkander gedeclareerd (zie baten). I -19.000
Groene sportvelden I -18.000
Kosten van verzekeringen en kapitaallasten waren licht hoger dan begroot.
Baten 5.2 Sportaccommodaties
Sporthal de Hongerman
Zie toelichting bij lasten. Daarnaast is een specifieke uitkering van € 41.000 ontvangen van het Rijk vanwege het vervallen van de sportvrijstelling (SPUK-uitkering). I/S 120.000
Declaratie bij Helpt Elkander vanwege nog gemaakte kosten in het kader van de overdracht van de sporthal (zie ook boven bij de lasten). I 22.000
Groene sportvelden I -123.000
Baten vanuit de bijdrage uit de grondexploitatie Gerwen ZO voor sportpark Gerwen zijn lager dan begroot, doordat in deze bijdrage uit de grondexploitatie geen rekening is gehouden met de btw. De btw was in 2019 namelijk niet meer verrekenbaar, vanwege de vervallen sportvrijstelling c.q. was niet opgenomen voor de uitkering vanuit de regeling SPUK van het ministerie. Een nadeel van € 62.000. Daarnaast is minder huur ontvangen voor sportpark Oude Landen, maar ook geen subsidie meer verstrekt, zie hierboven bij Sportverenigingen. Nadeel € 45.000 (dit is budgettair neutraal).
Overige verschillen 16.000
Totaal programma 4 29.000

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

5. Wonen & Leefomgeving I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 2.111.000
Realisatie 2019 -1.480.000
Saldo excl. mutaties reserves 3.591.000
Mutaties reserves (saldo) -921.000
Verklaring van het saldo 2.670.000
Lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Verkoop openbaar groen I -27.000
Deze kostenverhoging wordt gecompenseerd doordat ook de opbrengst van verkoop openbaar groen hoger is geworden.
Gronden of percelen I -112.000
In 2019 heeft een grondruil plaatsgevonden tussen gilde St. Anna en de gemeente en een doorverkoop aan de stichting Brabants Landschap. De aankoop van de grond voor stichting Brabants Landschap (€ 28.000) zijn hier als kosten verantwoord. Verder zijn de kosten van de juridisch medewerker grondzaken voor afhandeling van allerlei juridische zaken bij verkopen, pachttransacties en gebruiksgeschillen verantwoord. Tevens zijn er vele diverse kosten aan beheer van de verspreide percelen verbonden (samen € 84.000).
Baten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Verkoop openbaar groen I 22.000
De opbrengsten uit de verkoop openbaar groen zijn hoger doordat meer percelen verkocht zijn. Echter de toegenomen aantallen hebben ook geleid tot een overschrijding van de kosten voor de verkoop van het openbaar groen.
Gronden of percelen I 54.000
In 2019 heeft een grondruil plaatsgevonden tussen gilde St. Anna en de gemeente en een doorverkoop aan de stichting Brabants Landschap. De doorverkoop aan Brabants Landschap (€ 28.000) en de boekwinst van de op de grondruil (€ 19.000) zijn hier als baten verantwoord. Verder zijn de gebruiksvergoedingen en pachtinkomsten hoger dan begroot (€7.000).
Baten 7.5 Begraafplaatsen
Begraafplaatsen I -31.000
Het aantal begravingen is lager uitgevallen dan begroot. Dit fluctueert altijd en is moeilijk te begroten. De exploitatie wordt geëgaliseerd, zie ook mutaties reserve onderaan dit programma.
Lasten 8.1 Ruimtelijke ordening
Natuur- en landschapsontwikkeling I 89.000
De beide grote natuurontwikkelingsprojecten "Dommeldal uit de Verf" (realisering Natuur Netwerk Brabant in het beekdal van de Dommel en Kleine Dommel) en "Dommelpark" (beekdal tussen Nuenen-West en Kleine Dommel) hebben in 2019 nog niet geleid tot daadwerkelijke verwerving van gronden. In 2019 is er met name gewerkt aan de planvorming en het opstellen van het uitvoeringsprogramma. Er is een overzicht gemaakt van de aan te kopen gronden en de strategische projecten voor de parkontwikkeling zijn in beeld gebracht. Voor het ecologisch inrichten van de Hooidonkse Beek is een werkbeschrijving gemaakt inclusief de onderhouds- en beheerrichtlijn. Dit is het uitgangspunt voor de aanbesteding.
Bestemmingsplannen bebouwde kom I -46.000
De overschrijding op het budget voor bestemmingsplannen bebouwde kom heeft voor € 21.000 te maken met kosten van het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK). Uitgangspunt is dat alle kosten van het TRK worden gedekt vanuit de diverse grondexploitaties en legesinkomsten. De kosten worden om praktische redenen (snelle afhandeling en betaling) tijdelijk op het product ‘bestemmingsplannen bebouwde kom’ geboekt en worden aan het eind van het jaar doorberekend naar de verschillende projecten. De overige kosten van het TRK worden gedekt door de legesinkomsten, echter zijn (nog) niet alle leges die betrekking hebben op de advisering het TRK over 2019 in rekening gebracht. De leges worden geheven bij de eindbeslissing met betrekking op een initiatief terwijl initiatieven soms over meerdere jaren lopen. Daarnaast zijn in een aantal situaties (nog) niet alle leges geheven. Bezien zal nog worden of dat alsnog kan worden gedaan. Verder is een bedrag van € 12.000 het gevolg van (extra) inhuur van personeel. De daar tegenover staande inkomsten zijn geboekt op anterieure overeenkomsten, zie hieronder. Het overige deel van de overschrijding, een bedrag van € 13.000, heeft te maken met de veelheid aan ontwikkelingen (denk aan Nuenen-Zuid, Wereld van v. Gogh, Kerkakkers - Gerwen, Hof aan het Laar, voormalige locatie Panta Rhei, Eeneind 2018, Vincentre, Centrumvisie) die in 2019 zijn opgepakt.
Directe salarissen I -23.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat (€ 220.000). Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan de grondexploitatie dan begroot.
Baten 8.1 Ruimtelijke ordening
Anterieure overeenkomsten I 101.000
Er zijn meerdere projecten afgerond met een positief resultaat, waaronder de Beekstraat 36A (€ 75.000)
Lasten en baten 8.2 Bouwgrondexploitatie
Bouwgrondexploitatie I 2.810.000
Het rentepercentage voor bijschrijving op de verliesvoorziening wordt landelijk bepaald en bedraagt 2%. De rentebijschrijving 2019 in de grondexploitaties bedraagt 0,63%. Dit is een belangrijke oorzaak van een vrijval van de verliesvoorziening van € 1.660.094. Sinds 2017 is het verplicht, conform de voorschriften van de BBV, tussentijdse winstnemingen te doen. De positieve winstnemingen 2019 bedragen € 1.515.643. Bij een tweetal grondexploitaties heeft een restitutie van een eerdere winstneming plaatsgevonden, samen een bedrag van € 355.698, per saldo een voordeel van € 1.159.945. Verder zijn een aantal kosten geboekt, die niet aan de grondexploitaties konden worden toegeschreven, een nadeel van € 10.000.
Lasten 8.3 Wonen en bouwen
Wabo / Omgevingsvergunningen I 100.000
In 2019 zijn vooral aanvragen om vergunning voor minder omvangrijke bouwactiviteiten ingediend. De (externe) advisering en ondersteuning voor de behandeling hiervan kost minder dan voor aanvragen voor grote bouwprojecten.
Volkshuisvesting I 32.000
In 2019 is rekening gehouden met een aantal externe opdrachten (onderzoek, nieuw woonbeleid), die nog niet volledig zijn afgerond in 2019.
Huisvesting woonwagenbewoners I 1.047.000
De overdracht van de woonwagenlocaties heeft nog niet plaatsgevonden en het gereserveerde bedrag is nog niet gespendeerd. Op de onderhoudswerkzaamheden is meer uitgegeven dan geraamd en zijn extra incidentele uitgaven gedaan. Per saldo € 1.012.000 overschot. Zie ook mutaties reserves onderaan dit programma. Daarnaast maakt hieruit ook onderdeel uit de pilot Roma en Sinti. In de decembercirculaire 2019 gemeentefonds heeft Nuenen voor dit project € 35.000 ontvangen van het Rijk. Zie toelichting bij programma 8 onder algemene uitkering. Deze middelen hebben we niet meer kunnen besteden in 2019. Conform BBV hevelen we deze over naar 2020 ('vooruitontvangen bedragen').
Directe salarissen I -109.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat (€ 220.000). Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan de grondexploitatie dan begroot.
Toegerekende kosten I&A I -27.000
De kosten I&A zijn begroot op taakveld Overhead (programma 1). Volgens de verslaggevingsregels moeten we kosten I&A toerekenen aan de taakvelden waarvoor die kosten gemaakt worden. Daarom ontstaat op dit taakveld een nadeel, maar op taakveld Overhead een voordeel.
Baten 8.3 Wonen en bouwen
Omgevingsvergunningen I -304.000
In 2019 zijn minder aanvragen om omgevingsvergunning voor grote bouwprojecten afgehandeld dan verwacht. Hierdoor zijn de legesinkomsten bijna 40% lager uitgevallen dan begroot. De belangrijkste reden hiervoor is dat door de ontwikkelingen rondom stikstof en PFAS een aantal grote bouwprojecten in ieder geval vertraagd zijn. De uitgaven (zie lasten 8.3) zijn evenredig ongeveer 55% lager dan geraamd.
0.10 Mutaties reserves programma 5 I
Onttrekking algemene reserve voor project huisvesting woonwagenbewoners vanwege het feit dat de overdracht woonwagenlocaties nog niet heeft plaatsgevonden (€ 1.150.000). De geraamde uitgaven voor extra personele capaciteit zijn lager uitgevallen (€ 241.000). I -1.391.000
Onttrekking reserves bouwgrondexploitatie is lager doordat er minder grond is uitgegeven dan gepland (m.n. Nuenen West). I 522.000
Onttrekking reserve groen voor rood is lager dan begroot omdat de uitgaven aan project Dommeldal Nuenen-west lager waren dan begroot (zie hierboven bij taakveld 8.1). I -75.000
Onttrekking reserve begraafplaats is hoger dan begroot omdat de baten lager uitvielen dan begroot (zie hierboven bij taakveld 7.5). I 23.000
Overige verschillen 15.000
Totaal programma 5 2.670.000

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 3.225.000
Realisatie 2019 4.158.000
Saldo excl. mutaties reserves -933.000
Mutaties reserves (saldo) 835.000
Verklaring van het saldo -98.000
Lasten 2.1 Verkeer en vervoer
Openbare verlichting S 17.000
De openbare verlichting in Nuenen bestaat voor een steeds groter deel uit led-verlichting. Het gevolg hiervan is dat steeds minder energie wordt verbruikt, waardoor de energiekosten omlaag gaan.
Projecten civiele kunstwerken I 103.000
Het planmatig onderhoud aan de civiele kunstwerken werd jaarlijks bekostigd uit de reserve civiele kunstwerken. Dit gebeurde via de projecten 41702, 41802 en 41902 uit het overzicht projecten. Aan deze projecten is in 2019 € 103.000 minder besteed dan begroot. Voor een toelichting wordt verwezen naar de betreffende projecten op het overzicht van projecten.
Straatreiniging I 60.000
Het voordeel van € 60.000 is het resultaat van de onderhandelingen met WSD bij de totstandkoming van het nieuwe groenbestek. Een lagere prijs voor het handmatig vegen en het opruimen van zwerfafval en blad op verharding alsook een herziene verdeling van de kosten WSD tussen groen en reiniging van verharding geven dit voordeel.
Voorziening civiele kunstwerken I -469.000
Op 13 februari 2020 heeft de raad het beleidsplan civiele kunstwerken vastgesteld. Daarbij is de reserve civiele kunstwerken omgezet naar een voorziening. Het saldo van de reserve € 519.000 viel daarbij vrij (zie mutaties reserves onderaan dit programma). Hiervan is € 469.000 in de voorziening gestort. Een begrotingswijziging was niet mogelijk omdat het besluit genomen is na 31-12-2019. Daarom ontstaat nu een verschil ten opzichte van de begroting.
Lasten 2.5 Openbaar vervoer
Directe salarissen
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat (€ 220.000). Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan de grondexploitatie dan begroot. I 25.000
Lasten 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Onderhoud openbaar groen I -81.000
De extra kosten zijn veroorzaakt door klimaatveranderingen, zoals storm, watergeven bij droogte, hogere inboet beplanting door uitval van beplantingen door droogte. De verdere overschrijding wordt veroorzaakt door een herziene verdeling van de kosten WSD tussen groen en reiniging verhardingen (bladruimen).
Stortkosten openbaar groen I -26.000
De extra kosten zijn het gevolg van het toegenomen aanbod van openbaar snoeiafval, berm- en slootmaaisel, groen- en bladafval in de openbare groenbakken. Zie ook de toelichting bij "Lasten 7.3 Afval".
Voorziening beelden en plastieken I - 76.000
Er heeft een inspectie plaatsgevonden van de aanwezige beelden en plastieken in de buitenruimte. Daarbij is achterstallig onderhoud geconstateerd. Er is een wettelijke verplichting dit te herstellen. De kosten zijn begroot op € 76.000,-. voor dit achterstallig onderhoud is conform het BBV een voorziening gevormd.
Directe salarissen I -63.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat (€ 220.000). Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan de grondexploitatie dan begroot.
Lasten 7.2 Riolering
Riolering I 46.000
Om het taakveld riolering controleerbaar te houden zijn binnen de exploitatie 16 deelbudgetten aangemaakt. Het totaal van kleine over- en onderschrijdingen resulteert in een overschot van € 46.000. Het overschot vloeit terug in de voorziening Riolering.
Storting voorziening I -266.000
De niet bestede rioolheffing wordt gestort in de voorziening riolering. Hierdoor blijft ze beschikbaar voor de toekomst. Door de hogere inkomsten en de lagere uitgaven is de storting afgerond € 266.000. Er was begroot € 33.000 bij de baten. Per saldo verschil van € 233.000.
Baten 7.2 Riolering
Rioolheffing I 184.000
Door de droge zomer hebben inwoners waarschijnlijk meer leidingwater verbruikt voor het sproeien van de tuin. Dit leidt tot hogere inkomsten, omdat de rioolheffing wordt berekend op basis van het verbruikte leidingwater.
Onttrekking voorziening I 33.000
Zie boven bij de lasten.
Lasten 7.3 Afval
Kosten afval I 143.000
GFT: nadeel € 73.000. - hogere kosten van huis-aan-huis inzameling van GFT - extra verwerkingskosten door toename van het aanbod van groen-en bladafval in de groenbakken (een deel van deze kosten is ten laste gebracht van openbaar groen, zie stortkosten openbaar groen) - extra inzet van interne capaciteit voor lediging van de groenbakken (salarissen) - inhuur van particuliere inzamelaar in verband met capaciteitstekort Buitendienst (€ 30.000)
Overige kosten afval: voordeel € 54.000 - veel ondergrondse containers zijn vervangen waardoor er veel minder aan onderhoud is uitgegeven; - de geplande asbestactie in Gerwen is niet uitgevoerd; - incidentele acties zoals extra vegen, schoonspuiten van ondergrondse containers en zwerfafvalacties zijn niet uitgevoerd; - de kosten sorteeranalyses zijn lager uitgevallen dan geraamd; - er maar voor een kwartaal in plaats van een heel jaar subsidie is verstrekt aan de oude kringloopwinkel Nuenen; - er zijn geen bijzondere acties op het gebied van voorlichting en communicatie uitgevoerd.
Milieustraat: voordeel € 45.000 De opbrengsten in 2018 voor het afval van de milieustraat bleken achteraf niet te zijn verrekend met de kosten in 2018. Dit bedrag is alsnog in 2019 door Blink uitgekeerd en daardoor volledig ten gunste van de post Milieustraat 2019 geboekt.
Zwerfafval: voordeel € 17.000 Er zijn geen zwerfafvalacties uitgevoerd in 2019.
Papier: voordeel € 100.000 Betreft verschuiving tussen baten en lasten.
Baten 7.3 Afval
Overige baten afval I -311.000
PMD: nadeel € 260.000 Hogere kosten van inzameling en tegenvallende vergoedingen voor het PMD-afval als gevolg van lagere uitkering uit het Afvalfonds: - voor de afwikkeling van 2015-2016 in 2019. Het uitgekeerde bedrag is € 80.000 lager dan was verwacht; - ten bedrage van € 10.000 voor 2018; - ten bedrage van € 153.000 uit het afvalfonds voor 2019.
Papier: nadeel € 100.000 Betreft verschuiving tussen baten en lasten.
Overige baten afval: voordeel € 49.000 Betreft subsidie zwerfafval en teruggave projectkosten voor niet uitgevoerde projecten van Blink.
Lasten 7.4 Milieubeheer
Algemeen milieubeheer I 57.000
Voor het uitvoeren van de klimaatstresstesten is subsidie ontvangen. De werkzaamheden zijn nog niet volledig uitgevoerd. De subsidie wordt overgeheveld naar 2020 ('vooruitontvangen bedragen'). De kosten voor het uitvoeren van de nulmeting duurzaamheid zijn lager uitgevallen dan begroot.
Duurzaamheid I -237.000
In de decembercirculaire 2019 gemeentefonds heeft Nuenen geld ontvangen van het Rijk voor 3 klimaatprojecten: transitievisie warmte (€ 202.000), energieloket (€ 25.000) en wijkaanpak (€ 10.000) . Zie ook toelichting bij programma 8 onder algemene uitkering. Deze middelen hebben we niet meer kunnen besteden in 2019. Conform BBV hevelen we deze over naar 2020 ('vooruitontvangen bedragen').
0.10 Mutaties reserves programma 6
De reserve civiele kunstwerken is opgeheven waarbij het saldo eind 2019 van € 519.000,- vrij valt. In plaats van deze reserve is er een nieuwe voorziening Civiele kunstwerken ingesteld. De basis van deze voorziening is gevormd door het beleidsplan civiele kunstwerken. Een begrotingswijziging was niet mogelijk omdat het besluit genomen is na 31-12-2019. Daarom ontstaat nu een verschil ten opzichte van de begroting. I 519.000
De raad heeft bij amendement bij de jaarrekening 2018 besloten € 250.000 in de voorziening afval te storten ten laste van de algemene reserve. I 250.000
Overige verschillen -6.000
Totaal programma 6 -98.000

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

7. Economie, Toerisme & Recreatie I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 888.000
Realisatie 2019 822.000
Saldo excl. mutaties reserves 66.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo 66.000
Lasten 3.4 Economische promotie
Recreatie en toerisme I/S 17.000
Er is minder besteed dan begroot, voor € 7.000 is dit structureel. De promotiebijdrage VVV was nog begroot, deze bijdrage is vervallen omdat Van Gogh Village subsidie ontvangt.
Lasten 5.5 Cultureel erfgoed
Directe salarissen
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat (€ 220.000). Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan de grondexploitatie dan begroot. I 20.000
Overige verschillen 29.000
Totaal programma 7 66.000

Programma 8. Financiën en belastingen

8. Financiën en Belastingen I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 -33.123.000
Realisatie 2019 -32.524.000
Saldo excl. mutaties reserves -599.000
Mutaties reserves (saldo) -35.000
Verklaring van het saldo -634.000
Lasten en baten 0.5 Treasury
Financiering I -37.000
In 2019 is er gefinancierd met kasgeldleningen en een nieuwe geldlening, de rente hiervoor is lager dan geraamd. Door de werkelijke rentetoerekening aan grondexploitaties en bespaarde rente is er een saldo van € 37.000
Geldleningen > 1 jaar I -64.000
De rente inkomsten van de bespaarde rente zijn lager door een lagere interne rente. De lagere interne rente komt door het werken met kasgeldleningen en langlopende leningen met een lager rentepercentage dan geraamd.
Baten 0.61 Baten OZB woningen
OZB eigenaren woningen I 94.000
De opbrengst van OZB van woningen is iets hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt deels door de areaaluitbreiding en deels door de hogere waardeontwikkeling.
Baten 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Algemene uitkering I 743.000
Vanuit het gemeentefonds is meer ontvangen dan begroot. Voor een klein deel is dit het gevolg van nabetalingen over 2016 tot en met 2018 (meestal hoeveelheidsaanpassingen): € 40.000. Maar de hoofdoorzaak is de decembercirculaire 2019. Daarbij hebben we ruim € 700.000 ontvangen voor extra taken: aanpak jihadbestrijding (€ 447.000), pilot Roma en Sinti (€ 35.000) en 3 projecten voor klimaat (€ 237.000). Omdat we deze middelen pas kunnen besteden in 2020 (en later), hebben we deze conform regelgeving overgeheveld naar 2020 via de balanspost Vooruitontvangen bedragen. Zie ook de betreffende programma's 2, 5 en 6. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat.
Lasten 0.8 Overige baten en lasten
Stelpost beleidsvoornemens I 71.000
Betreft het restant van de stelpost voor indexeringen, areaaluitbreidingen e.d. dat niet is ingezet. Valt vrij ten gunste van het exploitatieresultaat 2019.
Stelpost onvoorzien incidenteel I 48.000
Deze post is deels ingezet bij de Tussentijdse rapportage najaar 2019 (raadsbesluit 7 november 2019). Het restant is niet meer ingezet en valt dus vrij ten gunste van het exploitatieresultaat 2019.
Overige baten en lasten I -66.000
Op basis van de analyse van de openstaande vorderingen moeten we de voorziening dubieuze debiteuren verhogen met € 66.000.
Lasten 0.8 Vennootschapsbelasting (vpb)
Vennootschapsbelasting I -46.000
De Vpb is in 2019 niet geraamd vanwege de nog lopende gesprekken met de belastingdienst. Lasten betreffen betaalde voorlopige aanslagen.
0.10 Mutaties reserves programma 8
Hogere storting (bespaarde) rente in algemene reserve bouwgrondexploitatie. Dit komt doordat het saldo van deze reserve veel hoger was dan begroot als gevolg van de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2019. I -35.000
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Het resultaat van de totale exploitatie was begroot op nihil (gewijzigde begroting). Het gerealiseerde resultaat is € 1.348.000 voordelig. -1.348.000
Overige verschillen 6.000
Totaal programma 8 -634.000
Totaal resultaat van de rekening van baten en lasten
Belangrijkste afwijkingen tussen begroot en gerealiseerd resultaat:
Bijstorting voorziening wethouderspensioenen (P1) I -633.000
Onderbesteding veiligheidsbeleid (P2) I 105.000
Inkomensregelingen (bijstand e.d.) (P3) I 168.000
Sociaal domein: Wmo (P3) I/S -395.000
Sociaal domein: Jeugd (P3) I/S -811.000
Onderbesteding budgetten Samenkracht en burgerparticipatie (P3) (o.m. vluchtelingen, maatschappelijk werk) I/S 146.000
Bouwgrondexploitatie (P5) I 1.650.000
Winstnemingen bouwgrondexploitatie (P5) I 1.160.000
Anterieure overeenkomsten I 101.000
Omgevingsvergunningen (P5) I -204.000
Openbaar groen (P6) I -107.000
Afval (P6) I -146.000
Meer baten OZB (P8) I 94.000
Overige verschillen < € 100.000 I/S 220.000
Totaal gerealiseerd resultaat 2019 1.348.000
Begroot resultaat 0
Verschil 1.348.000
Totaal structureel effect op begroting 2020 e.v. S 12.000

Overzicht onvoorzien

Beginstand onvoorzien 2019 121.880
Vrijval post onvoorzien bij Tussentijdse rapportage najaar 2019 -73.779
Eindstand onvoorzien 2019 48.101
Het restant van de stelpost onvoorzien valt in deze jaarrekening vrij ten gunste van het resultaat 2019.

Overzicht van de incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten 2019 (exclusief reserves) Baten Lasten
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Storting voorziening pensioenen wethouders 633.000
Aanschaf verstelbare bureaus 13.000
Teruggave MRE 2018 -28.000
Programma 2 Veiligheid & Handhaving
Budget gebiedsgerichte aanpak met probleemgerichte inzet in wijken en bedrijventerreinen 43.000
Regiofunctionaris Basisteam Ondermijning Dommelstroom 18.000
Restitutie gelden Veiligheidshuis 2016/2017 -11.000
Versterking gemeentelijke aanpak jihadisme 330.000
Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Project huisvesting vergunninghouders en urgente gevallen (t/m 2027) 40.000
Pilotprogramma veranderopgave inburgering 120.000
Programma 4 Verenigingen & Accommodaties
Bijdrage aan hybrideveld RKGSV Gerwen vanuit grex Gerwen ZO 294.000
Programma 5 Wonen & Leefomgeving
Verkoop openbaar groen 192.000 100.000
Kosten invoering omgevingswet, omgevingsvisie en -plan 62.000
Wabo-project Squit XO 4.000
Ondersteuning woonvisie 11.000
Procesbegeleiding prestatieafspraken (Vertegenwoordiging huurdersorganisatie) 6.000
Actualisatie centrumvisie 30.000
Project woonwagenlocaties 320.000
Afwaarderen Kloostertuin (voormalig NIEGG) 128.000
Verkoop grond Gilde St. Anna 47.000 28.000
Project Roma en Sinti 35.000
Bouwgrondexploitatie 6.987.000 3.959.000
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Extra vrijval voorziening wegen ivm overheveling naar exploitatie/investeringen 367.000
Kosten beheerplan beelden en plastieken (kunstwerken) en reparatie kunstwerken 14.000
Storting voorziening achterstallig onderhoud beelden en plastieken 76.000
Nulmeting duurzaamheid (o.m. energieprestatie) 23.000
Stresstest klimaatadaptatie 20.000
Programma 7 Economie & Toerisme
75 jaar bevrijding 16.000
Programma 8 Financiën & Belastingen
Versterking gemeentelijke aanpak jihadisme (decentralisatieuitkering) 447.000
Pilotprogramma veranderopgave inburgering (decentralisatieuitkering) 120.000
Project Roma en Sinti (decentralisatieuitkering) 35.000
Klimaatmiddelen (decentralisatieuitkering) 237.000
Totaal 8.726.000 5.990.000
Incidentele mutaties reserves Baten Lasten
Programma 5 Wonen & Leefomgeving
Project woonwagenlocaties ten laste van algemene reserve 320.000
Afwaarderen Kloostertuin ten laste van algemene reserve grondexploitatie 128.000
Toevoeging algemene reserve bouwgrondexploitatie: bespaarde rente 99.000
Toevoeging reserve bovenwijks: bespaarde rente en bijdragen van derden 182.000
Toevoeging reserve sociale volkshuisvesting: bespaarde rente en bijdragen van derden 46.000
Toevoeging reserve parkmanagement (bespaarde rente) 3.000
Toevoeging reserve groen voor rood: bespaarde rente en bijdragen van derden 12.000
Onttrekking reserve groen voor rood: project Dommeldal Nuenen-west 25.000
Storting in dekkingsreserve hybrideveld RKGSV Gerwen ten laste van grex Gerwen ZO 356.000
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Kosten kunstwerken ten laste van reserve beelden en plastieken, vrijval van resterend saldo 19.000
Totaal 492.000 698.000

Toelichtingen incidentele baten en lasten groter dan € 25.000,-

Voorziening pensioenen wethouders:
Hiervoor is een vast, gemiddeld bedrag van € 38.000 begroot. Doordat de rente gedaald is van 1,58% in 2018 naar 0,29% in 2019 moest € 671.000 gestort worden. Deze bijstorting bovenop het gemiddelde (structurele) bedrag zijn aan te merken als incidentele lasten.

Teruggave MRE:
Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Eindhoven heeft besloten om een deel van het positieve resultaat uit 2018 terug te storten aan de deelnemende gemeenten naar rato van inwonersaantallen.

Budget gebiedsgerichte aanpak met probleemgerichte inzet in wijken en bedrijventerreinen:
Gerealiseerde kosten van het projectbudget dat de raad bij de programmabegroting 2019-2023 voor 4 jaar beschikbaar heeft gesteld.

Versterking gemeentelijke aanpak jihadisme:
Nuenen doet mee aan een groot regionaal project Versterking aanpak radicalisering/jihadisme, waarvoor we een bijdrage van het Rijk ontvangen. Zie ook hieronder bij algemene uitkering.

Project huisvesting vergunninghouders en urgente gevallen:
In het raadsvoorstel Huisvesting, inburgering en participatie van vergunninghouders (juli 2017) is een investeringskrediet beschikbaar gesteld en daarnaast een exploitatiebudget voor 10 jaar. Het project loopt tot en met 2027.

Pilotprogramma veranderopgave inburgering:
We doen samen met enkele andere gemeenten mee aan een pilot in het kader van de veranderopgave Inburgering. Zo bereiden we ons voor op de nieuwe gemeentelijke taken in de inburgeringswet (2021): het uitvoeren van een brede intake en het aanbieden van de inburgering. We hebben hiervoor een bedrag ontvangen in de algemene uitkering, zie onder.

Bijdrage aan hybrideveld RKGSV Gerwen vanuit grex Gerwen ZO:
De investering voor het hybrideveld RKGSV Gerwen wordt gedekt uit de grondexploitatie Gerwen ZO. Daarvoor wordt een bijdrage geleverd vanuit de grex aan het taakveld sportaccommodaties (en anderzijds een storting in de nieuw gevormde dekkingsreserve, waaruit de kapitaallasten van de investeringen jaarlijks zullen worden gedekt).

Verkoop openbaar groen:
Verkoopbaten openbaar groen worden altijd aangemerkt als incidentele baten, omdat een stuk grond maar eenmaal verkocht kan worden. Voor de daarmee verband houdende lasten (vooral inhuur personeel) geldt hetzelfde. Wel verwachten wij dat dit nog jaren doorloopt.

Invoering omgevingwet/omgevingsvisie:
De omgevingsvisie wordt uitgewerkt in omgevingsprogramma’s en een omgevingsplan. In de eerste jaren is hiervoor extra budget benodigd, vanaf 2022 wordt het opstellen van omgevingsplannen binnen het huidige budget van bestemmingsplannen uitgevoerd.

Actualisatie centrumvisie:
Budget voor actualisatie van de centrumvisie voor 2 jaar (2019 en 2020).

Project woonwagenlocaties:
Tot het moment van overdracht van woonwagenlocaties naar Helpt Elkander moeten wij als goed verhuurder onderhoud uitvoeren. Budget is beschikbaar gesteld voor inhuur externe expertise en tijdelijk extra budget voor onderhoud.

Afwaarderen Kloostertuin (voormalig NIEGG):
De boekwaarde van de grond aan de Kloostertuin is na een taxatie afgewaardeerd naar de taxatiewaarde. Het verlies van de afboeking wordt gedekt vanuit de algemene reserve grondexploitatie.

Verkoop grond Gilde St. Anna:
In 2019 heeft een grondruil plaatsgevonden tussen Gilde St. Anna en de gemeente en een doorverkoop aan de stichting Brabants Landschap.

Project Roma en Sinti:
We zijn een pilot gestart voor een project voor Roma en Sinti. We hebben hiervoor een bedrag ontvangen in de algemene uitkering, zie onder.

Bouwgrondexploitatie:
Alle baten en lasten van de grondexploitatie zijn incidenteel van aard.

Eenmalige vrijval voorziening wegen:
Bij de begroting 2019 hebben overhevelingen plaatsgevonden tussen investeringen en groot onderhoud aan wegen. Er is een aanzienlijk bedrag als investering beschikbaar gesteld wat aanvankelijk vanuit de voorziening zou worden betaald. Met name voor de reconstructie van de Broekdijk. Daardoor moest een deel van de voorziening wegen vrijvallen. Dit is een eenmalige baat.

Storting voorziening achterstallig onderhoud beelden en plastieken:
Inspectie aan beelden en plastieken heeft medio 2019 aangetoond dat er achterstallig onderhoud is ter waarde van € 75.769,-. Voor dit bedrag is een voorziening gevormd.

Decentralisatie-uitkeringen Versterking gemeentelijke aanpak jihadisme, Pilotprogramma veranderopgave inburgering, Project Roma en Sinti en klimaatmiddelen:
Incidentele uitkeringen uit het gemeentefonds, zie ook bij de lasten hierboven.

Incidentele mutaties reserves:
Hiervoor verwijzen we naar de toelichting reserves verderop in deze jaarrekening.

 

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Omschrijving Toevoegingen Onttrekkingen Reden
Bestemmingsreserves
Begraafplaats Oude Landen 10.000 30.554 storting onderhoud/egalisatie
Bestemmingsreserve I&A 66.174 storting en onttrekking tbv IBP en Betere dienstverlening
Civiele kunstwerken 115.122 826.155 storting/onttrekking onderhoud
Totaal bestemmingsreserves 125.122 922.883 Totaal bestemmingsreserves
Dekkingsreserves Dekkingsreserves
Dekkingsreserve HOV2 - 7.211 onttrekking kapitaallasten
Dekkingsreserve onderzoek bereikbaarheidsakkoord - 19.986 onttrekking kapitaallasten
Totaal dekkingsreserves - 27.197 Totaal dekkingsreserves
 Totaal 125.122 950.080  Totaal

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT is van toepassing op de gemeente Nuenen. Het voor Nuenen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000,-.

Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

 

bedragen x € 1 J.H.M. van Vlerken M.C.P. Laurenssen van Dal
Functiegegevens Directeur Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 0,889
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 112.980 71.918
Beloningen betaalbaar op termijn 19.512 12.670
Subtotaal 132.492 84.587
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000 172.447
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen - -
Totaal bezoldiging 132.492 84.587
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2018
bedragen x € 1 J.H.M. van Vlerken M.C.P. Laurenssen van Dal
Functiegegevens Directeur Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 0,889
Dienstbetrekking? ja ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 110.616 73.629
Beloningen betaalbaar op termijn 17.742 11.023
Subtotaal 128.359 84.652
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 189.000 168.000
Totaal bezoldiging 2018 128.359 84.652